Προσφυγή κατά της διαταγής της Αρμόδιας Αρχής Επιθεώρησης για κράτηση πλοίου ή απαγόρευση πρόσβασης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb07c8121-409d-423b-87d3-518d36cdb3fc 588768

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση ασφάλειας ναυσιπλοΐας., ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής του μέτρου της κράτησης (detention) σε πλοία υπό ξένη σημαία που επιθεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) 16/2011 (Α’ 36) και του Μνημονίου Κατανόησης των Παρισίων (Paris MoU). Απευθύνεται σε πολίτες και σε φορείς που την εκτελούν.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

11/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Η αίτηση - προσφυγή κατά διαταγής για κράτηση πλοίου ή απαγόρευση πρόσβασης, κατόπιν επιθεώρησης Κράτους-Λιμένα κατά ParisMOU.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προσφυγές για Κρατήσεις Ξένης Σημαίας Πλοίων.

      Επίσημος τίτλος

      Εξέταση προσφυγών κατά της διαταγής της Αρμόδιας Αρχής Επιθεώρησης για κράτηση πλοίου ή απαγόρευση πρόσβασης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Η αίτηση προσφυγής υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ. 4 του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261), όπως ισχύει, για να είναι εμπρόθεσμη και να εξεταστεί κατ΄ουσία.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η αίτηση προσφυγής, κατά διαταγής της αρμόδια Αρχής Επιθεώρησης, υποβάλλεται από τον πλοιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή τον εφοπλιστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 16 2011 36 Α

       Περιγραφή Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100036

      • Προεδρικό Διάταγμα 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • 1 Παραλαβή Φακέλου Προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας παραλαμβάνει το φάκελο της προσφυγής, τον πρωτοκολλεί και τον χρεώνει στο Τμήμα Οργάνωσης και Εποπτείας Επιθεωρήσεων Πλοίων (Paris MoU).

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση Φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το Τμήμα Οργάνωσης και Εποπτείας Επιθεωρήσεων Πλοίων (Paris MoU) χρεώνει το φάκελο της προσφυγής στον αρμόδιο εισηγητή.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος Δικαιώματος Προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αρχικά γίνεται έλεγχος εάν ο προσφεύγων κατατάσσεται στους έχοντες το δικαίωμα υποβολής προσφυγής, καθώς και για το εάν η προσφυγή κατατίθεται εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 20 του Προεδρικού Διατάγματος 16/2011.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη Εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ο εισηγητής, σε θετική περίπτωση, συντάσσει έγγραφο, με το οποίο ζητά τις υπηρεσιακές απόψεις και τυχόν υποστηρικτικό υλικό (φάκελο υπόθεσης) από το Κύριο Γραφείο Επιθεωρήσεων (Κ.Γ.Ε.), εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές του οποίου διενήργησαν την επιθεώρηση και το προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφή, έως το επίπεδο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας - επιστρέφεται πίσω στο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή Φακέλου Απόψεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η αρμόδια Αρχή επιθεώρησης (Κεντρικό Γραφείο επιθεώρησης /Κ.Γ.Ε.) που πραγματοποίησε την επιθεώρηση, αποστέλλει το σχετικό φάκελο μετά των απόψεων της επί των αιτιάσεων του προσφεύγοντα στο Τμήμα Οργάνωσης και Εποπτείας Επιθεωρήσεων Πλοίων (Paris MoU).

       Όχι Όχι


      • 6 Παραλαβή Φακέλου Υπόθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας παραλαμβάνει τον φάκελο της υπόθεσης και τις απόψεις της Αρχής (Κεντρικό Γραφείο επιθεώρησης/Κ.Γ.Ε.), του δίνει πρωτόκολλο και τον χρεώνει στο Τμήμα Οργάνωσης και Εποπτείας Επιθεωρήσεων Πλοίων (Paris MoU)

       Όχι Όχι


      • 7 Χρέωση Φακέλου Υπόθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το Τμήμα Οργάνωσης και Εποπτείας Επιθεωρήσεων Πλοίων (Paris MoU) χρεώνει το σχετικό φάκελο της υπόθεσης στον αρμόδιο εισηγητή.

       Όχι Όχι


      • 8 Αξιολόγηση Φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ο εισηγητής μελετά και αξιολογεί το σύνολο του υλικού και συντάσσει το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για την αποδοχή ή μη της κατατεθείσας προσφυγής, ήτοι τη διατήρηση ή την απαλοιφή της διαταγής κράτησης που επιβλήθηκε. Το εν λόγω Σχέδιο Απόφασης, αφού λάβει την έγκριση του Προϊσταμένου του Τμήματος και του Διευθυντή, προωθείται στην Ιεραρχία για υπογραφή, μέχρι το επίπεδο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - επιστρέφεται υπογεγραμμένο πίσω στο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 9 Αποστολή Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ο εισηγητής αποστέλλει την υπογεγραμμένη Υπουργική Απόφαση στον προσφεύγοντα, κοινοποιώντας την στην αρμόδια Αρχή που διενήργησε την επιθεώρηση.

       Όχι Όχι


      • 10 Ολοκλήρωση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η διαδικασία ολοκληρώνεται στο Τμήμα Οργάνωσης και Εποπτείας Επιθεωρήσεων Πλοίων (Paris MoU), της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Κλάδου Β’ Ναυτιλίας.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.