Προσωρινές μετακινήσεις αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc98d6a00-d8f7-4f7e-af58-27857d897cf5 986008

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις προσωρινές μετακινήσεις του αστυνομικού προσωπικού, των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων που γίνονται για την αντιμετώπιση έκτακτων, επειγουσών και σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Παρατηρήσεις

Η προσωρινή μετακίνηση διαρκεί όσο χρόνο διαρκεί η ανάγκη που την επέβαλε, όχι όμως πέραν του μηνός, με την επιφύλαξη της περίπτωσης για την οποία μπορεί να διαταχθεί η προσωρινή μετακίνηση αστυνομικού για πειθαρχικούς λόγους.

Επιπρόσθετα δύναται να ανανεωθεί για ακόμη δύο (2) μήνες, χωρίς τη συναίνεση του μετακινούμενου. Δεν επιτρέπεται νέα προσωρινή μετακίνηση εφόσον έχει συμπληρωθεί το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο και δεν έχει παρέλθει έτος από τη λήξη της προηγούμενης προσωρινής μετακίνησης. Δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσής της, χωρίς τις προαναφερόμενες χρονικές προϋποθέσεις, θα υφίσταται μόνο με τη συναίνεση του μετακινούμενου.

Οι Ειδικοί φρουροί και οι Συνοριακοί φύλακες δύναται προς εκτέλεση καθηκόντων αρμοδιότητας τους, να μετακινούνται προσωρινά σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, ανεξάρτητα εάν σε αυτή έχει κατανεμηθεί οργανική θέση της κατηγορίας τους.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση προσωρινής μετακίνησης

Σημειώσεις

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line (εσωτερικό ΟΠΣ) είτε να αποσταλεί ταχυδρομικά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Κατοχή κωδικών για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα Police On line

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    
    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προσωρινή μετακίνηση Αστυνομικού, Προσωρινή μετακίνηση Ειδικού Φρουρού, Προσωρινή μετακίνηση Συνοριακού Φύλακα, Προσωρινές μετακινήσεις Ε.Φ., Προσωρινές μετακινήσεις Σ.Φ.

      Επίσημος τίτλος

      Προσωρινές μετακινήσεις αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Εργασιακές Το αστυνομικό προσωπικό, οι Ειδικοί Φρουροί και οι Συνοριακοί Φύλακες δύναται να μετακινούνται προσωρινά για την αντιμετώπιση έκτακτων, επειγουσών και σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών.

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφο Αίτηση

       Έγγραφο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει τυχόν έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων που επικαλείται. Από την κείμενη νομοθεσία δεν ορίζονται ρητά απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία. Η υποβολή των εγγράφων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line είτε να αποσταλούν ταχυδρομικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 6009

      • Προεδρικό Διάταγμα 16 211 2005 254 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο περιγράφονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι λοιπές λεπτομέρειες, οι οποίες διέπουν την προσωρινή μετακίνηση των Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων για την αντιμετώπιση έκτακτων, επειγουσών και σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Π.Δ. 75/2016).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100254

      • Προεδρικό Διάταγμα 20 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 20 παρ. 1 περιγράφονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι λοιπές λεπτομέρειες, οι οποίες διέπουν την προσωρινή μετακίνηση του αστυνομικού προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων, επειγουσών και σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ. 75/2016).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοβουλία της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας κινείται διαδικασία προσωρινής μετακίνησης των αστυνομικών/Ειδικών Φρουρών/Συνοριακών Φυλάκων για την αντιμετώπιση έκτακτων, επειγουσών και σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή αίτησης προσωρινής μετακίνησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου παραλαμβάνει την αίτηση προσωρινής μετακίνησης μαζί με τα τυχόν συνημμένα δικαιολογητικά και τη διαβιβάζει στην αρμόδια Διεύθυνση. Στην περίπτωση που με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας έχει ήδη διαταχθεί προσωρινή μετακίνηση του ενδιαφερόμενου για ένα (1) μήνα και εν συνεχεία αυτή, ανανεώθηκε για ακόμη δύο (2) μήνες χωρίς τη συναίνεσή του, υφίσταται η δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης με τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου, υποβάλλοντας αίτηση.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 4 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση προσωρινής μετακίνησης από τον ενδιαφερόμενο, αυτή εξετάζεται και λαμβάνεται απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος. Η προσωρινή μετακίνηση αποφασίζεται: Από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας όταν ο αστυνομικός/Ειδικός Φρουρός/Συνοριακός Φύλακας αποσπάται εκτός των ορίων της οικείας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή ή Αστυνομικό Διευθυντή -κατά περίπτωση- όταν ο αστυνομικός/Ειδικός Φρουρός/Συνοριακός Φύλακας αποσπάται εντός των ορίων της οικείας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας ή ισότιμης Υπηρεσίας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται σχετική διαταγή και κοινοποιείται στην Υπηρεσία του αστυνομικού/Ειδικού Φρουρού/Συνοριακού Φύλακα.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.