Προσωρινή Εξαγωγή Αρχαίων Κινητών Μνημείων για Ερευνητικούς Σκοπούς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση706264c0-68fc-447d-b7cb-ae9fa6b2db21 801169

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην προσωρινή εξαγωγή Κινητών Μνημείων για ερευνητικούς σκοπούς εφόσον παρέχονται αντίστοιχες εγγυήσεις και οι σχετικές εργασίες έρευνας δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα. Απευθύνεται σε πολίτες και δημόσιους φορείς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται κατά κύριο λόγο πλήρη στοιχεία του αιτούντος την εξαγωγή του/των μνημείου/ων, η χώρα προορισμού, περιγραφή του/ων μνημείου/ων, η οποία να συνοδεύεται και από φωτογραφία/ες του/ς και ο σκοπός της εξαγωγής. Επιπλέον πρέπει να αναφέρονται το ερευνητικό κέντρο της χώρας προορισμού και οι μέθοδοι έρευνας

Σημειώσεις

Η αίτηση κατατίθεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε φυσική μορφή στην Εφορεία Αρχαιοτήτων που έχει την αρμοδιότητα για το/α αιτούμενο/α μνημείο/α

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαδικασία προσωρινής εξαγωγής προς τρίτες χώρες και αποστολής προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, πολιτιστικών αγαθών από την ελληνική επικράτεια

      Επίσημος τίτλος

      Προσωρινή Εξαγωγή Αρχαίων Κινητών Μνημείων για Ερευνητικούς Σκοπούς


      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Για την προσωρινή εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών με σκοπό την έρευνα απαιτείται χορήγηση άδειας δειγματοληψίας/ανάλυσης των εν λόγω πολιτιστικών αγαθών από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού όπου μεταξύ άλλων να βεβαιώνεται ότι δεν είναι δυνατή η έρευνα αυτών στην Ελλάδα

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Εισήγηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται τα προς εξαγωγή πολιτιστικά αγαθά

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15.03.2020 2020 908 Β

       Περιγραφή Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Τομέας Πολιτισμού, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200908

      • Προεδρικό Διάταγμα 4 2018 7 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100007

      • Εγκύκλιος ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/217149/140435/2243/9.6.2017 2017

       Περιγραφή Χορήγηση αδειών δειγματοληψίας και ανάλυσης κινητών και ακίνητων μνημείων και εν γένει αρχαιολογικού υλικού

       Νομικές παραπομπές https://www.culture.gov.gr/DocLib/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%20%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B9%CF%8E%CE%BD%2020 2 17%20%20.pdf

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/17764/1.3.2004 2004 455 Β

       Περιγραφή Διαδικασία εξαγωγής - αποστολής από την ελληνική επικράτεια πολιτιστικών αγαθών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040200455

      • Νόμος 34 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

      • 1 Υποβολή αίτησης


       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται από τον αιτούντα την εξαγωγή του/ων μνημείου/ων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε φυσική μορφή στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση της αίτησης και ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο της Εφορείας Αρχαιοτήτων       Όχι Όχι


      • 3 Ελεγχος πληρότητας του φακέλου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων       Όχι Όχι


      • 4 Μελέτη του φακέλου και διατύπωση εισήγησης από την Εφορεία Αρχαιοτήτων


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων αφού ολοκληρώσει τον έλεγχο πληρότητας των στοιχείων διαβιβάζει την αίτηση μαζί με την εισήγησή της στην αρμόδια Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

       Όχι Όχι


      • 6 Πρωτοκόλληση της αίτησης και ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 7 Προετοιμασία φακέλου υπόθεσης προς εισαγωγή στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο


       Περιγραφή Το έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων πρωτοκολλείται και χρεώνεται στον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ο οποίος ετοιμάζει φάκελο προκειμένου το θέμα να εισαχθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατά Νόμο γνωμοδότηση

       Όχι Όχι


      • 8 Αποστολή του φακέλου της υπόθεσης στη Γραμματεία του ΚΑΣ


       Περιγραφή Εισαγωγή και εξέταση του θέματος από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατά Νόμο γνωμοδότηση

       Όχι Όχι


      • 9 Εκδοση Γνωμοδότησης Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου συντάσσεται από τον Γραμματέα αυτού και υπογράφεται από τον εισηγητή του θέματος και τον Πρόεδρο/προεδρεύοντα του Συμβουλίου

       Όχι Όχι


      • 10 Εκδοση Απόφασης


       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Μετά από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου εκδίδεται Απόφαση (ΓΔΑΠΚ)

       Όχι Όχι


      • 11 Σύνταξη εντύπου εξαγωγής


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη του εντύπου εξαγωγής το οποίο περιλαμβάνει δύο (2) αντίτυπα από τα οποία το ένα παραμένει στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και το άλλο παραδίδεται στον αιτούντα την εξαγωγή του/των μνημείου/ων. Το έντυπο εξαγωγής συνοδεύει την Υπουργική Απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 12 Ενημέρωση του αιτούντος και των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.