Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Φορείς Κ.ΑΛ.Ο για την Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΑΤΕΙ - ΑΣΠΑΙΤΕ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηed425105-5571-4e84-b3ae-cb61cff2f5a3 797278

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)- Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης – ΚΠΑ2, ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης στο οποίο θα ασκηθεί ο σπουδαστής

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων φορέων ΚΑΛΟ για την πρακτική άσκηση σπουδαστών ΑΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης στο οποίο θα ασκηθεί ο σπουδαστής

Παρατηρήσεις

Η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) δίνει κίνητρο σε επιχειρήσεις, Φορείς Κ.Α.Λ.Ο και γενικά στους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, τις οποιεσδήποτε εμπορικές Τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο και στους Φορείς, Οργανισμούς ή Υπηρεσίες που δεν υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα σύμφωνα με το Μητρώο Υπηρεσιών & Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης όπως ισχύει κάθε φορά, να δέχονται σπουδαστές για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης τους (ώστε να διευκολύνονται στη διαδικασία άσκησης απαραίτητης για την απόκτηση του πτυχίου τους).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οι οποίες θα επιχορηγηθούν στην περίπτωση που δέχονται σπουδαστές για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης (διευκολύνονται στη διαδικασία άσκησης απαραίτητης για την απόκτηση του πτυχίου τους). Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν κάθε μήνα στον σπουδαστή το 80% του κατώτατου νομοθετημένου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά.

Κατόπιν οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) το 50% του συνολικού ποσού που κατέβαλαν.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη για Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΑΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Διοικητικές ΚυρώσειςΆλλο

    Η επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει ένσταση, σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, η οποία θα εξεταστεί από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΑΤΕΙ- ΑΣΠΑΙΤΕ

      Επίσημος τίτλος

      Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Φορείς Κ.ΑΛ.Ο για την Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΑΤΕΙ - ΑΣΠΑΙΤΕ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,,


      • 1 Άλλο Επιχορηγούνται επιχειρήσεις και γενικά στους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, τις οποιεσδήποτε εμπορικές Τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο και στους Φορείς, Οργανισμούς ή Υπηρεσίες που δεν υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα σύμφωνα με το Μητρώο Υπηρεσιών & Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης όπως ισχύει κάθε φορά, προκειμένου να δέχονται σπουδαστές για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησής τους (ώστε να διευκολύνονται στη διαδικασία άσκησης απαραίτητης για την απόκτηση του πτυχίου τους).

       Όχι Όχι

      • 2 Άλλο Δεν εντάσσονται και δεν επιχορηγούνται επιχειρήσεις ή εργοδότες του Ιδιωτικού Τομέα, Τράπεζες και Φορείς, Οργανισμοί οι οποίοι έχουν δεχθεί ασκούμενους που επιχορηγούνται από οποιοδήποτε Εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Δεν εντάσσονται επιχειρήσεις ή εργοδότες του Ιδιωτικού Τομέα, κλπ για ασκούμενους οι όποιοι έχουν απασχοληθεί σε αυτές κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Δεν εντάσσονται Φορείς και Οργανισμοί που σύμφωνα με το Μητρώο Υπηρεσιών & Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης είναι εντός του Δημοσίου Τομέα. Στην περίπτωση αυτή οι σπουδαστές που ασκούνται πρακτικά σε Υπηρεσίες του Δημοσίου αμείβονται με το ποσό των 176,08 Ευρώ από τον προϋπολογισμό του εκάστοτε Φορέα και η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) δεν καταβάλει καμία αποζημίωση.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση Σπουδών του ΑΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ. Αποδεικτικό σπουδών

       Βεβαίωση Σπουδών του ΑΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.dypa.gov.gr/proghramma-epikhorighisis-idiotikwn-epikheiriseonseon-foris-kalo-gia-thn-praktikh-askhsh-spudaston-ati-aspaite

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Θα αναφέρεται ότι ο σπουδαστής βρίσκεται στο τέλος του θεωρητικού μέρους των σπουδών και έχει τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσει την εξάμηνη πρακτική άσκηση για την απόκτηση του πτυχίου του. Η ανωτέρω Βεβαίωση Σπουδών δύναται να υποβληθεί από την δικαιούχο επιχείρηση στο αρμόδιο ΚΠΑ2 είτε ως ευκρινές φωτοαντίγραφο, είτε ως ευκρινή τηλεομοιοτυπία είτε και με ηλεκτρονική σάρωση. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης του/της σπουδαστή. Η επιχείρηση θα προσκομίσει την αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Ειδική Σύμβαση από τη σχολή. Απόφαση

       Ειδική Σύμβαση από τη σχολή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Eιδική σύμβαση που έχει υπογραφεί και από τα τρία μέρη (ΑΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ) η οποία χορηγείται από το ΑΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ. Η ανωτέρω Ειδική Σύμβαση δύναται να υποβληθεί από την δικαιούχο επιχείρηση στο αρμόδιο ΚΠΑ2 είτε ως ευκρινές φωτοαντίγραφο, είτε ως ευκρινή τηλεομοιοτυπία είτε και με ηλεκτρονική σάρωση (ευκρινή). Η επιχείρηση θα προσκομίσει την αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.dypa.gov.gr/proghramma-epikhorighisis-idiotikwn-epikheiriseonseon-foris-kalo-gia-thn-praktikh-askhsh-spudaston-ati-aspaite

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη για Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΑΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ (υποβάλλεται εις διπλούν) η οποία χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και συμπληρώνεται με τα στοιχεία των δικαιούχων (επιχειρήσεων κλπ) και του σπουδαστή (μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης). Η επιχείρηση θα προσκομίσει την αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης και πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών του ασκούμενου σπουδαστή. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης και πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών του ασκούμενου σπουδαστή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης του ασκουμένου σπουδαστή και αντίγραφα πληρωμών γραμματίων είσπραξης ή βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών οριστικοποιημένες εγγραφές ή Α.Π.Δ. (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) του εξαμήνου της πρακτικής άσκησης με αποδεικτικό κατάθεσης στο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τον πρακτικά ασκούμενο κατά επαγγελματικού κινδύνου στην 12η ασφαλιστική κλάση για 1% και με πακέτο κάλυψης 210 ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) . Η επιχείρηση θα προσκομίσει την αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 5 Αντίγραφο του IBAN (τραπεζικού λογαριασμού) της επιχείρησης και Υπεύθυνη Δήλωση. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αντίγραφο του IBAN (τραπεζικού λογαριασμού) της επιχείρησης και Υπεύθυνη Δήλωση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο του IBAN (τραπεζικού λογαριασμού) της επιχείρησης προκειμένου να πιστώσει η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) το ποσό της επιχορήγησης και Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει καταβάλει την αποζημίωση στον Πρακτικά ασκούμενο σπουδαστή. Η επιχείρηση θα προσκομίσει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 6 Αποδεικτικά πληρωμής των επιχορηγουμένων μαθητών/σπουδαστών/φοιτητών. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικά πληρωμής των επιχορηγουμένων μαθητών/σπουδαστών/φοιτητών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Παραστατικά/αποδεικτικά πληρωμής των επιχορηγουμένων μαθητών/σπουδαστών/φοιτητών για το αιτούμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τo άρθρο 52 του ν. 4611/2019 (Α’ 73). Η επιχείρηση θα προσκομίσει την αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • Νόμος 12 1351 1983 56 Α

       Περιγραφή Γενικά Θέματα Εκπαίδευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100056

      • Προεδρικό Διάταγμα 174 1985

       Περιγραφή Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τ.Ε.Ι.

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/index.php/nomoi-proedrika-diatagmata

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 30317 1986 116 Β

       Περιγραφή Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19860200116

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1797 1986 183 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης κα συνθηκών απασχόλησης ασκούμενων Πρακτικής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19860200183

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 31324 1986 431 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της με αριθμ. ΚΥΑ 30317/1986 (ΦΕΚ 116/Β/1986)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19860200431

      • Εγκύκλιος 30294/Δ1.10558 2019

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9D%CE%9C%CE%A1465%CE%981%CE%A9-%CE%9D6%CE%A6

       ΑΔΑ ΨΝΜΡ465Θ1Ω-Ν6Φ

      • 1 Κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Οι δυνητικά δικαιούχοι απευθύνονται στην Υπηρεσία- ΚΠΑ 2 της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης όπου θα ασκηθεί ο πρακτικά ασκούμενος.

       Σημειώσεις Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης του/της σπουδαστή.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία- ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ελέγχει τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει η επιχείρηση, προκειμένου να προβεί στην έκδοση απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση ή Απόρριψη επιχορήγησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας εκδίδει απόφαση έγκρισης ή απόρριψης επιχορήγησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Κοινοποίηση απόφασης επιχορήγησης από την αρμόδια Υπηρεσία- ΚΠΑ2 προς την επιχείρηση..

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Όχι Όχι


      • 5 Καταβολή επιχορήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) εγκρίνει και καταβάλει την επιχορήγηση στην επιχείρηση.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.