Πρόσληψη ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Πυροσβεστικό Σώμα ως προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc7ac5481-c391-40fd-afaa-f432e3b98f7a 754813

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Διαγωνισμός για εισαγωγή πτυχιούχων στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων με γραπτές εξετάσεις. Η φοίτηση στη σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας διαρκεί τέσσερις μήνες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ


Τελευταία ενημέρωση

13/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου/ας πτυχιούχου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα ως προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται από τον/ην υποψήφιο/α χειρόγραφα, βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος και υποβάλλεται με τα λοιπά δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη διαγωνισμού.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Πυροσβεστικό Σώμα ως προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσληψη ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Πυροσβεστικό Σώμα ως προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Να μην υπερβαίνουν το 35ο έτος κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών των ζητούμενων στην προκήρυξη σχολών/τμημάτων της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής.

       Όχι Όχι

      • 4 Στρατολογικές Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

       Όχι Όχι

      • 5 Υγειονομικές Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή εξέτασης, μετά από προσκόμιση σε αυτήν από τους υποψηφίους, γνωματεύσεων: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί καθώς και ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του έργου τους

       Όχι Όχι

      • 6 Προϋπηρεσίας Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί για λόγους πειθαρχίας από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

       Όχι Όχι

      • 7 Θρησκευτικών πεποιθήσεων & αφοσίωσης στην πατρίδα Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

       Όχι Όχι

      • 8 Δικαστικές Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην Υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη διά βουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αλλά δεν εισάγονται στην Πυροσβεστική Ακαδημία, αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής το, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα.

       Όχι Όχι

      • 9 Δικαστικές Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

       Όχι Όχι

      • 10 Χρήσης Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.

       Όχι Όχι

      • 11 Προϋπηρεσίας Για όσους είχαν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί λόγω προσκόμισης ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι

      • 1 Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, ευκρινώς. Φωτογραφία προσώπου

       Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, ευκρινώς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 2 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, ήτοι αυτών στις οποίες αναγράφονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν δεν προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του. Αποδεικτικό σπουδών

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να συνυποβάλλουν επίσημη μετάφραση αυτών, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) με αντιστοιχία βαθμολογίας. Γίνονται δεκτά και τα πτυχία των Σχολών/Τμημάτων οι οποίες έχουν μετονομαστεί, συγχωνευθεί ή απορροφηθεί και σήμερα λειτουργούν ως ισότιμες των ανωτέρω πτυχίων. Οι υποψήφιοι των ανωτέρω περιπτώσεων, με δική τους μέριμνα, οφείλουν να προσκομίσουν αποδεικτικό των ως άνω μεταβολών, στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, υποβάλλοντας τη σχετική βεβαίωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και/ή τίτλων σπουδών χειρισμού Η/Υ Πιστοποιητικό

       Ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και/ή τίτλων σπουδών χειρισμού Η/Υ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Γνώση πάνω στα αντικείμενα: αα. επεξεργασίας κειμένων, ββ. υπολογιστικών φύλλων, γγ. υπηρεσιών διαδικτύου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού και/ή τίτλου σπουδών, επιπέδου γνώσης άριστη (Γ2/C2), μίας (1) ξένης γλώσσας εκ της Αγγλικής, Γαλλικής, Ισπανικής ή Γερμανικής, Πιστοποιητικό

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού και/ή τίτλου σπουδών, επιπέδου γνώσης άριστη (Γ2/C2), μίας (1) ξένης γλώσσας εκ της Αγγλικής, Γαλλικής, Ισπανικής ή Γερμανικής,

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι τίτλοι γνώσης ξένων γλωσσών να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί από την προκήρυξη, ανάλογα με την ειδικότητα που ζητείται. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί από την προκήρυξη, ανάλογα με την ειδικότητα που ζητείται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 4332

      • Νόμος 4662 2020 27 Α
      • Προεδρικό Διάταγμα 38 2021 97 Α

       Περιγραφή «Κανονισμός κατάταξης ιδιωτών και μετάταξης πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100097

      • 1 Έκδοση Προκήρυξης Διαγωνισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται η προκήρυξη διαγωνισμού εισαγωγής ιδιωτών πτυχιούχων στη ως προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr και περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι εκτυπώνουν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, υπόδειγμα της οποίας αναρτάται στη δημοσίευση της προκήρυξης. Στη συνέχεια θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής και προσκομίζεται με τα λοιπά δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάρτηση πινάκων υποψηφίων που πληρούν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ανάρτηση πινάκων υποψηφίων που πληρούν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 4 Κλήση υποψηφίων για Υγειονομικές και Ψυχοτεχνικές Εξετάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού, καλούνται να παρουσιαστούν ενώπιον των Υγειονομικών και έπειτα των Ψυχοτεχνικών Επιτροπών ΠΣ. Το πρόγραμμα των εξετάσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr.

       Σημειώσεις Επισημαίνεται πως οι υποψήφιοι ενημερώνονται για το πρόγραμμα των εξετάσεων με δική τους ευθύνη.

       Όχι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση πινάκων ΙΚΑΝΩΝ και ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων μετά τις Υγειονομικές και Ψυχοτεχνικές Εξετάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κοινοποιούνται οι πίνακες Ικανών και Μη Ικανών υποψηφίων μετά τις Υγειονομικές και Ψυχομετρικές Εξετάσεις, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr.

       Όχι Όχι


      • 6 Κλήση υποψηφίων για γραπτές εξετάσεις- Ανάρτηση Προγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Οι υποψήφιοι που κρίθηκαν Ικανοί στις προηγούμενες διαδικασίες, καλούνται να παρουσιαστούν για τις γραπτές εξετάσεις. Το πρόγραμμα των εξετάσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr και οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη.

       Όχι Όχι


      • 7 Κοινοποίηση αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά το πέρας των γραπτών εξετάσεων, κοινοποιούνται οι πίνακες αποτελεσμάτων με τις βαθμολογίες των υποψηφίων, τα θέμα στα οποία διαγωνίστηκαν, και τις σωστές απαντήσεις αυτών. Τα αποτελέσματα αναρτώνται στο www.fireservice.gr.

       Όχι Όχι


      • 8 Κλήση υποψηφίων για συνέντευξη - Ανάρτηση προγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Από τους πίνακες επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις, αριθμός υποψηφίων τριπλάσιος από τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων καλείται σε ατομική συνέντευξη, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

       Όχι Όχι


      • 9 Κύρωση πινάκων αποτελεσμάτων και πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων του διαγωνισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κοινοποιούνται οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων- εισακτέων και επιλαχόντων του διαγωνισμού και αναρτώνται στο www.fireservice.gr.

       Όχι Όχι


      • 10 Κατάταξη επιτυχόντων στην Πυροσβεστική Ακαδημία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι εισακτέοι καλούνται για κατάταξη στην Πυροσβεστική Ακαδημία, στην οποία φοιτούν με το βαθμό του Δοκίμου Ανθυποπυραγού. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης εξάγονται ως προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.