Πρόσληψη ιδιωτών στην Ελληνική Αστυνομία ως Αστυνομικό Προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηad6a2cf9-6309-4cad-bc77-405dd3ceab52 746093

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  9 έως 10 +
  (4)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1 Έτος

  Περιγραφή

  H διαδικασία αφορά στην πρόσληψη ιδιωτών στην Ελληνική Αστυνομία, ως Αστυνομικό Προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων και απευθύνεται σε ιδιώτες, οι οποίοι προσλαμβάνονται στην Ελληνική Αστυνομία, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), ως Αστυνομικό Προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση συμμετοχής του/της ενδιαφερομένου/νης. Υποβάλλεται διά ζώσης αυτοπροσώπως.

  Σημειώσεις

  Συνυποβάλλονται δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας έγχρωμες (διαστάσεων 3χ4 εκ.) .

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Αίτηση θεραπείας ή Ιεραρχική προσφυγήΆλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη

     Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση, ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας) είτε από την αρχή η οποία προϊσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση, οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της, για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική νομοθεσία.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Διαδικασία πρόσληψης ιδιωτών, ως Αστυνομικό Προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας . Πρόσληψη προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων στην Ελληνική Αστυνομία

       Επίσημος τίτλος

       Πρόσληψη ιδιωτών στην Ελληνική Αστυνομία ως Αστυνομικό Προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων


       Μητρώα που τηρούνται

       Γενικό Μητρώο Σώματος

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,,


       • 1 Υπηκοότητας Να είναι Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες)


        Όχι Όχι

       • 2 Ηλικιακές Να μην υπερβαίνουν το 40ο έτος της ηλικίας τους οι ιατροί , το 35ο έτος της ηλικίας τους οι κληρικοί και το 32ο έτος της ηλικίας τους οι υποψήφιοι των λοιπών κατηγοριών, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 22

        Ναι Ναι

       • 3 Εκπαιδευτικές Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ως εξής : (1) Οι ιατροί, πτυχίο τμήματος ιατρικής, καθώς και τίτλο ειδικότητας. (2) Οι οδοντίατροι, πτυχίο οδοντιατρικής σχολής. (3) Οι ψυχολόγοι, πτυχίο τμήματος ψυχολογίας. (4) Οι αστυκτηνίατροι, πτυχίο τμήματος Κτηνιατρικής, καθώς και πτυχίο Σχολής Δημόσιας Υγείας. (5) Για την κατηγορία Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου Τμήματος αντίστοιχου της κατά περίπτωσης ειδικότητας. (6) Οι οικονομικοί πτυχίο Τμήματος αντίστοιχου της κατά περίπτωση ειδικότητας και, εφόσον δεν υφίσταται τέτοιο Τμήμα, πτυχίο οικονομικού ή άλλου πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο τα οικονομικά. Κατ` εξαίρεση για τις ειδικότητες τραπεζικών και φοροτεχνικών εφαρμογών απαιτείται πτυχίο Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, ενώ για τους οικονομικούς υγείας γίνεται δεκτό πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος. (7) Για την κατηγορία Πληροφορικής οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί - μηχανικοί υπολογιστών, οι μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και οι μηχανικοί τηλεπικοινωνιών και δικτύων πτυχίο αντίστοιχου Τμήματος Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου και οι λοιποί αξιωματικοί πληροφορικής δίπλωμα ή πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο την πληροφορική. (8) Οι τεχνικοί, πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου Τμήματος αντίστοιχου της κατά περίπτωση ειδικότητας και για την ειδικότητα των μηχανικών ηλεκτρονικών ραδιοεπικοινωνιών, πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Τμήματος Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο τις ραδιοεπικοινωνίες ή τηλεπικοινωνίες ή ραδιοτηλεπικοινωνίες. (9) Οι νομικοί, πτυχίο Νομικού Τμήματος Πανεπιστημίου. (10) Οι αξιωματικοί Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού ή Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. (11) Οι αξιωματικοί Διεθνών και Βαλκανικών Σπουδών, πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Βαλκανικών - Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. (12) Οι ιστορικοί πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Ιστορίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Φιλολογίας. (13) Οι αξιωματικοί Διοικητικής Επιστήμης, πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Δημόσιας Διοίκησης.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 23

        Ναι Ναι

       • 4 Εκπαιδευτικές Να γνωρίζουν τουλάχιστον μία (1) από τις ξένες γλώσσες : αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική.


        Όχι Όχι

       • 5 Στρατολογικές Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.


        Όχι Όχι

       • 6 Υγειονομικές Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή καθώς και ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του έργου τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις για την κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία.


        Όχι Όχι

       • 7 Άλλο Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.


        Όχι Όχι

       • 8 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν καταδικαστεί, έστω και με οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτής κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερ(ας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, παιγνίων, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, αλλοδαπών, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επεβλήθη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών και να μην εμπίπτουν στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3459/2006 (Α-103). Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα ανωτέρω εγκλήματα. Υποψήφιοι εναντίον των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κάποιο από τα προαναφερόμενα εγκλήματα μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης. Αποκλείονται όμως αν μέχρι την έκδοση της πράξης για την πρόσληψή τους, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.


        Όχι Όχι

       • 9 Δικαστικές Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξη ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.


        Όχι Όχι

       • 10 Δικαστικές Να μην έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.).


        Όχι Όχι

       • 11 Εκπαιδευτικές Για τις ειδικότητες των κατηγοριών Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, Πληροφορικής, Τεχνικών, Οικονομικών και των ειδικοτήτων Ιστορικών και Διεθνών και Βαλκανικών Σπουδών της κατηγορίας Διοικητικοί απαιτείται να κατέχουν πέραν του βασικού τίτλου σπουδών και μεταπτυχιακό τίτλο αντίστοιχο της κατά περίπτωση ειδικότητας ή εξειδίκευσης. Ειδικότερα οι υποψήφιοι για τις ειδικότητες διερεύνησης ψηφιακών πειστηρίων και πληροφορικής της κατηγορίας πληροφορικής απαιτείται να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο ο οποίος να καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: - Πληροφοριακά Συστήματα, - Επικοινωνίες και Δίκτυα, - Διοίκηση Έργων Πληροφορικής, - Επιστήμης Υπολογιστών, - Ανάπτυξη λογισμικού - εφαρμογών, - Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων. Επίσης, για την ειδικότητα φοροτεχνικών εφαρμογών πέραν του βασικού τίτλου σπουδών, απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος με αντικείμενο τη φορολογία και ελεγκτική ή τη λογιστική ή τη χρηματοοικονομική, ενώ για την ειδικότητα τραπεζικών εφαρμογών απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος με αντικείμενο την τραπεζική ή τη λογιστική ή τη χρηματοοικονομική.


        Όχι Όχι

       • 12 Προϋπηρεσίας Οι χημικοί, βιοχημικοί και οι βιολόγοι, να έχουν διετή τουλάχιστον ευδόκιμη εργαστηριακή πείρα, σε εργαστήρια Α.Ε.Ι. ή να έχουν εργαστεί επί διετία τουλάχιστον σε μεταπτυχιακά προγράμματα έρευνας σε Α.Ε.Ι. ή άλλα ερευνητικά κέντρα, στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους.


        Όχι Όχι

       • 13 Άλλο Οι ιατροί και οι οδοντίατροι να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να έχουν εγγραφεί ως μέλη σε Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 24

        Ναι Ναι

       • 14 Εκπαιδευτικές Οι ιατροί να κατέχουν την ειδικότητα που καθορίζεται στην προκήρυξη.


        Όχι Όχι

       • 15 Προϋπηρεσίας Οι οδοντίατροι να έχουν δύο τουλάχιστον έτη προϋπηρεσία ως οδοντίατροι. Η προϋπηρεσία αυτή πιστοποιείται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.


        Όχι Όχι

       • 16 Εκπαιδευτικές Οι Ψυχολόγοι να έχουν επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών αντίστοιχο της ειδικότητας τους.


        Όχι Όχι

       • 17 Προϋπηρεσίας Οι Ψυχολόγοι να έχουν διετή κλινική πείρα σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα ημεδαπής ή αλλοδαπής, ως ψυχολόγοι, καθώς και να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.


        Όχι Όχι

       • 18 Εκπαιδευτικές Οι νομικοί να κατέχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών τομέα δημοσίου δικαίου Πανεπιστημίου.


        Όχι Όχι

       • 19 Εκπαιδευτικές Οι αξιωματικοί Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα μέσων μαζικής ενημέρωσης ή δημοσιογραφίας ή δημοσίων σχέσεων ή επικοινωνίας, καθώς και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.


        Όχι Όχι

       • 20 Εκπαιδευτικές Οι αξιωματικοί Διοικητικής Επιστήμης, να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού ή διοίκησης υπηρεσιών για στελέχη ή οργάνωσης και διοίκησης δημοσίων υπηρεσιών, δημοσίων οργανισμών και δημοσίων επιχειρήσεων.


        Όχι Όχι

       • 21 Εκπαιδευτικές Για τους υποψήφιους της κατηγορίας εγκληματολογικών εργαστηρίων της ειδικότητας ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών ή μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και της κατηγορίας πληροφορικής θεωρείται πρόσθετο προσόν η κατοχή ενός από τα διαλαμβανόμενα στα Παραρτήματα 1 και 2 αντίστοιχα, του άρθρου 14Α του Π.Δ. 373/2002, πιστοποιητικά σπουδών επί ειδικών θεμάτων πληροφορικής, τα οποία προέρχονται από αναγνωρισμένες ή νομίμως λειτουργούσες σχολές ή φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα : (1) Για την κατηγορία ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ : Θεωρείται πρόσθετο προσόν για τους υποψήφιους αξιωματικούς εγκληματολογικών εργαστηρίων ειδικότητας ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών ή μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής κατοχή ενός από τα ακόλουθα πιστοποιητικά σπουδών επί ειδικών θεμάτων πληροφορικής, τα οποία προέρχονται από αναγνωρισμένες ή νομίμως λειτουργούσες σχολές ή φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού: Certified Ethical Hacker, Licensed Penetration Tester, EC-Council Certified Security Analyst, Certified Expert Penetration Tester, Certified Application Security Specialist, Certified Computer Forensics Examiner, Computer Forensic Investigations, Computer Hacking Forensic Investigator, Advanced Computer Forensic Analysis and Incident Response, Reverse-Engineering Malware: Malware Analysis Tools and Techniques, Network Forensics, Mobile Device Forensics, Advanced Filesystem Recovery and Memory Forensics. (2) Για την κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ : Θεωρείται πρόσθετο προσόν για τους υποψήφιους αξιωματικούς κατηγορίας πληροφορικής η κατοχή ενός ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες γνωστικές πιστοποιήσεις επί ειδικών θεμάτων πληροφορίας τα οποία προέρχονται από αναγνωρισμένες ή νομίμως λειτουργούσες σχολές ή φορείς της Ελλάδας ή του εξοντερικού: Certification Project Management Professional του Project Management Institute, Prince2 certification, IBM Certified Advanced Technical Expert - Power Systems wilh AIX v2, IBM Certified Systems Expert - Enterprise Technical Support for AIX and Linux -v2, IBM Certified Systems Expert - Virtualization Technical Support for AIX and Linux -v2, IBM Certified Systems Expert - High Availability for AIX Technical Support and Administration, IBM Certified System Administrator - AIX, Linux System Administration I: Implementation, Administering Linux on pSeries (Self-Paced Virtual Class), Linux Administration Package (two self- paced virtual classes), Linux TCP/IP Administration -Lite (self-paced virtual class), Supporting Enterprise Linux on IBM System p5 (Self-paced Virtual Class), Red Hat Certified Engineer (RHCE), RHCT - Red Hat Certified Technician, HP-UX Advanced System Administration, HP-UX CSE- High Availability, HP-UX CSE-Virtual Sewer Environment (VSE),HP-UX CSE - Networking/Security, Novell Certified Linux Engineer, Novell Certified Linux Administrator, MCITP: Server Administrator, MCITP: Enterprise Administrator, MCSE Windows Server 2003, MCSA Windows Server 2003, Oracle Database llg Administrator Certified Professional, Oracle Database llg Administrator Certified Master, Oracle Database llg: Performance Tuning, Oracle Certified Expert, Oracle Real Application Clusters llg and Grid Infrastructure Administrator, Oracle Database: SQL Certified Expert, Oracle Database llg Certified Implementation Specialist, Oracle Database llg Security Certified Implementation Specialist, Oracle Data Warehousing llg Certified Implementation Specialist, Oracle Exadata llg Certified Implementation Specialist, Oracle lOg: Managing Oracle on Linux Certified Expert, Oracle Database lOg Real Applications Clusters Administrator Certified Expert, Oracle Database: SQL Certified Expert, Oracle Database lOg Administrator Certified Associate, Oracle Database lOg Administrator Certified Professional, Oracle Database lOg Administrator Certified Master, Oracle9i Database Administrator Certified Associate, Oracle9i Database Administrator Certified Professional, Oracle Certified Professional, MySQL 5 Database Administrator, Oracle Certified Expert, MySQL 5.1 Cluster Database Administrator, Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA) credential, Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) certifications, IBM Certified Database Administrator, IBM Certified Advanced Database Administrator, IBM Certified System Administrator - WebSphere Application Server Network Deployment, Oracle Application Server lOg Administrator : Oracle Certified Professional, Oracle Certified Associate: Oracle WebLogic Server 1 lg System Administrator, Oracle WebLogic Server lOg System Administrator Certified Expert, JBoss® Certified Application Administrator (JBCAA™), CCNA (Cisco Certified Network Associate), CCDA (Cisco Certified Design Associate), CCNA Wireless, CCNA Voice, CCNA SP Operations (Cisco Certified Network Associate in Service Provider Operations), CCNA Security, J NCI A (Juniper Networks Certified Internet Associate), CCNP (Cisco Certified Network Professional), CCDP (Cisco Certified Design Professional), CCNP Wireless, CCIP (Cisco Certified Internetwork Professional), CCNP Voice, CCNP SP Operations (Cisco Certified Network Professional in Service Provider Operations), CCNP Security, JNCIS (Juniper Networks Certified Internet Specialist), JNCIP (Juniper Networks Certified Internet Professional), CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert), CCDE (Cisco Certified Design Expert), CCIE Wireless, CCIE Voice, CCIE SP Operations, CCIE SP Operations, CCIE Storage Networking, CCIE Security, JNCIE (Juniper Networks Certified Internet Expert), Cisco Certified Architect, MCITP: Enterprise Messaging Administrator on Exchange, Certified Information Systems Security Professional, Certified Ethical Hacker, Systems Security Certified Practitioner, Certified Information Systems Auditor, Certified Expert Penetration Tester, Certified Application Security Specialist, CCNA Security, CCNP Security, CCSA (Check Point Certified Security Administrator), JNCIS-SEC (Juniper Networks Certified Internet Specialist Security), JNCIP-SEC (Juniper Networks Certified Internet Professional Security), CCIE Security, CCSE (Check Point Certified Security Expert), CCMSE (Check Point Certified Managed Security Expert), CCEPE (Check Point Certified Endpoint Expert), Cisco Certified Architect, JNCIE-SEC (Juniper Networks Certified Internet Expert Security), CCMA (Check Point Certified Master Architect), Sun Certified Java Programmer (SCJP), Sun Certified Java Developer (SCJD), Sun Certified Developer for Java Web Services (SCDJWS), Sun Certified Business Component Developer (SCBCD), Sun Certified Enterprise Architect (SCEA), Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS), Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) Certified Information Systems Security Professional, Systems Security Certified Practitioner, Certified Information Systems Auditor, Certified Ethical Hacker, Licensed Penetration Tester, EC-Council Certified Security Analyst, Certified Expert Penetration Tester, Certified Application Security Specialist, Certified Computer Forensics Examiner, Computer Hacking Forensic Investigator.


        Όχι Όχι

       • 22 Ηλικιακές Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως κατώτερο Αστυνομικό Προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων (κατά κατηγορία και ειδικότητα), θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 2

        Ναι Ναι

       • 23 Εκπαιδευτικές Για το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων, απαιτείται οι υποψήφιοι να κατέχουν τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμοτης αλλοδαπής, που να καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. (1) Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) για τις κατηγορίες υγειονομικών, εγκληματολογικών εργαστηρίων, πληροφορικής, καθώς και της ειδικότητας ηλεκτρονικών, ασυρματιστών, μηχανολόγων, κλωστοϋφαντουργών, πολιτικών μηχανικών δομικών έργων, γραφιστών και ηλεκτρολόγων. (2) Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. ή πτυχίο Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής για τις λοιπές ειδικότητες της κατηγορίας των τεχνικών.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 3

        Ναι Ναι

       • 24 Άλλο Για το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν την προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 13

        Ναι Ναι

       • 25 Άλλο Για το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων, ανάλογα με την κατηγορία και την ειδικότητα του υποψηφίου, πρόσθετα προσόντα θεωρούνται οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, οι μελέτες, οι επιστημονικές εργασίες ή οι ανακοινώσεις, η προϋπηρεσία σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα σε τομείς της ειδικότητάς τους και τα πτυxία άλλων ξένων γλωσσών.


        Όχι Όχι

       • 1 Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Φωτογραφίες

        Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας ευκρινώς.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8298

       • 2 Αντίγραφα τίτλων σπουδών, όπως αυτοί ορίζονται στο εδάφιο β' της παρ. 1, του άρθρου 3 του Π.Δ. 373/2002 (Φ.Ε.Κ. Α-320) όπως ισχύει. Αποδεικτικό σπουδών

        Αντίγραφα τίτλων σπουδών, όπως αυτοί ορίζονται στο εδάφιο β' της παρ. 1, του άρθρου 3 του Π.Δ. 373/2002 (Φ.Ε.Κ. Α-320) όπως ισχύει.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • 3 Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα στοιχεία (7), (8), (10), (11), (12), (13) της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 373/2002 (Φ.Ε.Κ. Α-320) όπως ισχύει. Αποδεικτικό σπουδών

        Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα στοιχεία (7), (8), (10), (11), (12), (13) της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 373/2002 (Φ.Ε.Κ. Α-320) όπως ισχύει.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • 4 Βεβαίωση , από την οποία να προκύπτει η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 του Π.Δ. 373/2002 (Φ.Ε.Κ. Α-320) όπως ισχύει, προϋπηρεσία ή πείρα και το χρονικό διάστημα αυτής. Η απαιτούμενη στο στοιχείο (9) της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 373/2002 (Φ.Ε.Κ. Α-320) όπως ισχύει, προϋπηρεσία των οδοντιάτρων, πιστοποιείται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

        Βεβαίωση , από την οποία να προκύπτει η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 του Π.Δ. 373/2002 (Φ.Ε.Κ. Α-320) όπως ισχύει, προϋπηρεσία ή πείρα και το χρονικό διάστημα αυτής. Η απαιτούμενη στο στοιχείο (9) της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 373/2002 (Φ.Ε.Κ. Α-320) όπως ισχύει, προϋπηρεσία των οδοντιάτρων, πιστοποιείται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 1244

       • 5 Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου γνώσης της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας Αποδεικτικό σπουδών

        Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου γνώσης της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Τον τρόπο με τον οποίο αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας προβλέπει ειδικά η εκάστοτε προκύρυξη

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • 6 Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Π.Δ. 50/2001. Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Π.Δ. 50/2001.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • 7 Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και βεβαίωση εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο ή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή Ένωση Ελλήνων Χημικών. Άδεια

        Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και βεβαίωση εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο ή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή Ένωση Ελλήνων Χημικών.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4627

       • 8 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Βιογραφικό σημείωμα

        Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7597

       • 9 Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς του ενδιαφερομένου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

        Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς του ενδιαφερομένου.


        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2244

       • 10 Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

        Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

        Σημειώσεις: Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού, θα πρέπει να απέχει, το περισσότερο, δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4750

       • 11 Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας περί μη ποινικής δίωξης. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

        Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας περί μη ποινικής δίωξης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού, θα πρέπει να απέχει, το περισσότερο, δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8289

       • 12 Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (για τους άνδρες υποψηφίους). Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (για τους άνδρες υποψηφίους).

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Πιστοποιητικό πρώην τύπου Α΄ Ν. 3242/2004 (Α-102) και Ν. 3448/2006 (Α-57) σε συνδ. με ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1.20562/19.07.2013 Κ.Υ.Α. (Β-1881)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

        Όχι 8619

       • 13 Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

        Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8289

       • 14 Οι ιδιώτες που επιθυμούν να προσληφθούν ως κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων, υποβάλλουν μαζί με την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, τα δικαιολογητικά υπό στοιχεία (α), (γ), (στ), (η), (θ), (ι) και (ια) της παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 373/2002 και επιπλέον: α) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, όπως ορίζονται στο εδάφ. β' της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 373/2002, β) Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει τυχόν προϋπηρεσία σε εργαστήρια ή προγράμματα έρευνας, σε υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σε νοσηλευτικά ιδρύματα, σε τομείς που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης, γ) Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και βεβαίωση εγγραφής στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, δ) Αντίγραφα μεταπτυxιακών τίτλων σπουδών, μελετών, διατριβών, επιστημονικών εργασιών ή ανακοινώσεων, σχετικών με την αντίστοιχη της προκηρυχθείσας θέσης, εξειδίκευσης, που κατατέθηκαν και αξιολογήθηκαν αρμοδίως, με προσαρτημένη βεβαίωση του φορέα που το δέχθηκε ή το αξιολόγησε και αντίγραφα πτυxίων ξένων γλωσσών, πέραν των αναφερομένων στο εδάφιο γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 373/2002, εφόσον υπάρχουν. Αίτηση

        Οι ιδιώτες που επιθυμούν να προσληφθούν ως κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων, υποβάλλουν μαζί με την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, τα δικαιολογητικά υπό στοιχεία (α), (γ), (στ), (η), (θ), (ι) και (ια) της παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 373/2002 και επιπλέον: α) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, όπως ορίζονται στο εδάφ. β' της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 373/2002, β) Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει τυχόν προϋπηρεσία σε εργαστήρια ή προγράμματα έρευνας, σε υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σε νοσηλευτικά ιδρύματα, σε τομείς που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης, γ) Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και βεβαίωση εγγραφής στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, δ) Αντίγραφα μεταπτυxιακών τίτλων σπουδών, μελετών, διατριβών, επιστημονικών εργασιών ή ανακοινώσεων, σχετικών με την αντίστοιχη της προκηρυχθείσας θέσης, εξειδίκευσης, που κατατέθηκαν και αξιολογήθηκαν αρμοδίως, με προσαρτημένη βεβαίωση του φορέα που το δέχθηκε ή το αξιολόγησε και αντίγραφα πτυxίων ξένων γλωσσών, πέραν των αναφερομένων στο εδάφιο γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 373/2002, εφόσον υπάρχουν.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αφορά μόνο το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι 6009

       • Προεδρικό Διάταγμα 373 2002 320 Α

        Περιγραφή Προέλευση , προσόντα, πρόσληψη, μετάταξη και εξέλιξη Αστυνομικού Προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100320

       • 1 Εισήγηση για λήψη απόφασης αναφορικά με τον αριθμό των θέσεων που θα προκηρυχθούν ανα κατηγορία και ειδικότητα.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Σημειώσεις 1. Οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες κατά τομέα ως εξής: Α. ΤΟΜΕΑΣ Διοικητικού - Οικονομικού : α. Νομικοί β. Διοικητικοί στους οποίους περιλαμβάνονται οι αξιωματικοί Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Διεθνών και Βαλκανικών Σπουδών, Διοικητικής Επιστήμης, Ιστορικοί και κληρικοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίου. γ. Οικονομικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται οι αξιωματικοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίου οικονομικών επιστημών ή οικονομικής επιστήμης, διοίκησης επιχειρήσεων, στατιστικής και αναλογιστικής επιστήμης ή στατιστικής και ασφαλιστικής επιστήμης, φοροτεχνικών εφαρμογών, τραπεζικών εφαρμογών, λογιστικής και χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη λογιστική, λογιστικής και χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική, στατιστικής και αναλογιστικών - χρηματοοικονομικών μαθηματικών, στατιστικής και οι οικονομικοί υγείας. Β. ΤΟΜΕΑΣ Πληροφορικής - Τεχνικών και Εγκληματολογικών Εργαστηρίων : α. Πληροφορικής, στους οποίους περιλαμβάνονται οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και μηχανικοί υπολογιστών, μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής, μηχανικοί τηλεπικοινωνιών και δικτύων, διερευνητές ψηφιακών πειστηρίων και οι πληροφορικοί β. Τεχνικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, χημικοί μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανικοί ηλεκτρονικοί ραδιοεπικοινωνιών, τοπογράφοι μηχανικοί, ηλεκτρονικοί, ασυρματιστές, μηχανολόγοι, πολιτικοί μηχανικοί δομικών έργων, γραφίστες και ηλεκτρολόγοι. γ. Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται οι χημικοί, βιοχημικοί, βιολόγοι, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, φυσικοί ηλεκτρονικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, μεταλλουργοί μηχανικοί, μηχανικοί ηλεκτρονικοί ή φυσικοί ηλεκτρολόγοι, φυσικοί ειδικότητας βλητικής, χημικοί τοξικολόγοι, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και μηχανικοί υπολογιστών με κατεύθυνση την ηλεκτρονική, τεχνολόγοι τροφίμων, ηλεκτρονικοί πληροφορικής, φωτογράφοι και τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων. Γ. ΤΟΜΕΑΣ Υγειονομικού : α. Υγειονομικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται οι ιατροί, οδοντίατροι, ψυχολόγοι, βοηθοί ακτινολογικών εργαστηρίων, βοηθοί μικροβιολογικών εργαστηρίων, οδοντοτεχνικοί, φυσιοθεραπευτές και νοσηλευτές. β. Αστυκτηνίατροι. 2. Οι κατώτεροι αστυνομικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Υγειονομικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται οι νοσηλευτές, βοηθοί ακτινολογικού εργαστηρίου, βοηθοί μικροβιολογικού εργαστηρίου, οδοντοτεχνικοί και φυσικοθεραπευτές. β. Εγκληματολογικών εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται οι μηχανολόγοι μηχανικοί, τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, τεχνολόγοι τροφίμων, ηλεκτρονικοί πληροφορικής και φωτογράφοι. γ. Τεχνικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικοί, ασυρματιστές, μηχανολόγοι, κλωστοϋφαντουργοί, πολιτικοί μηχανικοί δομικών έργων, γραφίστες και ηλεκτρολόγοι, καθώς και οι τεχνίτες τυπογραφείου, τεχνίτες ηλεκτρονικοί, τεχνίτες ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες υδραυλικοί, τεχνίτες δομικών κατασκευών, τεχνίτες ψυκτικοί, τεχνίτες ξυλουργοί, τεχνίτες σιδεράδες, τεχνίτες ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, τεχνίτες αμαξωμάτων και μηχανικοί οχημάτων. δ. Πληροφορικής.

        Όχι Όχι


       • 2 Έκθεση αναγκαιότητας.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Για τη σύνταξη της έκθεσης αναγκαιότητας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκθεση κάλυψης δαπάνης από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία. Στην εν λόγω έκθεση εμφαίνεται η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη.

        Όχι Όχι


       • 3 Υποβολή αιτήματος στην επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 για την έγκριση της πρόσληψης.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Οι καθορισθείσες ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας σε αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων, υποβάλλονται υπό μορφή αιτήματος στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία, αφού το επεξεργαστεί με τη συνδρομή του Υπουργείου Οικονομικών, εισηγείται ανάλογα στη Διμελή Επιτροπή του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 Π.Υ.Σ. (Φ.Ε.Κ. Α΄-280) όπως ισχύει (Υπουργός Εσωτερικών και Υπουργός Οικονομικών), η οποία εκδίδει σχετική απόφαση.

        Όχι Όχι


       • 4 Έκδοση προκήρυξης.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, εκδίδει προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα. Στη σχετική προκήρυξη ορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα και οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους, η διαδικασία πρόσληψης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

        Σημειώσεις Η προκήρυξη αποστέλλεται σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς επίσης και στους οικείους επιστημονικούς ή επαγγελματικούς συλλόγους και δημοσιεύεται σε τρείς (3) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

        Όχι Όχι


       • 5 Αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για έκδοση Απόφασης Κατανομής.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α-28) για το μόνιμο προσωπικό πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών.

        Σημειώσεις Άρθρο 9 παρ. 21 του Ν. 4057/2012 (Φ.Ε.Κ. Α-54)

        Όχι Όχι


       • 6 Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής, για την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Για την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων, συγκροτείται με πρόταση της Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από έναν (1) Αστυνομικό Διευθυντή, ως πρόεδρο και δύο (2) Αστυνομικούς Υποδιευθυντές, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Στις Επιτροπές αυτές δύναται να συμμετάσχει και Αξιωματικός Ειδικών Καθηκόντων, της αντίστοιχης κατηγορίας των υποψηφίων για πρόσληψη, οριζόμενος με την ίδια ως άνω απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

        Όχι Όχι


       • 7 Έκδοση πινάκων επιτυχίας των κατ΄αρχήν πληρούντων τα προσόντα και πίνακες των μη πληρούντων τα προσόντα υποψηφίων, κατά σειρά επιτυχίας για κάθε κατηγορία και ειδικότητα.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Η βαθμολογία των υποψηφίων καταχωρίζεται ανά κριτήριο και συνολικά. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, κατά κατηγορία και ειδικότητα, πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι και χιλιοστού της μονάδας και σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει καλύτερη επίδοση στο μεταπτυχιακό του τίτλο.

        Όχι Όχι


       • 8 Δημοσίευση των πινάκων επιτυχίας και ανάρτησή τους για ενημέρωση των υποψηφίων.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Οι πίνακες επιτυχίας των κατ΄αρχήν πληρούντων τα προσόντα και οι πίνακες των μη πληρούντων τα προσόντα υποψηφίων, υπογράφονται από τα μέλη της επιτροπής και διαβιβάζονται στις Υπηρεσίες υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπου και αναρτώνται για ενημέρωση των υποψηφίων.

        Όχι Όχι


       • 9 Αίτηση διόρθωσης (ένσταση).

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Οι υποψήφιοι δικαιούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων, να υποβάλουν απευθείας στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αίτηση διόρθωσης στοιχείων του πίνακα που θεωρούν ότι δεν έχουν υπολογιστεί ορθά. Η επιτροπή αξιολόγησης αποφαίνεται επί της αιτήσεως και ενεργούνται, αν απαιτείται, οι αναγκαίες διορθώσεις και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος.

        Όχι Όχι


       • 10 Εξέταση των ενστάσεων από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφαίνεται επί των αιτημάτων διόρθωσης και ενεργούνται, αν απαιτείται, οι αναγκαίες διορθώσεις και ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

        Όχι Όχι


       • 11 Κλήση υποψηφίων για Προκαταρκτικές Εξετάσεις (Υγειονομικές εξετάσεις και Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα επιτυχόντων, καλούνται κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό που ορίζεται στην προκήρυξη κατά κατηγορία και ειδικότητα, να προσέλθουν προς εξέταση της σωματικής τους ικανότητας και των ψυχικών και διανοητικών τους προσόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο (2) της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 373/2002 (Φ.Ε.Κ. Α-320).

        Σημειώσεις [[process_step_note::Οι Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων [Υγειονομικές εξετάσεις και Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες], αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ένσταση – προσφυγή.]]

        Όχι Όχι


       • 12 Έκδοση Τελικών Πινάκων Επιτυχόντων ανα κατηγορία και ειδικότητα.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων και οι λοιποί πίνακες, υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και υποβάλλονται με μέριμνα του Προέδρου της, μαζί με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

        Όχι Όχι


       • 13 Κύρωση των Τελικών Πινάκων Επιτυχόντων και των Πινάκων των μη πληρούντων τα προσόντα υποψηφίων, από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Με μέριμνα του αρμοδίου Τμήματος της Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, οι παραπάνω πίνακες υποβάλλονται στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για κύρωση.

        Όχι Όχι


       • 14 Δημοσίευση των Τελικών Πινάκων Επιτυχόντων και ενημέρωση υποψηφίων.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αποστέλλονται στις Διευθύνσεις Αστυνομίας και μέσω αυτών στα Αστυνομικά Τμήματα, οι κυρωμένοι από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας αναμορφωμένοι Τελικοί Πίνακες των Επιτυχόντων. Οι εν λόγω πίνακες αναρτώνται σε εμφανές σημείο των Αστυνομικών Υπηρεσιών και επιπροσθέτως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι.

        Όχι Όχι


       • 15 Έλεγχος νομιμότητας δικαιολογητικών συμμετοχής και λοιπών προϋποθέσεων για την πρόσληψη.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Με μέριμνα της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιας Διεύθυνσης Αστυνομίας, ελέγχεται η εγκυρότητα (γνησιότητα) των δικαιολογητικών πρόσληψης των επιτυχόντων υποψηφίων και εφόσον διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά είναι πλαστά, δεν θα γίνει δεκτός για πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία και θα διαγραφεί από τον Τελικό Πίνακα Επιτυχόντων, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ή σε περίπτωση πρόσληψης θα γίνει ανάκληση αυτής, πέραν της ποινικής ευθύνης.

        Όχι Όχι


       • 16 Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος αναφορικά με πρόσληψη.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος αφορά στην πρόσληψη των Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων.

        Ναι Όχι


       • 17 Έκδοση Απόφασης Πρόσληψης από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Αφορά στην πρόσληψη του Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων.

        Ναι Όχι


       • 18 Κλήση για ορκωμοσία.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Η Υπηρεσία που ορίζεται για τη διενέργεια της πρόσληψης, καλεί τον/τους προς πρόσληψη υποψήφιο/ους, για ορκωμοσία, εφόσον από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τον έλεγχο εγκυρότητας (γνησιότητας) αυτών και τη δακτυλοσκοπική εξέταση δεν προκύπτει κώλυμα πρόσληψης, συντάσσοντας πρακτικό πρόσληψης και ορκωμοσίας, καθώς και Φύλλο Μητρώου.

        Σημειώσεις Ο υποψήφιος, για τον οποίο διαπιστώνεται ότι στερείται έστω και ενός προς πρόσληψη προσόντος, δεν προσλαμβάνεται, τυχόν δε πρόσληψή του θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.