Πρόσληψη πατρωνύμου, μητρωνύμου, επωνύμου πατέρα και επωνύμου μητέρας σε άτομα αγνώστων γονέων ή εκτός νομίμου γάμου γεννηθέντων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση84aed2a6-449b-4b1d-9980-ed6df8aa471b 842644

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του και δεν έχει αναγνωριστεί εκούσια ή δικαστικά, ή σε τέκνο αγνώστου πατρός ή αγνώστων γονέων και δύναται μέσω συγκεκριμένης αιτούμενης διοικητικής διαδικασίας να προσλάβει επώνυμο πατρός/μητρός ή και πατρώνυμο/μητρώνυμο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Πρόσληψη πατρωνύμου, μητρωνύμου, επωνύμου πατέρα και επωνύμου μητέρας σε άτομα αγνώστων γονέων ή εκτός νόμιμου γάμου γεννηθέντων

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στο Δήμο ή σε ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Η απόφαση του Δημάρχου δημοσιεύεται με τοιχοκόλληση, επι οκτώ (8) πλήρεις ημέρες, στο συνηθισμένο τόπο δημοσιεύσεων του καταστήματος του δήμου , όπου διαμένει το άγνωστον γονέων πρόσωπο. Μέσα στην οκταήμερη αυτή ανατρεπτική προθεσμία όποιος τυχόν φέρει το ίδιο επώνυμο με εκείνο που δόθηκε στο αγνώστων γονέων πρόσωπο, δικαιούται να υποβάλει ένσταση στο Δήμαρχο, εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους δεν επιθυμεί να φέρει το πρόσωπο αυτό το ίδιο με το δικό του επώνυμο. Ο Δήμαρχος αποφαίνεται, οριστικά, επί της ενστάσεως, αποδεχόμενος ή απορρίπτων αυτή. Μετά την πάροδο άπρακτης της οκταήμερης προθεσμίας ή σε περίπτωση απόρριψης των ενστάσεων που τυχόν υποβλήθηκαν, ο δήμαρχος προβαίνει στις περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τα οριζόμενα.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσληψη πατρωνύμου, μητρωνύμου, επωνύμου πατέρα και επωνύμου μητέρας σε άτομα αγνώστων γονέων ή εκτός νομίμου γάμου γεννηθέντων.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Α. Πρόσληψη Επωνύμου 1. Σε περίπτωση που σε πρόσωπο αγνώστων γονέων δεν έχει δοθεί επώνυμο από το ληξίαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας “περί ληξιαρχικών πράξεων”, ο Δήμαρχος με απόφασή του, δίδει σε` αυτό επώνυμο. 2. Κάθε ενήλικας Έλληνας πολίτης, άντρας ή γυναίκα, δύναται με έγγραφη δήλωσή του προς το δήμαρχο, που δεν υπόκειται σε ανάκληση αφότου κατατεθεί, να εκφράσει τη βούλησή του, όπως δοθεί το επώνυμό του ή και το κύριο όνομά του, ως πατρώνυμο ή μητρώνυμο, σε ορισμένο πρόσωπο αγνώστων γονέων. Για την αποδοχή ή μη της δήλωσης, ο δήμαρχος εκδίδει σχετική απόφαση. Β. Πρόσληψη Πατρωνύμου – Μητρωνύμου κλπ. Ο δήμαρχος με απόφασή του, μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων προσώπων ή κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία επ` αυτών: α) Δίνει πατρώνυμο, μητρώνυμο και οικογενειακό επώνυμο μητέρας σε πρόσωπα αγνώστων γονέων. β) Δίνει πατρώνυμο σε πρόσωπα που έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους.

       Όχι Όχι

      • 1 Ληξιαρχική πράξη γέννησης Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9224

      • 2 Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (αν πρόκειται για άνδρα) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (αν πρόκειται για άνδρα)       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο Δημοτικά πιστοποιητικά

       Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4705

      • Νόμος 94 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 75 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Απόφαση 914002961 2001 193 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις και τρόπος πρόσληψης επωνύμου πατέρα και επωνύμου μητέρας σε πρόσωπα αγνώστων γονέων και πρόσληψης επωνύμου πατέρα σε πρόσωπα που έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους.Αρ Πραξης: Φ.91400/2961.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010200193

      • Απόφαση 4230112167 1995 608 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις και τον τρόπο πρόσληψης και αλλαγής επωνύμου και πρόσληψης πατρώνυμου και μητρωνύμου Αρ.Πραξης: 4230112167

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950200608

      • Νόμος 9 2307 1995 113 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100113

      • Νόμος 2130 1993 62 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης του κώδικα της Ελληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100062

      • Νόμος 1329 1983 25 Α

       Περιγραφή «Εφαρμογή της Συνταγματικής Αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών στον Αστικό Κώδικα τον Εισαγωγικό του Νόμο, την εμπορική Νομοθεσία και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και μερικός εκσυγχρονισμός των διατάξεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100025

      • Νομοθετικό Διάταγμα 2573 1953 241 Α

       Περιγραφή Περί απαλλαγής επωνύμου και περίθ προσλήψεως επωνύμου, πατρωνύμου κια μητρωνύμου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19530100241

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 113190 2002 896 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που θα διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Αρ.Πραξης: ΔΙΑΔΠ/Α1/13190

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200896

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας προυποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώρηση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Δήμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Επεξεργασία του αιτήματος στο Δήμο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Υπογραφή της απόφασης και επίδοσή της στον πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Δήμαρχος εκδίδει σχετική απόφαση. Ο δήμαρχος κοινοποιεί την προβλεπόμενη απόφαση αυτού στις αρχές που τηρούν δημοτολόγιο και μητρώο αρρένων για την προσθήκη σε αυτά των αναφερόμενων στην απόφαση συμπληρωματικών στοιχείων του ονόματός του χωρίς γάμο των γονέων του γεννηθέντος ή αγνώστων γονέων προσώπου. Επίσης την απόφασή του αυτή την κοινοποιεί στην Εισαγγελία, στο γραφείο ποινικού μητρώου του οικείου Πρωτοδικείου, καθώς και σ` αυτόν που με αίτησή του ζήτησε την προσθήκη των αιτούμενων στοιχείων.

       Σημειώσεις Η απόφαση του Δημάρχου δημοσιεύεται με τοιχοκόλληση, επι οκτώ (8) πλήρεις ημέρες, στο συνηθισμένο τόπο δημοσιεύσεων του καταστήματος του δήμου , όπου διαμένει το άγνωστον γονέων πρόσωπο. Για τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσονται αποδεικτικά, τα οποία φυλάσσονται στο σχετικό φάκελο.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.