Πρόσληψη ωρομίσθιων ιδιωτών, εξειδικευμένων σε Χορό και Κινηματογράφο , με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ., στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3288c6c9-9dcf-4df5-8b41-ff09bc6c2f50 635901

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πρόσληψη, με ωριαία αντιμισθία, εξειδικευμένου προσωπικού, για τη διδασκαλία των αντικειμένων στις κατευθύνσεις Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού των Καλλιτεχνικών Σχολείων, και απευθύνεται σε ιδιώτες. Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν υπόκειται στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), καθώς δεν εμπίπτει στο πλαίσιο επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού για πρόσληψη στη δημόσια εκπαίδευση. Οι προσλήψεις του εν λόγω προσωπικού πραγματοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε επαναλαμβανόμενες φάσεις αναλόγως των λειτουργικών αναγκών που εκτάκτως προκύπτουν.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

10 μήνες

Παρατηρήσεις

Τα Καλλιτεχνικά Σχολεία της χώρας είναι τα εξής και υπάγονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με Λυκειακές Τάξεις Γέρακα, Αμπελοκήπων – Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κοζάνης, Περιστερίου, Αθηνών, Αργολίδας και Μεσολογγίου, ενώ έχει ιδρυθεί και Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο στην Έδεσσα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την πρόσληψη στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού.

Σημειώσεις

Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη στα Καλλιτεχνικά Σχολεία των ιδιωτών που είναι εξειδικευμένοι στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δικτυακής Πύλης e-IEP - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αιτήσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών Ι.Ε.Π. (https://iep.edu.gr/services/mitroo), η οποία περιέχει με τυποποιημένο τρόπο τα απαιτούμενα στοιχεία και επέχει για τον αιτούντα θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 σε ό, τι αφορά τα στοιχεία που δηλώνονται.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Οι υποψήφιοι ταυτοποιούνται με «όνομα χρήστη» και «κωδικό πρόσβασης» στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του Ινστιτούτου Εκπαίδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Η υποβολή αίτησης συμμετοχής σε διαδικασίες προσλήψεων δεν συνεπάγεται απαραίτητα την ικανοποίηση του αιτήματος.
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Δεν αναμένεται απάντηση από την αρμόδια αρχή σε αίτηση συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού. Ειδικότερα, με την αίτηση συμμετοχής στη συγκεκριμένη διαδικασία, ο υποψήφιος / η υποψήφια εκδηλώνει ενδιαφέρον για πρόσληψη, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι το αίτημά του/ της ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί.Άλλο

    Η συμμετοχή σε διαδικασίες πρόσληψης στη δημόσια εκπαίδευση ενέχει πάντα τον κίνδυνο ο συμμετέχων/ η συμμετέχουσα να μην προσληφθεί, καθώς οι προσλήψεις εξαρτώνται από τις λειτουργικές ανάγκες της εκπαίδευσης, από τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες και τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους, καθώς και από τις πιστώσεις που διατίθενται για το σκοπό αυτό, από το αρμόδιο όργανο. Η μη πρόσληψη υποψηφίου είτε εκπαιδευτικού είτε ιδιώτη δεν συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησής του, αλλά τη μη δυνατότητα ικανοποίησής της, εφόσον δεν συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσληψη ωρομίσθιων ιδιωτών, εξειδικευμένων σε Χορό και Κινηματογράφο, με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ., στα Καλλιτεχνικά Σχολεία


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Στο πρόσωπο των υποψηφίων δεν θα πρέπει να συντρέχει κώλυμα διορισμού/ πρόσληψης στο Δημόσιο, γενικά, και ειδικότερα στην Εκπαίδευση, ενώ θα πρέπει να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα (Ν.3528/2007, Α΄ 26). Οι γενικές αυτές προϋποθέσεις και τα κωλύματα συμμετοχής στη διαδικασία αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, που εκδίδεται κάθε έτος.

       Όχι Όχι

      • 2 Στρατολογικές Για την απόδειξη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους απαιτείται πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄. Το εν λόγω πιστοποιητικό αντικαθίσταται από την Αίτηση-Δήλωση του υποψηφίου εκπαιδευτικού, κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία, σύμφωνα με την αριθ. Φ.420/44/60931/28-11-2001 (Β΄ 1755) κ.υ.α.. Τα δηλωθέντα στοιχεία επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75). Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση που η μη εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο Τομέα στη χώρα τους, υποβάλλουν σχετική βεβαίωση από Αρχή της οικείας χώρας. Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης που εκδίδεται από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, χωρίς την εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου, από την αρμόδια υπηρεσία αναζήτησης αυτού (άρθρο 1 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-07-2013 (Β΄ 1881, ΑΔΑ: ΒΛΩΡΧ-Ν4Μ) κ.υ.α..

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Οι υποψήφιοι οφείλουν να συγκεντρώνουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα (δίπλωμα ή πτυχίο, κατά περίπτωση) που απαιτούνται για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων που καλούνται να διδάξουν: Κίνηση-Χορός, Κινηματογράφος, Κλασικός Χορός, Σύγχρονος Χορός. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόδειξη ελληνομάθειας από μέρους τους.

       Όχι Όχι

      • 4 Υπηκοότητας Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι: (α) Έλληνες πολίτες. (β) Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ν.2431/1996 (Α’ 1750) (γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας.

       Όχι Όχι

      • 5 Ταυτοπροσωπίας Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον υποψήφιο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δικτυακής Πύλης e-IEP - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αιτήσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών Ι.Ε.Π. - (https://iep.edu.gr/services/mitroo). Η ταυτοποίησή του επιτυγχάνεται μέσω της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακών Συστημάτων (με τους κωδικούς του Τaxisnet).

       Όχι Όχι

      • 6 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η αίτηση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δικτυακής Πύλης e-IEP - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αιτήσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών Ι.Ε.Π. (https://iep.edu.gr/services/mitroo). Οι νέοι υποψήφιοι, πριν από την υποβολή αίτησης για ένταξη στους οικείους πίνακες ωρομισθίων Καλλιτεχνικών Σχολείων, θα πρέπει να εγγραφούν στην, ως άνω, ιστοσελίδα, ώστε να αποκτήσουν «όνομα χρήστη» και «κωδικό πρόσβασης» στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της, και ακολούθως να δημιουργήσουν τον προσωπικό φάκελο προσόντων (portfolio) σύμφωνα με τα οριζόμενα κριτήρια (αναφέρονται στη σχετική Πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ.). Στους ήδη εγγεγραμμένους υποψηφίους παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης/τροποποίησης των ήδη υπαρχόντων φακέλων (portfolio).

       Όχι Όχι

      • 7 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση-δήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τη σχετική Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία του Υ.ΠΑΙ.Θ.

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Η επιλογή προσωπικού γίνεται βάσει πίνακα κατάταξης. Οι αιτήσεις των υποψηφίων εξετάζονται από την Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας. Οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται βάσει των προσόντων τους, σύμφωνα με τον Πίνακα Μοριοδότησης Προσόντων που ορίζεται από τη νομοθεσία υπ΄αριθμ. 118829/Ε1/13-7-2018 (Β΄ 3407, ΑΔΑ: 7ΧΞΘ4653ΠΣ-ΛΔΠ) Υ.Α. και κατατάσσονται σε Προσωρινό Αξιολογικό Πίνακα ανά μάθημα, ο οποίος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. (www.minedu.gov.gr). Ανάλογα με τα προσόντα που διαθέτουν, οι αιτούντες λαμβάνουν ανά κατηγορία, τα συνολικά μόρια που συγκέντρωσαν και τα οποία αναφέρονται ειδικά σε κάθε μάθημα. Ο Αξιολογικός Πίνακας οριστικοποιείται μετά την εξέταση των ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή.

       Όχι Όχι

      • 9 Διοικητικές Υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό προτιμήσεων: οι υποψήφιοι δηλώνουν έως δύο Καλλιτεχνικά Σχολεία προτίμησης.

       Όχι Όχι

      • 1 Αποδεικτικό για τη διδασκαλία του μαθήματος του Χορού: Δίπλωμα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Χορού 3ετούς φοίτησης (θεωρημένα από το Υπουργείο Πολιτισμού) ή Ανώτερης Σχολής Χορού του εξωτερικού ή πτυχίο ΑΕΙ του εξωτερικού, αναγνωρισμένα/ου από το Κράτος. Αποδεικτικό σπουδών

       Αποδεικτικό για τη διδασκαλία του μαθήματος του Χορού: Δίπλωμα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Χορού 3ετούς φοίτησης (θεωρημένα από το Υπουργείο Πολιτισμού) ή Ανώτερης Σχολής Χορού του εξωτερικού ή πτυχίο ΑΕΙ του εξωτερικού, αναγνωρισμένα/ου από το Κράτος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το συγκεκριμένο αποδεικτικό ανήκει στα ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη νομοθεσία (υπ΄αριθμ. 118829/Ε1/13-7-2018 Υ.Α.), για τον υποψήφιο που επιθυμεί να διδάξει κάποιο από τα αντικείμενα: Κίνηση-Χορός, Κλασικός Χορός, Σύγχρονος Χορός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Αποδεικτικό για τη διδασκαλία του μαθήματος του Κινηματογράφου: Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το Κράτος ή Δίπλωμα Σχολής Σκηνοθεσίας ή Σχολής Κινηματογράφου-Τηλεόρασης 3ετούς φοίτησης της Ελλάδας (θεωρημένα από το Υπουργείο Πολιτισμού) ή Σχολής του εξωτερικού αναγνωρισμένης από το Κράτος. Αποδεικτικό σπουδών

       Αποδεικτικό για τη διδασκαλία του μαθήματος του Κινηματογράφου: Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το Κράτος ή Δίπλωμα Σχολής Σκηνοθεσίας ή Σχολής Κινηματογράφου-Τηλεόρασης 3ετούς φοίτησης της Ελλάδας (θεωρημένα από το Υπουργείο Πολιτισμού) ή Σχολής του εξωτερικού αναγνωρισμένης από το Κράτος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το συγκεκριμένο αποδεικτικό ανήκει στα ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη νομοθεσία (υπ΄αριθμ. 118829/Ε1/13-7-2018 Υ.Α.), για τον υποψήφιο που επιθυμεί να διδάξει τα αντικείμενο του Κινηματογράφου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Αποδεικτικό ελληνομάθειας. Αποδεικτικό

       Αποδεικτικό ελληνομάθειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το αποδεικτικό ελληνομάθειας ανήκει, επίσης, στα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα. Για την απόδειξη της ελληνομάθειας απαιτείται απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου ή πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, η ελληνομάθεια αποδεικνύεται με πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2) ή με βεβαίωση ελληνομάθειας της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 για την πλήρη γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας και γνώση της Ελληνικής Ιστορίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 4 Βιογραφικό σημείωμα με αναφορά στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες του υποψηφίου. Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό σημείωμα με αναφορά στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες του υποψηφίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όλοι οι υποψήφιοι καταθέτουν βιογραφικό σημείωμα, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη φάκελο επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, για την τεκμηρίωση των όσων αναφέρονται σε αυτό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 5 Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας. Βεβαίωση

       Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι βεβαιώσεις αυτές θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από τους εργοδότες. Η διδακτική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη για τη μοριοδότηση των υποψηφίων στους πίνακες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Βεβαιώσεις σεμιναρίων, συνεδρίων ή άλλων συναφών προς το αντικείμενο σπουδών. Βεβαίωση

       Βεβαιώσεις σεμιναρίων, συνεδρίων ή άλλων συναφών προς το αντικείμενο σπουδών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η παρακολούθηση σεμιναρίων καλλιτεχνών και ιδρυμάτων αναγνωρισμένου κύρους (πάνω από 75 ώρες) λαμβάνεται υπόψη για τη μοριοδότηση των υποψηφίων στους πίνακες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Αντίγραφο των τίτλων σπουδών (όλων των επιπέδων) Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο των τίτλων σπουδών (όλων των επιπέδων)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι τίτλοι σπουδών (πτυχίο ΑΕΙ, μεταπτυχιακό, διδακτορικό δίπλωμα) λαμβάνονται υπόψη για τη μοριοδότηση των υποψηφίων στους πίνακες κατάταξης, ως στοιχείο του φακέλου της επιστημονικής τους κατάρτισης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Νόμος 205 4610 2019 70 Α

       Περιγραφή Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει τη συγκρότηση Επιτροπών Μουσικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100070

      • Υπουργική Απόφαση 118829/Ε1 2018 3407 Β

       Περιγραφή Πρόκειται για την απόφαση ορισμού κριτηρίων επιλογής για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, στις κατευθύνσεις του Θεάτρου − Κινηματογράφου και Χορού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180203407

      • Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562 2013 1881 Β

       Περιγραφή Πρόκειται για την απόφαση που ορίζει ότι η αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης που εκδίδεται από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες, για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης, υπηρεσίες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201881

       ΑΔΑ ΒΛΩΡΧ-Ν4Μ

      • Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/03.09.2013 2013 2255 Β

       Περιγραφή Πρόκειται για την απόφαση που ορίζει την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130202255

       ΑΔΑ ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ

      • 1 Διαβίβαση προς έγκριση σχεδίου Πρόσκλησης προς την Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιστημονικής Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας (Άρθρου 205 του Ν. 4610/2019), από την οποία ζητείται η σύμφωνη γνώμη, ως προς τα κριτήρια κατάταξης και μοριοδότησης των υποψηφίων κατά την υπ΄ αριθμ. 118829/Ε1/13-7-2018 (Β΄ 3407, ΑΔΑ: 7ΧΞΘ4653ΠΣ-ΛΔΠ) Υ.Α., συντάσσεται σχέδιο Υ.Α.-Πρόσκλησης από το Τμήμα Β της Δ/νσης Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ, και αποστέλλεται για έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.

       Σημειώσεις Τα προσόντα και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων, για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, στις κατευθύνσεις του Θεάτρου − Κινηματογράφου και Χορού ορίζονται από την υπ΄ αριθμ. 118829/Ε1/13-7-2018 (Β΄ 3407, ΑΔΑ: 7ΧΞΘ4653ΠΣ-ΛΔΠ) ρυθμιστική υπουργική απόφαση. Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 205 του Ν. 4610/2019, η πενταμελής Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας εισηγείται, μεταξύ άλλων, στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη στελέχωση των Καλλιτεχνικών Σχολείων. Υπό το πρίσμα αυτό, ζητείται από την αρμόδια Επιτροπή, πριν από την έναρξη των διαδικασιών του εκάστοτε σχολικού έτους, η σύμφωνη γνώμη της ως προς τη διατήρηση ή μη των προβλεπόμενων κριτηρίων επιλογής, καθώς και η σχετική εισήγησή της, σε περίπτωση που κρίνει αναγκαία την τροποποίηση της υφιστάμενης ρυθμιστικής απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 2 Προώθηση για υπογραφή Υπουργού του σχεδίου Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το oικείο σχολικό έτος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας, προωθείται προς υπογραφή από τον/ την Υπουργό Παιδείας σχέδιο Υπουργικής Απόφασης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το oικείο σχολικό έτος.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων και ανάρτησή της στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατόπιν υπογραφής της από τον/την Υπουργό Παιδείας, αναρτάται στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" η σχετική Πρόσκληση με την οποία το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους, εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν, με ωριαία αντιμισθία (έως είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως), στα Καλλιτεχνικά Σχολεία της χώρας, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους στα εν λόγω Σχολεία, ως εξειδικευμένο προσωπικό στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου –Κινηματογράφου και Χορού.

       Σημειώσεις Η Πρόσκληση αυτή, με την οποία ορίζονται οι προθεσμίες, ο τρόπος υποβολής αιτήσεων και τα σχετικά δικαιολογητικά, ανακοινώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., με σχετικό δελτίο τύπου.

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταγραφή αιτήσεων και υποβολή δικαιολογητικών των υποψηφίων.

       Σημειώσεις Στο στάδιο αυτό γίνεται υποδοχή των αιτήσεων των υποψηφίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δικτυακής Πύλης e-IEP - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αιτήσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών Ι.Ε.Π. και κατατίθενται τα δικαιολογητικά τους. Η υποδοχή των αιτήσεων διενεργείται εντός της χρονικής προθεσμίας που ορίζεται για την υποβολή τους από την εκάστοτε ΥΑ-Πρόσκληση.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος των στοιχείων των υποψηφίων από την αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στη φάση αυτή, ελέγχονται τα δηλωθέντα στοιχεία των υποψηφίων, με σκοπό την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης.

       Σημειώσεις Τα στοιχεία των αιτήσεων εξετάζονται από την αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας (Άρθρου 205 του Ν. 4610/2019).

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση προσωρινού πίνακα κατάταξης ανά αντικείμενο (Κινηματογράφος, Κίνηση-Χορός και Σύγχρονος και Κλασικός Χορός)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας (www.minedu.gov.gr,) ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων, ανά αντικείμενο (Κινηματογράφος, Κίνηση-Χορός και Σύγχρονος και Κλασικός Χορός), για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στα μαθήματα των κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το οικείο σχολικό έτος.

       Σημειώσεις Σκοπός της ανάρτησης του προσωρινού πίνακα κατάταξης είναι ο έλεγχος των στοιχείων από μέρους των υποψηφίων, ώστε να υποβάλουν ένσταση, σε περίπτωση διαφωνίας τους, ως προς τη μοριοδότησή τους. Η ανάρτηση του προσωρινού πίνακα ανακοινώνεται με σχετικό δελτίο τύπου, με το οποίο ορίζεται και η προθεσμία υποβολής ενστάσεων.

       Όχι Όχι


      • 7 Διαδικασία υποβολής ενστάσεων των υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή ενστάσεων από τους υποψηφίους, για μη μοριοδότηση προσόντων τους στον προσωρινό πίνακα κατάταξης.

       Σημειώσεις Οι ενστάσεις που αφορούν στη μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων, υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης, στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr του «Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα». Οι ενστάσεις αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. (email: t09pde1@minedu.gov.gr) από το οποίο και διαβιβάζονται στην αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας. Η προθεσμία των 5 ημερών προβλέπεται από τη νομοθεσία (υπ΄αριθμ. 118829/Ε1/13-7-2018, Β΄ 3407 ρυθμιστική Υ.Α.).

       Όχι Όχι


      • 8 Εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης από την αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας.

       Σημειώσεις Στο στάδιο αυτό εξετάζονται οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί εντός της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών που ορίζει η σχετική Πρόσκληση και έχουν διαβιβαστεί στην αρμόδια Επιτροπή.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση τελικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης ανά αντικείμενο και Καλλιτεχνικό Σχολείο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση του τελικού αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης προσόντων υποψηφίων, ανά αντικείμενο και Καλλιτεχνικό Σχολείο, για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στη διδασκαλία των αντικειμένων των κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το αντίστοιχο σχολικό έτος.

       Σημειώσεις Μετά την εξέταση των ενστάσεων και την οριστικοποίηση των μορίων των υποψηφίων, συντάσσεται, ανά μάθημα και Καλλιτεχνικό Σχολείο, από την Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας, πίνακας στον οποίο αναγράφονται τα μόρια που έλαβαν οι υποψήφιοι. Ο Τελικός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων (ανά μάθημα και σχολείο) συντάσσεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική μοριοδότηση που έλαβε κάθε υποψήφιος και διαβιβάζεται στο Τμήμα Β της Διεύθυνσής Διορισμών-Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να κυρωθεί από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στη συνέχεια να εκδοθεί. Ο εν λόγω πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr, στην οποία και ανακοινώνεται με σχετικό δελτίο τύπου.

       Όχι Όχι


      • 10 Διάθεση πιστώσεων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διάθεση πιστώσεων, από τη Διεύθυνση Διορισμών-Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ (Τμήμα Β΄), στις συγκεκριμένες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, σύμφωνα με τις εγκρίσεις που χορηγούνται από το αρμόδιο όργανο, για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία της αρμοδιότητάς τους, με σκοπό την πρόσληψη ιδιωτών με ωριαία αντιμισθία, για το οικείο σχολικό έτος.

       Σημειώσεις Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη ιδιωτών με ωριαία αντιμισθία, για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού και Κίνησης-Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία είναι η ύπαρξη πίστωσης στο λογαριασμό των Δ/νσεων Εκπ/σης στις οποίες υπάγονται Καλλιτεχνικά Σχολεία. Οι Δ/νσεις αυτές είναι οι εξής: Α΄ Αθήνας, Αργολίδας, Αιτωλοακαρνανίας, Ανατ. Αττικής, Γ΄ Αθήνας, Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Κοζάνης, Πειραιά και Πέλλας.

       Όχι Όχι


      • 11 Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καλούνται οι υποψήφιοι με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον Τελικό Αξιολογικό Πίνακα και τη δήλωση των προτιμήσεών τους ανά μάθημα και Καλλιτεχνικό Σχολείο να αναλάβουν υπηρεσία ενώπιον του οικείου Διευθυντή Εκπ/σης και να συνάψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας.

       Όχι Όχι


      • 12 Ανάληψη υπηρεσίας και σύναψη σύμβασης εργασίας ωρομισθίου ιδιώτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την πρόσληψη των ωρομισθίων συνάπτεται, αυτοδικαίως με την ανάληψη υπηρεσίας, σύμβαση ιδιώτη, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με συγκεκριμένο προσδιορισμό των ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας (κατ’ ανώτατο 20 ώρες εβδομαδιαίως).

       Σημειώσεις Η σύμβαση λύεται: (α) με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν προσληφθεί οι ωρομίσθιοι ιδιώτες ή (β) με καταγγελία αυτής για σπουδαίο λόγο.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.