Πώληση Ναξίας Σμύριδας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση11434b8c-57f7-408b-860e-febc54518b8e 230646

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πώληση από τα εκάστοτε αποθέματα εξορυγμένης σμύριδας, που βρίσκονται στις αποθήκες του Δημοσίου στη νήσο Νάξο, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

2 μήνες

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η αιτούμενη προς αγορά ποσότητα σμύριδας, ο σκοπός και η χρήση αυτής. Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, σε περίπτωση φυσικού προσώπου είτε από το νόμιμο εκπρόσωπο, σε περίπτωση νομικού προσώπου.

Σημειώσεις

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το ονοματεπώνυμο του αρμοδίου εκπροσώπου του φορέα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο κ.λπ.). Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά στο Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος στην Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119, Τ.Κ. 115 26 Αθήνα ή στο e-mail: emne@prv.ypeka.gr, ή στο Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου, Τ.Κ. 843 00 Νάξος

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πώληση εξορυγμένων αποθεμάτων σμύριδας, που βρίσκονται στις αποθήκες του Δημοσίου στη νήσο Νάξο, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

      Επίσημος τίτλος

      Πώληση Ναξίας Σμύριδας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Άλλο Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από οποιονδήποτε φορέα που ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει τη σμύριδα της Νάξου.

       Όχι Όχι

      • 1 Διπλότυπο είσπραξης από δημόσιο ταμείο, υπέρ ΚΑΕ 2419, του ποσού που αντιστοιχεί στην προς αγορά ποσότητα σμύριδας το οποίο ορίζεται σε δεκαέξι (16) ευρώ ανά τόνο για την Α ποιότητα και σε δώδεκα (12) ευρώ ανά τόνο για τη Β Ποιότητα (δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής). (ανά τόνο) 12 € - 16 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2419

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Όχι

      • Νόμος 13 4203 2013 235 Α

       Περιγραφή Στο αρ. 13 του Ν. 4203/2013 τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις του αρ. 33 του Κώδικα "Περί Ναξίας Σμύριδας" (ΦΕΚ 408Α/17.9.1935) και καθορίζεται η διαδικασία πώλησης της εξορυγμένης σμύριδας Νάξου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100235

      • Προεδρικό Διάταγμα 33 1935 408 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο αυτό θεσπίστηκαν οι διαδικασίες πώλησης της Ναξίας σμύριδας. Το άρθρο αυτό αντικαταστήθηκε από το αρ. 13 του Ν. 4203/2013(ΦΕΚ 235/Α)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19350100408

      • 1 Παραλαβή αιτήματος του ενδιαφερόμενου φορέα, για αγορά Ναξίας Σμύριδας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η υπηρεσία παραλαμβάνει το αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα και το χρεώνει στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος.

       Σημειώσεις Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται η αιτούμενη προς αγορά ποσότητα σμύριδας, ο σκοπός και η χρήση αυτής. Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, σε περίπτωση φυσικού προσώπου είτε από το νόμιμο εκπρόσωπο, σε περίπτωση νομικού προσώπου Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά στο Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος στην ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119, Τ.Κ. 115 26 Αθήνα ή στο e mail: emne@prv.ypeka.gr, ή στο Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου, Τ.Κ. 843 00 Νάξος

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε αρμόδιο Υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Τμηματάρχης χρεώνει το αίτημα σε αρμόδιο Υπάλληλο, προκειμένου να το εξετάσει.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των αναφερόμενων στην αίτηση στοιχείων και ανάλογα γίνεται η εισήγηση στον αρμόδιο Προϊστάμενο του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος για αποδοχή ή όχι του αιτήματος.

       Σημειώσεις Είναι δυνατόν κατά τον έλεγχο να ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης πώλησης σμύριδας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περίπτωση πληρότητας του αιτήματος εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος η Απόφαση πώλησης της αιτούμενης ποσότητας σμύριδας.

       Σημειώσεις Η Απόφαση έγκρισης διάθεσης κοινοποιείται και στον ενδιαφερόμενο αγοραστή, ο οποίος θα πρέπει εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών, αρχόμενο από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης έγκρισης, να παραλάβει με ίδια μέσα από τις αποθήκες του Δημοσίου που βρίσκονται στη νήσο Νάξο ολόκληρη την αγορασθείσα ποσότητα, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει τους τρεις χιλιάδες (3.000) τόνους ή εντός έξι (6) μηνών εφόσον η ποσότητα υπερβαίνει τους τρεις χιλιάδες (3.000) τόνους σμύριδας. Η μη ολοκλήρωση της παραλαβής του συνόλου της αγορασθείσας ποσότητας σμύριδας εντός των ανωτέρω χρονικών πλαισίων, έχει ως συνέπεια την υποχρέωση του αγοραστή σε πληρωμή ενοικίου και φυλάκτρων μέχρι την ολοκλήρωση της παραλαβής, με βάση τις τιμές που ορίζονται και ισχύουν κάθε φορά και καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών

       Ναι Ναι


      • 5 Απόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διαπίστωση μη πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων

       Σημειώσεις Σε περίπτωση μη πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος απορριπτική Απόφαση επί του αιτήματος

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.