Ρύθμιση οφειλών Εργοδότη στο Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. - Ν.Π.Ι.Δ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2fe9f36f-d12f-4ac7-b30f-354c10c82c0d 293612

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Ν.Π.Ι.Δ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έως 3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την είσπραξη των εισφορών που οφείλονται στο Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Ν.Π.Ι.Δ) από τους εργοδότες, όταν αυτές δεν έχουν καταβληθεί εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος και με ειδικές ημερομηνίες για τα εορταστικά δώρα. Οι καθυστερημένες πληρωμές θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και γίνονται απαιτητές από το Ταμείο. Σε περίπτωση μη καταβολής, αποστέλλεται ειδοποίηση και ακολουθείται η διαδικασία είσπραξης, με την επιβολή και πρόσθετου τέλους για τις καθυστερήσεις. Με απόφαση του Δ.Σ., εκδίδεται Πράξη Επιβολής Εισφορών με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, η οποία γίνεται εκτελεστή εάν δεν εξοφληθεί η οφειλή εντός του προβλεπόμενου χρόνου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Ν.Π.Ι.Δ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την ατομική ειδοποίηση σε οφειλέτη για ανείσπρακτες οφειλές, εφόσον δεν έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί η οφειλή, το Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων του Ταμείου εκδίδει κατασχετήριο για τους λογαριασμούς του οφειλέτη και του νομίμου εκπροσώπου του, το οποίο επιδίδεται μέσω δικαστικού επιμελητή. Εάν η κατάσχεση δεν καλύψει το χρέος, ακολουθεί έρευνα για εντοπισμό ακινήτων του οφειλέτη. Αν βρεθεί ελεύθερο ακίνητο, το ΔΣ μπορεί να αποφασίσει την κατάσχεσή του. Αν το ακίνητο είναι βεβαρημένο, το θέμα συζητείται στο ΔΣ. Εάν δεν βρεθεί ακίνητο, το ΔΣ αποφασίζει για την περαιτέρω διερεύνηση. Η νομική υπηρεσία και ο Διευθυντής είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της υπόθεσης μέχρι τον πλειστηριασμό, με τακτική ενημέρωση του ΔΣ. Η διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης μπορεί να διακοπεί ή να ανασταλεί μόνο με δικαστική απόφαση που αναστέλλει την εκτέλεση. Αν ο οφειλέτης έχει προσφύγει δικαστικά, αλλά δεν υπάρχει απόφαση αναστολής, η διαδικασία συνεχίζεται, εκτός αν υπάρξει αντίθετη γνώμη από τον Διευθυντή του Ταμείου, τη Νομική Υπηρεσία ή τον Πρόεδρο. Σε τέτοια περίπτωση, το θέμα συζητείται στο ΔΣ, το οποίο αποφασίζει για την πιθανή αναστολή της διαδικασίας και τη διάρκειά της. Για οφειλές που δεν έχουν εισπραχθεί και παραμένουν ανεξόφλητες, το Ταμείο εκδίδει κάθε μήνα πράξη προσαύξησης πρόσθετων τελών για την καθυστέρηση πληρωμής. Η διαδικασία επίδοσης της πράξης προσαύξησης είναι ίδια με αυτήν της Πράξης Επιβολής Εισφορών και Πρόσθετων Τελών (ΠΕΕΠΤ), δηλαδή μέσω δικαστικού επιμελητή στην έδρα του οφειλέτη. Η προσαύξηση υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία υπολογισμού της αρχικής οφειλής, όπως αυτή καθορίζεται στην αρχική ΠΕΕΠΤ.

Τελευταία ενημέρωση

28/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για ρύθμιση οφειλών προς το Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Ν.Π.Ι.Δ)

Σημειώσεις

Η αίτηση του εργοδότη για ρύθμιση οφειλών μπορεί να υποβληθεί μαζί με τα απαραίτητα διακιολογητικά στο email του Ταμείου: info@eteapep.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Είσπραξη καθυστερούμενων εισφορών από το Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Ν.Π.Ι.Δ.


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων
      Μητρώο Εργοδοτών/ Κοινών Επιχειρήσεων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, Τηλεφωνική επικοινωνία, email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Οικονομικές Η παρούσα διαδικασία αφορά την είσπραξη των εισφορών που οφείλονται στο Ταμείο, αλλά δεν έχουν καταβληθεί από τους εργοδότες εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, με ειδικές ημερομηνίες για τα εορταστικά δώρα. Οι καθυστερημένες πληρωμές θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και γίνονται απαιτητές από το Ταμείο.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικές Ο οφειλέτης οφείλει να εξοφλεί ή να αιτείται ρύθμιση εντός 60 ημερών, από τη λήψη ατομικής ειδοποίησης για ληξιπρόθεσμες οφειλές, διαφορετικά το Ταμείο προχωρά σε αναγκαστική είσπραξη.

       Όχι Όχι

      • 1 Master Εισφορών Ψηφιακό αρχείο

       Master Εισφορών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • 2 Detail Εισφορών Ψηφιακό αρχείο

       Detail Εισφορών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • 3 Master Μητρώου - Ασφαλισμένοι Ψηφιακό αρχείο

       Master Μητρώου - Ασφαλισμένοι

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • 4 Detail Μητρώου – Εξαρτώμενα Ψηφιακό αρχείο

       Detail Μητρώου – Εξαρτώμενα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • 5 Κατάσταση Βεβαίωσης Εσόδων (ΚΒΕ) Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Κατάσταση Βεβαίωσης Εσόδων (ΚΒΕ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 6 Ατομική ειδοποίηση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών Έγγραφο

       Ατομική ειδοποίηση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • Υπουργική Απόφαση Φ.51020/5358/123 2013 409 Β

       Περιγραφή Έγκριση του καταστατικού Επαγγελματικού Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.– Ν. Π.Ι.Δ.) σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Ν. 4052/2012.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200409

      • Υπουργική Απόφαση Δ16/Φ.51020/36258/900 2018 2525 Β

       Περιγραφή Έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης «Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.- Ν. Π.Ι.Δ.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202525

      • Απόφαση 193/1/09.03.2022 2022

       Περιγραφή Απόφαση του Δ.Σ. περί της αναθεώρησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

       Νομικές παραπομπές https://eteapep.gr/wp-content/uploads/2022/07/%CE%95%CE%A3%CE%A9%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3.pdf

      • 1 Αυτεπάγγελτος έλεγχος για καθυστερούμενες εισφορές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Ταμείου ελέγχονται σε μηνιαία βάση οι υποχρεώσεις των εργοδοτών προς το Ταμείο, μέσω αρχείου Χρονολογικής Ανάλυσης Ανοικτών Υπολοίπων και παρακολουθούνται τα απλήρωτα χρεωστικά υπόλοιπα με ανάλυση καθυστέρησης 30, 60, 90 και πέραν ημερών.

       Σημειώσεις Τα Τμήματα Ασφάλισης και Εσόδων και Οικονομικού του Ταμείου είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση και είσπραξη των εισφορών. Το πρώτο ελέγχει την υποβολή των μηνιαίων αρχείων και την πληρωμή των εισφορών, ενώ το δεύτερο ελέγχει τις καταθέσεις στον τραπεζικό λογαριασμό και ταυτοποιεί τις πληρωμές μέσω μοναδικού κωδικού.

       Όχι Όχι


      • 2 Μη καταβολή εισφορών - Επικοινωνία με τον εργοδότη και αποστολή ατομικής ειδοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη καταβολής, αποστέλλεται ειδοποίηση και ακολουθείται η διαδικασία είσπραξης, με την επιβολή και πρόσθετου τέλους για τις καθυστερήσεις. Το Π.Σ. του Ταμείου αποστέλλει ενημερωτικά μηνύματα στον εργοδότη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί ως διεύθυνση επικοινωνίας.

       Ναι Όχι


      • 3 Μη παραλαβή αίτησης ρύθμισης οφειλών και μη εξόφληση ποσού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Δεν γίνεται εξόφληση της οφειλής ή υποβολή αίτησης για ρύθμιση, εντός της προθεσμίας των 60 ημερών και το Ταμείο προχωρά σε αναγκαστική είσπραξη.

       Ναι Ναι


      • 4 Παραλαβή της αίτησης εργοδότη για ρύθμιση των οφειλών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργοδότης, σε συνέχεια του ελέγχου που έχει διενεργηθεί από το Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων, υποβάλλει αίτηση για διακανονισμό των οφειλών του.

       Σημειώσεις Με απόφαση του Δ.Σ., εκδίδεται Πράξη Επιβολής Εισφορών με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, η οποία γίνεται εκτελεστή εάν δεν εξοφληθεί η οφειλή εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Εάν ο οφειλέτης εξοφλήσει ή ζητήσει ρύθμιση εντός 60 ημερών, το Τμήμα Οικονομικού καταχωρεί την πληρωμή ή ακολουθεί την αντίστοιχη διαδικασία. Αν δεν γίνει εξόφληση ή ρύθμιση, το Ταμείο προχωρά σε αναγκαστική είσπραξη.

       Ναι Όχι


      • 5 Πρωτοκόλληση της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Πρωτόκολλο του Ταμείου παραλαμβάνει την αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση και τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά και αποδίδει αριθμό πρωτοκόλλου.

       Ναι Όχι


      • 6 Διαβίβαση της αίτησης στο αρμόδιο Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Πρωτοκόλλου διαβιβάζει την αίτηση και τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά στο Τμήμα Οικονομικού.

       Ναι Όχι


      • 7 Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Τμήμα Οικονομικού ετοιμάζει εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου προκειμένου να εξεταστεί η αίτηση διακανονισμού οφειλών που υπέβαλε ο εργοδότης.

       Ναι Όχι


      • 8 Συνεδρίαση και έκδοση απόφασης του Δ.Σ. επί της αίτησης ρύθμισης οφειλών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται επί της υποβληθείσας αίτησης ρύθμισης οφειλών του ενδιαφερόμενου και εκδίδεται η σχετική απόφαση.

       Σημειώσεις Όταν ένας οφειλέτης υποβάλλει αίτηση για ρύθμιση της οφειλής του, η αίτηση αυτή εξετάζεται από τον Διευθυντή του Ταμείου. Εάν η αίτηση πληροί τους όρους της σχετικής απόφασης του ΔΣ, τότε δίνεται εντολή για την έκδοση απόφασης ρύθμισης, η οποία καθορίζει τα στοιχεία της οφειλής, το πρόγραμμα αποπληρωμής και τις συνέπειες μη τήρησης της ρύθμισης. Η απόφαση αυτή υπογράφεται από τον Διευθυντή και αποστέλλεται στον οφειλέτη. Αν ο οφειλέτης ζητήσει ρύθμιση με διαφορετικούς όρους, πρέπει να τεκμηριώσει την οικονομική του δυνατότητα για αποπληρωμή. Η αίτηση εξετάζεται και αποφασίζεται από το ΔΣ μετά από εισήγηση του Διευθυντή. Η τήρηση της ρύθμισης παρακολουθείται μηνιαίως από το Τμήμα Οικονομικού, και σε περίπτωση μη τήρησης, η ρύθμιση χάνεται και το υπόλοιπο της οφειλής εισπράττεται μέσω της διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης.

       Ναι Όχι


      • 9 Αποστολή της απόφασης προς τον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Οικονομικού αποστέλλει στον εργοδότη την απόφαση του Δ.Σ. επί της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.