Ρύθμιση οφειλών δανείων με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση32551e74-8e49-4660-86e3-4a4ad7e28029 325517

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

45 λεπτά έως 2 ώρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε ρύθμιση οφειλών έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κατόπιν αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής μέσα σε έξι (6) μήνες από την καταχώριση των οφειλών αυτών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Στην περίπτωση που από τον χρηματικό κατάλογο δεν προκύπτει ότι η οφειλή προέρχεται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου κατ΄ εξουσιοδότηση του ν.2322/1995 ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, απαιτείται για την υπαγωγή στη ρύθμιση η προσκόμιση από τον αιτούντα έγγραφης βεβαίωσης της βεβαιούσας αρχής προς την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία, που ορίζει ρητά ότι η οφειλή εμπίπτει στην παρ. 7.α. του άρθρου 293 του ν. 4738/2020.

Τελευταία ενημέρωση

16/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 293 του ν. 4738/2020

Σημειώσεις

Η αίτηση ρύθμισης οφειλών μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα MyAADE, επιλέγοντας πρώτα "Τα Αιτήματά μου", "Διαθέσιμες διαδικασίες", "Φορολογικές Διαδικασίες" και στη συνέχεια τη θεματική ομάδα "Ρυθμίσεις" και τέλος την "Υποβολή αίτησης ρύθμισης δανείων με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου κλπ που χορηγήθηκαν μέχρι το 2012 (αρ. 293 ν. 4738/2020).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ρυθμίσεις οφειλών δανείων με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου κλπ, που χορηγήθηκαν μέχρι το 2012 (αρ. 293 του ν. 4738 / 2020, Α΄ 207)

      Επίσημος τίτλος

      Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 293 του ν. 4738 / 2020 (Α΄ 207)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Υπαγωγής Στις ρυθμίσεις του παρόντος υπάγονται οι οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2322/1995 (Α΄ 143) ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε. (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.), όπως ισχύουν, τα οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες θα καταχωρισθούν στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μετά την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 293 του ν. 4738/2020, ήτοι 7/6/2021, κατόπιν αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής μέσα σε έξι (6) μήνες από την καταχώριση των οφειλών αυτών.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 293 4738 2020 207 Α

       Περιγραφή Άρθρο 293 Κεφαλαίο Α’ Μέρος Τρίτο Βιβλίο Πέμπτο "Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και λοιπές συνοδευτικές διατάξεις για την εφαρμογή τους"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100207

      • Απόφαση A.1007 2021 138 Β

       Περιγραφή Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα : "Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 (Α’ 207)"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210200138

       ΑΔΑ 686Τ46ΜΠ3Ζ-Π73

      • Εγκύκλιος 293 E.2073 2021

       Περιγραφή Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207) και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή της ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%9846%CE%9C%CE%A03%CE%96-94%CE%9E%22&page=0

       ΑΔΑ ΩΣΗΘ46ΜΠ3Ζ-94Ξ

      • Απόφαση 293 A.1104 2021 1892 Β

       Περιγραφή Απόφαση Α. 1104/6.5.2021 (ΦΕΚ Β 1892): Παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 «Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας» (Α 207)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201892

       ΑΔΑ Ψ9ΔΠ46ΜΠ3Ζ-Α9Θ

      • Νόμος 45 5024 2023 41 Α

       Περιγραφή Άρθρο 45 Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και λοιπές συνοδευτικές διατάξεις για την εφαρμογή τους - Διορθώσεις παροραμάτων στις παρ. 1 και 7 του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 και τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 293 ν. 4738/2020

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230200041

      • Εγκύκλιος O.3013 2023

       Περιγραφή Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6 παρ. 1, 10 παρ. 6 περ. (δ), 11 παρ. 4, 18, 19 παρ. 5-7, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 παρ. 2, 35 παρ. 3, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 και 47 του ν. 5024/2023 («Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», Α΄41/24.2.2023)

       Νομικές παραπομπές https://www.aade.gr/sites/default/files/2023-03/%CE%9F.%203013-2023.pdf

      • Νόμος 99 5104 2024 58 Α

       Περιγραφή Άρθρο 99: Διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης απαιτήσεων από κατάπτωση εγγύησης του ελληνικού δημοσίου σε περίπτωση θανάτου πρωτοφειλέτη, εγγυητή ή συνυποχρέου ή λύσης, εκκαθάρισης ή διαγραφής από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240100058

      • 1 Παραλαβή αίτησης μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου»

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή αίτησης ρύθμισης οφειλών μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» η οποία υφίσταται στη θεματική ομάδα "Ρυθμίσεις" και έχει τίτλο διαδικασίας "Υποβολή αίτησης ρύθμισης δανείων με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου κλπ που χορηγήθηκαν μέχρι το 2012 (αρ. 293 ν.4738/2020).

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται αυτοπρόσωπα στην αρμόδια υπηρεσία (Δ.Ο.Υ. /ΚΕ.Β.ΕΙΣ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./ Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./Ε.Μ.ΕΙΣ.) την παραλαμβάνει δια χειρός το αρμόδιο τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση του αρ. 293 του ν.4738/2020.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώρηση στοιχείων αίτησης στο TAXIS - Έκδοση Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Καταχώρηση αίτησης στο TAXIS και έκδοση Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ).

       Όχι Όχι


      • 4 Απάντηση στο αίτημα μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Κοινοποιήσεις» της προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην ηλεκτρονική εφαρμογή «e-Κοινοποιήσεις» της προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet στην οποία ο φορολογούμενος έχει πρόσβαση με τους προσωπικούς του κωδικούς αποστέλλεται απαντητικό μήνυμα όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων: η ταυτότητα της ρυθμισμένης οφειλής (ΤΡΟ), το ακριβές ποσό της πρώτης δόσης και η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της δόσης. Ο φορολογούμενος πρέπει να πληρώσει την πρώτη δόση εντός του ορισμένου χρονικού πλαισίου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση, το αρμόδιο κατά περίπτωση Τμήμα/ Αυτοτελές Τμήμα της υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ/Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ/Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ./ΚΕ.Β.ΕΙΣ./Ε.Μ.ΕΙΣ) ενημερώνει σχετικά το φορολογούμενο μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου».

       Σημειώσεις Στην περίπτωση αυτοπρόσωπης υποβολής αίτησης ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει το φορολογούμενο για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση, την ταυτότητα της ρυθμισμένης οφειλής (ΤΡΟ), το ακριβές ποσό της πρώτης δόσης και την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της δόσης.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.