Σιωπηρή ανάκληση αίτησης διεθνούς προστασίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2e0b8d05-a713-4c52-8b6b-6ad9f11f662d 237355

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη σιωπηρή ανάκληση αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας όταν υπάρχει εύλογη αιτία ότι ο αιτών έχει σιωπηρά ανακαλέσει την αίτησή του. Στις περιπτώσεις αυτές η Υπηρεσία Ασύλου απορρίπτει την αίτηση ως αβάσιμη επί της ουσίας κατόπιν επαρκούς εξέτασης, βάσει των διαθέσιμων στην υπηρεσία στοιχείων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσία Ασύλου

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Σιωπηρή ανάκληση αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Να υφίστανται εκκρεμής αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας στον α΄ βαθμό και να μην έχει διενεργηθεί συνέντευξη.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να υφίστανται εκκρεμής αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας στον α΄ βαθμό και να έχει διενεργηθεί συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση θα απορρίπτεται ως αβάσιμη ή ως απαράδεκτη, ανάλογα με την περίπτωση, μόνο όταν θεμελιώνεται με βάση το πρακτικό της συνέντευξης και τα στοιχεία του φακέλου σε συνδυασμό με τις πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής ότι ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ως πρόσφυγας ή δικαιούχος επικουρικής προστασίας, ή όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί η χώρα καταγωγής του ή τρίτη χώρα ως ασφαλής για τον ίδιο.

       Ναι Ναι

      • Νόμος 81 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • Νόμος 4686 2020 96 Α

       Περιγραφή Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A 169), 4375/2016 (A 51), 4251/2014 (Α 80) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100096

      • 1 Έκδοση πράξης διακοπής εξέτασης της αίτησης λόγω σιωπηρής ανάκλησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις σιωπηρής ανάκλησης, ενόσω η αίτηση εκκρεμεί στον α’ βαθμό: Α) Όταν δεν έχει διενεργηθεί συνέντευξη, εκδίδεται η πράξη διακοπής εξέτασης της αίτησης. Β) Όταν έχει διενεργηθεί συνέντευξη, η αίτηση θα απορρίπτεται ως αβάσιμη ή ως απαράδεκτη, ανάλογα με την περίπτωση, μόνο όταν θεμελιώνεται με βάση το πρακτικό της συνέντευξης και τα στοιχεία του φακέλου σε συνδυασμό με τις πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής ότι ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ως πρόσφυγας ή δικαιούχος επικουρικής προστασίας, ή όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί η χώρα καταγωγής του ή τρίτη χώρα ως ασφαλής για τον ίδιο, εκδίδεται πράξη διακοπής εξέτασης της αίτησης λόγω σιωπηρής ανάκλησης.

       Σημειώσεις Πριν ο χειριστής εκδώσει πράξη διακοπής λόγω μη εμφάνισης πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο αιτών δεν έχει προσέλθει να ανανεώσει το Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας του ή δεν έχει καμία άλλη συναλλαγή με την Υπηρεσία. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν προσέλθει εντός δύο ωρών από την ώρα της προγραμματισμένης συνέντευξης, ο χειριστής οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση πράξης διακοπής λόγω σιωπηρής ανάκλησης. Είναι αυτονόητο ότι το παραπάνω δεν αφορά τους κρατούμενους, καθώς τυχόν καθυστέρηση δεν οφείλεται στους ίδιους. Χειριστής είναι ο κατάλληλα εκπαιδευμένος υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου με κύρια αρμοδιότητα την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη απόφασης διακοπής εξέτασης της αίτησης λόγω σιωπηρής ανάκλησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται η απόφασης διακοπής εξέτασης της αίτησης λόγω σιωπηρής ανάκλησης κατά περίπτωση από τον αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή αντιγράφου της απόφασης στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αντίγραφο της απόφασης και το σχετικό πολύγλωσσο κείμενο αποστέλλονται στην τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση του αιτούντος με επιστολή.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση του βιβλίου επιδόσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει σχετικά και το βιβλίο επιδόσεων.

       Όχι Όχι


      • 5 Ηλεκτρονική ακύρωση του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στην ηλεκτρονική ακύρωση του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει δηλώσει διεύθυνση διαμονής, ο αρμόδιος υπάλληλος κάνει μία σχετική σημείωση στο βιβλίο επιδόσεων και προβαίνει στην ηλεκτρονική ακύρωση του δελτίου. Σε περίπτωση που η επιστολή επιστρέψει στην Υπηρεσία ως αζήτητη κλπ., ο αρμόδιος υπάλληλος κάνει μια σχετική σημείωση ι στο βιβλίο επιδόσεων και στη συνέχεια τίθεται, από τον αρμόδιο υπάλληλο για την τήρηση του αρχείου, στο φυσικό φάκελο του αιτούντος (μαζί με το φάκελο από τον οποίο προκύπτει η αποστολή της).

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.