Στεγαστικό επίδομα σε φοιτητές

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1ccf5528-5542-43df-83e4-89761015dee4 992248 Housing allowance for university students

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Πανεπιστήμια, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

8 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση ετήσιου στεγαστικού επιδόματος (1.000 €) σε φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος, υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ειδική εφαρμογή. Το πληροφοριακό σύστημα υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος υποστηρίζεται από το ΕΔΥΤΕ Α.Ε.. Εκδίδεται σχετικό Δελτίο Τύπου από το Υπουργείο Παιδείας πριν την έναρξη υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος.

Σημειώσεις

Η εγκύκλιος καθορίζει τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος. Η αίτηση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας. Σε περίπτωση μη διασταύρωσης κάποιων στοιχείων υπάρχει υπόδειξη στην ηλεκτρονική εφαρμογή έτσι ώστε να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΙ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση - αίτηση θεραπείας
    
    Σε περίπτωση απόρριψης, ο/η αιτών/ούσα δύναται να υποβάλει ένσταση - αίτηση θεραπείας εντός ενός (1) μηνός από την γνωστοποίηση του απορριπτικού αποτελέσματος, αποκλειστικά στις υπηρεσίες του ιδρύματος. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνουν απαραίτητο για την εξέταση της ένστασης - αίτησης θεραπείας. Αν η ένσταση - αίτηση θεραπείας δεν γίνει αποδεκτή, τότε η αίτηση απορρίπτεται οριστικά.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση ετήσιου στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής
       E1

       ,,,,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Οι αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος, υποβάλλονται εντός προθεσμίας, από 1 έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους.

       Όχι Όχι

      • 2 Εισοδηματικές Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα 30.000 € προσαυξανόμενο κατά 3.000 € για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός.

       Όχι Όχι

      • 3 Εισοδηματικές Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του να μην έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον για έξι μήνες.

       Όχι Όχι

      • 4 Εισοδηματικές Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιημένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. αθροιστικά, με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των 3.000 κατοίκων.

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Ο φοιτητής να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα.

       Όχι Όχι

      • 6 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 7 Υπηκοότητας Ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Ο φοιτητής να είναι κάτοχος ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ.

       Όχι Όχι

      • 9 Φορολογικές Δηλώνεται ο ΑΦΜ του φοιτητή και του γονέα που βαρύνει ο φοιτητής, εάν δικαιούχος είναι ο γονέας. Στην περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής. Θα πρέπει να έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση του γονέα για το έτος που υποβάλλεται η αίτηση για το στεγαστικό επίδομα.

       Όχι Όχι

      • 10 Φορολογικές Κατ εξαίρεση δικαιούχος είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον: α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς, ή β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή γ) είναι πάνω από 25 ετών ή δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013. Στην περίπτωση αυτή, δηλώνει μόνο τον ΑΦΜ του /της συζύγου του (αν υφίσταται).

       Ναι Ναι

      • 1 Δικαιολογητικά που αφορούν στο εισόδημα και στην περιουσιακή κατάσταση του δικαιούχου. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Δικαιολογητικά που αφορούν στο εισόδημα και στην περιουσιακή κατάσταση του δικαιούχου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή είναι κάτοικοι εξωτερικού, ο φοιτητής υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του ιδρύματος όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στο εισόδημα και στην περιουσιακή του κατάσταση τόσο του ιδίου όσο και των γονέων του ή του γονέα τον οποίο βαρύνει, αν αυτός είναι διαζευγμένος ή είναι άγαμη μητέρα ή έχει αποβιώσει ο ένας γονέας τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό. Τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 7140

      • Νόμος 10 3220 2004 15 Α

       Περιγραφή Περί χορήγησης στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100015

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 72647/Ζ1 2019 1688 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της 140832/Ζ1/25-8-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ως προς το ότι στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων (200 τ.μ.) δεν προσμετρώνται τα ημιτελή κτίσματα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201688

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 140832/Ζ1 2017 2993 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170202993

      • 1 Έκδοση σχετικής εγκυκλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υφυπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση της σχετικής εγκυκλίου, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, η οποία περιλαμβάνει τους όρους, τις προϋποθέσεις καθώς και τη διαδικασία χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος. Αποστέλλεται στα ΑΕΙ και εκδίδεται και σχετικό Δελτίο Τύπου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή των αιτήσεων ηλεκτρονικά σε ειδική εφαρμογή εντός του μήνα Ιουνίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους από δικαιούχους που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρει η σχετική εγκύκλιος.

       Σημειώσεις Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην πλατφόρμα: https://stegastiko.minedu.gov.gr/

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση ελέγχεται μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία. Σε περίπτωση μη διασταύρωσης κάποιων στοιχείων υπάρχει υπόδειξη στην ηλεκτρονική εφαρμογή έτσι ώστε να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΙ. Σε περίπτωση μη πλήρωσης κάποιου κριτηρίου, η αίτηση απορρίπτεται. Οι λόγοι της απόρριψης αναγράφονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή και λαμβάνει γνώση ο/η αιτών/ούσα. Σε περίπτωση απόρριψης ο/η αιτών/ούσα δύναται να υποβάλει ένσταση - αίτηση θεραπείας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνουν απαραίτητο για την εξέταση της ένστασης - αίτησης θεραπείας. Αν η ένσταση - αίτηση θεραπείας δεν γίνει αποδεκτή τότε η αίτηση απορρίπτεται οριστικά.

       Όχι Όχι


      • 4 Μη διασταύρωση των στοιχείων - Επεξεργασία της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη διασταύρωσης κάποιων στοιχείων οι αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΙ ελέγχουν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που η ηλεκτρονική εφαρμογή έχει υποδείξει και βεβαιώνουν την αποδοχή ή μη των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

       Ναι Όχι


      • 5 Ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία για την αξιολόγηση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Οι αρμόδιες υπηρεσίες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (π.χ. Τμήματα Φοιτητικής Μέριμνας, οικονομικές υπηρεσίες των ΑΕΙ κλπ) μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνουν για την αξιολόγηση της αίτησης.

       Ναι Όχι


      • 6 Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο δικαιούχος αποστέλλει με όποιο τρόπο του υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του εκπαιδευτικού ιδρύματος (email, δια ζώσης ή ταχυδρομικά) τα απαιτούμενα συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 7 Εκ νέου αξιολόγηση της αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αρμόδιες υπηρεσίες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αξιολογούν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που υπέβαλε ο δικαιούχος.

       Ναι Όχι


      • 8 Έγκριση ή απόρριψη της καταβολής επιδόματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αρμόδιες υπηρεσίες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εκδίδουν εγκριτική ή απορριπτική απόφαση καταβολής επιδόματος.

       Ναι Όχι


      • 9 Γνωστοποίηση εγκριτικού ή απορριπτικού αποτελέσματος στον δικαιούχο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αρμόδιες υπηρεσίες του εκπαιδευτικού ιδρύματος γνωστοποιούν το αποτέλεσμα στον δικαιούχο.

       Ναι Ναι


      • 10 Πλήρης διασταύρωση στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περίπτωση διασταύρωσης όλων των δηλωθέντων στοιχείων, η αίτηση προχωράει χωρίς επεξεργασία προς έγκριση.

       Ναι Όχι


      • 11 Έγκριση της καταβολής επιδόματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η επεξεργασία της αίτησης και η έγκριση της καταβολής του επιδόματος γίνεται με βάση: α) τα υπευθύνως από τον αιτούντα δηλωθέντα στοιχεία, β) τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία και γ) τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά όπου αυτά απαιτούνται. Εάν μετά την επεξεργασία της αίτησης, προκύψει ότι πληρούνται τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, η αίτηση γίνεται δεκτή. Σε περίπτωση μη πλήρωσης κάποιου κριτηρίου, η αίτηση απορρίπτεται. Οι λόγοι της απόρριψης αναγράφονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή και λαμβάνει γνώση ο/η αιτών/ούσα.

       Ναι Όχι


      • 12 Μη έγκριση της καταβολής επιδόματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση απόρριψης ο/η αιτών/ούσα δύναται να υποβάλει ένσταση - αίτηση θεραπείας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνουν απαραίτητο για την εξέταση της ένστασης - αίτησης θεραπείας. Αν η ένσταση - αίτηση θεραπείας δεν γίνει αποδεκτή τότε η αίτηση απορρίπτεται οριστικά.

       Ναι Ναι


      • 13 Καταβολή ποσού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση των σχετικών ενταλμάτων από τις οικονομικές υπηρεσίες εκάστου Ιδρύματος και καταβολή του ποσού στον λογαριασμό εκάστου δικαιούχου.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.