Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Ε.Π.Ε.Α.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3b3af22c-0aba-48d0-a4f0-0dae8a32d496 461821

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εκπόνηση πενταετούς προγράμματος που εξειδικεύεται σε επιμέρους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς άξονες, οι οποίοι αφορούν ιδίως στην οργανωτική δομή της Ελληνικής Αστυνομίας, στη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, στον προϋπολογισμό λειτουργίας συνολικά και ανά οργανωτική δομή, στους βασικούς στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους, στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και στη συνεργασία με άλλες Αρχές, Υπηρεσίες και Φορείς και ιδίως με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης.

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Παρατηρήσεις

Όλες οι Διευθύνσεις του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, έχουν την υποχρέωση καταχώρησης, σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή και ανά συγκριμένα χρονικά διαστήματα, τακτικά ή έκτακτα, την αναφορά προόδου υλοποίησης του εν λόγω Προγράμματος.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Ε.Π.Ε.Α.)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • Νόμος 19 4249 2014 73 Α

       Περιγραφή Περιγραφή του Σ.Ε.Π.Ε.Α..

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100073

      • Προεδρικό Διάταγμα 15 178 2014 281 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100281

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 21 2017 35 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες Συντονιστικού Οργάνου Στρατηγικής και Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100035

      • Προεδρικό Διάταγμα 6 62 2019 101 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Επιτελικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100101

      • Νόμος 13 2800 2000 41 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100041

      • Υπουργική Απόφαση 7017/7/60-α΄ 2020 4629 Β

       Περιγραφή Αρμοδιότητες Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204629

      • 1 Έκδοση διαταγής για συλλογή συνεισφορών των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με μέριμνα του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας εκδίδεται διαταγή προς τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Σώματος για την αποστολή των συνεισφορών τους στην ανωτέρω επισπεύδουσα Υπηρεσία, εντός ενός μήνα από την έκδοση της διαταγής, με τις προτάσεις τους για τις γενικευμένες δράσεις που στοχεύουν να υλοποιήσουν από το νέο έτος και για τα επόμενα πέντε έτη. Τα κριτήρια για την κατάρτιση τον εν λόγω Προγράμματος καθορίζονται στην παρ. 13 του άρθρου 19 του ν. 4249/2014. Οι γενικευμένες δράσεις ομαδοποιούνται σε στρατηγικούς στόχους και αυτοί με τη σειρά τους σε στρατηγικές προτεραιότητες. Με μέριμνα του Τμηματάρχη του ανωτέρω Τμήματος ορίζεται αρμόδιος υπάλληλος για τη συλλογή και επεξεργασία των εν λόγω συνεισφορών, καθώς και την κατάρτιση του σχεδίου Προγράμματος.

       Σημειώσεις Η σχετική διαταγή ενδείκνυται να εκδίδεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου του τελευταίου έτους εφαρμογής του ισχύοντα Σ.Ε.Π.Ε.Α..

       Όχι Όχι


      • 2 Συλλογή – επεξεργασία συνεισφορών και κατάρτιση σχετικού Προγράμματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την έκδοση της σχετικής διαταγής ξεκινά η συλλογή των συνεισφορών των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, και κατόπιν η επεξεργασία τους από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού, με σκοπό την εξαγωγή των πληροφοριών απ’ τις εν λόγω συνεισφορές και τη μορφοποίησή τους ώστε να αποτελέσουν μέρος σχετικού Προγράμματος. Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας ξεκινά η κατάρτιση του σχεδίου του σχετικού Προγράμματος.

       Σημειώσεις Στο πλαίσιο κατάρτισης των συνεισφορών των Κεντρικών Υπηρεσιών για τη σύνταξη του σχεδίου του Προγράμματος υφίσταται συνεργασία των Κεντρικών Υπηρεσιών του Σώματος, του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού, του Συντονιστικού Οργάνου Στρατηγικής και Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, του Επιτελικού Γραφείου Αρχηγού και της Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 3 Ενημέρωση Φυσικής Ηγεσίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το σχέδιο της έκθεσης υποβάλλεται με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης, ιεραρχικά, στο Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού για ενημέρωση.

       Σημειώσεις Επί του ενημερωτικού σημειώματος γνωματεύουν τα ενδιάμεσα κλιμάκια της Φυσικής Ηγεσίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Προώθηση για έγκριση σχεδίου Προγράμματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού συμφωνεί με το περιεχόμενο του παραδοτέου έργου και το εισάγει για έγκριση στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων.

       Σημειώσεις Το σχέδιο του Προγράμματος υποβάλλεται για έγκριση εντός του μήνα Μαΐου του έτους κατάρτισής του.

       Ναι Όχι


      • 5 Μη προώθηση για έγκριση περιεχομένου σχεδίου Προγράμματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού αποφασίζει ότι το σχέδιο του Προγράμματος απαιτείται να διορθωθεί προτού εισαχθεί στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων για έγκριση. Επιστρέφεται στη Διεύθυνση Οργάνωσης & Νομικής Υποστήριξης για να προβεί στις κατάλληλες διορθώσεις.

       Σημειώσεις Το βήμα αυτό επαναλαμβάνεται έως ότου εγκριθεί το σχέδιο του Προγράμματος.

       Ναι Όχι


      • 6 Διόρθωση σχεδίου Προγράμματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με μέριμνα του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού γνωρίζεται στους γνωματεύοντες επί του ενημερωτικού σημειώματος, η σχετική απόφαση. Ο ορισθείς υπάλληλος του προαναφερόμενου Τμήματος προβαίνει στις απαιτούμενες διορθώσεις – τροποποιήσεις, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σώματος, και υποβάλει το νέο σχέδιο Προγράμματος στο Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα επί του οποίου γνωματεύουν τα ενδιάμεσα κλιμάκια της Φυσικής Ηγεσίας.

       Σημειώσεις Το βήμα αυτό επαναλαμβάνεται έως ότου εγκριθεί το παραδοτέο έργο.

       Ναι Όχι


      • 7 Προώθηση για έγκριση σχεδίου Προγράμματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού συμφωνεί με το περιεχόμενο του παραδοτέου έργου και το εισάγει για έγκριση στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων.

       Σημειώσεις Το σχέδιο του Προγράμματος υποβάλλεται για έγκριση εντός του μήνα Μαΐου του έτους κατάρτισής του.

       Ναι Όχι


      • 8 Σύγκληση Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, εντός δύο μηνών από την υποβολή σ' αυτό του εν λόγω Προγράμματος, συγκαλείται από τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας και συνεδριάζει για την έγκριση ή μη αυτού.

       Όχι Όχι


      • 9 Έγκριση έκδοσης Προγράμματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων συνεδριάζει και εγκρίνει το περιεχόμενο του εν λόγω Προγράμματος. Ενημερώνεται σχετικά το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού.

       Σημειώσεις Κατά τη συνεδρίασή του μπορεί να προβεί σε μικρές διορθώσεις πριν προβεί στην έγκρισή του.

       Ναι Όχι


      • 10 Μη έγκριση έκδοσης Προγράμματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων συνεδριάζει και δεν εγκρίνει το περιεχόμενο του εν λόγω Προγράμματος αιτιολογώντας την απόφασή του και υποδεικνύοντας τις αλλαγές στις οποίες πρέπει να επέλθει. Ενημερώνεται σχετικά το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού.

       Σημειώσεις Το βήμα αυτό επαναλαμβάνεται έως ότου εγκριθεί το σχέδιο του Προγράμματος.

       Ναι Όχι


      • 11 Επιστροφή για διόρθωση στην επισπεύδουσα Υπηρεσία.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με μέριμνα του Επιτελικού Γραφείου Αρχηγού το σχέδιο του Προγράμματος επιστρέφεται στη Διεύθυνση Οργάνωσης & Νομικής Υποστήριξης για να προβεί στις κατάλληλες διορθώσεις, ενώ ενημερώνονται σχετικά οι Κλάδοι και το Επιτελείο του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Το βήμα αυτό επαναλαμβάνεται έως ότου εγκριθεί το σχέδιο του Προγράμματος.

       Ναι Όχι


      • 12 Διόρθωση σχεδίου Προγράμματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ορισθείς υπάλληλος του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού προβαίνει στις απαιτούμενες διορθώσεις – τροποποιήσεις, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σώματος, και υποβάλει το νέο σχέδιο Προγράμματος στο Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα επί του οποίου γνωματεύουν τα ενδιάμεσα κλιμάκια της Φυσικής Ηγεσίας.

       Σημειώσεις Το βήμα αυτό επαναλαμβάνεται έως ότου εγκριθεί το παραδοτέο έργο.

       Ναι Όχι


      • 13 Σύγκληση Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων συγκαλείται από τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας και συνεδριάζει για την έγκριση ή μη αυτού.

       Σημειώσεις Το βήμα αυτό επαναλαμβάνεται έως ότου εγκριθεί το παραδοτέο έργο.

       Ναι Όχι


      • 14 Έγκριση έκδοσης Προγράμματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων συνεδριάζει και εγκρίνει το περιεχόμενο του εν λόγω Προγράμματος. Ενημερώνεται σχετικά το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού.

       Σημειώσεις Κατά τη συνεδρίασή του μπορεί να προβεί σε μικρές διορθώσεις πριν προβεί στην έγκρισή του.

       Ναι Όχι


      • 15 Έκδοση τεύχους Σ.Ε.Π.Ε.Α. και σχετικής διαταγής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού αποστέλλει το εγκεκριμένο Πρόγραμμα στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης για την ολοκλήρωση της μορφοποίησής του σε τεύχος. Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού αναλαμβάνει την τελική μορφοποίησή του και μεριμνά για την έκδοση διαταγής με την οποία το εν λόγω Πρόγραμμα αποστέλλεται σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος, επιπέδου Διεύθυνσης και άνω, για ενημέρωση και υλοποίηση των σχετικών εξειδικευμένων δράσεων που προβλέπονται σε αυτό από το νέο έτος και για τα επόμενα πέντε έτη. Η υπόθεση έκδοσης του Σ.Ε.Π.Ε.Α. τίθεται στο αρχείο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης.

       Σημειώσεις 1. Με την ανωτέρω διαταγή ζητείται : α) από τους Κλάδους του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας να καταρτίσουν τα ειδικότερα ετήσια επιχειρησιακά σχέδια και προγράμματα δράσης εντός ενός μήνα από την έκδοσή της και τα υποβάλλουν στο Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού για ενημέρωση και β) από τις Διευθύνσεις του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με το πέρας κάθε τριμήνου, να καταχωρούν σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή τη σχετική αναφορά προόδου υλοποίησής του, προκειμένου να παρακολουθείται από την ηγεσία του Σώματος η πορεία υλοποίησής του και να εντοπίζονται τυχόν αποκλίσεις. 2. Το Σ.Ε.Π.Ε.Α. αναθεωρείται τακτικά κάθε έτος βάσει των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που παράγει η εφαρμογή του και των μεταβολών των συναφών δεδομένων. Επίσης, το Σ.Ε.Π.Ε.Α. μπορεί να αναθεωρηθεί και εκτάκτως σε ιδιαιτέρως σοβαρές ή επείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή του ή απαιτούν την άμεση προσαρμογή του στα νέα δεδομένα. Και στις δύο περιπτώσεις ακολουθούνται τα ίδια ως άνω βήματα.

       Όχι Όχι


      • 16 Έκδοση υπενθυμιστικής διαταγής για αποστολή αναφοράς προόδου υλοποίησης του Σ.Ε.Π.Ε.Α..

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Τμηματάρχης του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού ορίζει υπάλληλο, ως αρμόδιο να μεριμνήσει για την έκδοση υπενθυμιστικής διαταγής προς τις Διευθύνσεις του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, μετά το δεύτερο δεκαήμερο κάθε τρίτου μήνα υλοποίησης του Σ.Ε.Π.Ε.Α., αναφορικά με την υποχρέωση καταχώρησης σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, εντός του πρώτου πενθημέρου του επόμενου μήνα, της αναφοράς προόδου υλοποίησης του εν λόγω Προγράμματος. Αρχειοθέτηση υπόθεσης.

       Σημειώσεις Πέραν της περιοδικής υπενθυμιστικής διαταγής μπορεί οποτεδήποτε να εκδοθεί διαταγή για άμεση επικαιροποίηση των στοιχείων της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, προκειμένου να ενημερωθεί η Ηγεσία του Σώματος για την πορεία υλοποίησής του και τις τυχόν αποκλίσεις.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.