Συγγραφή διδακτικών βιβλίων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6a8591e0-786b-4159-a6d9-cdbd9eea574e 424650

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη συγγραφή διδακτικών βιβλίων των Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ναυτικούς με συναφή, κατά το αντικείμενο του βιβλίου, διδακτική και επαγγελματική εμπειρία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Η ευθύνη και η αρμοδιότητα για τη συγγραφή και έκδοση των διδακτικών βιβλίων των Α.Ε.Ν. έχει ανατεθεί στην Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου. Στην Επιτροπή αυτή, η οποία είναι πενταμελής συμμετέχουν τρία (3) μέλη του Ιδρύματος Ευγενίδου και δύο (2) από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που είναι ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Ναυτικών με τον προϊστάμενο του Τμήματος Κανονισμών και Εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Διεύθυνσης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων συγγραφέων ορίζεται στην σχετική προκήρυξη. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία αυτή κυμαίνεται σε χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται κατ ελάχιστο σε δύο (2) έως τρεις (3) μήνες.

Γίνονται δεκτές και ομαδικές υποψηφιότητες.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση υποψηφιότητας για τη συγγραφή διδακτικών βιβλίων των Α.Ε.Ν.

Σημειώσεις

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, καθώς και όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα, υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους (ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή) στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, Τμήμα Α΄, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Τ.Κ. 185 10 Πειραιάς, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην σχετική προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dekn.a@hcg.gr).

Κατόπιν της αίτησής τους, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραλαμβάνουν σε ηλεκτρονική μορφή από την αρμόδια Υπηρεσία, τα ακόλουθα έγγραφα:

α) τα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας με την ύλη των αντίστοιχων προς τα διδακτικά βιβλία μαθημάτων, β) την Κοινή Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού των όρων έκδοσης, διάθεσης των εκπαιδευτικών βοηθημάτων ΑΕΝ, καθώς και αποζημίωσης των συγγραφέων τους και γ) τις ορισθείσες, από την Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, ενότητες ή κεφάλαια των αναλυτικών προγραμμάτων διδασκαλίας κάθε μαθήματος, βάσει των οποίων θα συγγραφούν τα δείγματα γραφής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν επιστολή (για την απόρριψη ή επιλογή τους) από την Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η οποία έχει την ευθύνη συγγραφής των διδακτικών βιβλίων Α.Ε.Ν. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά την αιτιολογημένη απόφασή της περί ανάθεσης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Σύμβαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανάθεση συγγραφής διδακτικών βιβλίων Α.Ε.Ν.

      Επίσημος τίτλος

      Συγγραφή διδακτικών βιβλίων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Προϋπηρεσίας Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν συναφή προς το αντικείμενο του βιβλίου διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, βεβαιώσεις για την οποία κατατίθενται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και η οποία αποτελεί ένα από τα κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης των αιτήσεών τους.

       Όχι Όχι

      • 1 Τίτλος σπουδών εκπαιδευτικού ιδρύματος Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλος σπουδών εκπαιδευτικού ιδρύματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Πιστοποιητικά μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικά μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8619

      • 3 Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας / προϋπηρεσίας Βεβαίωση

       Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας / προϋπηρεσίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 9703

      • 4 Βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας / προϋπηρεσίας Βεβαίωση

       Βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας / προϋπηρεσίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 9703

      • 5 Συγγραφικό έργο, μελέτες, έρευνες, βιβλία Μελέτη

       Συγγραφικό έργο, μελέτες, έρευνες, βιβλία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αυτό κατατίθεται μόνο εάν τυχόν υφίσταται άλλο συγγραφικό έργο του υποψηφίου, το οποίο μπορεί να αποτελέσει θετικό κριτήριο αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών που έχει κατατεθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 8412

      • 6 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων του υπό συγγραφή βιβλίου που περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή του περιεχομένου των ενοτήτων. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων του υπό συγγραφή βιβλίου που περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή του περιεχομένου των ενοτήτων.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 7 Δείγμα γραφής Έγγραφο

       Δείγμα γραφής       Σημειώσεις: Το δείγμα γραφής του υποψηφίου συγγράφεται με βάση τις ορισθείσες, από την Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, ενότητες ή κεφάλαια των αναλυτικών προγραμμάτων διδασκαλίας κάθε μαθήματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • Νόμος 48 4676 2020 67 Α

       Περιγραφή Ανάθεση στο Ίδρυμα Ευγενίδου της αρμοδιότητας για την έκδοση των διδακτικών βιβλίων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). Η ευθύνη για τη συγγραφή και έκδοση των διδακτικών βιβλίων των Α.Ε.Ν. ανατίθεται στην Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100067

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 65532 2020 4433 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των όρων έκδοσης, διάθεσης των εκπαιδευτικών βοηθημάτων Α.Ε.Ν., καθώς και αποζημίωσης των συγγραφέων τους.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%99%CE%A1%CE%994653%CE%A0%CE%A9-3%CE%93%CE%93?inline=true

       ΑΔΑ ΩΙΡΙ4653ΠΩ-3ΓΓ

      • Υπουργική Απόφαση 42341 2019 2321 Β

       Περιγραφή Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα των Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202321

      • Νόμος 20 2638 1998 204 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης: Αναφορικά με τα εκπαιδευτικά βιβλία των Α.Ε.Ν. η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2638/1998 (Α΄ 204) έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 48 του ν. 4676/2020 (Α΄ 67).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100204

      • 1 Εισήγηση/Γνώμη Επιτροπής Εκδόσεων Ιδρύματος Ευγενίδου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Μετά από σχετικές προτάσεις/εισηγήσεις των Εκπαιδευτικών Συμβουλίων των Α.Ε.Ν., τις οποίες αξιολογεί, η Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου αποφασίζει και προτείνει στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την προκήρυξη συγγραφής νέων διδακτικών βιβλίων Α.Ε.Ν. Επιπλέον, αποφασίζει τις ενότητες ή κεφάλαια των αναλυτικών προγραμμάτων διδασκαλίας κάθε μαθήματος, βάσει των οποίων θα συγγραφούν τα δείγματα γραφής των υποψηφίων συγγραφέων.

       Όχι Όχι


      • 2 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων συγγραφής διδακτικών βιβλίων Α.Ε.Ν.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εκδίδει προκήρυξη/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων με αντικείμενο τη συγγραφή των διδακτικών βιβλίων Α.Ε.Ν. που έχει εισηγηθεί η Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων.

       Σημειώσεις Η προκήρυξη δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο για τη μεγαλύτερη δημοσιότητά της, καθώς και στον ημερήσιο τύπο (έντυπο ή ηλεκτρονικό) και σε συγγενή επιστημονικά ή επαγγελματικά περιοδικά, ενώ γνωστοποιείται σε όλες τις Α.Ε.Ν. και στα συναφή, κατά το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου βιβλίου, Τμήματα των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, προκειμένου να λάβουν γνώση τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των ιδρυμάτων αυτών και των Α.Ε.Ν., κατά περίπτωση.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή Αιτήσεων υποψηφιότητας για τη συγγραφή διδακτικών βιβλίων των Α.Ε.Ν.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για συγγραφή βιβλίων ΑΕΝ υποβάλλουν φάκελο δικαιολογητικών και δείγμα γραφής σύμφωνο με τις υποδείξεις της Επιτροπής Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου.

       Ναι Όχι


      • 4 Μη υποβολή αιτήσεων - Άγονη προκήρυξη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη υποβολής φακέλων δικαιολογητικών από υποψηφίους εντός της τασσόμενης προθεσμίας η προκήρυξη αποβαίνει άγονη.

       Ναι Όχι


      • 5 Απευθείας ανάθεση συγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη για ορισμένο τίτλο βιβλίου (δεν προσέλθουν υποψήφιοι), ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται, μετά από πρόταση της Επιτροπής Εκδόσεων, να αναθέσει απευθείας τη συγγραφή σε άτομα κατάλληλης ειδικότητας και εμπειρίας και πέραν του κύκλου των υποψηφίων.

       Σημειώσεις Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υπογραφή σύμβασης/ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του Ιδρύματος Ευγενίδου και του ενδιαφερομένου.

       Ναι Ναι


      • 6 Απόφαση μετάφρασης ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αν η προκήρυξη για ορισμένο τίτλο βιβλίου αποβεί άγονη (δεν προσέλθουν υποψήφιοι), ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί, εναλλακτικά μετά από πρόταση της Επιτροπής Εκδόσεων να αποφασίσει τη μετάφραση δόκιμων ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων ελεύθερων πνευματικών δικαιωμάτων. Η επιλογή των ατόμων που αναλαμβάνουν την μετάφραση ξενόγλωσσων βιβλίων γίνεται μετά από υπόδειξη της Επιτροπής Εκδόσεων.

       Ναι Ναι


      • 7 Επαναπροκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων συγγραφής διδακτικών βιβλίων Α.Ε.Ν.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αν η προκήρυξη για ορισμένο τίτλο βιβλίου αποβεί άγονη (δεν προσέλθουν υποψήφιοι), ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί, μετά από πρόταση της Επιτροπής Εκδόσεων να επαναλάβει την προκήρυξη εντός τριάντα (30) ημερών.

       Ναι Ναι


      • 8 Ορισμός κριτών για την αξιολόγηση υποβληθέντων δειγμάτων γραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι κριτές ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για κάθε γνωστικό αντικείμενο μεταξύ των μελών εκπαιδευτικού προσωπικού των Α.Ε.Ν. ή από μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ή επαγγελματιών από την ναυτιλιακή βιομηχανία.

       Σημειώσεις Ο αριθμός των κριτών που αξιολογούν ανέρχεται σε τρεις (3): Έναν (1) που προτείνει η Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου και δύο (2) που προτείνονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

       Ναι Όχι


      • 9 Υποβολή αξιολογήσεων από τους κριτές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο κάθε κριτής υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση/αξιολόγηση των υποβληθέντων δειγμάτων γραφής και του αναλυτικού πίνακα περιεχομένων των υπό συγγραφή βιβλίων από τους υποψηφίους,στην Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου εντός χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από την Επιτροπή.

       Ναι Όχι


      • 10 Τελική αξιολόγηση Επιτροπής για τους φακέλους υποψηφιοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, λαμβάνει υπόψη τις αξιολογήσεις των κριτών για τα δείγματα γραφής των υποψηφίων και συνεκτιμά τους τίτλους σπουδών ή τα πιστοποιητικά μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης, τις βεβαιώσεις διδακτικής και επαγγελματικής προϋπηρεσίας, καθώς και τυχόν άλλο συγγραφικό έργο των υποψηφίων, προκειμένου να διαμορφώσει την τελική αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

       Όχι Όχι


      • 11 Θετική αξιολόγηση Επιτροπής για τους φακέλους υποψηφιοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο       Ναι Όχι


      • 12 Αρνητική αξιολόγηση Επιτροπής για τους φακέλους υποψηφιοτήτων - Άγονη προκήρυξη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης των φακέλων δικαιολογητικών υποψηφίων και των δειγμάτων γραφής από τους κριτές η προκήρυξη αποβαίνει άγονη.

       Ναι Όχι


      • 13 Απόφαση ανάθεσης συγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου αναθέτει, μετά από αιτιολογημένη απόφασή της, στον υποψήφιο ή σε περίπτωση ομαδικής υποψηφιότητας, στους υποψήφιους, τη συγγραφή του βιβλίου.

       Ναι Όχι


      • 14 Υπογραφή σύμβασης/ιδιωτικού συμφωνητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι συγγραφείς που επιλέγονται καλούνται από την Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου για την υπογραφή σχετικής Σύμβασης/ιδιωτικού συμφωνητικού, στο οποίο προβλέπονται όλες οι υποχρεώσεις, οι λεπτομέρειες για το χρόνο παράδοσης του κειμένου, η αποζημίωση τους, καθώς και κάθε άλλο εν γένει ζήτημα που αφορά στην διαδικασία συγγραφής.

       Σημειώσεις Οι συγγραφείς οφείλουν να παραδώσουν το κείμενο του βιβλίου και τυχόν πολυμεσικό/διαδραστικό υλικό τμηματικώς αποθηκευμένο σε ηλεκτρονικό μέσο και εκτυπωμένο εντός μεγίστου χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους ή, όπως άλλως έχει συμφωνηθεί με την Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου.

       Ναι Ναι


      • 15 Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος συγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν η προκήρυξη για ορισμένο τίτλο βιβλίου αποβεί άγονη (κριθούν απαράδεκτα τα δείγματα γραφής από τους κριτές και την Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου κατά το στάδιο της τελικής αξιολόγησης φακέλων υποψηφιοτήτων), ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί, μετά από πρόταση της Επιτροπής Εκδόσεων να επαναλάβει την προκήρυξη εντός τριάντα (30) ημερών.

       Σημειώσεις Ακολουθούνται εκ νέου τα βήματα: αίτηση, ορισμός κριτών, υποβολή αξιολογήσεων, τελική αξιολόγηση Επιτροπής, απόφαση ανάθεσης, υπογραφή σύμβασης.

       Ναι Ναι


      • 16 Απόφαση μετάφρασης ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός


       Περιγραφή Αν η προκήρυξη για ορισμένο τίτλο βιβλίου αποβεί άγονη (κριθούν απαράδεκτα τα δείγματα γραφής από τους κριτές και την Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου κατά το στάδιο της τελικής αξιολόγησης φακέλων υποψηφιοτήτων), ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί, εναλλακτικά μετά από πρόταση της Επιτροπής Εκδόσεων να αποφασίσει τη μετάφραση δόκιμων ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων ελεύθερων πνευματικών δικαιωμάτων.

       Σημειώσεις Η επιλογή των ατόμων που αναλαμβάνουν την μετάφραση ξενόγλωσσων βιβλίων γίνεται μετά από υπόδειξη της Επιτροπής Εκδόσεων.

       Ναι Ναι


      • 17 Απευθείας ανάθεση συγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη για ορισμένο τίτλο βιβλίου (κριθούν απαράδεκτα τα δείγματα γραφής από τους κριτές και την Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου κατά το στάδιο της τελικής αξιολόγησης φακέλων υποψηφιοτήτων), ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται, μετά από πρόταση της Επιτροπής Εκδόσεων, να αναθέσει απευθείας τη συγγραφή σε άτομα κατάλληλης ειδικότητας και εμπειρίας και πέραν του κύκλου των υποψηφίων.

       Σημειώσεις Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υπογραφή σύμβασης/ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του Ιδρύματος Ευγενίδου και του ενδιαφερομένου.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.