Συγκέντρωση στοιχείων για τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5435087a-9e4a-4a9b-b1e2-1919c8f15b22 475533

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου μέσω της διενέργειας ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων : α. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, β. των εποπτευομένων από αυτό φορέων και γ. των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη παράνομου πλουτισμού τους. Απευθύνεται σε δημοσίους υπαλλήλους και σε φορείς που την εκτελούν.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Παρατηρήσεις

Αναζητούνται πληροφορίες-στοιχεία και πραγματοποιείται κάθε απαραίτητη, πρόσφορη και νόμιμη ενέργεια για την επίτευξη του σκοπού του ελέγχου, δηλαδή να διακριβωθεί εάν η απόκτηση των νέων περιουσιακών στοιχείων ή επαύξηση υφιστάμενων, δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων, σε συνδυασμό με τις δαπάνες διαβίωσης των ελεγχομένων προσώπων.Τα συγκεντρωθέντα στοιχεία θα αξιολογηθούν κατά τη διαδικασία σύνταξης Έκθεσης ελέγχου περιουσιακής κατάστασης, η οποία έπεται της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μέθοδοι αναζήτησης στοιχείων από την Μ.Ε.Ε. ΥΠ.ΟΙΚ. για τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Έκδοση εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι η απόκτηση της παρουσιαζόμενης περιουσιακής κατάστασης, δικαιολογείται από εμφανή εισοδήματα και πόρους του υπαλλήλου και των μελών της οικογένειας του.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 39 & 116 παρ. 13 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, σε κάθε Υπουργείο, η οποία υπάγεται απευθείας στον οικείο Υπουργό. Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου διαρθρώνονται σε δύο (2) γραφεία, επιπέδου Τμήματος ως εξής: (α) Γραφείο Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων. (β) Τμήμα Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, προσδιορίζεται η έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου του άρθρου 39 του παρόντος σε κάθε Υπουργείο. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να περιέρχονται σε αυτές πρόσθετες αρμοδιότητες, συναφείς προς την επιχειρησιακή αποστολή τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • Νόμος 81 παρ.7 4795 2021 62 Α

       Περιγραφή Ειδικά για τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), οι ρυθμίσεις του παρόντος ισχύουν συμπληρωματικά μόνο για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το άρθρο αυτό και εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 13 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100062

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 παρ.2 περ.(β) υποπερ. (γγ) και 3 παρ.2, 4, 5 2523 2021

       Περιγραφή Στα Τμήματα Β΄ και Γ΄ - Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Kαταγγελιών της ΜΕΕ του Υπ. Οικ. κατανεμήθηκε η αρμοδιότητα διενέργειας ελέγχων περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου είναι αρμοδιότητα των Τμημάτων Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών Προσδιορισμός της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών. Το ελεγκτικό προσωπικό της Μ.Ε.Ε. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους έχουν δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211).Το ελεγκτικό προσωπικό της Μ.Ε.Ε. δύνανται να έχει πρόσβαση σε στοιχεία και πληροφορίες των ελεγχόμενων προσώπων, ως προς το φορολογικό απόρρητο, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε διάταξης που ορίζει διαφορετικά.Το ελεγκτικό προσωπικό της Μ.Ε.Ε., σε εκτέλεση εντολών ελέγχου περιουσιακής κατάστασης, έχει πρόσβαση στο κάθε πρόσφορο σύστημα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας για τον προσδιορισμό των «πρωτογενών» τραπεζικών καταθέσεων και αυτοματοποιημένης εκτίμησης ενδεχομένων διαφορών μεταξύ «πρωτογενών» καταθέσεων και δηλωθέντων εσόδων των ελεγχομένων.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A83%CE%95%CE%A6%CE%97-04%CE%9C

       ΑΔΑ Ψ3ΕΦΗ-04Μ

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 παρ.3 περ.(γ) υποπερ.(ββ) 142 2017 181 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητα της ΜΕΕ του Υπουργείου Οικονομικών για διενέργεια ελέγχων περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευομένων από αυτό φορέων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100181

      • Εγκύκλιος Γ.Δ.Ο.Ε. 16578 ΕΞ/ΕΜΠ/29-04-2013

       Περιγραφή Επαναπροσδιορισμός της διαδικασίας και του τρόπου ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών.


      • 1 Πρόσκληση ελεγχόμενου για υποβολή δικαιολογητικών - στοιχείων για έλεγχο περιουσιακής κατάστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με πρόσκληση η οποία επιδίδεται στον ελεγχόμενο υπάλληλο καλείται ο ελεγχόμενος υπάλληλος εντός (10 ημερών) να υποβάλλει δικαιολογητικά προς την ΜΕΕ/ΥΠΟΙΚ για τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης.

       Σημειώσεις Σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο ελεγχόμενος υπάλληλος έχει δημοσιευτεί στο ΕΜΔΔ- Μίτος η διαδικασία "955987 Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προς την ΜΕΕ/ΥΠΟΙΚ από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών για Έλεγχο Περιουσιακής κατάστασης"

       Όχι Όχι


      • 2 Αποστολή αιτημάτων - ερωτημάτων προς άλλες Υπηρεσίες για παροχή στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αιτημάτων -ερωτημάτων προς άλλες Υπηρεσίες για παροχή στοιχείων ενδεικτικά αναφέρουμε: Κτηματολόγιο Α.Ε , Υποθηκοφυλακεία, Υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε., αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού κ.α.

       Όχι Όχι


      • 3 Συγκέντρωση στοιχείων-πληροφοριών από αρμόδιες Υπηρεσίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα συγκεντρωθέντα στοιχεία πληροφορίες που έχουν σταλεί από τις Υπηρεσίες αναζήτησης καταχωρίζονται στο ΣΗΔΕ και χρεώνονται στο αρμόδιο ελεγκτή.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος συγκεντρωθέντων πληροφοριών - στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος των συγκεντρωθέντων στοιχείων

       Όχι Όχι


      • 5 Ενσωμάτωση δικαιολογητικών - στοιχείων στον φάκελο της υπόθεσης ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Η συγκεκριμένη διαδικασία ολοκληρώνεται, με την ενσωμάτωση των συγκεντρωθέντων δικαιολογητικών-στοιχείων στο φάκελο της υπόθεσης ελέγχου που έχει δημιουργηθεί με την έκδοση της οικείας εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης.Τα δικαιολογητικά- στοιχεία θα αξιολογηθούν κατά τη διαδικασία σύνταξης Έκθεσης ελέγχου περιουσιακής κατάστασης, η οποία έπεται της συγκεκριμένης διαδικασίας.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.