Συγκριτική αξιολόγηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ουσίες υποψήφιες για υποκατάσταση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση951c73e1-2f43-4312-8ef8-68d9e50ac7cf 981705

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

2.000 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη συγκριτική αξιολόγηση που διενεργούν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Kανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη αξιολογούν κάθε αίτηση αδειοδότησης φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει δραστική ουσία, η οποία έχει εγκριθεί ως ουσία υποψήφια για υποκατάσταση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι υποψήφιες για υποκατάσταση ουσίες είναι εγκεκριμένες δραστικές ουσίες που πληρούν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 4 του Kανονισμού (ΕΚ) 1107/2009. Όλες έχουν αξιολογηθεί και έχουν εγκριθεί για χρήση στην Ε.Ε. σε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να εγκριθεί μόνον εφόσον συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, ιδίως εάν δεν έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή δεν έχει απαράδεκτες επιπτώσεις στο περιβάλλον (άρθρο 29 παρ. 1 στοιχείο ε), σχετικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παρ. 3. Παρ’ όλα αυτά μπορεί να εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες που εμπλέκονται με την αξιολόγηση του κινδύνου και οι οποίες εξετάζονται με την διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έντυπο τεκμηριωμένης αιτιολόγησης περί μη κατάθεσης του εντύπου αίτησης ΣΑ

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ο αιτών εκθέτει τις απόψεις του πριν την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης για το φυτοπροστατευτικό προιόν
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Καθώς η συγκριτική αξιολόγηση όπου απαιτείται είναι αναγκαία προυπόθεση για την αδειοδότηση ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ) υπάρχει πάντα απάντηση.Άλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Συγκριτική αξιολόγηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ουσίες υποψήφιες για υποκατάσταση

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Η συγκριτική αξιολόγηση (ΣΑ) εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο κατά την αξιολόγηση αιτήσεων χορήγησης, ανανέωσης ή τροποποίησης άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ) που περιέχει, κατά την ημερομηνία κατάθεσης, τουλάχιστον μια δραστική ουσία που έχει εγκριθεί ως υποψήφια για υποκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η συγκριτική αξιολόγηση (ΣΑ) εφαρμόζεται σε αιτήσεις χορήγησης ή τροποποίησης άδειας διάθεσής στην αγορά ΦΠΠ (άρθρο 33 του Καν. 1107/2009 ή αίτηση ανανέωσης αυτής (άρθρο 43 του Καν. 1107/2009).


       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η συγκριτική αξιολόγηση (ΣΑ) εφαρμόζεται σε αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, μόνο όταν κατά την αξιολόγηση από το κράτος μέλος εισηγητή, συνέτρεχαν οι συνθήκες εφαρμογής της ΣΑ

       Eναλλακτική προϋπόθεση της 2

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Η συγκριτική αξιολόγηση (ΣΑ) εφαρμόζεται σε αιτήσεις τροποποίησης της άδειας, η ΣΑ εφαρμόζεται αποκλειστικά όταν αφορούν διεύρυνση του ‘φάσματος δράσης’ στο ‘πεδίο εφαρμογής’ και περιορίζεται σε αυτά τα σημεία, όπως αναφέρονται στην απόφαση χορήγησης άδειας διάθεσης στην αγορά της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4036/2012 (Α΄8), όπως ισχύει.

       Eναλλακτική προϋπόθεση της 2

       Ναι Ναι

      • 1 Ο αιτών δύναται να αιτηθεί νέα ΣΑ, αν οι συνθήκες στις οποίες βασίστηκε η αρχική ΣΑ έχουν τροποποιηθεί. Μόνο στην περίπτωση αυτή ο αιτών καταθέτει ικαταβάλλει παράβολο Τα παράβολα εισπράττονται από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του στην Εθνική Τράπεζα, με ΙΒΑΝ GR7601100400000004048638524. Απόδειξη είσπραξης του παραβόλου συνιστά το τραπεζικό αποδεικτικό έγγραφο της κατάθεσης, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται τα εξής: Α) Τα στοιχεία αυτού που το καταβάλει: Επωνυμία εταιρείας ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου και το αντίστοιχο ΑΦΜ. Β) Στοιχεία παραβόλου: Αναγράφεται ο κωδικός Α16.25. Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει με e-mail στο paravolo@bpi.gr αντίγραφο του καταθετηρίου και η αρμόδια υπηρεσία του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου εκδίδει το παράβολο και το αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο. 2000 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης, Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/egkriseisfarmakamenu/826-odhgiesegriseis

       Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 8612/232294 2020 3810 Β

       Περιγραφή Καθορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 «Συγκριτική αξιολόγηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ουσίες υποψήφιες για υποκατάσταση» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203810

       ΑΔΑ 9Σ604653ΠΓ-ΒΘΟ

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 50 1107 2009

       Περιγραφή Τα κράτη μέλη διενεργούν συγκριτική αξιολόγηση όταν αξιολογούν αίτηση αδειοδότησης φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει δραστική ουσία η οποία έχει εγκριθεί ως ουσία υποψήφια για υποκατάσταση. Τα κράτη μέλη δεν αδειοδοτούν ή περιορίζουν τη χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει ουσία υποψήφια για υποκατάσταση προς χρήση σε συγκεκριμένη καλλιέργεια, εφόσον η συγκριτική αξιολόγηση, η οποία σταθμίζει τους κινδύνους και τα οφέλη, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV, αποδεικνύει ότι: α) για τις χρήσεις που καθορίζονται στην αίτηση υπάρχει ήδη αδειοδοτηθέν φυτοπροστατευτικό προϊόν ή μη χημική μέθοδος καταπολέμησης ή πρόληψης, που παρουσιάζει σαφώς μεγαλύτερη ασφάλεια για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή για το περιβάλλον· και β) η υποκατάσταση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή οι μη χημικές μέθοδοι καταπολέμησης ή πρόληψης που αναφέρονται στο στοιχείο α) δεν παρουσιάζουν σημαντικά οικονομικά ή πρακτικά μειονεκτήματα· και γ) η χημική πολυμορφία των δραστικών ουσιών, κατά περίπτωση, ή οι μέθοδοι και πρακτικές διαχείρισης καλλιεργειών και πρόληψης επιβλαβών οργανισμών ενδείκνυνται για την ελαχιστοποίηση της εμφάνισης ανθεκτικότητας στον οργανισμό-στόχο· και δ) λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στις άδειες για χρήσεις ήσσονος σημασίας

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107&qid=1655450204831&from=EL

      • Εγκύκλιος 101232/269159 2020

       Περιγραφή Παρουσιάζεται η μορφή του εντύπου αίτησης για την συγκριτική αξιολόγηση των ΦΠΠ που περιέχουν ουσίες υποψήφιες για υποκατάσταση, τα στάδια που το αποτελούν καθώς και οι οδηγίες για την συμπλήρωσή του από τους αιτούντες. Οι οδηγίες και το έντυπο αίτησης έχουν συνταχθεί εκτός τηςελληνικής και στην αγγλική γλώσσα όπως επιτάσσει η ανάγκη συνεργασίας των κρατώνμελών στα πλαίσια της ζωνικής αξιολόγησης.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A07%CE%A14653%CE%A0%CE%93-%CE%A0%CE%A6%CE%95

       ΑΔΑ 9Π7Ρ4653ΠΓ-ΠΦΕ

      • 1 Κατάθεση αίτησης συγκριτικής αξιολόγησης φυτοπροστατευτικού προϊόντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Συναρμόδιος Φορέας ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με κάθε αίτηση για χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ) που περιέχουν δραστική ουσία υποψήφια προς υποκατάσταση απαιτείται διενέργεια συγκριτικής αξιολόγησης.

       Σημειώσεις Η αίτηση υποβάλλεται στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.).

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή και πρωτοκόλληση του εντύπου αίτησης για την συγκριτική αξιολόγηση ΦΠΠ που περιέχει ουσία/ες υποψήφια/ιες για υποκατάσταση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την υ.α. με αριθ. 8612/232294/24-08-2020 (Β’ 3810), καθορίστηκαν τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 «Συγκριτική αξιολόγηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ουσίες υποψήφιες για υποκατάσταση» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». Στο άρθρο 3 ορίζεται η υποβολή έντυπου αίτησης για την συγκριτική αξιολόγηση, που κατατίθεται με κάθε αίτηση για χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ) που περιέχουν δραστική ουσία υποψήφια προς υποκατάσταση, αν αυτό απαιτείται.

       Ναι Όχι


      • 3 Κατάθεση /Πρωτοκόλληση εντύπου τεκμηριωμένης αιτιολόγησης περί μη κατάθεσης του εντύπου αίτησης συγκριτικής αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αιτιολογημένη τεκμηρίωση μη υποβολής ή μεταγενέστερης υποβολής Εντύπου ΣΑ, υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση για χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση (διεύρυνση) άδειας διάθεσης στην αγορά σε ΦΠΠ που περιέχει δραστική ουσία υποψήφια προς υποκατάσταση και για την οποία δεν θα υποβληθεί Εντυπο συγκριτικής αξιολόγησης ή θα υποβληθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

       Ναι Όχι


      • 4 Αξιολόγηση του εντύπου συγκριτικής αξιολόγησης από την αρμόδια αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια αρχή του άρθρου 3 του ν. 4036/2012 (Α’ 8) (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο) για την αξιολόγηση των φυτοπροστατευτικών προιόντων στη χώρα μας, αξιολογεί τα δεδομένα του σχετικού εντύπου.

       Ναι Όχι


      • 5 Αποστολή εισήγησης του Μ.Φ.Ι. για τη συγκριτική αξιολόγηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή από την Αρμόδια Αρχή αξιολόγησης στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής παραγωγής της εισήγησής της σχετικά με το αίτημα για συγκριτική αξιολόγηση του ΦΠΠ. Η εισήγηση κοινοποιείται και στον αιτούντα.

       Ναι Όχι


      • 6 Ολοκλήρωση συγκριτικής αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συγκριτικής αξιολόγησης ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής προχωρά στη διεκπεραίωση του αιτήματος για χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά του ΦΠΠ.

       Ναι Όχι


      • 7 Εξέταση της τεκμηριωμένης αιτιολόγησης περί μη κατάθεσης του εντύπου αίτησης ΣΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εξετάζει την αιτιολόγηση για τη μη υποβολή ή μεταγενέστερης υποβολής Εντύπου ΣΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υ.α. με αριθ. 8612/232294/24-08-2020 (Β’ 3810)

       Ναι Όχι


      • 8 Επιστολή ενημέρωσης για αίτημα μη υποβολής ή αναβολής υποβολής συγκριτικής αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει τον αιτούντα για την αποδοχή ή μη του αιτήματός του για τη μη υποβολή ή αναβολή υποβολής συγκριτικής αξιολόγησης σχετικά με την αίτηση για χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση (διεύρυνση) άδειας διάθεσης στην αγορά του ΦΠΠ που περιέχει δραστική ουσία υποψήφια προς υποκατάσταση.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.