Συγκρότηση Διοικητικών Επιτροπών του e – ΕΦΚΑ στις Περιφέρειες εκτός Αττικής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6369b10d-2c5d-476c-bc0c-ab44130e0c2f 636912

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

90 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη συγκρότηση των Διοικητικών Επιτροπών Διευθύνσεων του e - ΕΦΚΑ των Περιφερειών της χώρας εκτός Αττικής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

3 έτη

Παρατηρήσεις

Οι ανωτέρω Επιτροπές εκδικάζουν ενστάσεις και προσφυγές κατά πάσης φύσεως αποφάσεων που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας των οικείων Διευθύνσεων του e - ΕΦΚΑ, καθώς και ενστάσεις που αφορούν επί καταλογισμών αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών συντάξεων επί συνταξιοδοτικών αποφάσεων αρμοδιότητάς τους. Επιπλέον, αποφασίζουν για θέματα κατάταξης των μελών Σωματείων, Συνεργατικών και Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών των κεφαλαίων Η’, Θ’, Ι’, ΙΑ’, και ΙΓ’ του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. ΙΚΑ (ΑΥΕ 55575/1.479/18- 1165, ΦΕΚ 816/65 τ. Β΄) σε ασφαλιστική κλάση και τον καθορισμό των ημερών ασφάλισης κατά μήνα, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου Τμήματος Ασφάλισης και Εισφορών

Τελευταία ενημέρωση

08/07/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Δεν υπάρχει η δυνατότητα ένστασης κατά της απόφασης

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Συγκρότηση Διοικητικών Επιτροπών Διευθύνσεων του e - εφκα στις Περιφέρειες εκτός Αττικής

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Άλλο Λήξη Θητείας προηγούμενων Διοικητικών Επιτροπών Διευθύνσεων του e - ΕΦΚΑ στις Περιφέρειες της χώρας εκτός Περιφέρειας Αττικής

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Τα μέλη που εκπροσωπούν τους εργοδότες στις Διοικητικές Επιτροπές (τακτικό και αναπληρωματικό) και υποδεικνύονται από τον οικείο εργοδοτικό φορέα πρέπει να έχουν ασφαλιστική ενημερότητα και να πληρούν μία εκ των τριών παρακάτω προϋποθέσεων: α. Τα ίδια τα μέλη να είναι εργοδότες, δηλαδή να απασχολούν προσωπικό υπαγόμενο στην ασφάλιση του e - ΕΦΚΑ, β. το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπούν να είναι εργοδότης, δηλαδή να απασχολεί προσωπικό υπαγόμενο στην ασφάλιση του Φορέα, γ. οι ίδιοι να είναι μέλη της Διοίκησης του οικείου εργοδοτικού φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικείος εργοδοτικός φορέας είναι και αυτός εργοδότης.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Τα μέλη που εκπροσωπούν τους ασφαλισμένους στις Διοικητικές Επιτροπές (τακτικό και αναπληρωματΙκό) πρέπει να είναι ενεργά μέλη των οργανώσεων στις οποίες ανήκουν και να συντρέχει ενεργή σχέση εξηρτημένης εργασίας και ασφάλισης.

       Όχι Όχι

      • 4 Δικαστικές Ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή συνταξιούχο δικαστικό λειτουργό των τακτικών διοικητικών ή πολιτικών δικαστηρίων, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋπηρεσίας Έναν (1) υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, με Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθμό της Επιθεώρησης Εργασίας ή υπάλληλο εποπτευόμενου, εκτός e-ΕΦΚΑ, Φορέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του

       Όχι Όχι

      • 6 Προϋπηρεσίας Έναν (1) υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθμού της Επιθεώρησης Εργασίας ή εποπτευόμενου, εκτός e-ΕΦΚΑ, Φορέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τον αναπληρωτή του

       Όχι Όχι

      • 1 Υπόδειξη εκπροσώπου εργοδοτών για τη θέση του τακτικού μέλους και του αναπληρωτή αυτού, στην οικεία Διοικητική Επιτροπή Έγγραφο

       Υπόδειξη εκπροσώπου εργοδοτών για τη θέση του τακτικού μέλους και του αναπληρωτή αυτού, στην οικεία Διοικητική Επιτροπή       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 2 Υπόδειξη εκπροσώπου των ασφαλισμένων για τη θέση του τακτικού μέλους και του αναπληρωτή αυτού, στην οικεία Διοικητική Επιτροπή Έγγραφο

       Υπόδειξη εκπροσώπου των ασφαλισμένων για τη θέση του τακτικού μέλους και του αναπληρωτή αυτού, στην οικεία Διοικητική Επιτροπή       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 3 Υπόδειξη γραμματέων και μελών άνευ ψήφου του e - ΕΦΚΑ Υπηρεσιακό έγγραφο

       Υπόδειξη γραμματέων και μελών άνευ ψήφου του e - ΕΦΚΑ       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 4 Υπόδειξη εκπροσώπων για τη θέση του Προέδρου και του αναπληρωτή αυτού Υπηρεσιακό έγγραφο

       Υπόδειξη εκπροσώπων για τη θέση του Προέδρου και του αναπληρωτή αυτού       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 5 Υπόδειξη εκπροσώπων για τη θέση του μέλους και του αναπληρωτή αυτού Υπηρεσιακό έγγραφο

       Υπόδειξη εκπροσώπων για τη θέση του μέλους και του αναπληρωτή αυτού       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 52, παρ. 2α 4378 2016 85 Α

       Περιγραφή Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Υπουργική Απόφαση 11641 2022 622 Β

       Περιγραφή Σύσταση, σύνθεση και λειτουργία Διοικητικών Επιτροπών του e - ΕΦΚΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200622

       ΑΔΑ 67ΑΥ67ΜΥΛΚ-Ε8Ω

      • Υπουργική Απόφαση 105837 2022 5807 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 11641/8-02-2022 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων "Σύσταση, σύνθεση και λειτουργία Διοικητικών Επιτροπών του e - ΕΦΚΑ" (Β 622)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205807

      • Υπουργική Απόφαση 81691 2023 5537 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 11641/8-02-2022 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων "Σύσταση, σύνθεση και λειτουργία Διοικητικών Επιτροπών του e - ΕΦΚΑ" (Β 622)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230205537

      • Υπουργική Απόφαση 7467 2024 1047 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 11641/8-02-2022 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων "Σύσταση, σύνθεση και λειτουργία Διοικητικών Επιτροπών του e - ΕΦΚΑ" (Β 622)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240201047

      • Άλλο 2024 1717 Β

       Περιγραφή Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 7467/ 31-01-2024 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1047).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240201717

      • 1 Εγγραφο της Υπηρεσίας για υποδειξη εκπροσώπων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Υπάλληλος του αρμόδιου Τμήματος της οικείας Περιφέρειας συντάσσει έγγραφο με το οποίο απευθύνεται στις σχετικές ανά Διοικητική Επιτροπή, οργανώσεις ασφαλισμένων και εργοδοτών, ζητώντας την υπόδειξη εκπροσώπων τους, με τους αναπληρωτές τους, που θα συμμετέχουν στις οικείες Διοικητικές Επιτροπές Διευθύνσεων του e - ΕΦΚΑ. Οι εκπρόσωποι των εργοδοτών υποβάλλονται σε διπλάσιο αριθμό.

       Όχι Όχι


      • 2 Έγγραφο της Υπηρεσίας για υπόδειξη γραμματέων και μελών άνευ ψήφου


       Περιγραφή Υπάλληλος του Τμήματος της οικείας Περιφέρειας συντάσσει έγγραφο με το οποίο απευθύνεται στον e - ΕΦΚΑ για υπόδειξη γραμματέων και μελών άνευ ψήφου από τον e - ΕΦΚΑ για τις οικείες Διοικητικές Επιτροπές Διευθύνσεων του e - ΕΦΚΑ

       Ναι Όχι


      • 3 Έγγραφο της Υπηρεσίας για υπόδειξη Προέδρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Υπάλληλος του αρμόδιου Τμήματος της οικείας Περιφέρειας συντάσσει έγγραφο με το οποίο απευθύνεται στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας ή σε εποπτευόμενου εκτός e - ΕΦΚΑ Φορέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την υπόδειξη προσώπων για τη θέση του Προέδρου και του αναπληρωτή αυτού.

       Ναι Όχι


      • 4 Έγγραφο της Υπηρεσίας για υπόδειξη μέλους και αναπληρωτή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Υπάλληλος του αρμόδιου Τμήματος της οικείας Περιφέρειας συντάσσει έγγραφο με το οποίο απευθύνεται στην Επιθεώρηση Εργασίας ή σε εποπτευόμενου εκτός e - ΕΦΚΑ Φορέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την υπόδειξη προσώπων για τη θέση του μέλους και του αναπληρωτή αυτού.

       Ναι Όχι


      • 5 Παραλαβή σχετικών ανωτέρω εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή και πρωτοκόλληση εγγράφων των οργανώσεων, του e - ΕΦΚΑ και των λοιπών Φορέων, με τις υποδείξεις των προσώπων που προτείνονται για τις οικείες Διοικητικές Επιτροπές Διευθύνσεων του e - ΕΦΚΑ.

       Ναι Όχι


      • 6 Σύνταξη απόφασης διορισμού Προέδρου και μελών στην ΔΕ της σχετικής Διεύθυνσης ή Τοπικής Δειυθυνσης του e - ΕΦΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Υπάλληλος του Τμήματος της οικείας Περιφέρειας συντάσσει σχέδιο απόφασης διορισμού Προέδρου και μελών στην ΔΕ της οικείας Διεύθυνσης ή Τοπικής Διεύθυνσης του e - ΕΦΚΑ

       Ναι Όχι


      • 7 Προώθηση σχεδίου απόφασης για υπογραφές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Το σχέδιο απόφασης προωθείται, μαζί και με τα σχετικά δικαιολογητικά, για υπογραφή από το αρμόδιο όργανο της Περιφέρειας

       Ναι Όχι


      • 8 Παραλαβή υπογεγραμμένης απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Υπάλληλος του Τμήματος της οικείας Περιφέρειας παραλαμβάνει την υπογεγραμμένη απόφαση από τον τελικό υπογράφοντα

       Ναι Όχι


      • 9 Αποστολή απόφασης στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Υπάλληλος του Τμήματος της οικείας Περιφέρειας , προωθεί την απόφαση για διεκπεραίωση και αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Ναι Όχι


      • 10 Ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της δημοσιευμένης απόφασης σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Υπάλληλος του Τμήματος Τμήματος της οικείας Περιφέρειας, αναρτά στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την απόφαση που έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.