Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαιδευτικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση965d3cd9-8fd5-4c51-8f05-14fd3afc732d 972560

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη συγκρότηση των Περιφερειακών (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ), Ανωτέρων Περιφερειακών (ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ) και Κεντρικών (ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ) Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

2 έτη

Παρατηρήσεις

Τα συμβούλια είναι πενταμελή. Τα δύο μέλη είναι αιρετά ή αντικαταστάτες αυτών. Η θητεία των μελών τους είναι διετής και λήγει, σε κάθε περίπτωση, στις 31 Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους από την συγκρότησή τους. Οι αποφάσεις συγκρότησης των συμβουλίων εκδίδονται εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε δεύτερου έτους.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Συγκρότηση ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ

      Επίσημος τίτλος

      Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Τήρηση ποσόστωσης 1/3 κάθε φύλου στα οριζόμενα μέλη (άρθρο 6 Ν. 2839/2000 ΦΕΚ 196 Α)


       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Συγκεκριμένη ιδιότητα των μελών του Συμβουλίου πχ Διευθυντής Εκπαίδευσης, Διευθυντής σχολικής μονάδας ανάλογα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία


       Όχι Όχι

      • 4 Προϋπηρεσίας Ανάλογα με την ιδιότητα των μελών μπορεί να προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία ως προϋπόθεση ελάχιστος χρόνος άσκησης εκπαιδευτικής υπηρεσίας


       Όχι Όχι

      • 5 Χρονικές Η διαδικασία συγκρότησης Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαιδευτικών εκκινεί από τον Νοέμβριο κάθε δεύτερου έτους.


       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 5, 6 για ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, 8. 9 για ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ, 10 1 2003 1 Α

       Περιγραφή Σύνθεση συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100001

      • Υπουργική Απόφαση Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 2015 2463 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της διαδικασίας συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ) και των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ), καθώς και της θητείας των μελών των Συμβουλίων αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202463

      • Νόμος 122-123 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Άρθρο 122: Αφορά συγκρότηση ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ και τροποποίησε άρθρο 42 Ν. 4342/15 (Α 42) Άρθρο 123: Αναφέρεται στην αντικατάσταση αιρετών από διευθυντές σχολικών μονάδων ή εκπαιδευτικούς ελλείψει αυτών λόγω μη ανάδειξής τους ή μη ανάδειξης επαρκούς αριθμού εκπροσώπων μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας ή μη αποδοχής του διορισμού τους ή παραίτησης τους

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Νόμος 42 4342 2015 143 Α

       Περιγραφή Αφορά στη συγκρότηση ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 122 του Ν. 4763/2020 (Α 254)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100143

      • Νόμος 37 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Εξουσία τελικής υπογραφής Υπηρεσιακού Γραμματέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Η διαδικασία εκκινεί από τον Νοέμβριο κάθε δεύτερου έτους

       Όχι Όχι


      • 2 Συγκρότηση ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η απόφαση συγκρότησης ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ υπογράφεται από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ).

       Ναι Όχι


      • 3 Συγκρότηση Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η απόφαση συγκρότησης των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ) υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ).

       Ναι Όχι


      • 4 Συγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ       Ναι Όχι


      • 5 Εισήγηση Περιφερειακών Διευθυντών για τη συγκρότηση των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ) αρμοδιότητάς τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Δύο από τα πέντε μέλη του εκάστοτε Ανωτέρου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου επιλέγονται από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης της αντίστοιχης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης με τις εισηγήσεις τους προς τον Υπηρεσιακό Γραμματέα εισηγούνται τη σύνθεση των συμβουλίων της αρμοδιότητάς τους.

       Ναι Όχι


      • 6 Συγκρότηση Ανωτέρων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Η απόφαση συγκρότησης υπογράφεται από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ.

       Ναι Όχι


      • 7 ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ       Ναι Όχι


      • 8 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη σύνθεση των Περιφερειακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Δύο από τα πέντε μέλη του εκάστοτε συμβουλίου επιλέγονται από τους εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η πρόσκληση καλεί αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ) εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

       Σημειώσεις Δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση πρόσκλησης. Συνήθως, γίνεται κατόπιν έκδοσης σχετικής εγκυκλίου από το ΥΠΑΙΘ.

       Ναι Όχι


      • 9 Συγκρότηση Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 10 Ανάρτηση στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.