Συμμετοχή Υπαλλήλων Υπουργείου Εξωτερικών σε Σεμινάρια εκτός Ελλάδος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2cacea5a-6262-42de-8e16-3b2bd7c7c262 304224

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διπλωματική Ακαδημία., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από διακεκριμένους ξένους φορείς, όπως Διπλωματικές Ακαδημίες, Υπουργεία Εξωτερικών και ξένους κρατικούς φορείς, διεθνή εκπαιδευτικά ινστιτούτα, δεξαμενές σκέψης, πανεπιστημιακά ιδρύματα, υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απευθύνεται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διπλωματική Ακαδημία.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στα εν λόγω επιμορφωτικά σεμινάρια προβλέπεται η συμμετοχή υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών όλων των κλάδων, σύμφωνα με το αντικείμενο των σεμιναρίων. Η θεματολογία και η διάρκεια των σεμιναρίων ποικίλει ανάλογα με τον φορέα που τα διοργανώνει.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Απλή αίτηση συμμετοχής, η οποία επισυνάπτεται στην προκήρυξη.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επιμόρφωση υπαλλήλων Υπουργείου Εξωτερικών σε Σεμινάρια εκτός Ελλάδος


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Εργασιακές Η συμμετοχή είναι προαιρετική και αφορά στους υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 44-49 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Υποκεφάλαιο Δ΄ Διπλωματική Ακαδημία του Νόμου: Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • 1 Αναγγελία σεμιναρίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διπλωματική Ακαδημία λαμβάνει εγγράφως ενημέρωση για το σεμινάριο από τις Πρεσβείες των ξένων χωρών στην Αθήνα, ή τις Ελληνικές Αρχές στο Εξωτερικό, ή την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσεως της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ή από Διεθνή Ινστιτούτα, Δεξαμενές Σκέψεως, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα κ.ά.

       Όχι Όχι


      • 2 Προκήρυξη θέσεων σεμιναρίου με αποστολή αίτησης συμμετοχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διπλωματική Ακαδημία προκηρύσσει, κατά περίπτωση, την ή τις θέσεις συμμετοχής στο σεμινάριο και αιτείται την εκδήλωση ενδιαφέροντος από υπαλλήλους που πληρούν τα τεθέντα από τους διοργανωτές κριτήρια, εντός ορισμένης προθεσμίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Συλλογή Αιτήσεων συμμετοχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στην προκήρυξη.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιλογή των συμμετεχόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη συλλογή των αιτήσεων γίνεται η αξιολόγηση από τη Διπλωματική Ακαδημία. Κριτήρια για την τελική επιλογή των υποψηφίων είναι το αντικείμενο και η θεματολογία του σεμιναρίου, οι υπηρεσιακές ανάγκες, οι δημοσιονομικές δυνατότητες. Στην περίπτωση χρηματοδότησης του σεμιναρίου από ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΣΠΑ, λαμβάνονται υπ΄όψιν και τα τυχόν ειδικότερα κριτήρια επιλεξιμότητας που τίθενται από τα χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ.

       Όχι Όχι


      • 5 Ανακοίνωση σε συμμετέχοντες και διοργανωτικό φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διπλωματική Ακαδημία ανακοινώνει στον ή στους επιλεγέντες υπαλλήλους, καθώς και στον διοργανωτικό φορέα τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο. Στην περίπτωση χρηματοδότησης του σεμιναρίου από ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΣΠΑ, ενημερώνεται σχετικώς και η αρμόδια διεύθυνση.

       Σημειώσεις Οι επιλεγέντες οφείλουν να συμπληρώσουν τα έντυπα συμμετοχής του διοργανωτικού φορέα.

       Όχι Όχι


      • 6 Συμμετοχή στο σεμινάριο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διπλωματική Ακαδημία ζητά από τους συμμετέχοντες δικαιολογητικά πραγματοποίησης του ταξιδιού, και κατά περίπτωση, έκθεση πεπραγμένων του σεμιναρίου.

       Σημειώσεις H συμμετοχή στα εν λόγω σεμινάρια δύναται να γίνει αναλόγως των συνθηκών και διαδικτυακά.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.