Συνδρομή Επιμελητηρίων στην Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, διεθνείς πρωτοβουλίες και Οργανισμούς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa558dcf3-8cac-4bea-9eec-a62ec32eb309 885138

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον καθορισμό, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του ποσού της συνδρομής των Επιμελητηρίων της Χώρας υπέρ της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, σε διεθνείς πρωτοβουλίες και Οργανισμούς. Απευθύνεται στα Επιμελητήρια της Χώρας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στην Υπουργική Απόφαση αναγράφεται η Τράπεζα και ο λογαριασμός Τραπέζης του ωφελούμενου φορέα, καθώς και η προθεσμία καταβολής της συνδρομής, η οποία δεν καθορίζεται από το νόμο, αλλά ορίζεται κάθε φορά με την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Για την έκδοση της ΥΑ προβλέπεται πρόταση της Κεντρικής ΄Ενωσης Επιμελητηρίων, η οποία αν δεν κατατεθεί μέσα σε εξήντα (60) ημέρες, η Υπουργική Απόφαση εκδίδεται και χωρίς αυτή.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καθορισμός ποσού συνδρομής των Επιμελητηρίων στην Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, διεθνείς πρωτοβουλίες και Οργανισμούς

      Επίσημος τίτλος

      Συνδρομή των Επιμελητηρίων στην Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, διεθνείς πρωτοβουλίες και Οργανισμούς


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Οι ωφελούμενοι της συνδρομής των Επιμελητηρίων είναι Νομικά Πρόσωπα και για να λάβουν τα χρηματικά ποσά θα πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως. Τέτοια Νομικά Πρόσωπα, είναι κατεξοχήν η Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, διεθνείς πρωτοβουλίες και Οργανισμοί του τομέα δραστηριότητας των Επιμελητηρίων.

       Όχι Όχι

      • 1 Καθορισμός ποσού συνδρομής των Επιμελητηρίων υπέρ της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για το έτος ..../Διεθνείς Επιμελητηριακές Πρωτοβουλίες/Οργανισμούς Απόφαση

       Καθορισμός ποσού συνδρομής των Επιμελητηρίων υπέρ της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για το έτος ..../Διεθνείς Επιμελητηριακές Πρωτοβουλίες/Οργανισμούς

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Η Υπουργική Απόφαση είναι το δικαιολογητικό βάσει του οποίου νομιμοποιούνται τα Επιμελητήρια να καταβάλλουν το αντίστοιχο ποσό της συνδρομής στον ωφελούμενο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος άρθρο 75 παράγραφος 9 4497 2017 171 Α

       Περιγραφή Με την παράγραφο 9 του άρθρου 75 του ν.4497/2017 δίνεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων να καθορίσει με απόφασή του το ύψος της ετήσιας συνδρομής των Επιμελητηρίων στην Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, στις Διεθνείς Επιμελητηριακές Πρωτοβουλίες και στους Οργανισμούς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100171

      • 1 Αίτηση ενδιαφερόμενου φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος φορέας καταθέτει αίτηση, είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ήτοι τη Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και Επιμελητηρίων.

       Σημειώσεις Για τον ολοκληρωμένο έλεγχο και τη διαχείριση του αιτήματος από την αρμόδια υπηρεσία κατατίθεται μαζί με την αίτηση και ο εγκεκριμένος προυπολογισμός του εν λόγω φορέα.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αίτησης ενδιαφερόμενου φορέα στην Κεντρική ΄Ενωση Επιμελητηρίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα διαβιβάζεται στην Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων προκειμένου να αποστείλει την πρότασή της μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών.

       Σημειώσεις Στην αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα επισυνάπτονται και η έγκριση του προϋπολογισμού του από την αρμόδια υπηρεσία, καθώς και η αποτύπωσή του.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή εισερχόμενου εγγράφου από την Κεντρική ΄Ενωση Επιμελητηρίων και έκδοση ή μη πρότασης εντός αποκλειστική προσθεσμίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Κεντρική ΄Ενωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) συντάσσει έγγραφο-πρόταση προς την αρμόδια Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και Επιμελητηρίων, σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών, με συνημμένη λίστα καθορισμού του ποσού ανά Επιμελητήριο.

       Σημειώσεις Αν η Κεντρική ΄Ενωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) δεν αποστείλει πρόταση, η απόφαση του Υπουργού εκδίδεται και χωρίς πρόταση της ΚΕΕ.

       Όχι Όχι


      • 4 Εκδοση Υπουργικής Απόφασης με θέμα Καθορισμός ποσού συνδρομής των Επιμελητηρίων υπέρ της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για το έτος ..../Διεθνείς Επιμελητηριακές Πρωτοβουλίες/Οργανισμούς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη από την αρμόδια Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και Επιμελητηρίων σχεδίου Υπουργικής Απόφασης με θέμα Καθορισμός ποσού συνδρομής των Επιμελητηρίων υπέρ της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για το έτος ..../Διεθνείς Επιμελητηριακές Πρωτοβουλίες/Οργανισμούς και υπογραφή του από όλους τους υπηρεσιακούς μέχρι και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

       Σημειώσεις Στη σχετική Απόφαση αναγράφεται το ακριβές ποσό ανά Επιμελητήριο της Χώρας, η Τράπεζα κατάθεσης των ποσών, καθώς και το χρονικό διάστημα προκειμένου να κατατεθούν τα χρήματα.

       Όχι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση της αναρτημένης στη Διαύγεια Υπουργικής Απόφασης με θέμα Καθορισμός ποσού συνδρομής των Επιμελητηρίων υπέρ της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για το έτος ..../Διεθνείς Επιμελητηριακές Πρωτοβουλίες/ Οργανισμούς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ανάρτηση στη Διαύγεια, της Υπουργικής Απόφασης με θέμα Καθορισμός ποσού συνδρομής των Επιμελητηρίων υπέρ της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για το έτος ..../Διεθνείς Επιμελητηριακές Πρωτοβουλίες/Οργανισμούς, μετά και την υπογραφή της από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

       Σημειώσεις Η Υπουργική Απόφαση αναρτάται στη Διαύγεια και στη συνέχεια κοινοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα από τον αρμόδιο υπάλληλο στα Επιμελητήρια της χώρας.

       Όχι Όχι


      • 6 Κατάθεση ποσού από τα Επιμελητήρια της Χώρας.


       Περιγραφή Μετά την κοινοποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης στα Επιμελητήρια, αυτά προχωρούν στην κατάθεση του ποσού εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

       Σημειώσεις Η προθεσμία κατά την οποία τα Επιμελητήρια προβαίνουν στην κατάθεση του ποσού, δεν καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, αλλά ορίζεται με την εκάστοτε Υπουργική Απόφαση.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.