Συντονισμός και Μέριμνα για τη Διενέργεια Ελέγχων των Υπόχρεων Πλοίων Σύμφωνα με την ΚΟ 2017/2110 ΕΚ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση880ef7bb-0892-4441-8b05-acabfe0d0211 706200

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον συντονισμό και την μέριμνα για τη Διενέργεια Ελέγχων των Υπόχρεων Πλοίων Σύμφωνα με την ΚΟ 2017/2110 ΕΚ. Σκοπός της παρούσας επιθεώρησης είναι

η συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2017/2110 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2017 (ΕΕ L 315/61/30.11.2017), σχετικά με σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με επιβατηγά πλοία ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη, την τροποποίηση του π.δ. 16/2011 (Α’ 36) και την κατάργηση του π.δ. 314/ 2001

(Α’ 212). Απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Καταχώρηση Εκθέσεων Επιθεώρησης Ηλεκτρονικά στο THETIS ή στο THETIS.EU

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Συντονισμός και Μέριμνα για τη Διενέργεια Ελέγχων των Υπόχρεων Πλοίων Σύμφωνα με την ΚΟ 2017/2110 ΕΚ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 ΠΔ200/93, Ν.2685/99, ΥΑ2/16523/0022 Αρ9 ν3833/2010 0 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4429

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 55 2019 93 Α

       Περιγραφή Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2017/2110 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2017 (ΕΕ L 315/61/30.11.2017), σχετικά με σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με επιβατηγά πλοία ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη, την τροποποίηση του π.δ. 16/2011 (Α’ 36) και την κατάργηση του π.δ. 314/ 2001 (Α’ 212).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100093

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 2017211031561 2017

       Περιγραφή (EE) 2017/2110 (L315/61)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2110&from=EL

      • Προεδρικό Διάταγμα 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • Προεδρικό Διάταγμα 93 2019 152 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2017/2110 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με επιβατηγά πλοία ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη, την τροποποίηση του π.δ. 16/ 2011 (Α’ 36) και την κατάργηση του π.δ. 314/ 2001 (Α’ 212).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100152

      • Προεδρικό Διάταγμα 16 2011 36 Α

       Περιγραφή Έλεγχος του πλοίου από κράτος λιμένα, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100036

      • Υπουργική Απόφαση 20700431842020 2020 3117 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της κατανομής των αρμοδιοτήτων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων.Αρ.Πράξης: 2070.0/43184/2020

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203117

      • 1 Έγγραφο προς Ξένες Λιμενικές Αρχές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έγγραφο προς Ιταλικές Αρχές για ενημέρωση/συναίνεση επικείμενης επιθεώρησης ή πρόσκληση ως παρατηρητές σε συνεργασία των δύο (02) κρατών μελών (μόνο για τις περιπτώσεις πλου μεταξύ Ελληνικού και Ιταλικού λιμένα) ή/και έγγραφο προς την σημαία πλοίου για συμμετοχή ως παρατηρητής

       Σημειώσεις Ο πλοιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος υποβάλλει στη Γραμματεία του Κλάδου ή αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την αίτησή του για διενέργεια αρχικής, ειδικής ή τακτικής επιθεώρησης για το υπόχρεο πλοίο ή έγγραφο από Κράτος Μέλος για συμμετοχή ως παρατηρητής.

       Όχι Όχι


      • 2 Σήμα ορισμού του Κλιμακίου Επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Από το μητρώο επιθεωρητών και με βάση την διαθεσιμότητά τους ορίζονται τουλάχιστον δύο (2) επιθεωρητές για να πραγματοποιήσουν την αρχική ή τακτική επιθεώρηση.

       Σημειώσεις Στο σήμα ορισμού ορίζονται οι επιθεωρητές που θα συμμετάσχουν στην εν λόγω επιθεώρηση, η ημερομηνία και ο τόπος αυτής.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση μετακίνησης Κλιμακίου Επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο τελικός υπογράφων της απόφασης μετακίνησης είναι ο κ. Διευθυντής Προσωπικού του Αρμόδιου Φορέα για την μετακίνηση εσωτερικού και ο κ. Β’ Υ/ΛΣ για μετακίνηση εξωτερικού

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που η επιθεώρηση πραγματοποιείται στο εσωτερικό συντάσσεταιι σχέδιο απόφασης μετακίνησης και προωθείται στην ιεραρχία για υπογραφή (Ιεραρχικά με τελικό υπογράφοντα τον Διευθυντή Προσωπικού). Μετά την υπογραφή της απόφασης μετακίνησης ο χειριστής λαμβάνει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και αποστέλλει τη μετακίνηση στους αποδέκτες του εγγράφου.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημερωτικό σημείωμα μετακίνησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημερωτικό σημείωμα μετακίνησης με τελικό υπογράφων τον κ. Α/Λ.Σ/Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μόνο για τις μετακινήσεις εξωτερικού.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που η επιθεώρηση πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό συντάσσεταιι ενημερωτικό σημείωμα και απόφαση μετακίνησης των ορισμένων επιθεωρητών προς την ιεραρχία ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ

       Όχι Όχι


      • 5 Σήμα αποκατάστασης παρατηρήσεων στην πλησιέστερη Λιμενική Αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σήματική αναφορά προς την πλησιέστερη Λιμενική Αρχή στην οποια έχει γίνει η επιθεώρηση να αποκαταστήσει εφόσον υπάρχουν τις παρατηρήσεις που τυχόν είχαν τεθεί επί της έκθεσης επιθεώρησης.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που η επιθεώρηση ολοκληρωθεί χωρίς παρατηρήσεις η Έκθεση τίθεται στο αρχείο.Στην περίπτωση που οι παρατηρήσεις είναι προ απόπλου απαγορεύεται ο απόπλους του πλοίου μέχρι να αποκατασταθούν . Στην περίπτωση που οι παρατηρήσεις έχουν προθεσμία αποκατάστασης ο πλοιοκτήτης αιτείται στο Τμήμα Συντονισμού και Αρχείου Πλοίων για την αποκατάσταση αυτών. Το Τμήμα Συντονισμού και Αρχείου Πλοίων αποστέλλει Σήματική αναφορά στην πλησιέστερη Λιμενική Αρχή που βρίσκεται το πλοίο και διαθέτει προσοντούχο επιθεωρητή να πραγματοποιήσει έλεγχο και αποκατάσταση της παρατήρησης. Εφόσον αποκατασταθούν οι παρατηρήσεις ο επιθεωρητής αποστέλλει την Έκθεση στο Τμήμα Συντονισμού και Αρχείου Πλοίων με τις παρατηρήσεις αποκατεστημένες και η έκθεση τίθεται στο αρχείο.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκθεση Επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διαβίβαση της έκθεσης επιθεώρησης ηλεκτρονικά στο THETIS EU

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.