Σύναψη μνημονίου​ για την εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο μεγάλων ιδιωτικών έργων

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8b69844e-5869-4b94-9c1c-934784b9437a 127860

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη σύναψη μνημονίου μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της κατασκευάστριας ιδιωτικής εταιρείας για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών διαχείρισης και προστασίας των αρχαιολογικών ευρημάτων και μνημείων που υπάρχουν ή ενδέχεται να εντοπιστούν στους χώρους κατασκευής ενός Μεγάλου Ιδιωτικού έργου.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Το κείμενο του γενικού μνημονίου για όλα τα Μεγάλα Ιδιωτικά έργα καθορίζεται από το "Πρότυπο" του ν. 4072/2012 και την Υπουργική Απόφαση αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΣΠΑΕΕ/218308/156376/3010/344/10-5-2018 (ΑΔΑ: Ψ24Ε4653Π4-ΟΟΙ, με συνημμένο το Πρότυπο). Ωστόσο, προκειμένου να ενεργοποιηθεί και να τεθεί σε ισχύ, απαιτείται, για το κάθε Μεγάλο Ιδιωτικό έργο ξεχωριστά, η συνυπογραφή του από τους νόμιμους εκπροσώπους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και της κατασκευάστριας εταιρείας, αφού προηγουμένως επικαιροποιηθεί μόνο ως προς τα γενικά στοιχεία του συγκεκριμένου έργου (τίτλο έργου, προϋπολογισμό, εγκριτικές αποφάσεις). Θα πρέπει επίσης να έχει ήδη εγκριθεί η Περιβαλλοντική Μελέτη, η οποία άλλωστε αποτελεί και ευρύτερη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου. Το γενικό μνημόνιο παρέχει το γενικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου και εταιρείας για τη διαχείριση και προστασία των αρχαιοτήτων που υπάρχουν ή ενδέχεται να εντοπιστούν στην περιοχή του κατασκευαστικού έργου. Επιπλέον, η ενεργοποίησή του επιτρέπει στη συνέχεια και τη σύναψη ειδικού μνημονίου, αυτή τη φορά μεταξύ της εταιρείας και της εκάστοτε αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου, στο οποίο θα περιγράφονται συγκεκριμένα οι απαιτούμενες ανασκαφικές και άλλες αρχαιολογικές εργασίες (με το σχετικό χρονοδιάγραμμα, το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά-εξοπλισμό, και τον προϋπολογισμό αυτών των αρχαιολογικών εργασιών) και να τεθούν τυχόν επιπλέον όροι που θα συμφωνηθούν μεταξύ εταιρείας και Περιφερειακής Υπηρεσίας.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

     Xρήσεις

     Είσοδος σε άλλη διαδικασία

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Γενικό Μνημόνιο

       Επίσημος τίτλος

       Σύναψη μνημονίου για την εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο μεγάλων ιδιωτικών έργων


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Εισήγηση

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,


       • 1 Περιβαλλοντικές Να έχει ήδη εγκριθεί η Περιβαλλοντική Μελέτη, η οποία αποτελεί και ευρύτερη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου.

        Όχι Όχι

       • 2 Οικονομικές Να είναι έργο ιδιωτικής χρηματοδότησης

        Όχι Όχι

       • 1 Έγγραφο πιστοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Πιστοποιητικό

        Έγγραφο πιστοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα        Όχι

       • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΣΠΑΕΕ/218308/156376/3010/344 2018

        Περιγραφή Με την Υπουργική Απόφαση αυτή εγκρίθηκε το "Πρότυπο Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας" κατά το άρθρο 6 παρ.1 του κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4072/2012. Το Πρότυπο Μνημονίου του νόμου αυτού επισυνάπτεται στην Απόφαση.

        ΑΔΑ Ψ24Ε4653Π4-ΟΟΙ

       • Νόμος 5-11 4072 2012 86 Α

        Περιγραφή Στον νόμο αυτό "Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις", στο Κεφάλαιο Γ΄, άρθρο 6, καθορίζεται η διαδικασία του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας για τα Μεγάλα Ιδιωτικά Έργα, ενώ στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται το Πρότυπο του Μνημονίου.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL879lgF jwvvXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijN vl pmHPlOn3jUeC1pVHxyY5KUTXFzuf9cXoaMfH-8

       • Νόμος 9, 37 3028 2002 153 Α

        Περιγραφή Αρχαιολογικός νόμος "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς"

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHghqNAYvmYB3dtvSoClrL8LNomXabbWrx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVWSs6h4627i 86 fQ-VAcgRgusWh7 x9eM53OZe9gJI

       • 1 Παραλαβή αιτήματος για τη σύναψη μνημονίου σύμφωνα με το Πρότυπο του ν. 4072/2012

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Το αίτημα για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης του γενικού μνημονίου σύμφωνα με το Πρότυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή εγγράφως από την εταιρεία (ή και από την αρμόδια χωρικά Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού) στη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων.

        Όχι Όχι


       • 2 Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύνταξη του γενικού μνημονίου σύμφωνα με το Πρότυπο του ν. 4072/2012

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα επικοινωνεί εγγράφως ή δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία και την εταιρεία-Κύριο του Έργου, για τη συμπλήρωση των στοιχείων του συγκεκριμένου έργου στο Πρότυπο Μνημονίου (τίτλο μεγάλου ιδιωτικού έργου, προϋπολογισμό, εγκριτικές αποφάσεις).

        Όχι Όχι


       • 3 Αποστολή του γενικού μνημονίου από την εταιρεία στη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Το γενικό μνημόνιο, συμπληρωμένο με τα στοιχεία του έργου, υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας-Κυρίου του Έργου σε τρία (3) πρωτότυπα και αποστέλλεται εγγράφως ή αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων.

        Όχι Όχι


       • 4 Διαβίβαση του γενικού μνημονίου στις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις για υπογραφή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Το μνημόνιο, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας-Κύριο του Έργου σε τρία αντίτυπα, διαβιβάζεται εγγράφως από τη Διεύθυνση Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων στους νόμιμους εκπροσώπους του ΥΠΠΟΑ για υπογραφή (Προϊστάμενο Γεν. Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Προϊστάμενο Γεν. Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων)

        Όχι Όχι


       • 5 Τελική Υπογραφή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Τελική υπογραφή των τριών πρωτότυπων αντιτύπων του γενικού μνημονίου από τον Προϊστάμενο Γεν. Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τον Προϊστάμενο Γεν. Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

        Όχι Όχι


       • 6 Αποστολή του τελικού υπογεγραμμένου γενικού μνημονίου στην εταιρεία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Μετά και την τελική υπογραφή του γενικού μνημονίου από τους νόμιμους εκπροσώπους του Υπουργείου, ένα πρωτότυπο αντίτυπο παραδίδεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στην εταιρεία-Κύριο του Έργου.

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.