Σύνταξη και έγκριση ισολογισμού Δήμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0cfdd2fe-e090-4764-9e34-e2bd328692d6 917326

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη σύνταξη ισολογισμού των δήμων, που διενεργείται σε ετήσια βάση και αφορά στο προηγούμενο κάθε φορά οικονομικό έτος. Η διαδικασία απευθύνεται στους δήμους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Από τη θέση σε ισχύ του ν. 3852/2010 και έπειτα, το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι υποχρεωτικό να εφαρμόζεται από όλους τους δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του ίδιου νόμου. Ως εκ τούτου, η διαδικασία κατάρτισης ισολογισμού ακολουθείται από όλους τους δήμους της χώρας.

Τελευταία ενημέρωση

13/09/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Σύνταξη ισολογισμού των ΟΤΑ Α βαθμού

      Επίσημος τίτλος

      Σύνταξη ισολογισμού των δήμων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Ορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και αναπληρωτή του, έως το τέλος Οκτωβρίου του έτους για το οποίο καταρτίζεται ο ισολογισμός.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 266, παράγραφος 10 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Στους δήμους, από την ισχύ του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ 315/1999, ήτοι του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 163 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Απολογισμός - Ισολογισμός Δήμων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Προεδρικό Διάταγμα Μέρη Πρώτο έως και Πέμπτο 315 1999 302 Α

       Περιγραφή Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100302

      • Νόμος 78 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής διαφάνειας - Ισχύς των πράξεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • 1 Υποβολή λογαριασμού διαχείρισης στην Οικονομική Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Έως το τέλος Μαΐου του τρέχοντος κάθε φορά οικονομικού έτους, ο υπάλληλος του δήμου που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή, δια μέσου του Δημάρχου, το λογαριασμό διαχείρισης του προηγούμενου οικονομικού έτους.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή του ισολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Οικονομική επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η Οικονομική Επιτροπή, προελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία του λογαριασμού διαχείρισης του περασμένου οικονομικού έτους, σε διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία που τα παρέλαβε. Το αργότερο πέντε (5) ημέρες από τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης καθώς και την έκθεσή της, στο Δημοτικό Συμβούλιο.

       Σημειώσεις Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής διενεργεί έλεγχο στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του δήμου. Κατόπιν του ελέγχου αυτού, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής χορηγεί πιστοποιητικό ελέγχου και καταρτίζει έκθεση ελέγχου στην οποία περιλαμβάνονται τα όσα προέκυψαν από τον ανωτέρω έλεγχο. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση του ισολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το δημοτικό συμβούλιο, εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και της έκθεσης της οικονομικής επιτροπής, αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του ισολογισμού, διατυπώνοντας τυχόν παρατηρήσεις, σε ειδική γι αυτόν το σκοπό συνεδρίαση.

       Σημειώσεις Στην ειδική συνεδρίαση παρίστανται: 1. Ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του δήμου. 2. Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή ο αναπληρωτής του - του οποίου τυχόν απουσία δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, ωστόσο ο δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία αυτή στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.

       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή ισολογισμού για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Μέσα σε ένα (1) μήνα από την έκδοση της πράξης έγκρισης του ισολογισμού από το δημοτικό συμβούλιο, ο ισολογισμός, συνοδευόμενος από το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, καθώς και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24, ν. 3202/2003, όπως ισχύουν, υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

       Σημειώσεις Η υποβολή του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο ανακοινώνεται στο Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

       Όχι Όχι


      • 5 Δημοσίευση του ισολογισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ο ισολογισμός μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, δημοσιεύονται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος.

       Σημειώσεις Ο προϋπολογισμός αναρτάται και στο Πρόγραμμα "Διαύγεια", σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ, της παρ. 3, του άρθρου 76 και του άρθρου 78 του ν. 4727/2020.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.