Σύσταση Ναυτιλιακής Εταιρίας Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) με καταχώριση στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση47980f91-b178-45fb-baba-bf3249fdeb08 959352

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Ενιαία Ψηφιακή Πύλη δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr) Διαδικασία σύστασης Ναυτιλιακής Εταιρείας Πλοίων Αναψυχής. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε δεύτερο χρόνο από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Επενδύσεων & Θαλάσσιου Τουρισμού του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εξετάζει το καταστατικό και το εγκρίνει.

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 7

Κόστος

250 €

Εκτιμώμενος χρόνος

28 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη σύσταση Ναυτιλιακής Εταιρίας Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) με την καταχώρισή της στο Μητρώο ναυτιλιακών εταιριών πλοίων αναψυχής. Η Εταιρία αποκτά νομική προσωπικότητα κατά την ημερομηνία καταχώρισης του Καταστατικού της στο Μητρώο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Με την καταχώριση της Ν.Ε.Π.Α. στο Μητρώο εκδίδεται σχετική Βεβαίωση και αντίγραφο του καταχωρισθέντος Καταστατικού της εν λόγω Εταιρίας που φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην εταιρία αποδίδεται ένας μοναδικός αριθμός, που αποτελεί τον αριθμό μητρώου της εταιρίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση με πλήρη στοιχεία του αιτούντος που εκπροσωπεί την εταιρία.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Αν αυτός που τηρεί το μητρώο διαπιστώσει ότι το καταστατικό δεν έχει καταρτισθεί νομοτύπως, δεν το καταχωρίζει, αλλά το διαβιβάζει στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά, ενημερώνοντας εγγράφως τους ιδρυτές. Η καταχώριση του καταστατικού της εταιρείας στην περίπτωση αυτή γίνεται μόνο μετά από πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά. Κατά απορριπτικής πράξης του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά, επιτρέπεται προσφυγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο του Πειραιά, που δικάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό), Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Σύσταση Ν.Ε.Π.Α, Ίδρυση Ν.Ε.Π.Α

      Επίσημος τίτλος

      Καταχώριση ναυτιλιακής εταιρίας πλοίων αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) στο μητρώο του ν.4926/2022

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. (Ναυτιλιακές Εταιρίες Πλοίων Αναψυχής)

      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Η επωνυμία της Ν.Ε.Π.Α. πρέπει να είναι μοναδική, ώστε να αποκλείεται η πρόκληση σύγχυσης με άλλη εταιρία και να περιλαμβάνει τις λέξεις «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής» ή τα αρχικά γράμματα των λέξεων αυτών, ήτοι «Ν.Ε.Π.Α.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία μπορεί να αποτυπώνεται με λατινικούς χαρακτήρες, και να συνοδεύεται από τις λέξεις «MARITIME COMPANY FOR PLEASURE YACHTS» ή το ακρωνύμιο «M.C.P.Y.».

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Έδρα της εταιρείας Ν.Ε.Π.Α. ορίζεται Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που βρίσκεται στην Ελλάδα. Η διεύθυνση πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστο οδό, αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα και Ο.Τ.Α. α βαθμού. Σε περίπτωση μη ύπαρξης οδού και αριθμού ορίζεται ταχυδρομική θυρίδα.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Η Ν.Ε.Π.Α. έχει διάρκεια ορισμένου χρόνου που καθορίζεται στο καταστατικό. Σε περίπτωση που δεν ορίζεται στο καταστατικό συγκεκριμένη διάρκεια, η διάρκεια της Ν.Ε.Π.Α. είναι τριάντα (30) έτη.

       Όχι Όχι

      • 4 Οικονομικές Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο για την ίδρυση της Ν.Ε.Π.Α. ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Η Ν.Ε.Π.Α. διοικείται και εκπροσωπείται από το διοικητικό της συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, μετόχους ή μη. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι έξι (6) έτη.

       Όχι Όχι

      • 6 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο διεκπεραιωτής της σύστασης υποβάλει ψηφιακά την αίτηση θα χρειαστεί να συμπληρώσει τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Καταχώρηση καταστατικού ΝΕΠΑ (Ν. 4926/2022) 250 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3033

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου καθενός εκ των συμμετεχόντων της εταιρίας (ιδρυτές και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου). Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου καθενός εκ των συμμετεχόντων της εταιρίας (ιδρυτές και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου).


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Πιστοποιητικό «καλώς έχειν» της μητρικής εταιρείας - certificate of good standing: Στην περίπτωση που μέτοχος της υπό σύσταση ΝΕΠΑ είναι εταιρεία, ζητείται πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της μητρικής εταιρείας από το ΓΕΜΗ ή αντίστοιχο μητρώο της αλλοδαπής, όπου να αναφέρονται τα βασικά στοιχεία σύστασης της εταιρείας και ότι η εταιρεία υφίσταται. Αν η εταιρεία είναι αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται να φέρει Σφραγίδα της Επισημείωσης της Χάγης (apostille) Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πιστοποιητικό «καλώς έχειν» της μητρικής εταιρείας - certificate of good standing: Στην περίπτωση που μέτοχος της υπό σύσταση ΝΕΠΑ είναι εταιρεία, ζητείται πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της μητρικής εταιρείας από το ΓΕΜΗ ή αντίστοιχο μητρώο της αλλοδαπής, όπου να αναφέρονται τα βασικά στοιχεία σύστασης της εταιρείας και ότι η εταιρεία υφίσταται. Αν η εταιρεία είναι αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται να φέρει Σφραγίδα της Επισημείωσης της Χάγης (apostille)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 3 Στην περίπτωση που μέτοχος της υπό σύσταση ΝΕΠΑ είναι εταιρεία, ζητείται καταστατικό σύστασης της μητρικής εταιρείας όπου στους αναφερόμενους σκοπούς να αναφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες μορφές εταιρειών. Αν η εταιρεία είναι αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται να φέρει Σφραγίδα της Επισημείωσης της Χάγης (apostille). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Στην περίπτωση που μέτοχος της υπό σύσταση ΝΕΠΑ είναι εταιρεία, ζητείται καταστατικό σύστασης της μητρικής εταιρείας όπου στους αναφερόμενους σκοπούς να αναφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες μορφές εταιρειών. Αν η εταιρεία είναι αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται να φέρει Σφραγίδα της Επισημείωσης της Χάγης (apostille).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 4 Πιστοποιητικό Διοικητικού Συμβουλίου: Στην περίπτωση που μέτοχος της υπό σύσταση ΝΕΠΑ είναι εταιρεία, ζητείται πιστοποιητικό που να αναφέρονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Νόμιμος Εκπρόσωπος, οι οποίοι θα αποφασίζουν για την συμμετοχή της μητρικής στην υπό σύσταση ΝΕΠΑ . Αν η εταιρεία είναι αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται να φέρει Σφραγίδα της Επισημείωσης της Χάγης (apostille). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πιστοποιητικό Διοικητικού Συμβουλίου: Στην περίπτωση που μέτοχος της υπό σύσταση ΝΕΠΑ είναι εταιρεία, ζητείται πιστοποιητικό που να αναφέρονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Νόμιμος Εκπρόσωπος, οι οποίοι θα αποφασίζουν για την συμμετοχή της μητρικής στην υπό σύσταση ΝΕΠΑ . Αν η εταιρεία είναι αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται να φέρει Σφραγίδα της Επισημείωσης της Χάγης (apostille).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 5 Πιστοποιητικό Μετόχων: Στην περίπτωση που μέτοχος της υπό σύσταση ΝΕΠΑ είναι εταιρεία, ζητείται πιστοποιητικό της τρέχουσας μετοχικής σύνθεσης, όπου και ενδέχεται οι μέτοχοι να αποφασίζουν για θέματα σχετικά με τη συμμετοχή της εταιρείας σε ΝΕΠΑ. Αν η εταιρεία είναι αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται να φέρει Σφραγίδα της Επισημείωσης της Χάγης (apostille). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πιστοποιητικό Μετόχων: Στην περίπτωση που μέτοχος της υπό σύσταση ΝΕΠΑ είναι εταιρεία, ζητείται πιστοποιητικό της τρέχουσας μετοχικής σύνθεσης, όπου και ενδέχεται οι μέτοχοι να αποφασίζουν για θέματα σχετικά με τη συμμετοχή της εταιρείας σε ΝΕΠΑ. Αν η εταιρεία είναι αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται να φέρει Σφραγίδα της Επισημείωσης της Χάγης (apostille).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 6 Απόφαση της μητρικής εταιρείας περί συμμετοχής στην υπό σύσταση ΝΕΠΑ: Στην περίπτωση που μέτοχος της υπό σύσταση ΝΕΠΑ είναι εταιρεία, ζητείται απόφαση της μητρικής εταιρείας με θέμα τη συμμετοχή της στην υπό σύσταση ΝΕΠΑ. Αν η εταιρεία είναι αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται να φέρει Σφραγίδα της Επισημείωσης της Χάγης (apostille). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Απόφαση της μητρικής εταιρείας περί συμμετοχής στην υπό σύσταση ΝΕΠΑ: Στην περίπτωση που μέτοχος της υπό σύσταση ΝΕΠΑ είναι εταιρεία, ζητείται απόφαση της μητρικής εταιρείας με θέμα τη συμμετοχή της στην υπό σύσταση ΝΕΠΑ. Αν η εταιρεία είναι αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται να φέρει Σφραγίδα της Επισημείωσης της Χάγης (apostille).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 7 Εξουσιοδότηση της μητρικής εταιρείας: Στην περίπτωση που μέτοχος της υπό σύσταση ΝΕΠΑ είναι εταιρεία, ζητείται εξουσιοδότηση της μητρικής εταιρείας προς φυσικό/ά πρόσωπο/α να υπογράψει/φουν για λογαριασμό της μητρικής εταιρείας το καταστατικό σύστασης. Αν η εταιρεία είναι αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται να φέρει Σφραγίδα της Επισημείωσης της Χάγης (apostille) Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Εξουσιοδότηση της μητρικής εταιρείας: Στην περίπτωση που μέτοχος της υπό σύσταση ΝΕΠΑ είναι εταιρεία, ζητείται εξουσιοδότηση της μητρικής εταιρείας προς φυσικό/ά πρόσωπο/α να υπογράψει/φουν για λογαριασμό της μητρικής εταιρείας το καταστατικό σύστασης. Αν η εταιρεία είναι αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται να φέρει Σφραγίδα της Επισημείωσης της Χάγης (apostille)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • Νόμος 4926 2022 82 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100082

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ενδιαφερόμενη εταιρία υποβάλει την αίτηση καταχώρισης ηλεκτρονικά στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. https://nepa.gov.gr/ ή μέσω της και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα διενεργεί έλεγχο νομιμότητας του Καταστατικού και έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών. Το Καταστατικό ελέγχεται ως προς το περιεχόμενο του, επίσης ελέγχονται οι ταυτότητες ή τα διαβατήρια των συμμετεχόντων και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εταιρειών, εάν υπάρχουν. Σε περίπτωση διαπίστωσης πληρότητας του περιεχομένου του υποβληθέντος καταστατικού και των εγγράφων αυτού δεσμεύεται αυτομάτως το σχετικό παράβολο.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη ή ελλείψεις, τότε η αίτηση απορρίπτεται με καταγραφή σχετικής αιτιολογίας και ενημερώνεται ο αιτών μέσω της εφαρμογής και τηλεφωνικά.

       Ναι Ναι


      • 4 Διαβίβαση αιτήματος στο Πρωτοδικείο Πειραιά


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι το Καταστατικό δεν έχει καταρτισθεί νομοτύπως και κατόπιν ενημέρωσης η εταιρία δεν προτίθεται να προβεί σε διορθώσεις επανυποβάλλοντας την αίτηση, τότε ο αρμόδιος υπάλληλος δεν προχωρεί στην καταχώριση, αλλά διαβιβάζει το αίτημα στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά, ενημερώνοντας εγγράφως την εταιρία.

       Ναι Όχι


      • 5 Καταχώριση της νεοσύστατης ΝΕΠΑ στο Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιριών Πλοίων Αναψυχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στο μητρώο οι εταιρείες καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά και λαμβάνουν ένα μοναδικό αύξοντα αριθμό. Ο αριθμός αυτός αποτελεί τον αριθμό μητρώου της εταιρείας ο οποίος αναφέρεται στη μερίδα αυτής, σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται για να καταχωρισθεί, σε κάθε έγγραφο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την υπηρεσία του μητρώου και αφορά καταχωρισμένη εταιρεία. Ο αριθμός μητρώου εταιρείας που λύθηκε και η επωνυμία αυτής δεν μπορεί να δοθούν σε άλλη εταιρεία.

       Όχι Όχι


      • 6 Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου εταιρείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος της εταιρείας στον οποίο τηρούνται το καταστατικό σύστασης, τα καταχωρισμένα Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου, οι εκδοθείσες βεβαιώσεις και τα σχετιζόμενα με τη ΝΕΠΑ πλοία είτε σε κυριότητα είτε σε διαχείριση- εφοπλισμό.

       Όχι Όχι


      • 7 Τήρηση Φυσικού Αρχείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Από την αρμόδια Διεύθυνση γίνεται καταχώρηση της εταιρείας στο έγχαρτο βιβλίο Μητρώο ΝΕΠΑ, από όπου λαμβάνει μοναδικό αριθμό καταχώρησης. Επίσης τηρείται έγχαρτο αλφαβητικό μητρώο καταχώρησης.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.