Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων - REX

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση82e375e2-ade2-421c-8dca-2c8f9b410b92 422304

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τελωνειακές Περιφέρειες (Τ.Π.) Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης της διοίκησης σχετικά με τη χορήγηση αριθμού εγγεγραμμένου εξαγωγέα με σκοπό να επιτρέπεται στον εγγεγραμμένο εξαγωγέα να πιστοποιεί ο ίδιος την προτιμησιακή καταγωγή των εμπορευμάτων που εξάγει και να μην χρειάζεται να μεταβεί στο Τελωνείο για την έκδοση πιστοποιητικού προτιμησιακής καταγωγής κατά την εξαγωγή.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Μετά την εγγραφή του αιτούντα στο ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ REX, το οποίο είναι ένα μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο εξαγωγέας μπορεί να εκδίδει Βεβαιώσεις Καταγωγής στις οποίες πιστοποιείται η Προτιμησιακή Καταγωγή του εξαγόμενου εμπορεύματος.

Τελευταία ενημέρωση

16/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση σύμφωνα με το παράρτημα 22-06Α του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447. Η αίτηση υποβάλλεται, στην αρμόδια τελωνειακή Περιφέρεια στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας είναι εγκατεστημένος και μπορεί να αποσταλεί και με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά για την αποστολή εγγράφων (courier).

Σημειώσεις

Από 03-05-2022 τέθηκε σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πύλη REX Trader Portal, μέσω της οποίας οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν εναλλακτικά να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για να γίνουν Εγγεγραμμένοι Εξαγωγείς. H Πύλη REX Trader Portal είναι προσβάσιμη από την Τελωνειακή Πύλη Συναλλασσομένων της ΕΕ (EU Customs Trader Portal). Οι οικονομικοί φορείς έχουν πρόσβαση στην Πύλη REX Trader Portal μέσω του συστήματος UUM & DS. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς ταυτοποιηθούν στην πύλη UUM & DS, με χρήση των κωδικών Taxisnet, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX. Η εγγραφή μπορεί να γίνει στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, στην ακόλουθη διαδρομή: https://www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/teloneia/rex-systima-eggegrammenon-exagogeon

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Δικαίωμα ακρόασης
    
    Σε περίπτωση που τα στοιχεία που παρασχέθηκαν στην αίτηση είναι ελλιπή και τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν έχουν υποβληθεί, η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον αιτούντα και του παρέχει το δικαίωμα ακρόασης ώστε να εκφράσει τη γνώμη του, εντός περιόδου που καθορίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνει ή θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση της κοινοποίησης. Η περίοδος εντός της οποίας ο αιτών μπορεί να εκφράσει την άποψή του, προτού ληφθεί απόφαση η οποία θα τον επηρέαζε αρνητικά είναι τριάντα (30) ημέρες. Εάν και μετά την έκθεση των απόψεων του αιτούντος, εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι απόρριψης, η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια κοινοποιεί στον αιτούντα αιτιολογημένη απόφαση απόρριψης της αίτησης για την χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα».

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγεγραμμένος Εξαγωγέας (REX)

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (Registered Exporter – R.EX.)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Οικονομικές Ο εξαγωγέας πρέπει να εξάγει εμπορεύματα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής της εκάστοτε εφαρμοζόμενης Προτιμησιακής Συμφωνίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Ο εξαγωγέας πρέπει να τηρεί τα προβλεπόμενα λογιστικά αρχεία για την παραγωγή και προμήθεια εμπορευμάτων που πληρούν τα κριτήρια προτιμησιακής μεταχείρισης. Τα αρχεία αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία για τα εξαγόμενα εμπορεύματα, τους αντίστοιχους αριθμούς των διασαφήσεων εξαγωγής και τους αριθμούς τιμολογίων ή άλλων εμπορικών εγγράφων επί των οποίων έχει συνταχθεί «Βεβαίωση Καταγωγής».

       Όχι Όχι

      • 3 Οικονομικές Ο εξαγωγέας πρέπει να διατηρεί διαθέσιμα όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν τις ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή παρασκευή.

       Όχι Όχι

      • 4 Οικονομικές Ο εξαγωγέας πρέπει να διατηρεί διαθέσιμα όλα τα τελωνειακά έγγραφα που αφορούν τις ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή παρασκευή.

       Όχι Όχι

      • 5 Χρονικές Ο εξαγωγέας πρέπει να τηρεί για το διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν. 4308/2014 αρχεία των βεβαιώσεων που έχει συντάξει και των οικείων καταγόμενων και μη καταγόμενων υλών, της παραγωγής και των λογαριασμών αποθεμάτων.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Ο εξαγωγέας πρέπει να ενημερώνει άμεσα την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια όταν δεν προτίθεται πλέον να εξάγει εμπορεύματα στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης Προτιμησιακής Συμφωνίας καθώς και για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που έχει παράσχει κατά την εγγραφή του.

       Όχι Όχι

      • 1 Γενικό Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ (τελευταίου μήνα), το οποίο αφορά στις σχετικές με την εταιρεία πραγματοποιηθείσες καταχωρήσεις-μεταβολές στο Γ.Ε.ΜΗ, πιστοποιεί την κατάσταση της εταιρείας (μόνο για ενεργές περί μη πτώχευσης, μη συνδιαλλαγής, μη εκκαθάρισης). Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης το «Γενικό Πιστοποιητικό» από το Γ.Ε.Μ.Η., θα υποβάλλεται από τον αιτούντα με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια. Με βάση την καταχώρηση των στοιχείων στην Πύλη REX Trader Portal από τους οικονομικούς φορείς καθώς και το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το συνημμένο «Γενικό Πιστοποιητικό» από το Γ.Ε.Μ.Η., οι Τελωνειακές Περιφέρειες θα χορηγούν τον αριθμό REX. Πιστοποιητικό

       Γενικό Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ (τελευταίου μήνα), το οποίο αφορά στις σχετικές με την εταιρεία πραγματοποιηθείσες καταχωρήσεις-μεταβολές στο Γ.Ε.ΜΗ, πιστοποιεί την κατάσταση της εταιρείας (μόνο για ενεργές περί μη πτώχευσης, μη συνδιαλλαγής, μη εκκαθάρισης). Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης το «Γενικό Πιστοποιητικό» από το Γ.Ε.Μ.Η., θα υποβάλλεται από τον αιτούντα με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια. Με βάση την καταχώρηση των στοιχείων στην Πύλη REX Trader Portal από τους οικονομικούς φορείς καθώς και το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το συνημμένο «Γενικό Πιστοποιητικό» από το Γ.Ε.Μ.Η., οι Τελωνειακές Περιφέρειες θα χορηγούν τον αριθμό REX.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σχετικά με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης μπορείτε να συμβουλευθείτε την καρτέλα ψηφιακά σημεία παροχής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Υπουργική Απόφαση ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ2016 2016 4119 Β

       Περιγραφή Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) – Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160204119

       ΑΔΑ ΩΚΚ6Η-3Λ7

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 8,10 και 41-58 2446 2015

       Περιγραφή Δικαίωμα ακρόασης, Ορισμός της έννοιας των προϊόντων καταγωγής στο σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2446

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 8, 9 και 70-112 2447 2015

       Περιγραφή Δικαίωμα ακρόασης, Υποχρεώσεις των Δικαιούχων Χωρών στο Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2447

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 22, 64, 56 παρ.2 στοιχεία δ και ε 952/2013

       Περιγραφή άρθρο 22: σχετικά με αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, άρθρο 56: σχετικά με το κοινό δασμολόγιο, άρθρο 64: σχετικά με προτιμησιακή καταγωγή των εμπορευμάτων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&from=LV

      • Εγκύκλιος ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1032953 ΕΞ 2017 2017

       Περιγραφή Παροχή οδηγιών σχετικά με την υπ αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ2016/1-12-2016 Α.Υ.Ο. - Σύστημα Εγγεγραμμέμων Εξαγωγέων REX -ΦΕΚ 4119/Β/21-12-2016

       Νομικές παραπομπές https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-01/REX EGYKLIOS 1032953 2017.pdf

       ΑΔΑ 6ΡΗΨΗ-ΡΝΝ

      • Επίσημο έγγραφο E.2039 2022

       Περιγραφή H υπ αριθ. Ε.2039/20-4-2022 ανακοίνωση με οδηγίες για εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX μέσω του REX Trader Portal.

       Νομικές παραπομπές https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-05/e 2039.pdf

       ΑΔΑ ΑΔΑ: 6Υ4Ρ46ΜΠ3Ζ-5Ε2

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή χειρόγραφης αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η χειρόγραφη αίτηση κατατίθεται σύμφωνα με το παράρτημα 22-06Α του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.

       Ναι Όχι


      • 3 Υποβολή ψηφιακής αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ψηφιακή αίτηση γίνεται μέσω της πύλης REX Trade Portal και ο εξαγωγέας συμπληρώνει τα αντίστοιχα πεδία.

       Ναι Όχι


      • 4 Κατάθεση πιστοποιητικού ΓΕΜΗ


       Περιγραφή Αν η αίτηση είναι χειρόγραφη τότε το Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια μαζί με την αίτηση. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί ψηφιακά, το Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ υποβάλλεται από τον αιτούντα με email.

       Σημειώσεις Email Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής: telperat@otenet.gr Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαίας: telp.achaias@aade.gr Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονικης: telp.thessalonikis@aade.gr

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος υποβληθείσας αίτησης (χειρόγραφής ή ψηφιακής ) και των συνημμένων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περίπτωση υποβολής χειρόγραφης αίτησης το αρμόδιο τμήμα καταχωρεί τα στοιχεία του εξαγωγέα στο REX Trader Portal και παραλαμβάνει και το πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης ψηφιακά, το αρμόδιο τμήμα της Τελωνειακής Περιφέρειας κάνει είσοδο στο REX Trader Portal και ελέγχει αν όλα τα πεδία της αίτησης έχουν συμπληρωθεί σωστά από τον αιτούντα και επίσης αν έχει υποβληθεί στο email της αρμόδιας Τελωνειακής Περιφέρειας και το πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ.

       Σημειώσεις Email Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής: telperat@otenet.gr Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαίας: telp.achaias@aade.gr Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονικης: telp.thessalonikis@aade.gr

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση Απόφασης Εγγραφής


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση Απόφασης Εγγραφής αυτομάτως από το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

       Όχι Όχι


      • 7 Κοινοποίηση της απόφασης στον δικαιούχο


       Περιγραφή Η Απόφαση εγγραφής στο REX κοινοποιείται στον δικαιούχο είτε ταχυδρομικά είτε με email.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.