Ταινίες ελέγχου για την εμφιάλωση οίνων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση19913303-56f2-43c3-8400-52c775f31db3 849107

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των ΠΕ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Ενιαία Ψηφιακή Πύλη δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr) Η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες. Η απάντηση, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας των εγγραφών του gov.gr (Μοναδικός κωδικός, κωδικός QR, προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα) και μπορεί να προσκομιστεί για κάθε νόμιμη χρήση.

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις Ταινίες ελέγχου για την εμφιάλωση οίνων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). Στην επισήμανση και παρουσίαση των αμπελοοινικών προϊόντων με Π.Ο.Π., οίνους που διατίθενται στο εμπόριο περιλαμβάνεται, εκτός των υποχρεωτικών και προαιρετικών ενδείξεων που προβλέπονται στην ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και η ταινία ελέγχου στην περίπτωση των οίνων Π.Ο.Π. σύμφωνα με το Β.Δ. 423/1970.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των ΠΕ

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Για την χορήγηση των ταινιών ελέγχου οίνων Π.Ο.Π. δύναται να λαμβάνονται υπόψη φύρες κατά την διαδικασία της επισήμανσης (απώλεια ετικετών/ ταινιών) που μπορούν να αγγίζουν το 2% στις ταινίες ελέγχου Π.Ο.Π. Μπορεί να γίνει αντικατάσταση κατεστραμμένων ταινιών μετά από αίτηση της επιχείρησης προς την αρμόδια για χορήγηση των ταινιών ΔΑΟΚ. Στην αίτηση αναγράφονται ο αριθμός των κατεστραμμένων ταινιών, ο αύξων αριθμός αυτών, ο αιτούμενος αριθμός προς αντικατάσταση αυτών, καθώς και τα αιτιολογικά στοιχεία καταστροφής.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση ταινιών ελέγχου για την εμφιάλωση οίνων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).

Σημειώσεις

Οι επιχειρήσεις, πριν τη διάθεση στην αγορά των εμφιαλωμένων οίνων ΠΟΠ, υποβάλουν στην αρμόδια ΔΑΟΚ αίτηση για χορήγηση ταινιών ελέγχου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι του άρθρου 10 της αριθμ. 3915/144646/23-12-2018 (Β΄4976) υπουργικής απόφασης. Η αίτηση συνοδεύεται από το αποδεικτικό καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία των προς παράδοση ταινιών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Σε περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία δεν απαντήσει σε εύλογο χρόνο, δεδομένου ότι δεν έχουν χορηγηθεί ταινίες ελέγχου για την εμφιάλωση οίνων Π.Ο.Π., τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη της υπηρεσίας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση ταινιών ελέγχου οίνων ΠΟΠ.

      Επίσημος τίτλος

      Ταινίες ελέγχου για την εμφιάλωση οίνων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)


      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει ή πρόκειται να συμμετάσχει στο σύνολο ή σε τμήμα της παραγωγής ή της συσκευασίας προϊόντος Π.Ο.Π. οίνου πρέπει να έχει δηλωθεί υποχρεωτικά στην αρμόδια αρχή ελέγχου (Δ.Α.Ο.Κ.) της περιοχής όπου βρίσκεται η εγκατάσταση και να έχει ενταχθεί στο μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων για την παραγωγή προϊόντων Π.Ο.Π, αφού έχει λάβει σχετική έγκριση.

       Όχι Όχι

      • 2 Πιστοποίησης Οι οινοποιητικές επιχειρήσεις προκειμένου να αιτηθούν ταινίες ελέγχου οίνων ΠΟΠ, θα πρέπει πρωτίστως να έχουν πιστοποιήσει τα προϊόντα παραγωγής τους ως Π.Ο.Π., υποβάλλοντας στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. σχετική αίτηση πιστοποίησης.

       Όχι Όχι

      • 1 1772 Χορήγηση ταινιών ελέγχου οίνων ΠΟΠ (8,5€/1.000 ταινίες) 0 €

       Κωδικός e-παραβόλου 5653 Οίνος ΠΟΠ βάση ποιότητας

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο κατάθεσης για την πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου. Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Αντίγραφο κατάθεσης για την πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αίτηση, η οποία υποβάλλεται με κάθε πρόσφορο μέσο, συνοδεύεται από το αποδεικτικό καταβολής του ποσού, που αντιστοιχεί στην αξία των προς παράδοση ταινιών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 2 Αντίτυπο ετικετών. Ετικέτα

       Αντίτυπο ετικετών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204976

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αίτηση συνοδεύεται από δύο (2) αντίτυπα ετικετών που θα χρησιμοποιηθούν για την επισήμανση του οίνου ΠΟΠ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7914

      • Βασιλικό Διάταγμα 5 423 1970 136 Α

       Περιγραφή Περί αναγνωρίσεως ονομασιών προέλευσης οίνων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19700100136

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 10, 13 5833/155045 2013 3324 Β

       Περιγραφή Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 607/2009 της Επιτροπής για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 1234/2007 όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, την επισήμανση και παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203324

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 5066/117288 2015 2322 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5833/155045/12.12.2013 υπουργικής απόφασης, όπου στην παρ. 6 του άρθρου 13 υπολογίζονται φύρες κατά την διαδικασία της επισήμανσης (απώλεια ετικετών/ ταινιών) που μπορούν να αγγίζουν το 2% στις ταινίες ελέγχου των ΠΟΠ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202322

      • Υπουργική Απόφαση 4 3915/144646 2018 4976 Β

       Περιγραφή Ειδικοί όροι εμφιάλωσης οίνων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204976

       ΑΔΑ ΩΕΔΙ4653ΠΓ-8ΞΗ

      • Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1163 2013 1675 Β

       Περιγραφή Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201675

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η υπηρεσία παραλαμβάνει την αίτηση του ενδιαφερόμενου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η οποία υποβάλλεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).

       Όχι Όχι


      • 2 'Ελεγχος πληρότητας αίτησης/δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος ταυτοποιητικού εγγράφου, λοιπων στοιχείων της αίτησης και δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Ο αρμόδιας υπάλληλος της ΔΑΟΚ ελέγχει τα αναγραφόμενα της αίτησης και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, για να πιστοποιήσει την ορθότητα και την πληρότητά τους.

       Όχι Όχι


      • 3 Διασταυρωτικός έλεγχος με πιστοποιητικά οίνου Π.Ο.Π.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διασταυρωτικός έλεγχος με πιστοποιητικά οίνου ΠΟΠ που έχουν χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Όχι


      • 4 Χορήγηση ταινιών ελέγχου οίνων ΠΟΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ χορηγεί τις ταινίες με βάση την ποσότητα οίνου ΠΟΠ που έχει πιστοποιηθεί, καθώς και τον αριθμό και τον όγκο των φιαλών, στις οποίες η επιχείρηση προτίθεται να εμφιαλώσει τον οίνο.

       Σημειώσεις Ο αρμόδιος υπάλληλος συμπληρώνει το Υπόδειγμα ΙΙ του άρθρου 10 3915/144646/23-12-2018 (Β΄4976) υπουργικής απόφασης.

       Ναι Ναι


      • 5 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπίστωση ελλιπών ή μη ορθών στοιχείων της αίτησης/δικαιολογητικών: Αρνητική απάντηση στην αίτηση.

       Ναι Όχι


      • 6 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος είτε τηλεφωνικά είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.