Τακτικές μεταθέσεις ειδικών φρουρών για υπηρεσίες που εδρεύουν στην ίδια περιοχή μετάθεσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση973b4014-f653-47ba-a696-0a6f83fb65fd 973401

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις των Ειδικών Φρουρών, με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια, σε Υπηρεσίες που εδρεύουν στην ίδια περιοχή μετάθεσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι Ειδικοί Φρουροί τοποθετούνται και μετατίθενται μόνο σε οργανικές θέσεις της κατηγορίας τους, που είναι κενές ή κενώνονται λόγω μετάθεσης συναδέλφου τους.

Ως περιοχή μετάθεσης θεωρείται η περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης ή των Διευθύνσεων Αστυνομίας. Οι Ειδικοί Φρουροί, μετά τη συμπλήρωση δύο (2) ετών στην ίδια Υπηρεσία, μετατίθενται σε Υπηρεσία της ίδιας περιοχής μετάθεσης είτε με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας είτε με αίτηση του ενδιαφερόμενου, με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Οι αιτήσεις για τις τακτικές μεταθέσεις εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης υποβάλλονται το πρώτο 15νθήμερο του Μαΐου.

Ως υπηρεσιακά κριτήρια νοούνται εκείνα που συνδέονται με υπηρεσιακές ανάγκες, όπως η εμπειρία, η υπηρεσιακή απόδοση και η πειθαρχικότητα. Ως κοινωνικά κριτήρια νοούνται ιδίως η προτίμηση του ενδιαφερομένου, η οικογενειακή του κατάσταση, η συνυπηρέτηση και οι λόγοι υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση μετάθεσης

Σημειώσεις

Η αίτηση αποστέλλεται από την Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια Διεύθυνση μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line (εσωτερικό ΟΠΣ).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Αίτηση αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 14 του Π.Δ. 211/2005.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Τακτικές μεταθέσεις Ε.Φ. για υπηρεσίες που εδρεύουν στην ίδια περιοχή μετάθεσης, Τακτική μετάθεση Ειδικού Φρουρού για υπηρεσίες που εδρεύουν στην ίδια περιοχή μετάθεσης

      Επίσημος τίτλος

      Τακτικές μεταθέσεις ειδικών φρουρών για υπηρεσίες που εδρεύουν στην ίδια περιοχή μετάθεσης


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Χρονικές Ο Ειδικός Φρουρός να συμπληρώνει δύο (2) έτη στην ίδια Υπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφο Αίτηση

       Έγγραφο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει τυχόν έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων που επικαλείται. Από την κείμενη νομοθεσία δεν ορίζονται ρητά απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία. Τα εν λόγω έγγραφα υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία του και στη συνέχεια αποστέλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές, Ιατρικές, Οικογενειακές

       Όχι 6009

      • Προεδρικό Διάταγμα 1, 2, 12, 14 211 2005 254 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 1 περιγράφεται η αρχή της οργανικότητας των θέσεων. Στο άρθρο 2 περιγράφονται οι έννοιες όρων. Στο άρθρο 12 περιγράφονται οι προϋποθέσεις που διέπουν τις τακτικές μεταθέσεις των Ειδικών Φρουρών (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 20 του Π.Δ. 75/2016). Στο άρθρο 14 περιγράφεται η διαδικασία προσφυγής επί της διαταγής μετάθεσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100254

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν διαταγής, εντός του πρώτου 15νθημέρου του Μαΐου, ο ενδιαφερόμενος Ειδικός Φρουρός υποβάλει αίτηση για μετάθεση σε Υπηρεσίες εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

       Ναι Όχι


      • 3 Υποβολή προτάσεων μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των τακτικών μεταθέσεων των Ειδικών Φρουρών, υποβάλουν ιεραρχικά στις -κατά περίπτωση- αρμόδιες Διευθύνσεις, είτε ονομαστικοποιημένες προτάσεις μετάθεσης είτε γενικές προτάσεις που αφορούν τον σχεδιασμό λειτουργίας τους.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 4 Μετάθεση με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στο πλαίσιο σχεδιασμού των τακτικών μεταθέσων των Ειδικών Φρουρών εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης, το εκάστοτε αρμόδιο για τις μεταθέσεις όργανο έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει τους Ειδικούς Φρουρούς, με πρωτοβουλία του, τηρουμένων των σχετικών χρονικών προϋποθέσεων.

       Ναι Όχι


      • 5 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το εκάστοτε αρμόδιο για τις μεταθέσεις όργανο εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις ή/και τις προτάσεις μετάθεσης ή διαπιστώνει την αναγκαιότητα μετάθεσης Ειδικών Φρουρών με πρωτοβουλία του και λαμβάνει σχετική απόφαση.

       Σημειώσεις Οι μεταθέσεις των Ειδικών Φρουρών αποφασίζονται: α. Από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας ή της Διεύθυνσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ή Θεσσαλονίκης για μετάθεση από Υπηρεσία σε Υπηρεσία της δικαιοδοσίας τους. β. Από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής ή Θεσσαλονίκης για μεταθέσεις από και προς τις Διευθύνσεις δικαιοδοσίας τους. γ. Από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για μεταθέσεις από και προς τις κεντρικές και αυτοτελείς κεντρικές Υπηρεσίες του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή η οποία αφορά είτε τη μετάθεση Ειδικών Φρουρών είτε την απόρριψη των υποβληθέντων αιτημάτων και προτάσεων. Η διαταγή (μετάθεσης ή απόρριψης) κοινοποιείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Οι μεταθέσεις αποφασίζονται και κοινοποιούνται κατά το πρώτο 15νθήμερο του Ιουλίου και πραγματοποιούνται μέχρι την 31η Αυγούστου κάθε έτους. Η διαταγή μετάθεσης, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο Ειδικό Φρουρό αμέσως, με αποδεικτικό.

       Σημειώσεις Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους δύναται να αναστέλλονται εν όλω ή εν μέρει οι διαταχθείσες μεταθέσεις, για χρονικό διάστημα μέχρι τρεις (3) μήνες από την τελευταία ημέρα πραγματοποίησής τους. Οι μεταθέσεις αυτές λογίζονται ότι πραγματοποιούνται την 31η Αυγούστου.

       Όχι Όχι


      • 7 Λήξη διαδικασίας       Ναι Ναι


      • 8 Παραλαβή τυχόν ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ενδικοφανής προσφυγή παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου και διαβιβάζεται στην αρμόδια Διεύθυνση. Κάθε μετατιθέμενος δικαιούται όπως, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης υποβάλει ιεραρχικά αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης. Νέα αίτηση είναι απαράδεκτη. Η υποβολή αίτησης έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, μέχρις ότου κοινοποιηθεί στον αιτούντα η απάντηση επί του αιτήματός του.

       Ναι Όχι


      • 9 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Επί των αιτημάτων αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης μετάθεσης αποφασίζει το όργανο που διέταξε τη μετάθεση.

       Ναι Όχι


      • 10 Έκδοση διαταγής επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή και η απόφαση του οργάνου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.