Τακτικές μεταθέσεις υπαστυνόμου β’ έως αστυνόμου β’ προερχομένων από Σ.Α.Ε.Α. και Τ.Ε.Μ.Α. για υπηρεσίες στην ίδια περιοχή μετάθεσης.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση42e59f31-d0d7-4c8b-ad39-7b8dffcca996 425931

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού., ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις Αξιωματικών από το βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ έως Αστυνόμου Β΄, προερχομένων από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Α.Ε.Α.) και το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια σε Υπηρεσίες εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ως υπηρεσιακά κριτήρια νοούνται εκείνα που συνδέονται με υπηρεσιακές ανάγκες, όπως η προϋπηρεσία σε ορισμένες Υπηρεσίες, η εμπειρία, οι ειδικές γνώσεις, η υπηρεσιακή απόδοση και η πειθαρχικότητα. Ως κοινωνικά κριτήρια νοούνται ιδίως η προτίμηση του ενδιαφερομένου, η οικογενειακή του κατάσταση, η συνυπηρέτηση, οι λόγοι υγείας και οι σπουδές του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση μετάθεσης

Σημειώσεις

Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κατ εφαρμογή άρθρου 18 του Προεδρικού Διατάγματος 100/2003, ο μετατιθέμενος εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής μετάθεσης, δύναται να υποβάλει αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης, με ανασταλτικό αποτέλεσμα, έως ότου κοινοποιηθεί η απάντηση επί του αιτήματος. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος έκτακτης μετάθεσης δύναται να υποβληθεί αίτηση θεραπείας κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Τακτικές μεταθέσεις Αξιωματικών για υπηρεσίες στην ίδια περιοχή μετάθεσης.

      Επίσημος τίτλος

      Τακτικές μεταθέσεις υπαστυνόμου β’ έως αστυνόμου β’ προερχομένων από Σ.Α.Ε.Α. και Τ.Ε.Μ.Α. για υπηρεσίες στην ίδια περιοχή μετάθεσης.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Επαγγελματικές Ο αιτών να φέρει βαθμό από Υπαστυνόμος Β΄ έως Αστυνόμος Β΄, προερχόμενος από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Α.Ε.Α.) ή το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικές Έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης ο Αξιωματικός εφόσον έχει συμπληρώσει μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου του έτους υποβολής αίτησης μετάθεσης, δύο (2) έτη σε Υπηρεσίες του αυτού τόπου ή ένα (1) έτος σε Υπηρεσίες δυσμενούς διαβίωσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικές Οι αξιωματικοί για να μετατεθούν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας σε Υπηρεσίες της ίδιας περιοχής μετάθεσης, απαιτείται να υπηρετούν στον αυτό τόπο επί τρία (3) έτη στον κατεχόμενο ή στον προηγούμενο βαθμό, μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου του έτους μετάθεσης.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικές Για τους Αξιωματικούς που έχουν υποβληθεί σε ανάλογη εκπαίδευση από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας , την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, την Υπηρεσία Εναέριων Μέσων, την Υπηρεσία Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών και την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (ΕΚ.A.M.) δεν επιτρέπεται μετάθεση προ της παρελεύσεως συνεχόμενης 10 ετίας από την ημερομηνία ένταξης στη δύναμη τους, παρά μόνο ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διευθυντή της υπηρεσίας τους. Ειδικότερα, για τα Γραφεία μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών απαιτείται επιπλέον, η διατύπωση γνώμης του Διευθυντή της Υπηρεσίας μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών. Οι μετατιθέμενοι από την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.) δεν επιτρέπεται να επιστρέψουν στη μονάδα εκτός εάν υποβληθούν εκ νέου σε διαδικασία αξιολόγησης και επιτυχούς αποφοίτησης από το προβλεπόμενο σχολείο βασικής εκπαίδευσης.

       Ναι Ναι

      • 1 Οποιοδήποτε έγγραφο (δημόσιο ή ιδιωτικό) κρίνεται απαραίτητο από τον αιτούντα να συνυποβληθεί με την αίτηση μετάθεσης προκειμένου να τεκμηριώσει τους λόγους που επικαλείται για την τοποθέτηση. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Οποιοδήποτε έγγραφο (δημόσιο ή ιδιωτικό) κρίνεται απαραίτητο από τον αιτούντα να συνυποβληθεί με την αίτηση μετάθεσης προκειμένου να τεκμηριώσει τους λόγους που επικαλείται για την τοποθέτηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line. O ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει τυχόν έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων που επικαλείται. Από την κείμενη νομοθεσία δεν ορίζονται ρητά απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Προεδρικό Διάταγμα 2 παράγραφος 3 και 6 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Οι εν λόγω παράγραφοι περιγράφουν αναλυτικά τι θεωρείται αυτός τόπος και ποιες Υπηρεσίες θεωρούνται δυσμενούς διαβίωσης. (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 2 Π.Δ. 27/2019 και άρθρο 1 Π.Δ. 85/2011)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Το εν λόγω άρθρο ρυθμίζει τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων όλων των βαθμών. (όπως τροποποιήθηκε με Π.Δ. 34/2023, 27/2019, Π.Δ. 6/2018, Π.Δ. 75/2016, Π.Δ. 85/2011)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • Προεδρικό Διάταγμα 16 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Το εν λόγω άρθρο ρυθμίζει διαδικαστικά θέματα για την υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης στο πλαίσιο των τακτικών μεταθέσεων. (όπως τροποποιήθηκε με Π.Δ. 81/2016, Π.Δ. 4/2016, Π.Δ. 9/2021,Π.Δ. 27/2019)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αιτήσεων μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν διαταγής, οι Αξιωματικοί εντός 10ημέρου, υποβάλλουν στις Υπηρεσίες τους αιτήσεις μετάθεσης, οι οποίες περιέρχονται ιεραρχικά στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Ναι Όχι


      • 3 Υποβολή προτάσεων μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των τακτικών μεταθέσεων των αντίστοιχων βαθμών, υποβάλουν ιεραρχικά στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε ονομαστικοποιημένες προτάσεις μετάθεσης είτε γενικές προτάσεις που αφορούν το σχεδιασμό λειτουργίας τους.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 4 Μετάθεση με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων, στο πλαίσιο σχεδιασμού των ετήσιων τακτικών μεταθέσεων, έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει τη μετάθεση Αξιωματικών με πρωτοβουλία, τηρουμένων των σχετικών χρονικών προϋποθέσεων.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 5 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων, αφού εξετάσει τις υποβληθείσες αιτήσεις και προτάσεις ή διαπιστώσει την αναγκαιότητα μετάθεσης Αξιωματικών με πρωτοβουλία του, αποφασίζει σχετικά.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση σχετικής διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αφού ληφθεί απόφαση από το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων, εκδίδεται διαταγή η οποία αφορά είτε τη μετάθεση Αξιωματικών είτε την απόρριψη των υποβληθέντων αιτημάτων και προτάσεων. Η διαταγή (μετάθεσης ή απόρριψης) κοινοποιείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 7 Λήξη διαδικασίας       Ναι Ναι


      • 8 Παραλαβή τυχόν ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου παραλαμβάνει την τυχόν υποβληθείσα εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής έκτακτης μετάθεσης αίτηση ακύρωσης, τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης (ενδικοφανής προσφυγή) και την υποβάλει στην προϊστάμενη Υπηρεσία. Η υποβολή προσφυγής έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

       Ναι Όχι


      • 9 Παραλαβή τυχόν αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος μετάθεσης, παραλαμβάνει τυχόν υποβληθείσα αίτηση θεραπείας για την επανεξέταση του αιτήματος.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 10 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής ή αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων, εξετάζει την υποβληθείσα ενδικοφανή προσφυγή ή αίτηση θεραπείας καθώς και τους τυχόν πρόσθετα αναφερόμενους λόγους ή πρόσθετα δικαιολογητικά και αποφασίζει για την ικανοποίηση ή όχι.

       Ναι Όχι


      • 11 Έκδοση διαταγής επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής ή αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή με την οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο η απόφαση του Ανώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων, επί της υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής ή αίτησης θεραπείας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.