Τιμητική Σύνταξη Λογοτεχνών

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb7ec03a5-6375-49fd-9e5e-18c58a9b391a 291799

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, Διεύθυνση Γραμμάτων - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  12
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση τιμητικής λογοτεχνικής σύνταξης και απευθύνεται σε ελληνικής υπηκοότητας ή Έλληνες το γένος λογοτέχνες, που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην ανάπτυξη των γραμμάτων.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για τιμητική σύνταξη λογοτέχνη


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή


     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Τιμητική Σύνταξη Λογοτεχνών


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Ηλικιακές Να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους ή το 50ό έτος εφόσον έχουν καταστεί ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό ανικανότητας 67% και άνω. Η ανικανότητα κρίνεται με γνωμάτευση της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής, στην οποία υποχρεωτικά παραπέμπεται ο αιτών από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

        Όχι Όχι

       • 2 Εισοδηματικές Να μη λαμβάνουν άλλη σύνταξη ίση ή μεγαλύτερη των 720 ευρώ από οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

        Όχι Όχι

       • 3 Εισοδηματικές Ο μέσος όρος του εισοδήματος που έχει δηλωθεί συνολικά κατά τα τρία προηγούμενα οικονομικά έτη από εκείνο που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και αυτό που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια, να μην υπερβαίνει το δωδεκα-πλάσιο της μηνιαίας κύριας ακαθάριστης σύνταξης που αντιστοιχεί, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, σε πτυχιούχο δημόσιο υπάλληλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με 35 έτη δημόσιας υπηρεσίας.

        Όχι Όχι

       • 4 Φορολογικές Να υπάρχει δηλωθέν εισόδημα στην αρμόδια ΔΟΥ από την άσκηση της δραστηριότητας λογοτέχνη ή καλλιτέχνη, κατά ένα οποιοδήποτε οικονομικό έτος πριν τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας ή του 50ού για όσους έχουν καταστεί ανίκανοι.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 4 4151 2013 103 Α

        Περιγραφή Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3075/2002, όπως αυτό αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3620/2007 και της παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 4151/2013, δικαίωμα ισόβιας μηνιαίας σύνταξης από το Δημόσιο Ταμείο έχουν λογοτέχνες και Καλλιτέχνες που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην ανάπτυξη των γραμμάτων ή των τεχνών. Η εν λόγω σύνταξη απονέμεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού & Αθλητισμού και ο αριθμός των προτεινόμενων δικαιούχων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι (20) ετησίως. Στην κατηγορία των λογοτεχνών περιλαμβάνονται λογοτέχνες, μεταφραστές λογοτεχνίας, δοκιμιογράφοι φιλοσοφικού και φιλολογικού δοκιμίου, ιστορικοί συγγραφείς - ιστοριογράφοι και σεναριογράφοι. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, για την προσφορά ή όχι διακεκριμένων υπηρεσιών αξιολογεί και αποφαίνεται, με πλήρως αιτιολογημένη γνώμη, εννεαμελής Επιτροπή, μεταξύ των οποίων και δύο (2) προσωπικότητες της κατηγορία λογοτεχνών, μετά από πρόταση των συλλογικών τους φορέων -σε όσες περιπτώσεις υπάρχει συλλογική εκπροσώπηση- οι οποίοι είθισται να ασκούν τον ρόλο των εισηγητών. Επίσης, για τη χορήγηση της εν λόγω σύνταξης απαιτείται στα πρόσωπα των δικαιούχων να συντρέχουν σωρευτικά προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στις προαναφερόμενες διατάξεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται και άλλα διαδικαστικά θέματα, σχετικά με το θέμα της συνταξιοδότησης Λογοτεχνών - Καλλιτεχνών.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL85SHhfC--biJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTXJclAP91Fn3nPnI4JSB7jF4B NxKbw ZHozmGBJsfo

       • Νόμος 2 3620 2007 276 Α

        Περιγραφή Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3075/2002, όπως αυτό αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3620/2007 και της παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 4151/2013, δικαίωμα ισόβιας μηνιαίας σύνταξης από το Δημόσιο Ταμείο έχουν λογοτέχνες και Καλλιτέχνες που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην ανάπτυξη των γραμμάτων ή των τεχνών. Η εν λόγω σύνταξη απονέμεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού & Αθλητισμού και ο αριθμός των προτεινόμενων δικαιούχων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι (20) ετησίως. Στην κατηγορία των λογοτεχνών περιλαμβάνονται λογοτέχνες, μεταφραστές λογοτεχνίας, δοκιμιογράφοι φιλοσοφικού και φιλολογικού δοκιμίου, ιστορικοί συγγραφείς - ιστοριογράφοι και σεναριογράφοι. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, για την προσφορά ή όχι διακεκριμένων υπηρεσιών αξιολογεί και αποφαίνεται, με πλήρως αιτιολογημένη γνώμη, εννεαμελής Επιτροπή, μεταξύ των οποίων και δύο (2) προσωπικότητες της κατηγορία λογοτεχνών, μετά από πρόταση των συλλογικών τους φορέων -σε όσες περιπτώσεις υπάρχει συλλογική εκπροσώπηση- οι οποίοι είθισται να ασκούν τον ρόλο των εισηγητών. Επίσης, για τη χορήγηση της εν λόγω σύνταξης απαιτείται στα πρόσωπα των δικαιούχων να συντρέχουν σωρευτικά προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στις προαναφερόμενες διατάξεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται και άλλα διαδικαστικά θέματα, σχετικά με το θέμα της συνταξιοδότησης Λογοτεχνών - Καλλιτεχνών.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL8oThD19CXOPx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuemHsEbnJE0pNdSC6IoZIFxZ 1xDSojYWMv3XbZVCU03

       • Νόμος 1 3075 2002 297 Α

        Περιγραφή Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3075/2002, όπως αυτό αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3620/2007 και της παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 4151/2013, δικαίωμα ισόβιας μηνιαίας σύνταξης από το Δημόσιο Ταμείο έχουν λογοτέχνες και Καλλιτέχνες που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην ανάπτυξη των γραμμάτων ή των τεχνών. Η εν λόγω σύνταξη απονέμεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού & Αθλητισμού και ο αριθμός των προτεινόμενων δικαιούχων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι (20) ετησίως. Στην κατηγορία των λογοτεχνών περιλαμβάνονται λογοτέχνες, μεταφραστές λογοτεχνίας, δοκιμιογράφοι φιλοσοφικού και φιλολογικού δοκιμίου, ιστορικοί συγγραφείς - ιστοριογράφοι και σεναριογράφοι. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, για την προσφορά ή όχι διακεκριμένων υπηρεσιών αξιολογεί και αποφαίνεται, με πλήρως αιτιολογημένη γνώμη, εννεαμελής Επιτροπή, μεταξύ των οποίων και δύο (2) προσωπικότητες της κατηγορία λογοτεχνών, μετά από πρόταση των συλλογικών τους φορέων -σε όσες περιπτώσεις υπάρχει συλλογική εκπροσώπηση- οι οποίοι είθισται να ασκούν τον ρόλο των εισηγητών. Επίσης, για τη χορήγηση της εν λόγω σύνταξης απαιτείται στα πρόσωπα των δικαιούχων να συντρέχουν σωρευτικά προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στις προαναφερόμενες διατάξεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται και άλλα διαδικαστικά θέματα, σχετικά με το θέμα της συνταξιοδότησης Λογοτεχνών - Καλλιτεχνών.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHghqNAYvmYB3dtvSoClrL8e4YY2si74Fd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVaCCM6Bfpt2DSaDp-nd6QCgCqCbEqGUNat9799PAO U

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/369556/27953/27404/26410/869 2020 533 Υ.Ο.Δ.Δ.

        Περιγραφή Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για τις τιμητικές συντάξεις Καλλιτεχνών - Λογοτεχνών.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88tJ5LiCZfll5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V6PZKHBUSqIM6CiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtWg8qSD2mRCvG wTahXlJNuvmc97mbErFZTCW3PvJF1B

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/141674/11669/11449/507 2020 206 Υ.Ο.Δ.Δ.

        Περιγραφή Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για τις τιμητικές συντάξεις Καλλιτεχνών - Λογοτεχνών.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8zQO9P8 z1iZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V6PZKHBUSqIM6CiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtbAhzl5Dt4MvBhZaq9ePsfFaPKz03ZWXVW0D4hEf0ghL

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/610823/46390/45272/1401 2020 19 Υ.Ο.Δ.Δ.

        Περιγραφή Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για τις τιμητικές συντάξεις Καλλιτεχνών - Λογοτεχνών.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8rzyE3xwSGuPtIl9LGdkF5wBZiA0Bzo5H8knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVwhpBnlVUOjMDIgjUBW4aaNRSYlgUl5lc1hWdTau -x

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ ΤΔΥΕΦ/496585/34621/29415/1339 2018 611 Υ.Ο.Δ.Δ.

        Περιγραφή Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για τις τιμητικές συντάξεις Καλλιτεχνών - Λογοτεχνών.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL87bXAiag8bp95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V6PZKHBUSqIM6CiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtRQe1KgHGce0FNlM9TMoOgVG2JF6nQJ9yLBO1MHkBloo

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/ 347477/23705/18836/980 2018 432 Υ.Ο.Δ.Δ.

        Περιγραφή Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για τις τιμητικές συντάξεις Καλλιτεχνών - Λογοτεχνών.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8xPb2K9j7o6d5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V6PZKHBUSqIM6CiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtUxt4K7KvV PkvrfOyzo96nNI04CPsawnoYMJsK5wo8P

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/445728/ 36126/34236/2313 2017 633 Υ.Ο.Δ.Δ.

        Περιγραφή Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για τις τιμητικές συντάξεις Καλλιτεχνών - Λογοτεχνών.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8iUnSPqHBOlN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V6PZKHBUSqIM6CiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtQVNXuePcmmq3KPr2uXQr5jsBlBGaEzKY9AoB 4h 1Hr

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/240037/23852/ 21421/1371 2016 430 Υ.Ο.Δ.Δ.

        Περιγραφή Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για τις τιμητικές συντάξεις Καλλιτεχνών - Λογοτεχνών.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp 31M9ESQXdtvSoClrL8gIlI0rlzRk55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V6PZKHBUSqIM6CiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtcoPdGGTNFFMYIL-rAl8-VR1A3RZ1HsDkIUXR wvLcFr

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/194638/23165/20598/ 934 2015 543 Υ.Ο.Δ.Δ.

        Περιγραφή Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για τις τιμητικές συντάξεις Καλλιτεχνών - Λογοτεχνών.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8Y2nvTBQPs7l5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V6PZKHBUSqIM6CiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtUztcMC-ZNIenkfAhGY4 v cnxIPSuVWiY5ws84x-Zrf

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/338077/9285/8393/301 2014 843 Υ.Ο.Δ.Δ.

        Περιγραφή Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για τις τιμητικές συντάξεις Καλλιτεχνών - Λογοτεχνών.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL87PrpMF6b2Sl5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V6PZKHBUSqIM6CiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtTcnhI0f107uIU1hsi6ksmVw66LXwyXorQWejbKT959A

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/ 46577/6045/5147/289 2014 240 Υ.Ο.Δ.Δ.

        Περιγραφή Κοινή υπουργική απόφαση συγκρότησης Επιτροπής για τις τιμητικές συντάξεις Καλλιτεχνών - Λογοτεχνών.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL847AG mgQA5p5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V6PZKHBUSqIM6CiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtaHX7vOtc4J72bf4glIe0Pv7hbV4mSrY1eONmdJ5CtXn

       • 1 Παραλαβή αίτησης του ενδιαφερόμενου συνοδευόμενη από το εργοβιογραφικό του

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ενδιαφερόμενοι λογοτέχνες μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους ή του 50ού, κατά περίπτωση, δύνανται να υποβάλλουν στο Υπουργείο Πολιτισμού αίτηση για απονομή σύνταξης, μαζί με τα στοιχεία εκείνα που θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή, αναφορικά με την προσφορά των υπηρεσιών τους. Η αίτηση αυτή λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ).

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος της αίτησης και σύνταξη σχετικής εισήγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έλεγχος αίτησης και φακέλου που έχει καταθέσει ο ενδιαφερόμενος και αποστολή τους στους εισηγητές και στα υπόλοιπα μέλη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, προκειμένου να συνταχθεί σχετική και πλήρως τεκμηριωμένη εισήγηση που παρουσιάζεται στη συνεδρίαση.

        Όχι Όχι


       • 3 Συνεδρίαση αρμοδίου Συλλογικού οργάνου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια Επιτροπή Τιμητικών Συντάξεων Λογοτεχνών - Καλλιτεχνών συνεδριάζει εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αποφαίνεται κατά το μέρος της αρμοδιότητας της επί των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

        Όχι Όχι


       • 4 Κοινοποίηση Απόφασης αρμόδιας Επιτροπής στους ενδιαφερόμενους


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Κατόπιν υπογραφής του σχετικού πρακτικού της συνεδρίασης της αρμόδιας Επιτροπής, κοινοποιείται στους αιτούντες η απόφαση αυτής. Η κοινοποίηση πραγματοποιείται με έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης, το οποίο λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ). Για τις αιτήσεις που θα κριθούν θετικά από την Επιτροπή αναζητούνται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχηματίζεται φάκελος, στον οποίο, εκτός από τα προαναφερόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους, περιλαμβάνεται επιπλέον η αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής και γραπτή η εισήγηση του εισηγητή που έχει ορισθεί για την υπόθεση.

        Όχι Όχι


       • 5 Αποστολή φακέλων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Οι φάκελοι που σχηματίζονται κατά το βήμα 4 διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Ελέγχου και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών και Προσωπικών Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων. Η εν λόγω Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους συντάσσει σχέδιο κοινής απόφασης, με την οποία κρίνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των αιτούντων τιμητική σύνταξη λογοτεχνών, η οποία αποστέλλεται για υπογραφή στους συναρμόδιους Υπουργούς και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

        Όχι Ναι       • 1 Δελτίο ταυτότητας ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης Αντίγραφο εγγράφου

        Δελτίο ταυτότητας ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Εργοβιογραφικό σημείωμα. Βιογραφικό Σημείωμα

        Εργοβιογραφικό σημείωμα.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Αντίτυπα λογοτεχνικού έργου αιτούντος. Άλλο

        Αντίτυπα λογοτεχνικού έργου αιτούντος.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.