Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες της περιοχής στην οποία προσλαμβάνονται

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc868601f-2ec2-4149-b8a6-59b146de1077 485534

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

4 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη τοποθέτηση των προσλαμβανόμενων ανά φάση πρόσληψης αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες, η οποία γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία μπορεί να επαναλαμβάνεται καθ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους αναλόγως των φάσεων προσλήψεων που διενεργούνται.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση-δήλωση προτίμησης τοποθέτησης αναπληρωτή

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΟΠΣΥΔ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α). Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες της περιοχής στην οποία προσλαμβάνονται


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Διοικητικές Απαραίτητη προϋπόθεση η συμπερίληψη του εκπαιδευτικού σε απόφαση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Να διαθέτει ο χρήστης κωδικούς για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.)

       Όχι Όχι

      • Νόμος 166 4823 2021 136 Α

       Περιγραφή Η τοποθέτηση των προσλαμβανόμενων σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης. Κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων προηγείται η κάλυψη λειτουργικών κενών σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και κενών/κενούμενων θέσεων σε ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία, με προτεραιότητα στα μονοθέσια και ακολούθως στα διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 100548/ΓΔ5 2021 3785 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση της διαδικασίας τοποθέτησης των προσλαμβανόμενων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203785

      • Υπουργική Απόφαση 5 παρ. 9 & 10 104627/ΓΔ5 2020 3344 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση της διαδικασίας τοποθέτησης των προσλαμβανόμενων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων. Αποκλειστικό κριτήριο τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της ίδιας περιοχής πρόσληψης αποτελεί η σειρά κατάταξής τους στους αξιολογικούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π., βάσει της οποίας και διενεργήθηκε η πρόσληψη.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%229%CE%95%CE%92%CE%9546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-7%CE%A6%CE%9B%22&page=0

       ΑΔΑ 9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ

      • 1 Εισαγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των προς κάλυψη κενών θέσεων στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την έκδοση της απόφασης πρόσληψης οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εισάγουν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) τις προς κάλυψη κενές θέσεις σε σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων.

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα δίνεται στην κάλυψη των κενών αφενός σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης έναντι των Τμημάτων Ένταξης και αφετέρου σε ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία, με προτεραιότητα στα μονοθέσια και ακολούθως στα διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων από τους προσλαμβανόμενους


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Την επόμενη ημέρα από την έκδοση της απόφασης πρόσληψης, για την τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων, που διατίθενται προς κάλυψη, οι προσληφθέντες υποβάλλουν σχετική δήλωση, στην οποία υποχρεούνται να δηλώσουν, κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.).

       Σημειώσεις Σε ενδεχόμενη, δε, παράλειψη εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης, ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος τηρώντας τη διαδικασία της κατά προτεραιότητας τοποθέτησης σε ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία, πρωτίστως στα μονοθέσια και ακολούθως στα διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία (παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019).

       Όχι Όχι


      • 3 Ενημέρωση εκπαιδευτικών με γραπτό μήνυμα (sms) για τη σχολική μονάδα τοποθέτησης μέσω του Ο.Π.ΣΥ.Δ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης τοποθέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.