Τοποθετήσεις Νεοεξερχόμενων Υπαστυνόμων Β από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση50838a3f-a646-4e3d-99dc-f515929575b1 906037

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην τοποθέτηση σε Υπηρεσίες του Σώματος, αποφοίτων του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η τοποθέτηση πραγματοποιείται σε κενές οργανικές θέσεις του βαθμού με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Ως υπηρεσιακά κριτήρια νοούνται εκείνα που συνδέονται με υπηρεσιακές ανάγκες, όπως η προϋπηρεσία σε ορισμένες Υπηρεσίες, η εμπειρία, οι ειδικές γνώσεις, η υπηρεσιακή απόδοση και η πειθαρχικότητα. Ως κοινωνικά κριτήρια νοούνται ιδίως η προτίμηση του ενδιαφερομένου, η οικογενειακή του κατάσταση, η συνυπηρέτηση, οι λόγοι υγείας και οι σπουδές του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

"ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ"

Σημειώσεις

Η ως άνω αναφερόμενη "Αίτηση -Δήλωση" δεν αποτελεί τυποποιημένο έγγραφο - υπόδειγμα της Ελληνικής Αστυνομίας. O ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει τυχόν έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων που επικαλείται. Από την κείμενη νομοθεσία δεν ορίζονται ρητά τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Υποβολή αίτησης τροποποίησης κατ εφαρμογή άρθρου 11 Π.Δ. 100/2003, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής τοποθέτησης. Η υποβολή προσφυγής έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Τοποθετήσεις Νεοεξερχόμενων Υπαστυνόμων Β από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.)

      Επίσημος τίτλος

      Τοποθετήσεις Νεοεξερχόμενων Υπαστυνόμων Β από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Επαγγελματικές Αποφοίτηση από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Οποιοδήποτε έγγραφο (δημόσιο ή ιδιωτικό) κρίνεται απαραίτητο από τον αιτούντα να συνυποβληθεί με την αίτηση τοποθέτησης προκειμένου να τεκμηριώσει τους λόγους που επικαλείται για την τοποθέτηση. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Οποιοδήποτε έγγραφο (δημόσιο ή ιδιωτικό) κρίνεται απαραίτητο από τον αιτούντα να συνυποβληθεί με την αίτηση τοποθέτησης προκειμένου να τεκμηριώσει τους λόγους που επικαλείται για την τοποθέτηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line. O ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει τυχόν έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων που επικαλείται. Από την κείμενη νομοθεσία δεν ορίζονται ρητά απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Προεδρικό Διάταγμα 9 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Το άρθρο καθορίζει τη διαδικασία, τα κριτήρια και το αρμόδιο προς λήψη απόφασης όργανο για την τοποθέτηση των αστυνομικών που αποφοιτούν από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄. (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 5 Π.Δ. 27/2019, άρθρο 25 Π.Δ. 6/2018, άρθρο 9 Π.Δ. 100/2003)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • 1 Παραλαβή αίτησης επιθυμίας υπηρεσιών τοποθέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν διαταγής της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, οι φοιτούντες στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων καλούνται να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης σε Υπηρεσίες του Σώματος, συμπληρώνοντας συνημμένο υπόδειγμα και συναποστέλλοντας τυχόν δικαιολογητικά - χρήσιμα έγγραφα, σχετικά με τους λόγους που επιθυμούν την τοποθέτησή τους στις συγκεκριμένες Υπηρεσίες. Οι εν λόγω αιτήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή προτάσεων από τις υπηρεσίες των φοιτούντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν σχετικής διαταγής της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούσαν οι φοιτούντες πριν την είσοδό τους στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, υποβάλλουν ιεραρχικά τις προτάσεις τους αναφορικά με το αν συνηγορούν ή όχι για την επανατοποθέτησή τους στις Υπηρεσίες αυτές.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 3 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση, εξετάζει τόσο τις υποβληθείσες αιτήσεις μετά των τυχόν συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών όσο και τις προτάσεις των Υπηρεσιών και αποφασίζει την τοποθέτηση των νέων Υπαστυνόμων Β΄. Οι τοποθετήσεις πραγματοποιούνται σε κενές θέσεις του βαθμού, με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια, σε Υπηρεσίες της περιοχής μετάθεσης από την οποία προέρχονται οι φοιτούντες ή αυτής την οποία δηλώνουν ως προτίμηση ή άλλης εντός της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης όπου ανήκουν οι ως άνω περιοχές μετάθεσης ή όμορης περιοχής μετάθεσης των ανωτέρω της ηπειρωτικής Ελλάδας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός και εξαρτάται από την ημερομηνία λήξης της φοίτησης καθώς και την ημερομηνία ορκομωσίας (λαμβάνει χώρα συνήθως το μήνα Ιούνιο).

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση διαταγής τοποθέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, η Απόφαση του Ανώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων κοινοποείται με διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου στους ενδιαφερόμενους από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Η διαταγή τοποθέτησης αποστέλεται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, μέσα σε εύλογο χρόνο αμέσως μετά το πέρας της συνεδρίασης του Ανωτέρου Συμβουλίου Μεταθέσεων Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 5 Λήξη διαδικασίας       Ναι Ναι


      • 6 Παραλαβή τυχόν ενδικοφανών προσφυγών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής τοποθέτησης, οι τοποθετούμενοι δύνανται να υποβάλουν προσφυγή, με αίτημα την τροποποίηση αυτής. Οι ενδικοφανείς προσφυγές υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Ναι Όχι


      • 7 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση, εξετάζει τις τυχόν υποβληθείσες ενδικοφανείς προσφυγές. Οι ενδικοφανείς προσφυγές εξετάζονται κατ ανάλογο τρόπο με τη λήψη απόφασης περί της αρχικής τοποθέτησης.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση διαταγής επί τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, η Απόφαση του Ανώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων κοινοποείται με διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου στους ενδιαφερόμενους από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Η σχετική διαταγή αποστέλεται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, μέσα σε εύλογο χρόνο αμέσως μετά το πέρας της συνεδρίασης του Ανωτέρου Συμβουλίου Μεταθέσεων Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.