Τοποθετήσεις αστυνομικού προσωπικού που επανακατατάσσεται ή επαναφέρεται καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ενεργό υπηρεσία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση556b2860-69c4-4934-81b6-7254787bc039 556286

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην τοποθέτηση σε Υπηρεσία του Σώματος με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια, κατόπιν Απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και απευθύνεται στο αστυνομικό προσωπικό το οποίο επανακατατάσσεται ή επαναφέρεται καθ οιονδήποτε τρόπο στην ενεργό υπηρεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Αίτηση στην οποία θα αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες επιθυμεί να τοποθετηθεί ο ενδιαφερόμενος καθώς και τυχόν ειδικότεροι λόγοι που υφίστανται.

Σημειώσεις

Η αίτηση που υποβάλλεται δεν είναι δεσμευτική για τη Διοίκηση καθώς στη σχετική νομοθεσία δεν προβλέπεται η υποβολή αίτησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Υποβολή αίτησης τροποποίησης κατ εφαρμογή άρθρου 11 Π.Δ. 100/2003, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής τοποθέτησης. Η υποβολή προσφυγής έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Τοποθετήσεις Αστυνομικών που Επανακατατάσσονται ή Επαναφέρονται καθ οιονδήποτε τρόπο στην Ενεργό Υπηρεσία

      Επίσημος τίτλος

      Τοποθετήσεις Αστυνομικού Προσωπικού που Επανακατατάσσεται ή Επαναφέρεται καθ οιονδήποτε τρόπο στην Ενεργό Υπηρεσία

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία ή την επανακατάξη καθοιονδήποτε τρόπο

       Όχι Όχι

      • 1 Οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται απαραίτητο από τον ενδιαφερόμενο να συνυποβληθεί με την αίτηση τοποθέτησης. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται απαραίτητο από τον ενδιαφερόμενο να συνυποβληθεί με την αίτηση τοποθέτησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • Προεδρικό Διάταγμα 10 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Το άρθρο αναφέρει τις λοιπές περιπτώσεις τοποθετήσεων αστυνομικού προσωπικού οι οποίες δύνανται να πραγματοποιηθούν. (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 2 παράγραφος 6 Π.Δ. 88/2019, άρθρο 6 Π.Δ. 75/2016, άρθρο 10 Π.Δ. 100/2003)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • 1 Παραλαβή αίτησης εκδήλωσης επιθυμίας Υπηρεσιών τοποθέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπηρεσία του επανελθόντος στην ενεργό Υπηρεσία ή επανακατατασσόμενου, δύναται μετά τη δημοσίευση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) να παραλάβει αίτηση στην οποία θα αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες επιθυμεί να τοποθετηθεί καθώς και οι τυχόν λόγοι. Η αίτηση που υποβάλλεται δεν είναι δεσμευτική για τη Διοίκηση καθώς στη σχετική νομοθεσία δεν προβλέπεται η υποβολή αίτησης. Η εν λόγω αίτηση διαβιβάζεται στην προϊστάμενη Υπηρεσία.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, εξετάζει την υποβληθείσα αίτηση επιθυμίας τοποθέτησης και τα τυχόν δικαιολογητικά και αποφασίζει για την τοποθέτηση με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης τοποθέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αφού ληφθεί Απόφαση από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας περί της τοποθέτησης, εκδίδεται σχετική Απόφαση και κοινοποείται στην Υπηρεσία του ενδιαφερομένου.

       Σημειώσεις Η Απόφαση αποστέλλεται στην Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου μέσα σε εύλογο χρόνο, από τη λήψη της Απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή τυχόν ενδικοφανών προσφυγών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της Απόφασης τοποθέτησης, η Υπηρεσία του τοποθετούμενου δύνανται να παραλάβει ενδικοφανή προσφυγή, με αίτημα την τροποποίηση αυτής.

       Όχι Όχι


      • 5 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας εξετάζει τις τυχόν υποβληθείσες ενδικοφανείς προσφυγές και αποφασίζει επ αυτών. Εξετάζονται κατ ανάλογο τρόπο με τη λήψη απόφασης περί της αρχικής τοποθέτησης.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης επί τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται Απόφαση με την οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους η Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας επί της ενδικοφανούς προσφυγής.

       Σημειώσεις Η Απόφαση αποστέλλεται στην Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου μέσα σε εύλογο χρόνο, από τη λήψη της Απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.