Τοποθετήσεις αστυνομικού προσωπικού που προσλαμβάνονται ως αστυνομικοί ειδικών καθηκόντων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση905bf640-f68c-4d2f-bc82-e10559631ec4 905640

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην τοποθέτηση, είτε ιδιωτών που προσλαμβάνονται στην Ελληνική Αστυνομία ως αστυνομικοί ειδικών καθηκόντων είτε αποφοίτων του Ιατρικού Τμήματος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων που κατανέμονται στην Ελληνική Αστυνομία, σε Υπηρεσίες του Σώματος στις οποίες υφίσταται κενή οργανική θέση της κατηγορίας και της ειδικότητας στην οποία κατανεμήθηκαν.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η τοποθέτηση πραγματοποιείται με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Ως υπηρεσιακά κριτήρια νοούνται εκείνα που συνδέονται με υπηρεσιακές ανάγκες, όπως η προϋπηρεσία σε ορισμένες Υπηρεσίες, η εμπειρία, οι ειδικές γνώσεις, η υπηρεσιακή απόδοση και η πειθαρχικότητα. Ως κοινωνικά κριτήρια νοούνται ιδίως η προτίμηση του ενδιαφερομένου, η οικογενειακή του κατάσταση, η συνυπηρέτηση, οι λόγοι υγείας και οι σπουδές του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση

Σημειώσεις

Δεν υφίσταται στη σχετική νομοθεσία υποχρέωση υποβολής αίτησης τοποθέτησης. O ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει τυχόν έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων που επικαλείται. Από την κείμενη νομοθεσία δεν ορίζονται ρητά απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Υποβολή αίτησης τροποποίησης κατ΄εφαρμογή άρθρου 11 Π.Δ. 100/2003

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Τοποθετήσεις αστυνομικών που προσλαμβάνονται ως ειδικών καθηκόντων

      Επίσημος τίτλος

      Τοποθετήσεις αστυνομικού προσωπικού που προσλαμβάνονται ως αστυνομικοί ειδικών καθηκόντων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Οποιοδήποτε έγγραφο (δημόσιο ή ιδιωτικό) κρίνεται απαραίτητο από τον αιτούντα να συνυποβληθεί με την αίτηση τοποθέτησης προκειμένου να τεκμηριώσει τους λόγους που επικαλείται για την τοποθέτηση. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Οποιοδήποτε έγγραφο (δημόσιο ή ιδιωτικό) κρίνεται απαραίτητο από τον αιτούντα να συνυποβληθεί με την αίτηση τοποθέτησης προκειμένου να τεκμηριώσει τους λόγους που επικαλείται για την τοποθέτηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line. O ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει τυχόν έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων που επικαλείται. Από την κείμενη νομοθεσία δεν ορίζονται ρητά απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Προεδρικό Διάταγμα 10 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Το άρθρο αναφέρει τις λοιπές περιπτώσεις τοποθετήσεων αστυνομικού προσωπικού οι οποίες δύνανται να πραγματοποιηθούν (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 6 Π.Δ. 88/2019 και το άρθρο 6 Π.Δ. 75/2016)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • 1 Παραλαβή αίτησης εκδήλωσης επιθυμίας υπηρεσιών τοποθέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο νέος αστυνομικός Ειδικών Καθηκόντων, δύναται μετά τη δημοσίευση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, να υποβάλει αίτηση στην οποία θα αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες επιθυμεί να τοποθετηθεί καθώς και τυχόν λόγοι. Παράλληλα, δύναται να υποβάλει και σχετικά δικαιολογητικά. Παράλληλα, δύναται να υποβάλει και σχετικά δικαιολογητικά. Η αίτηση που υποβάλλεται δεν είναι δεσμευτική για τη Διοίκηση.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, εξετάζει την υποβληθείσα αίτηση επιθυμίας τοποθέτησης και τα τυχόν δικαιολογητικά και αποφασίζει για την τοποθέτηση Υπηρεσία στην οποία υφίσταται κενή οργανική θέση της κατηγορίας και της ειδικότητας στην οποία έχει κατανεμηθεί ο αστυνομικός.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης τοποθέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αφού ληφθεί Απόφαση από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας περί της τοποθέτησης, εκδίδεται σχετική Απόφαση και κοινοποείται στην Υπηρεσία του ενδιαφερομένου.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 4 Λήξη διαδικασίας       Ναι Ναι


      • 5 Παραλαβή τυχόν ενδικοφανών προσφυγών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της Απόφασης τοποθέτησης, οι τοποθετούμενοι δύνανται να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του αποφασίσαντος την τοποθέτηση οργάνου (Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας), με αίτημα την τροποποίηση αυτής. Η υποβολή προσφυγής έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 6 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας εξετάζει τις τυχόν υποβληθείσες ενδικοφανείς προσφυγές και αποφασίζει επ αυτών. Εξετάζονται κατ ανάλογο τρόπο με τη λήψη απόφασης περί της αρχικής τοποθέτησης.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση απόφασης επί τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται Απόφαση με την οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους η Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας επί της ενδικοφανούς προσφυγής.Η Απόφαση αποστέλλεται στην Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου μέσα σε εύλογο χρόνο, από τη λήψη της Απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.