Τοποθετήσεις ειδικών φρουρών.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe8d05043-6570-469d-96b9-907938efbba0 805043

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην τοποθέτηση σε Υπηρεσίες του Σώματος των Ειδικών Φρουρών μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι Ειδικοί Φρουροί τοποθετούνται σε Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και συγκεκριμένα σε αυτές των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης Αττικής και Μεταγωγών-Δικαστηρίων Αττικής, στην Υποδιεύθυνση Επιχειρήσεων και Προστασίας Μαρτύρων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών και σε Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων αρμοδιότητας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


Σημειώσεις

Η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line (εσωτερικό ΟΠΣ) ενώ δύναται να υποβληθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ως ταχυδρομική επιβεβαίωση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κατοχή κωδικών για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα Police On line

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Υποβολή αίτησης τροποποίησης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 του Π.Δ. 211/2005. Οι τοποθετούμενοι δικαιούνται όπως, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επόμενη της κοινοποίησης της διαταγής τοποθέτησης, υποβάλλουν, ιεραρχικά, προσφυγή ενώπιον του αποφασίσαντος την τοποθέτηση οργάνου, με αίτημα την τροποποίησή της. Η υποβολή προσφυγής έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Τοποθέτηση Ε.Φ., Τοποθέτηση ειδικού φρουρού

      Επίσημος τίτλος

      Τοποθετήσεις ειδικών φρουρών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Εκπαιδευτικές Η ολοκλήρωση της φοίτησης στα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 5, 7, 9 211 2005 254 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 5 περιγράφει τις περιπτώσεις τοποθετήσεων. Το άρθρο 7 περιγράφει τη διαδικασία, τα επιμέρους κριτήρια - προϋποθέσεις και λοιπές λεπτομέρειες οι οποίες διέπουν την τοποθέτηση των Ειδικών Φρουρών, όταν αποφοιτούν από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 17 παρ. 1 & 2 του Π.Δ. 75/2016). Το άρθρο 9 αναφέρει τη διαδικασία προσφυγής επί της διαταγής τοποθέτησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100254

      • 1 Έκδοση απόφασης τοποθέτησης στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία κοινοποιείται δέκα (10) ημέρες πριν την αποφοίτηση των Ειδικών Φρουρών στη Σχολή Αστυφυλάκων, κινείται η διαδικασία τοποθέτησης των Ειδικών Φρουρών στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής οφείλει να αναφέρει στη Σχολή Αστυφυλάκων τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες δικαιοδοσίας της όπου θα τοποθετήσει τους Ειδικούς Φρουρούς.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης τοποθέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Σχολή Αστυφυλάκων κοινοποιεί άμεσα την απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και την αναφορά της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής στους Ειδικούς Φρουρούς, οι οποίοι δηλώνουν υποχρεωτικά με αίτησή τους όλες τις Υπηρεσίες που αναφέρονται σ΄ αυτή κατά σειρά προτίμησης. Οι εν λόγω αιτήσεις υποβάλλονται άμεσα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

       Σημειώσεις Η αίτηση καταχωρείται στη σχετική μηχανογραφική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος Police on Line.

       Ναι Όχι


      • 3 Κατάρτιση ονομαστικού καταλόγου Ειδικών Φρουρών που θα στελεχώσουν συγκεκριμένες Υπηρεσίες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Επιτροπή καταρτίζει ονομαστικό κατάλογο εξερχόμενων από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων Ειδικών Φρουρών, οι οποίοι, κατ’ εφαρμογή κριτηρίων που ανάγονται στην προηγούμενη εργασιακή εμπειρία τους, στις ιδιαίτερες γνώσεις ή δεξιότητές τους και στην πειθαρχία που επέδειξαν κατά το στάδιο της εκπαίδευσής τους, μπορούν να τοποθετηθούν κατ΄ εξαίρεση στις Διευθύνσεις Άμεσης Δράσης Αττικής και Μεταγωγών-Δικαστηρίων Αττικής, στην Υποδιεύθυνση Επιχειρήσεων και Προστασίας Μαρτύρων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

       Σημειώσεις Η Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) ανώτερους Αξιωματικούς, ήτοι έναν (1) της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, έναν (1) της Διεύθυνσης Μεταγωγών-Δικαστηρίων Αττικής, έναν (1) της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, έναν (1) της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και έναν (1) της Σχολής Αστυφυλάκων.

       Ναι Όχι


      • 4 Κατανομή των Ειδικών Φρουρών σε Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής με απόφασή του κατανέμει τους Ειδικούς Φρουρούς σε κενές θέσεις των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης και Μεταγωγών-Δικαστηρίων, στην Υποδιεύθυνση Επιχειρήσεων και Προστασίας Μαρτύρων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών και σε Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων αρμοδιότητας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ανάλογα με την προτίμησή τους, με βάση τα μόρια από τη σειρά επιτυχίας τους κατά τις εξιτήριες εξετάσεις από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων, καθώς και τα μόρια από την οικογενειακή τους κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη και τον ονομαστικό κατάλογο που συνέταξε η πενταμελής Επιτροπή.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Ναι


      • 5 Λοιπές περιπτώσεις τοποθέτησης Ειδικών Φρουρών που αποφοιτούν σε μεταγενέστερο χρόνο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Ειδικοί Φρουροί που για οποιοδήποτε λόγο αποφοιτούν από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων μετά την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης και κατανομής των συνεκπαιδευμένων συναδέλφων τους, τοποθετούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και κατανέμονται σε οργανικές θέσεις που δεν καλύφθηκαν, κατ’ εφαρμογή κριτηρίων που ανάγονται στην προηγούμενη εργασιακή εμπειρία τους, στις ιδιαίτερες γνώσεις ή δεξιότητές τους και στην πειθαρχία που επέδειξαν κατά το στάδιο της εκπαίδευσής τους, καθώς και κοινωνικά κριτήρια (όπως λ.χ. η προτίμηση του ενδιαφερομένου, η οικογενειακή του κατάσταση, η συνυπηρέτηση και οι λόγοι υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του).

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.