Τοποθετήσεις ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που επαναφέρονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ενεργό υπηρεσία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση61b0b358-369b-47dd-9b3c-63da49f7ce7c 610358

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην τοποθέτηση σε Υπηρεσία του Σώματος με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια, κατόπιν διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και απευθύνεται σε Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες που επαναφέρονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ενεργό υπηρεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση στην οποία θα αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες επιθυμεί να τοποθετηθεί ο ενδιαφερόμενος καθώς και τυχόν ειδικότεροι λόγοι που υφίστανται.

Σημειώσεις

Η αίτηση που υποβάλλεται δεν είναι δεσμευτική για τη Διοίκηση καθώς στη σχετική νομοθεσία δεν προβλέπεται η υποβολή αίτησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κατοχή κωδικών για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα Police On line

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Ο τοποθετούμενος Ειδικός Φρουρός ή Συνοριακός Φύλακας δικαιούται όπως, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επόμενη της κοινοποίησης της διαταγής τοποθέτησης, υποβάλλει ιεραρχικά, προσφυγή, με αίτημα την τροποποίησή της, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 του Π.Δ. 211/2005.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Τοποθετήσεις Ε.Φ. επανερχόμενων στην ενεργό υπηρεσία, Τοποθετήσεις Σ.Φ. επανερχόμενων στην ενεργό υπηρεσία, Επαναφορά Ε.Φ., Επαναφορά Ειδικού Φρουρού, Επαναφορά Σ.Φ., Επαναφορά Συνοριακού Φύλακα

      Επίσημος τίτλος

      Τοποθετήσεις ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που επαναφέρονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ενεργό υπηρεσία


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Έκδοση απόφασης που δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) για την επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία καθ΄ οιονδήποτε τρόπο.

       Όχι Όχι

      • 1 Οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται απαραίτητο από τον ενδιαφερόμενο να συνυποβληθεί με την αίτηση τοποθέτησης. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται απαραίτητο από τον ενδιαφερόμενο να συνυποβληθεί με την αίτηση τοποθέτησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Η κατάθεση γίνεται από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε του πληροφοριακού συστήματος Police On Line.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Προεδρικό Διάταγμα 5, 8, 9 211 2005 254 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 5 περιγράφει τις περιπτώσεις τοποθετήσεων. Το άρθρο 8 παρ. 1 περιγράφει τη διαδικασία και λοιπές λεπτομέρειες οι οποίες διέπουν την τοποθέτηση Ειδικών Φρουρών ή Συνοριακών Φυλάκων οι οποίοι επαναφέρονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ενεργό υπηρεσία. Το άρθρο 9 αναφέρει τη διαδικασία προσφυγής επί της διαταγής τοποθέτησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100254

      • 1 Υποβολή αίτησης επιθυμίας Υπηρεσιών τοποθέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο επανερχόμενος στην ενεργό Υπηρεσία Ειδικός Φρουρός ή Συνοριακός Φύλακας δύναται μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης επαναφοράς, να υποβάλει αίτηση στην οποία θα αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες επιθυμεί να τοποθετηθεί καθώς και οι τυχόν λόγοι. Η αίτηση που υποβάλλεται δεν είναι δεσμευτική για τη Διοίκηση καθώς στη σχετική νομοθεσία δεν προβλέπεται η υποβολή αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας εξετάζει την υποβληθείσα αίτηση τοποθέτησης και τα τυχόν δικαιολογητικά και αποφασίζει για την τοποθέτηση με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης τοποθέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αφού ληφθεί απόφαση από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας περί της τοποθέτησης, εκδίδεται σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείται στην Υπηρεσία τοποθέτησης και στον ενδιαφερόμενο Ειδικό Φρουρό ή Συνοριακό Φύλακα.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή τυχόν ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο τοποθετούμενος Ειδικός Φρουρός ή Συνοριακός Φύλακας δικαιούται όπως, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επόμενη της κοινοποίησης της διαταγής τοποθέτησης, υποβάλλει ιεραρχικά, προσφυγή, με αίτημα την τροποποίησή της.

       Σημειώσεις Η υποβολή προσφυγής έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

       Όχι Όχι


      • 5 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας εξετάζει την τυχόν υποβληθείσα ενδικοφανή προσφυγή και αποφασίζει επ΄ αυτής. Εξετάζεται κατ΄ ανάλογο τρόπο με τη λήψη απόφασης περί της αρχικής τοποθέτησης.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση, η οποία κοινοποιείται στον προσφεύγοντα Ειδικό Φρουρό ή Συνοριακό Φύλακα, με διαταγή του Προϊσταμένου του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.