Τοποθετήσεις ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που μετατάσσονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3d720b36-83a7-4a3a-a142-5f5f4806abca 372036

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία απευθύνεται σε Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες, για τους οποίους έχει αποφασιστεί η μετάταξή τους σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και αφορά την τοποθέτησή τους σε Υπηρεσία του Σώματος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι μετατασσόμενοι σε υπηρεσία γραφείου τοποθετούνται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αποκλειστικά για την άσκηση καθηκόντων διοικητικής υποστήριξης. Όσοι από τους μετατασσόμενους σε υπηρεσία γραφείου τοποθετήθηκαν σε άλλη περιοχή μετάθεσης κατ’ εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου και στη συνέχεια επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία, τοποθετούνται υποχρεωτικά σε υπηρεσία της ίδιας περιοχής μετάθεσης στην οποία υπηρετούσαν κατά τον χρόνο μετάταξής τους σε υπηρεσία γραφείου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση

Σημειώσεις

Δεν υφίσταται στη σχετική νομοθεσία υποχρέωση υποβολής αίτησης τοποθέτησης. Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line είτε να αποσταλεί ταχυδρομικά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κατοχή κωδικών για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα Police On line

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Υποβολή αίτησης τροποποίησης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 9 του Π.Δ. 211/2005.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Τοποθετήσεις Ε.Φ. υπηρεσία γραφείου, Τοποθετήσεις Σ.Φ. υπηρεσία γραφείου, Τοποθέτηση ειδικού φρουρού Υ.Γ., Τοποθέτηση συνοριακού φύλακα Υ.Γ.

      Επίσημος τίτλος

      Τοποθετήσεις ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που μετατάσσονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εργασιακές Έκδοση απόφασης διατήρησης στην ενέργεια και θέσης στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Έκδοση απόφασης σύστασης θέσης υπηρεσίας γραφείου.

       Όχι Όχι

      • 1 Ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει τυχόν έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων που επικαλείται. Από την κείμενη νομοθεσία δεν ορίζονται ρητά απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία. Αίτηση

       Ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει τυχόν έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων που επικαλείται. Από την κείμενη νομοθεσία δεν ορίζονται ρητά απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Η κατάθεση γίνεται από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line είτε ταχυδρομικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 6009

      • Προεδρικό Διάταγμα 5, 8, 9 211 2005 254 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 5 περιγράφει τις περιπτώσεις τοποθετήσεων. Το άρθρο 8 παρ. 2 περιγράφει τη διαδικασία και λοιπές λεπτομέρειες οι οποίες διέπουν την τοποθέτηση Ειδικών Φρουρών ή Συνοριακών Φυλάκων οι οποίοι μετατάσσονται σε υπηρεσία γραφείου (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 18 του Π.Δ. 75/2016). Το άρθρο 9 αναφέρει τη διαδικασία προσφυγής επί της διαταγής τοποθέτησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100254

      • 1 Παραλαβή αίτησης τοποθέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο μεταταγείς σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου Ειδικός Φρουρός ή Συνοριακός Φύλακας δύναται μετά την κοινοποίηση σ΄ αυτόν των αποφάσεων διατήρησης στην ενέργεια σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και σύστασης θέσης υπηρεσίας γραφείου, να υποβάλει αίτηση στην οποία θα αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες επιθυμεί να τοποθετηθεί καθώς και οι τυχόν λόγοι. Η Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου παραλαμβάνει την αίτηση και την υποβάλει στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Η αίτηση που υποβάλλεται δεν είναι δεσμευτική για τη Διοίκηση καθώς στη σχετική νομοθεσία δεν προβλέπεται η υποβολή αίτησης.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας εξετάζει την υποβληθείσα αίτηση τοποθέτησης και τα τυχόν δικαιολογητικά και αποφασίζει για την τοποθέτηση με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης τοποθέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αφού ληφθεί Απόφαση από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας περί της τοποθέτησης, εκδίδεται σχετική Απόφαση και κοινοποιείται στην Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου Ειδικού Φρουρού ή Συνοριακού Φύλακα.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 4 Λήξη διαδικασίας       Ναι Ναι


      • 5 Παραλαβή τυχόν ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο τοποθετούμενος Ειδικός Φρουρός ή Συνοριακός Φύλακας δικαιούται όπως, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επόμενη της κοινοποίησης της απόφασης, υποβάλλει ιεραρχικά προσφυγή, με αίτημα την τροποποίησή της. Η ενδικοφανής προσφυγή παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου και διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Η υποβολή προσφυγής έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 6 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας εξετάζει την τυχόν υποβληθείσα ενδικοφανή προσφυγή και αποφασίζει επ΄ αυτής. Εξετάζεται κατ΄ ανάλογο τρόπο με τη λήψη απόφασης περί της αρχικής τοποθέτησης.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση, η οποία κοινοποιείται στον προσφεύγοντα Ειδικό Φρουρό ή Συνοριακό Φύλακα, με διαταγή του Προϊσταμένου του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.