Τοποθετήσεις ειδικών φρουρών που συγκροτούν τις ομάδες προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa5491378-4e36-42ac-b301-c5cce7527689 549137

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην τοποθέτηση των Ειδικών Φρουρών που συγκροτούν τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.) όταν αποφοιτούν από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων. Οι Ειδικοί Φρουροί που συγκροτούν τις Ο.Π.Π.Ι. τοποθετούνται σε Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ενώ δύναται με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας να αποσπώνται, σε Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και Θεσσαλονίκης καθώς και σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών, αποκλειστικά για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση με την οποία δηλώνονται υποχρεωτικά όλες οι ορισθείσες Υπηρεσίες, κατά σειρά προτίμησης.

Σημειώσεις

Η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line και εν συνεχεία η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ταχυδρομική επιβεβαίωση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κατοχή κωδικών για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα Police On line

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Ο τοποθετούμενος Ειδικός Φρουρός δικαιούται όπως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την επόμενη της κοινοποίησης της διαταγής τοποθέτησης, υποβάλλει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του αποφασίσαντος την τοποθέτηση οργάνου, με αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησής της, κατ εφαρμογή του άρθρου 10 του Π.Δ. 53/2022. Η υποβολή προσφυγής δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Τοποθετήσεις Ο.Π.Π.Ι., Τοποθετήσεις ΟΠΠΙ, Τοποθετήσεις ειδικών φρουρών ΟΠΠΙ

      Επίσημος τίτλος

      Τοποθετήσεις ειδικών φρουρών που συγκροτούν τις ομάδες πρόληψης πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.)


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Η αποφοίτηση από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 6, 7, 10 53 2022 132 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 6 περιγράφει τις περιπτώσεις τοποθετήσεων των Ειδικών Φρουρών που συγκροτούν τις ομάδες προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.). Το άρθρο 7 περιγράφει τη διαδικασία, τα επιμέρους κριτήρια - προϋποθέσεις και λοιπές λεπτομέρειες οι οποίες διέπουν την τοποθέτηση των Ειδικών Φρουρών που συγκροτούν τις ομάδες προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.), όταν αποφοιτούν από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων. Το άρθρο 10 αναφέρει τη διαδικασία προσφυγής κατά της διαταγής τοποθέτησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100132

      • 1 Λήψη απόφασης τοποθέτησης των Ειδικών Φρουρών στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας κινείται η διαδικασία τοποθέτησης των Ειδικών Φρουρών σε Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση απόφασης τοποθέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι Ειδικοί Φρουροί τοποθετούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής αναφέρει στη Σχολή Αστυφυλάκων τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες δικαιοδοσίας της όπου θα τοποθετήσει τους Ειδικούς Φρουρούς. Η Σχολή Αστυφυλάκων κοινοποιεί άμεσα στους Ειδικούς Φρουρούς την απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και τις ορισθείσες Υπηρεσίες δικαιοδοσίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου αυτοί θα τοποθετηθούν.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι Ειδικοί Φρουροί συμπληρώνουν αίτηση, δηλώνοντας υποχρεωτικά όλες τις ορισθείσες Υπηρεσίες, κατά σειρά προτίμησης. Οι εν λόγω αιτήσεις υποβάλλονται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

       Σημειώσεις Οι αιτήσεις καταχωρούνται στη σχετική μηχανογραφική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος Police on Line.

       Όχι Όχι


      • 4 Κατανομή των Ειδικών Φρουρών σε Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, με απόφασή του, κατανέμει τους Ειδικούς Φρουρούς σε κενές θέσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ανάλογα με την προτίμησή τους, τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν με βάση τη σειρά επιτυχίας τους κατά τις εξιτήριες εξετάσεις από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας και τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν με βάση την οικογενειακή τους κατάσταση. Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίσου αριθμού μορίων προηγείται ο αρχαιότερος.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 5 Υποβολή ονομαστικής κατάστασης στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθέτησης των Ειδικών Φρουρών στις Υπηρεσίες της, υποβάλλει άμεσα στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ονομαστική κατάσταση αυτών, τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν και τις αιτήσεις τους, στις οποίες καλούνται να δηλώσουν υποχρεωτικά όλες τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.) ανά Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ως ορίζονται στη σχετική απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Οι αιτήσεις καταχωρούνται στη σχετική μηχανογραφική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος Police on Line.

       Όχι Όχι


      • 6 Κατανομή των Ειδικών Φρουρών στις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκτός από τις Υπηρεσίες όπου τοποθετήθηκαν, οι Ειδικοί Φρουροί, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, βάσει των μορίων που συγκέντρωσαν, σε λοιπές Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής καθώς και σε Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών, αποκλειστικά για την εκπλήρωση της αποστολής τους, αδαπάνως για το δημόσιο και χωρίς χρονικό περιορισμό.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 7 Υποβολή τυχόν ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο τοποθετούμενος Ειδικός Φρουρός δικαιούται όπως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την επόμενη της κοινοποίησης της διαταγής τοποθέτησης, υποβάλλει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του αποφασίσαντος την τοποθέτηση οργάνου, με αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησής της. Η υποβολή προσφυγής δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

       Όχι Όχι


      • 8 Εξέταση τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας εξετάζει την τυχόν υποβληθείσα ενδικοφανή προσφυγή.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση επί της υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής, η οποία κοινοποιείται στον προσφεύγοντα από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 10 Λοιπές περιπτώσεις τοποθέτησης Ειδικών Φρουρών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Ειδικοί Φρουροί που προσελήφθησαν για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο αποφοιτούν, από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, μετά την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης των συνεκπαιδευόμενων συναδέλφων τους, τοποθετούνται σε Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και κατανέμονται σε οργανικές θέσεις που δεν καλύφθηκαν με βάση τα παραπάνω κριτήρια, ενώ δύναται να αποσπώνται με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, βάσει των ως άνω μορίων, σε λοιπές Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής καθώς και σε Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών, αποκλειστικά για την εκπλήρωση της αποστολής τους, αδαπάνως για το δημόσιο και χωρίς χρονικό περιορισμό.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.