Τοποθετήσεις ειδικών φρουρών (Ο.Π.Π.Ι) που επανέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ενεργό υπηρεσία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση75354d90-a6e8-4d8b-a4ad-4557e4f9c5d4 753549

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην τοποθέτηση σε Υπηρεσία του Σώματος και απευθύνεται σε Ειδικούς Φρουρούς που συγκροτούσαν τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.) και επανέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ενεργό υπηρεσία.

Οι ως άνω Ειδικοί Φρουροί τοποθετούνται και αποσπώνται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας στην Υπηρεσία όπου υπηρετούσαν πριν τεθούν εκτός ενεργού υπηρεσίας.

Κατ’ εξαίρεση, εάν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή λόγοι ασφάλειας δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση – απόσπαση των ως άνω Ειδικών Φρουρών στην Υπηρεσία όπου υπάγονταν, κατανέμονται υποχρεωτικά σε άλλη Υπηρεσία για τη διάθεσή τους αποκλειστικά σε Ομάδα Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


Σημειώσεις

Δεν υφίσταται στη σχετική νομοθεσία υποχρέωση υποβολής αίτησης τοποθέτησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κατοχή κωδικών για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα Police On line

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Υποβολή αίτησης τροποποίησης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του Π.Δ. 53/2022.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Τοποθετήσεις ειδικών φρουρών (Ο.Π.Π.Ι) που επανέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ενεργό υπηρεσία


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Έκδοση απόφασης που δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) για την επαναφορά καθ΄οιονδήποτε τρόπο στην ενεργό υπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • 1 Οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται απαραίτητο από τον ενδιαφερόμενο να συνυποβληθεί με την αίτηση τοποθέτησης. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται απαραίτητο από τον ενδιαφερόμενο να συνυποβληθεί με την αίτηση τοποθέτησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Η κατάθεση γίνεται από τον αιτούντα είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Παροχής στοιχείων

       Όχι 9102

      • Προεδρικό Διάταγμα 6, 9, 10 53 2022 132 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 6 περιγράφει τις περιπτώσεις τοποθετήσεων των Ειδικών Φρουρών που συγκροτούν τις ομάδες προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.) Το άρθρο 9 περιγράφει τη διαδικασία και λοιπές λεπτομέρειες οι οποίες διέπουν την τοποθέτηση των ως άνω Ειδικών Φρουρών, όταν επανέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ενεργό υπηρεσία. Το άρθρο 10 αναφέρει τη διαδικασία προσφυγής κατά της διαταγής τοποθέτησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100132

      • 1 Υποβολή αίτησης επιθυμίας Υπηρεσιών τοποθέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο επανελθών στην ενεργό Υπηρεσία Ειδικός Φρουρός δύναται μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης επαναφοράς, να υποβάλει αίτηση στην οποία θα αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες επιθυμεί να τοποθετηθεί καθώς και οι τυχόν λόγοι. Η αίτηση που υποβάλλεται δεν είναι δεσμευτική για τη Διοίκηση καθώς στη σχετική νομοθεσία δεν προβλέπεται η υποβολή αίτησης.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας εξετάζει την υποβληθείσα αίτηση τοποθέτησης και τα τυχόν δικαιολογητικά και τοποθετεί /αποσπά τον επανερχόμενο Ειδικό Φρουρό στην Υπηρεσία όπου υπηρετούσε πριν τεθεί εκτός ενεργού υπηρεσίας. Κατ’ εξαίρεση, εάν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή λόγοι ασφάλειας δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση-απόσπαση του Ειδικού Φρουρού στην Υπηρεσία, όπου υπάγονταν, κατανέμεται υποχρεωτικά σε άλλη Υπηρεσία, για τη διάθεσή του αποκλειστικά σε Ομάδα Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.).

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης τοποθέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται η σχετική απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας περί της τοποθέτησης του επανερχόμενου στην ενεργό υπηρεσία Ειδικού Φρουρού, η οποία κοινοποιείται στην Υπηρεσία τοποθέτησης και στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή τυχόν ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο τοποθετούμενος Ειδικός Φρουρός δικαιούται όπως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την επόμενη της κοινοποίησης της διαταγής τοποθέτησης, υποβάλλει ιεραρχικά, προσφυγή, ενώπιον του αποφασίζοντος την τοποθέτηση οργάνου, με αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησής της. Η υποβολή προσφυγής δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

       Όχι Όχι


      • 5 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας εξετάζει την τυχόν υποβληθείσα ενδικοφανή προσφυγή και αποφασίζει επ΄ αυτής.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση η οποία κοινοποιείται στον προσφεύγοντα Ειδικό Φρουρό από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.