Τροποποίηση χωροθέτησης τουριστικου λιμένα (μαρίνα)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa26dccf6-45cb-4823-9b75-81d20c69756e 266454

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9

Κόστος

500 €

Εκτιμώμενος χρόνος

10 έως 13 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην τροποποίηση της χωροθέτησης της μαρίνας, είτε ως δεύτερο στάδιο της ειδικής διαδικασίας χωροθέτησης δύο σταδίων με Προεδρικό διάταγμα και Κοινή Υπουργική Απόφαση, είτε στις λοιπές περιπτώσεις με έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Αποτελεί ενοποιημένη διαδικασία έγκρισης της τροποποίησης της χωροθέτησης του έργου και των περιβαλλοντικών όρων αυτού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Για τη δημιουργία νέου τουριστικού λιμένα, για την επέκταση, συμπλήρωση ή τροποποίηση υπάρχοντος λιμένος, ανεξαρτήτως χρόνου και καθεστώτος δημιουργίας, ή για τη μετατροπή του σε τουριστικό, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του ν. 2160/93 όπως ισχύει. Το ίδιο ισχύει και για τη διαχείριση του συνόλου των τουριστικών λιμένων ανεξαρτήτως του χρόνου δημιουργίας τους και του καθεστώτος διαχείρισής τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων και υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού των δικαιολογητικών που ορίζονται στην παράγραφο 2 εφαρμόζοντας τη διαδικασία των παραγράφων 3 έως 5 του άρθρου 31 του ν. 2160/93, εγκρίνονται τα προτεινόμενα έργα για τη δημιουργία μαρίνας, και οι περιβαλλοντικοί όροι αυτής.

Τα δικαιολογητικά των περ. στ, ζ και η, της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2160/93, δεν υποβάλλονται στην περίπτωση εγκρίσεων ή απλών ανανεώσεων περιβαλλοντικών όρων ήδη χωροθετημένων τουριστικών λιμένων.

Στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο Πληροφοριών Τουριστικών Λιμένων (ΗΜΤΛ) του άρθρου 30 του ν. 2160/1993, που αφορά στη διαδικασία χωροθέτησης, τροποποίησης χωροθέτησης, έκδοσης άδειας λειτουργίας, καθώς και την παρακολούθηση της λειτουργίας τους.

Τελευταία ενημέρωση

26/03/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση τροποποίησης της χωροθέτησης τουριστικού λιμένα (μαρίνα).

Σημειώσεις

Σύμφωνα με την με Αριθμ. 18702/22 (ΦΕΚ 5109 Β/29-9-2022) ΚΥΑ, η αίτηση τροποποίησης της χωροθέτησης μαρίνας καθώς και το σύνολο των κατατεθέντων δικαιολογητικών, υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 31 ν. 2160/1993 αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ. Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 (Α 230) και διαβιβάζονται στην αρμόδια Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού.

Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.Α.Δ.Ε., η υποβολή της αίτησης γίνεται στην αρμόδια Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού, συνοδευόμενη από τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατά την ανωτέρω διαδικασία και σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 29, 30, 31 και 34 του ν. 2160/1993 και απαλλάσσεται της καταβολής παραβόλου.

Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 και το άρθρο 2 της με Αριθμ. 18702/22 (ΦΕΚ 5109 Β/29-9-2022) ΚΥΑ.

Η αίτηση τροποποίησης της χωροθέτησης μαρίνας καθώς και το σύνολο των κατατεθέντων δικαιολογητικών, μπορούν να υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση mailbox@mintour.gr. " Ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντίτιμο του παράβολου πριν την υποβολή της αίτησης, προκειμένου να υποβάλει στην αδειοδοτούσα αρχή το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθιστούν την υποβολή της αίτησης προσήκουσα.

Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.Α.Δ.Ε., ο αιτών απαλλάσσεται της καταβολής παραβόλου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας

    Κατά της γνωμοδότησης της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων χωρεί αίτηση θεραπείας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της στον αιτούντα. (αρ. 31 παρ.4α ν,2160/1993)

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) τροποποίησης της χωροθέτησης και των περιβαλλοντικών όρων της μαρίνας - Τροποποίηση χωροθέτησης μαρίνας ενός σταδίου - Έγκριση τροποποίησης της εγκατάστασης τουριστικού λιμένα (μαρίνα).

      Επίσημος τίτλος

      Τροποποίηση χωροθέτησης και περιβαλλοντικών όρων μαρίνας


      Μητρώα που τηρούνται

      Ηλεκτρονικό Μητρώο Πληροφοριών Τουριστικών Λιμένων (ΗΜΤΛ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η κατοχή κωδικών taxisnet απαιτείται για την εγγραφή σε σχετική πλατφόρμα του Y.Π.ΕΝ για την Διαδικασία ΜΠΕ. Ο μελετητής να διαθέτει ψηφιακή υπογραφή (διαδικασία ΜΠΕ).

       Όχι Όχι

      • 2 Άλλο Για τις περιπτώσεις χωροθέτησης μαρίνων δύο σταδίων, η διαδικασία για την τροποποίηση της χωροθέτησης, με έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προϋποθέτει την μη απόκλιση από τον εγκεκριμένο γενικό σχεδιασμό της μαρίνας που έχει εγκριθεί με προεδρικό διάταγμα.

       Όχι Όχι

      • 3 Συναίνεσης Σε περίπτωση χωροθέτησης τουριστικού λιμένα εντός ζώνης υφιστάμενου λιμένα, για κατηγοριοποιημένους σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3450/2006 (Α 64), ως Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος, Εθνικής Σημασίας, Μείζονος Ενδιαφέροντος (διανομαρχιακού επιπέδου) και Τοπικής Σημασίας (νομαρχιακού επιπέδου), η Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων, πριν γνωμοδοτήσει, διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει μέσα σε ένα δίμηνο το αργότερο από τη λήψη του φακέλου. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται ότι, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει γνωμοδοτήσει θετικά.

       Όχι Όχι

      • 4 Οικονομικές Πρότερη της αίτησης, καταβολή παραβόλου. Για την υποβολή αίτησης έγκρισης χωροθέτησης τουριστικού λιμένα, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, καταβάλλεται, επί ποινή απαραδέκτου, παράβολο του άρθρου 11 του ν.4442/16. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων της παρ. 4 του άρθρου 16 ν. 4442/2016, κατά το σκέλος που αφορά στο κεφάλαιο ΛΘ, η αίτηση χωροθέτησης τουριστικού λιμένα, τροποποίησης και επικαιροποίησής της υποβάλλεται με φυσικό φάκελο στην αρμόδια Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού, συνοδευόμενη από τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατά την ανωτέρω διαδικασία και σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 29, 30, 31 και 34 του ν. 2160/1993 και απαλλάσσεται της καταβολής παραβόλου.

       Όχι Όχι

      • 1 Χωροθέτηση τουριστικού λιμένα ενός σταδίου 500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1444

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Γενικό τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:10.000 ή απόσπασμα χάρτη Τοπογραφικό διάγραμμα

       Γενικό τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:10.000 ή απόσπασμα χάρτη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Γενικό τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:10.000 ή απόσπασμα χάρτη, στο οποίο εμφαίνονται η ακριβής θέση του έργου, καθώς και οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 2 Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 εμφαίνονται η αιτούμενη χερσαία και θαλάσσια ζώνη του λιμένα, τα όρια της ιδιοκτησίας, η καθορισμένη οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού και η πρόταση καθορισμού των τυχόν νέων οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 3 Σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:500 ή 1:1.000 προτεινόμενων ή/και υφιστάμενων έργων και κατασκευών. Τοπογραφικό διάγραμμα

       Σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:500 ή 1:1.000 προτεινόμενων ή/και υφιστάμενων έργων και κατασκευών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Σημειώσεις: Στο Σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:500 ή 1:1.000 των προτεινόμενων ή/και υφιστάμενων έργων και κατασκευών, εμφαίνονται: - τα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος κλίμακας 1:1000, - η έκταση των προτεινόμενων προσχώσεων στο θαλάσσιο χώρο, - η οριοθέτηση χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα. - η μέγιστη κάλυψη στη χερσαία ζώνη και η κατανομή των χρήσεων γης, - οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, - οι κοινόχρηστοι χώροι και οι συναφείς ρυμοτομικού χαρακτήρα διαρρυθμίσεις (ελεύθεροι χώροι του κυκλοφοριακού δικτύου, κόμβοι εισόδου εξόδου), - η ένταξη των αναγκαίων έργων υποδομής στη χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα και - ο καθορισμός ζώνης ανάπτυξης του έργου στη θαλάσσια αντίστοιχα. Ο ελάχιστος αριθμός οικοδομικών τετραγώνων για εμβαδόν χερσαίας ζώνης μικρότερο των 10.000 τ.μ. ορίζεται σε δύο (2). Τα κτίρια ανεγείρονται μέχρι την οριογραμμή της ζώνης παραλίας. Για τον κοινόχρηστο χώρο του αιγιαλού ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 2971/2001, όπως ισχύουν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 4 Φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης Μελέτη

       Φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατά την με Αριθμ. 18702/22 (ΦΕΚ 5109 Β/29-9-2022) Κ.Υ.Α. και τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του ν. 2160/93, ο φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαβιβάζεται σε ένα (1) μόνο αντίγραφο, στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 5 Τεχνική έκθεση γενικής περιγραφής προτεινόμενων λιμενικών έργων, προτεινόμενων χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης και βασικών έργων υποδομής Τεχνική μελέτη

       Τεχνική έκθεση γενικής περιγραφής προτεινόμενων λιμενικών έργων, προτεινόμενων χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης και βασικών έργων υποδομής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τεχνική έκθεση γενικής περιγραφής - των προτεινόμενων λιμενικών έργων, που απαιτούνται για τη δημιουργία του λιμένα, καθώς και - των προτεινόμενων χρήσεων γης και των όρων και των περιορισμών δόμησης και - των βασικών έργων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των έργων υποδομής για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, για τη λειτουργία, εκμετάλλευση και οικονομική βιωσιμότητά τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1439

      • 6 Προβλεπόμενο ύψος επένδυσης Έγγραφο

       Προβλεπόμενο ύψος επένδυσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στα δικαιολογητικά περιλαμβάνεται το προβλεπόμενο ύψος της επένδυσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 7 Τίτλοι κυριότητας ή δικαιωμάτων επικαρπίας, Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλοι κυριότητας ή δικαιωμάτων επικαρπίας,

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τίτλοι κυριότητας ή δικαιωμάτων επικαρπίας, εφόσον τμήμα της χερσαίας ζώνης του λιμένα περιλαμβάνει εκτάσεις όπισθεν της καθορισμένης γραμμής παραλίας, και ειδικότερα: ζα) απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων (κυριότητας και δουλείας, όταν υφίσταται επικαρπία), εάν πρόκειται για ακίνητο σε περιοχή που λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο κατά τον ν. 2664/1998 (Α 275) ή ζβ) αντίγραφο μερίδας από το κατά τόπον αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και, εάν πρόκειται για ακίνητο σε περιοχή όπου εκτελούνται εργασίες κτηματογράφησης κατά τον ν. 2308/1995 (Α 114), βεβαίωση υποβολής δήλωσης, καθώς και, μετά την προσωρινή ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων του ίδιου νόμου, πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου που εκδίδονται από το Γραφείο Κτηματογράφησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 8 Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (Ε.Α.Α.Τ.) για τη χερσαία και θαλάσσια ζώνη της μαρίνας. Έκθεση

       Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (Ε.Α.Α.Τ.) για τη χερσαία και θαλάσσια ζώνη της μαρίνας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (Ε.Α.Α.Τ.) για τη χερσαία και θαλάσσια ζώνη της μαρίνας, εκδίδεται ύστερα από σχετικό αίτημα του αιτούντος τη χωροθέτηση προς το Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο των Μεγάλων Eργων (κατά τις διατάξεις του ν. 4072/2012) μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 9 Απλή γνώμη οικείου Δήμου, για την ανάγκη δημιουργίας της νέας μαρίνας, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη του σχετικού φακέλου. Γνώμη

       Απλή γνώμη οικείου Δήμου, για την ανάγκη δημιουργίας της νέας μαρίνας, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη του σχετικού φακέλου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2160/93 πλήρη σειρά δικαιολογητικών της παρ. 2 υποβάλλονται στον οικείο δήμο, προκειμένου να διατυπώσει απλή γνώμη για την ανάγκη δημιουργίας της νέας μαρίνας, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη του σχετικού φακέλου. Διαβίβαση κατά την με αριθμ. 18702/22 (ΦΕΚ 5109 Β/29-9-2022) ΚΥΑ , προωθείται και από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού σε συνέχεια πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Αν ο δήμος δεν διατυπώσει γνώμη μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η διαδικασία για τη χωροθέτηση της νέας μαρίνας συνεχίζεται και χωρίς γνωμοδότηση του δήμου. Αν το αίτημα χωροθέτησης μαρίνας υποβάλλεται από τον οικείο Δήμο δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας γνωμοδότησης του Δήμου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4560

      • Νόμος 53 4974 2022 185 Α

       Περιγραφή Διατάξεις για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών - Αναδιοργάνωση των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και λοιπές διατάξεις. Με το άρθρο 53 του ν. 4974/22 τροποποιήθηκε ο τίτλος και οι παρ. 2, 3, 4, 7, 8 άρθρου 31 ν. 2160/1993, ως προς τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για χωροθέτηση ή τροποποίηση απόφασης χωροθέτησης μαρίνας, τη διαδικασία υποβολής φακέλου και τον χειρισμό του φακέλου από την αρμόδια υπηρεσία, την έκδοση της απόφασης χωροθέτησης της μαρίνας, την μη τροποποίηση της απόφασης χωροθέτησης λόγω επουσιωδών αλλαγών και αποκλίσεων κατά την υλοποίηση των έργων, την υποβολή τεχνικής περιγραφής της απόκλισης-τροποποίησης της χωροθέτησης, την νομιμοποίηση των καθ υπέρβασης κατασκευασθέντων έργων, την υποβολή αιτήσεων χωροθέτησης, τροποποίησης χωροθέτησης κ.λπ. μέσω του ΟΠΣΑΔΕ ε/ την ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ΟΠΣΑΔΕ του φακέλου των παραστατικών μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και στ/ την αρμόδια διεύθυνση και τη διαδικασία ελέγχου των σχετικών εγγράφων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100185

      • Νόμος 47 4933 2022 99 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις. Με το Άρθρο 47 Νομοτεχνικές βελτιώσεις - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 30 και άρθρου 31 του ν. 2160/1993.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100099

      • Νόμος 87-98 4926 2022 82 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100082

      • Νόμος 20 4796 2021 63 Α

       Περιγραφή Λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων εντός τουριστικών λιμένων -Αντικατάσταση των παρ. 10.2 α) και 10.2 γ) του άρθρου 31 του ν. 2160/1993.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100063

      • Νόμος Κεφάλαιο Β΄ 4688 2020 101 Α

       Περιγραφή Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. Ρυθμίσεις για τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100101

      • Νόμος 34, 35, 36 4582 2018 208 Α

       Περιγραφή Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ -ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Άρθρο 34 Δημιουργία και λειτουργία τουριστικών λιμένων - Ορισμοί – Έκταση Εφαρμογής 1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2160/1993 προστίθεται εδάφιο Στην παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 2160/1993 προστίθεται περίπτωση γ΄ Άρθρο 35 Διοίκηση - διαχείριση - εκμετάλλευση και χωροθέτηση τουριστικών λιμένων 1. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993, αντικαθίσταται ως εξής: 3. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993, αντικαθίσταται ως εξής: 4. Η παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993, αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 36 Δημιουργία τουριστικών λιμένων πρωτοβουλία – διαδικασία – εκμετάλλευση 1. Η παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Η παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 προστίθενται εδάφια ως εξής: 5. Η παρ. 10.1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 6. Η παρ. 10.2 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 7. Στο άρθρο 31 του ν. 2160/1993 προστίθεται παράγραφος 10.2 γ) ως εξής: 8. Στο άρθρο 31 του ν. 2160/1993 προστίθενται παρ. 13 και 14 ως εξής:

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100208

      • Νόμος 2160 1993 118 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Άρθρο 31. Η ισχύουσα σήμερα δομή του άρθρου 31 καθορίζεται, μετά την πλήρη αντικατάστασή του με το άρθρο 160 του ν.4070/12, από τροποποιήσεις που επήλθαν με τους ν.4974/22, ν.4933/22, ν.4926/22, ν.4796/21, ν.4688/20, ν.4582/18, ν.4559/18, ν.4276/14, ν.4254/14, ν.4179/13.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100118

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 18702 2022 5109 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας χωροθέτησης τουριστικού λιμένα. Με την Κοινή Απόφαση των υπουργών Οικονομικών -Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Τουρισμού με τίτλο "Καθορισμός διαδικασίας χωροθέτησης τουριστικού λιμένα".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205109

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλλει το αίτημα με τα συνοδά αυτού δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Τουρισμού.

       Σημειώσεις Η αίτηση για την τροποποίηση της χωροθέτησης τουριστικού λιμένα (μαρίνα), συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2160/93 υποβάλλεται με φυσικό φάκελο στην αρμόδια Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού, κατά την διαδικασία της ΚΥΑ με αριθμ. 18702/22 (ΦΕΚ 5109 Β/29-9-2022) και σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 29, 30, 31 του ν. 2160/1993. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων της παρ. 4 του άρθρου 16 ν. 4442/2016, κατά το σκέλος που αφορά στο κεφάλαιο ΛΘ, η αίτηση χωροθέτησης τουριστικού λιμένα, υποβάλλεται με φυσικό φάκελο στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού, συνοδευόμενη από τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατά την ανωτέρω διαδικασία και απαλλάσσεται της καταβολής παραβόλου. Οι υποβληθείσες Μελέτες υπογράφονται ψηφιακά από το Φορέα του Έργου/Δραστηριότητας και το Μελετητή.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή -χρέωση αιτήματος και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή δικαιολογητικών από την Υπηρεσία και χρέωση του εισερχομένου στον αρμόδιο, για την διεκπεραίωσή του, υπάλληλο.

       Σημειώσεις Το εισερχόμενο αίτημα με τα των δικαιολογητικών του παραλαμβάνονται από τη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών, χρεώνονται στο Τμήμα Χωροθέτησης Υποδομών Θαλάσσιου Τουρισμού με την εν συνεχεία χρέωση του σε αρμόδιο, για την διεκπεραίωσή του, υπάλληλο. Οι μελέτες είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες τόσο από το Φορέα του Έργου/ Δραστηριότητας, όσο και από το Μελετητή.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος Πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Ο έλεγχος πληρότητας έγκειται στην υποβολή των αναγραφόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.2160/93, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιολογητικών, λαμβάνοντας υπόψη και την με αριθμ. 18702/22 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5109 Β/29-9-2022) . Σε περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας αυτού, διακινείται σχετική αλληλογραφία που αφορά στην πληρότητα του φακέλου, προς υποβολή των απαιτούμενων προς συμπλήρωση στοιχείων/δικαιολογητικών και επανεξέταση του αιτήματος. Σε περίπτωση διαπίστωσης πληρότητας αυτού, και σε συνέχεια σχετικών διαβιβάσεων δικαιολογητικών, ο αρμόδιος υπάλληλος ως εισηγητής στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων, συντάσσει σχέδιο εισήγησης το οποίο προωθεί ιεραρχικά προς υπογραφή από τον αρμόδιο Διευθυντή και εν συνεχεία στη Γραμματεία της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων για τις εκ μέρους της ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβιβάσεις δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σε πληρότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την με αριθμ. 18702/22 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5109 Β/29-9-2022), διαβιβάζεται φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σε ένα (1) μόνο αντίγραφο / CD, στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πλήρη σειρά δικαιολογητικών στον οικείο Δήμο, προκειμένου να διατυπώσει απλή γνώμη για την ανάγκη δημιουργίας της νέας μαρίνας, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη του σχετικού φακέλου. Αν ο δήμος δεν διατυπώσει γνώμη μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η διαδικασία για τη χωροθέτηση της νέας μαρίνας συνεχίζεται και χωρίς γνωμοδότηση του δήμου. Αν το αίτημα χωροθέτησης μαρίνας υποβάλλεται από τον οικείο Δήμο δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας γνωμοδότησης του Δήμου.

       Ναι Όχι


      • 5 Μη πληρότητα αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας αιτήματος, διακινείται σχετική αλληλογραφία για την εξασφάλιση της υποβολής των απαιτούμενων προς συμπλήρωση στοιχείων/δικαιολογητικών.

       Ναι Ναι


      • 6 Προώθηση αιτήματος στην Επιτροπή του άρθρου 30 του ν. 2160/1993 (Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Για την κατά το ν. 2160/1993 γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων, η υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Διευθυντή εισήγηση και τα συνοδά του αιτήματος δικαιολογητικά προωθείται στην Γραμματεία της Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων για τις εκ μέρους της ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 7 Γνωμοδότηση Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων αποφαίνεται για τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων δημιουργίας της μαρίνας και γνωμοδοτεί σχετικά. Κατά της γνωμοδότησης της Επιτροπής χωρεί αίτηση θεραπείας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της στον αιτούντα.

       Σημειώσεις Μέσω της Γραμματείας της Επιτροπής: α) διακινούνται στα μέλη / εκπροσώπους υπουργείων οι εισερχόμενες μελέτες, έτερα στοιχεία, δικαιολογητικά και απόψεις των εκπροσώπων και των υπηρεσιών αυτών επί των εξεταζόμενων θεμάτων, εισηγήσεις των οριζόμενων με απόφαση του Προέδρου εισηγητών, καθώς και οιανδήποτε σχετική αλληλογραφία σχετικά με πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία που δύναται να ζητήσει η Επιτροπή από τη Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών της κατά τόπου αρμόδιας Περιφέρειας ή Δήμου κ.α. β) γνωστοποιούνται τα σχετικά πρακτικά στα μέλη για τις περαιτέρω ενέργειές των υπηρεσιών τους και εκδίδονται σχετικά αποσπάσματα πρακτικών. Σε περίπτωση χωροθέτησης τουριστικού λιμένα εντός ζώνης υφιστάμενου λιμένα, για κατηγοριοποιημένους σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3450/2006 (Α 64) λιμένες, η Επιτροπή πριν γνωμοδοτήσει, διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει μέσα σε ένα δίμηνο το αργότερο από τη λήψη του φακέλου. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, μπορεί να διενεργεί αυτοψίες, καθώς και να ζητεί πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών της κατά τόπο αρμόδιας Περιφέρειας ή Δήμου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής με πρόσκληση του καλεί τα μέλη σε συνεδρίαση για την εξέταση των αναφερόμενων σε αυτήν θεμάτων.

       Όχι Όχι


      • 8 Ενέργειες μετά τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η γνωμοδότηση της Επιτροπής για τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων δημιουργίας της μαρίνας αποτυπώνεται στο σχετικό Πρακτικό, το οποίο αποστέλλεται στα μέλη για τις περαιτέρω ενέργειές τους και κοινοποιείται αρμοδίως.

       Σημειώσεις Ο γραμματέας της Επιτροπής συντάσσει το Πρακτικό της συνεδρίασης, στο οποίο αποτυπώνονται και οι γνώμες των μελών της Επιτροπής και το προωθεί προς υπογραφή στα μέλη. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το πρακτικό αποστέλλεται στα μέλη για τις περαιτέρω ενέργειές τους και κοινοποιείται αρμοδίως. Κατά της γνωμοδότησης της Επιτροπής χωρεί αίτηση θεραπείας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της στον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 9 Απαίτηση διορθωτικών παρεμβάσεων βάσει της γνωμοδότησης της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απαίτηση διορθωτικών παρεμβάσεων βάσει της γνωμοδότησης της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων.

       Σημειώσεις Σε συνέχεια απαίτησης διορθωτικών παρεμβάσεων ή παροχής συμπληρωματικών στοιχείων βάσει της γνωμοδότησης της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων και για την περίπτωση όπου δεν έχει υποβληθεί αίτηση θεραπείας, καλείται ο αιτών για τις ενέργειές του και γνωστοποίηση των προθέσεών του για την ολοκλήρωση ή μη της διαδικασίας.

       Ναι Ναι


      • 10 Εισερχόμενες εισηγήσεις και απόψεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή εισηγήσεων και λοιπών στοιχείων για ενσωμάτωσή τους στο Σχέδιο του Κοινής Υπουργικής Απόφασης

       Σημειώσεις Η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών παραλαμβάνει: α) εισήγηση της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ αναφορικά με την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του τουριστικού λιμένα, σε συνέχεια προβλεπόμενης διαβούλευσης. β) λοιπά στοιχεία που απαιτούνται για την ενσωμάτωσή τους στο Σχέδιο του Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

       Ναι Όχι


      • 11 Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση με την ολοκλήρωση συλλογής όλων των απαραίτητων εισηγήσεων, προωθεί Σχέδιο της Κ.Υ.Α., συνοδευόμενο από φάκελο με τα λαμβάνοντας υπόψη αυτής σχετικά, απαραίτητα τεχνικά στοιχεία και σχέδια κ.α., στην αρμόδια Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης για τις εκ μέρους της ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 12 Ολοκλήρωση διαδικασίας - Υπογραφή Σχεδίου ΚΥΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Διακίνηση του Σχεδίου της κοινής απόφαση στα αρμόδια όργανα των Υπουργείων Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις περαιτέρω ενέργειές τους.

       Ναι Όχι


      • 13 Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Κοινή Υπουργική Απόφαση, δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, γνωστοποιείται σε όλους τους συναρμόδιους φορείς για τις περαιτέρω ενέργειές τους και αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.