Υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς διαμετακόμισης (κανονικές διαδικασίες)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8bbba17e-5dc3-4081-b6f3-88b551868d61 817534

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

25 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά Υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς διαμετακόμισης (κανονικές διαδικασίες) και απευθύνεται σε οικονομικούς φορείς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.)

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία αφορά : α) την τελωνειακή επιτήρηση διακινούμενων εμπορευμάτων που υπόκεινται σε δασμολογικές και φορολογικές επιβαρύνσεις και β) την διευκόλυνση στην διακίνηση ενωσιακών εμπορευμάτων, τα οποία κατά τη διακίνησή τους εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς διαμετακόμισης (κανονικές διαδικασίες).

Σημειώσεις

Οι διευθύνσεις των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων των αρμόδιων τελωνείων κατάθεσης της αίτησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή, Άλλο

    άσκηση δικαιώματος ακρόασης εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της δυσμενούς πράξης (άρθρα 22 και 29 Καν (ΕΕ) 952/2013), άρθρα 8-10 κατ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2446/2015, άρθρα 8-9 και 140 Εκτελεστικού Κανονισμού 2447/2015), δικαίωμα προσφυγής άρθρο 44 Καν (ΕΕ) 952/2013 εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της δυσμενούς πράξης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς διαμετακόμισης (κανονικές διαδικασίες)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Μητρώα που τηρούνται

      Φορολογικό μητρώο

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       Χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα

       Υφιστάμενοι κίνδυνοι και σημεία ελέγχου

       Σχετιζόμενοι δείκτες απόδοσης και διοικητικής επιβάρυνσης

       ,,,,,


      • 1 Οικονομικές Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που επιθυμεί την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς της διαμετακόμισης, έχει μεριμνήσει για την προσκόμιση εγγύησης και λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών (επισυναπτόμενα της διασάφησης).

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο υποβληθείσας διασάφησης Έγγραφο

       Αντίγραφο υποβληθείσας διασάφησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 2 Φορτωτικά έγγραφα Έγγραφο

       Φορτωτικά έγγραφα

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 3 Λοιπά έγγραφα, ανάλογα με το είδος συναλλαγής Έγγραφο

       Λοιπά έγγραφα, ανάλογα με το είδος συναλλαγής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 4084

      • Κανονισμός 226,227 952 2013

       Περιγραφή Κανονισμός (Ε.Ε.) αριθ. 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για την θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0952

      • Κανονισμός 189 2446 2015

       Περιγραφή Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (Ε.Ε.) 2015/2446 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015, για την συμπλήρωση του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά σε λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα,

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2446

      • Κανονισμός 2447 2015

       Περιγραφή Εκτελεστικός κανονισμός (Ε.Ε.) 2447/15 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015, για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα. Στις περιπτώσεις που η διακίνηση των εμπορευμάτων πραγματοποιείται εντός του ελληνικού τελωνειακού εδάφους (εθνική διαμετακόμιση) εφαρμόζεται, πέραν των διατάξεων του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα και το άρθρο 38 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Στις περιπτώσεις που η διακίνηση των εμπορευμάτων περιλαμβάνει και χώρες κοινής διαμετακόμισης εφαρμόζονται, κατ΄ αναλογία, και οι διατάξεις της διεθνούς Σύμβασης για το κοινό καθεστώς διαμετακόμισης και για την απλούστευση των διατυπώσεων στις εμπορευματικές συναλλαγές

       ΑΔΑ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2447

      • Νόμος 4389 2016 94 Α

       Περιγραφή Κεφάλαιο Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100094

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β΄ 4738) 2020 4738 Β

       Περιγραφή Αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β΄ 4738) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204738

       ΑΔΑ Ω74046ΜΠ3Ζ-83Ο

      • 1 Παραλαβή της Αίτησης για υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς διαμετακόμισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος υποβληθέντος αρχείου διασάφησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι <15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της διασάφησης διαμετακόμισης.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποδοχή υποβληθείσας διασάφησης διαμετακόμισης και υπολογισμός ποσού εγγύησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το εκάστοτε αρμόδιο Τελωνείο αναχώρησης ελέγχει τα στοιχεία της διασάφησης, τα επαληθεύει, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα δικαιολογητικά, και υπολογίζει με την βοήθεια του μηχανογραφικού συστήματος το ποσόν της εγγύησης που πρέπει να συσταθεί.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος εγκυρότητας της εγγύησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος φορέας ελέγχει τον τύπο και την εγκυρότητα της εγγύησης που επέλεξε και προσκόμισε ο δικαιούχος του καθεστώτος με σχετική πράξη εγγύησης από τριτεγγυητή.

       Σημειώσεις Ανάλογα με το είδος της εγγύησης, στην διαδικασία σύστασης εγγύησης εμπλέκονται πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες), ασφαλιστικές εταιρείες ή εγγυοδοτικοί οργανισμοί.Εξαρτάται από τον δικαιούχο του καθεστώτος και το είδος της παρεχόμενης εγγύησης.

       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώρηση εγγύησης στο μηχανογραφικό σύστημα και απόδοση αριθμού καταχώρησης εγγύησης


       Περιγραφή Εφόσον δεν πρόκειται για συνολική εγγύηση ή απαλλαγή (τα οποία είναι ήδη καταχωρημένα στο μηχανογραφικό σύστημα από το Τελωνείο εγγύησης), η πράξη εγγύησης καταχωρείται στο μηχανογραφικό σύστημα και λαμβάνει αριθμό καταχώρησης Guarantee Reference Number (GRN).

       Όχι Όχι


      • 6 Λήψη απόφασης ελέγχου των εμπορευμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Λαμβάνεται η απόφαση για φυσικό έλεγχο των εμπορευμάτων ή έλεγχο παραστατικών με χρήση συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων.

       Σημειώσεις Η διάρκεια διεξαγωγής φυσικού ελέγχου διαρκεί αναλόγως όγκου και είδους των εμπορευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος διασάφησης (δήλωσης) διαμετακόμισης, επισυναπτόμενων εγγράφων ή/και εμπορευμάτων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τελωνείου αναχώρησης πραγματοποιεί τον έλεγχο των επισυναπτόμενων εγγράφων ή τον φυσικό έλεγχο των εμπορευμάτων

       Σημειώσεις Η διάρκεια του ελέγχου εξαρτάται από το είδος του ελέγχου (έλεγχος εγγράφων ή φυσικός έλεγχος) και το είδος των εμπορευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 8 Σφράγιση μεταφορικού μέσου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον τα αποτελέσματα ελέγχου είναι ικανοποιητικά, ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει και σφραγίζει το μεταφορικό μέσο ή τις συσκευασίες των εμπορευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 9 Καταχώρηση αποτελεσμάτων ελέγχου, τελωνειακών σφραγίδων, Τελωνείων διέλευσης και προθεσμίας προσκόμισης στον προορισμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στις ανάλογες καταχωρήσεις στο μηχανογραφικό σύστημα.

       Όχι Όχι


      • 10 Απελευθέρωση κίνησης/Εκτύπωση συνοδευτικού Εγγράφου Διαμετακόμισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστέλλονται τα μηνύματα «αναμενόμενης άφιξης» προς το δηλωθέν Τελωνείο προορισμού και «αναμενόμενης διέλευσης» προς τα δηλωθέντα Τελωνεία διέλευσης και εκδίδεται άδεια παράδοσης εμπορευμάτων. Εκδίδεται (εκτυπώνεται) το Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.