Υπαγωγή σε καθεστώς εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου ιδιωτικών επιχειρήσεων, επαγγελματιών και συναιτεριστικών οργανώσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση394379b4-4478-4884-b1dc-a43e00df49ca 394379

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για δάνεια ιδιωτικών επιχειρήσεων, επαγγελματιών και συνεταιριστικών οργανώσεων, στο πλαίσιο ενός ήδη θεσπισμένου καθεστώτος εγγύησης και την υπαγωγή σε αυτό των ανωτέρω οικονομικών οντοτήτων. Με την υπαγωγή στο καθεστώς, το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει την εγγύησή του προς μια τράπεζα (ή περισσότερες) προκειμένου να δανειοδοτηθεί από αυτή μια συγκεκριμένη ιδιωτική επιχείρηση ή επαγγελματίας ή συνεταιριστική οργάνωση. Η παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο καθεστώτος, είναι εξατομικευμένη, διότι αφορά συγκεκριμένη τράπεζα και συγκεκριμένο δανειολήπτη και πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ή του αρμόδιου Υφυπουργού ή Αναπληρωτή Υπουργού στον οποίο έχει μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής). Απευθύνεται σε επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για δάνεια ιδιωτικών επιχειρήσεων, επαγγελματιών και συνεταιριστικών οργανώσεων, στο πλαίσιο καθεστώτος εγγύησης, προϋποθέτει την ύπαρξη τέτοιου καθεστώτος, που έχει θεσπιστεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Οι οικονομικές οντότητες (ιδιωτικές επιχειρήσεις, επαγγελματίες και συνεταιριστικές οργανώσεις) που δύνανται να ενταχθούν στο καθεστώς κρατικής εγγύησης, κατά κανόνα, είναι αυτές:

α) Που ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθιστα χαμηλό ή επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση, με σκοπό την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τη διαρθρωτική, οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση, β) που ασκούν ορισμένη οικονομική δραστηριότητα ή δραστηριοποιούνται σε ορισμένο κλάδο, με σκοπό την προώθησή του, εφόσον δεν νοθεύεται ή απειλείται να νοθευθεί ο ανταγωνισμός, γ) που έχουν πληγεί από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα ή σοβαρές οικονομικές διαταραχές. Ο χρόνος υλοποίησης των δύο μηνών, για την παροχή της εγγύησης και την ένταξη στο καθεστώς, είναι ενδεικτικός.

Επίσης, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο αιτών την παροχή της εγγύησης δεν είναι σταθερά, αλλά ορίζονται από την εκάστοτε υπουργική απόφαση με την οποία θεσπίζεται το καθεστώς κρατικής εγγύησης. Συνεπώς, τα (4) δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα είναι ενδεικτικά και στη βάση καθεστώτων που έχουν θεσπιστεί κατά το παρελθόν, σύμφωνα με την προηγούμενη διοικητική πρακτική και εμπειρία, χωρίς να είναι αποκλειστικά, ο δε αρμόδιος υπάλληλος-χειριστής του αιτήματος μπορεί να ζητεί, κατά την κρίση του, πρόσθετα δικαιολογητικά.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο καθεστώτος κρατικής εγγύησης.

Σημειώσεις

Το εν λόγω δικαιολογητικό αφορά την αίτηση για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο ενός ήδη θεσπισμένου καθεστώτος κρατικής εγγύησης, το οποίο αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο στην αίτηση που υποβάλει. Στην αίτηση αναφέρεται, κυρίως, το ποσό του δανείου που επιθυμεί να λάβει ο αιτών, για το οποίο το Ελληνικό Δημόσιο καλείται να παρέχει την εγγύησή του, την τράπεζα που έχει επιλέξει για δανειοδότηση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θεωρεί σκόπιμη ο αιτών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Σε περίπτωση μη παροχής της εγγύησης ή σε περίπτωση παροχής της εγγύησης με άλλους όρους σε σχέση με την αρχική αίτηση, μπορεί να υποβληθεί από τον αιτούντα Αίτηση Επανεξέτασης.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ ιδιωτικών επιχειρήσεων, επαγγελματιών και συνεταιριστικών οργανώσεων, στο πλαίσιο υφιστάμενου καθεστώτος κρατικής εγγύησης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Οικονομικές Γενικά, σύμφωνα με την περ. β του άρ. 91 του Ν.4549/2018, «Δεν επιτρέπεται η παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στην πτωχευτική ή προπτωχευτική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, στις εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, σε επιχειρήσεις με βεβαιωμένες στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. οφειλές από εγγυημένα δάνεια, καθώς και σε επιχειρήσεις με σημαντικό ύψος βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών, όπως αυτό προσδιορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε».

       Όχι Όχι

      • 2 Υπαγωγής Ο αιτών την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο καθεστώτος κρατικής εγγύησης, πρέπει να τηρεί τις προϋποθέσεις του καθεστώτος στο οποίο επιθυμεί να ενταχθεί (π.χ. ιδιωτική επιχείρηση που να δραστηριοποιείται σε νομό, ο οποίος προβλέπεται από το καθεστώς).

       Όχι Όχι

      • 1 Οικονομικές καταστάσεις. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Οικονομικές καταστάσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό αφορά τις οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής μονάδας (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης κλπ.) και συνήθως αφορούν τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 2 Βεβαιώσεις τραπεζών για ληφθέντα δάνεια. Βεβαίωση

       Βεβαιώσεις τραπεζών για ληφθέντα δάνεια.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Με το εν λόγω δικαιολογητικό, κατά κανόνα, παρουσιάζονται αναλυτικά τα υφιστάμενα δάνεια του αιτούντος (υπόλοιπο, λήξη δανείου κλπ.), καθώς και οι ασφάλειες των δανείων αυτών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Μελέτη βιωσιμότητας. Μελέτη

       Μελέτη βιωσιμότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Από το εν λόγω δικαιολογητικό πρέπει, ενδεικτικά, να προκύπτουν: η δυναμική και οι προοπτικές του αιτούντος ως οικονομικής μονάδας, η δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων του (π.χ. μέσω δεικτών ρευστότητας), το ταμειακό του πρόγραμμα και οι προβλέψεις εσόδων-κερδών για την επόμενη τριετία, οι προτεινόμενες ασφάλειες για να καλυφτεί το δάνειο με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, η πιστοληπτική του ικανότητα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • Νόμος 91, 93, 94, 98,100 4549 2018 105 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 91 του Ν.4549/2018 αφορά τους δικαιούχους της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, μεταξύ των οποίων είναι και ιδιωτικές επιχειρήσεις, επαγγελματίες και συνεταιριστικές οργανώσεις (περ. β), το άρθρο 93 αφορά την προμήθεια ασφαλείας που πρέπει να πληρώνει ο δανειολήπτης στο Ελληνικό Δημόσιο, το άρθρο 94 προβλέπει τη δυνατότητα του Ελληνικού Δημοσίου να λαμβάνει ασφάλειες προς εξασφάλιση του δανείου για το οποίο εγγυάται και τα άρθρα 98 και 100 (ιδίως το 98) αφορούν τη διαδικασία για την παροχή της εγγύησης στο πλαίσιο καθεστώτος κρατικής εγγύησης. (Η περ. β του Ν.4549/2018 έχει τροποποιηθεί εν μέρει με το άρθρο 42 παρ. 1 του Ν.4569/2018).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100105

      • 1 Εισήγηση της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων προς το Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στο εν λόγω βήμα εξετάζεται, από το Τμήμα Α-Παροχής Εγγυήσεων της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων, η αίτηση παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο καθεστώτος κρατικής εγγύησης, καθώς και διενεργείται σχετική εισήγηση της εν λόγω Διεύθυνσης προς το Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 98 του Ν.4549/2018, για την παροχή (ή μη) της εγγύησης.

       Σημειώσεις Στην εισήγηση, εκτός από την παροχή (ή μη) της εγγύησης, μπορούν να περιλαμβάνονται ενδεικτικά: οικονομικές πληροφορίες για τον αιτούντα, η δυνατότητα να αποπληρώνει τα δάνειά του, οικονομικοί δείκτες, αν τηρεί τις προϋποθέσεις του καθεστώτος που αιτείται να υπαχθεί, οι ασφάλειες που πρέπει να ληφθούν, η προμήθεια ασφαλείας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου προς τον Υπουργό Οικονομικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στο συγκεκριμένο βήμα, το Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών για την παροχή (ή μη) της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο υφισταμένου καθεστώτος εγγύησης στο οποίο ζητά να υπαχθεί ο αιτών, εξετάζοντας τη συνδρομή των προϋποθέσεων που τάσσονται στην υπουργική απόφαση που έχει θεσπίσει το καθεστώς εγγύησης.

       Σημειώσεις Στην εισήγηση του Συμβουλίου, εκτός από την παροχή (ή μη) της εγγύησης, μπορούν να περιλαμβάνονται ενδεικτικά: οικονομικές πληροφορίες για τον αιτούντα, η δυνατότητα να αποπληρώνει τα δάνειά του, οικονομικοί δείκτες, αν τηρεί τις προϋποθέσεις του καθεστώτος που αιτείται να υπαχθεί, οι ασφάλειες που πρέπει να ληφθούν, η προμήθεια ασφαλείας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. (Το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά και πληροφορίες και, μέχρι αυτά να προσκομιστούν, μπορεί να μην ολοκληρώνει τη συνεδρίασή του αυθημερόν, αλλά να διακόπτει και να συνεχίζει σε επόμενη μελλοντική συνεδρίαση).

       Όχι Όχι


      • 3 Υπογραφή από τον Υπουργό Οικονομικών της απόφασης για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο καθεστώτος κρατικής εγγύησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ή του αρμόδιου Υφυπουργού ή Αναπληρωτή Υπουργού στον οποίο έχει μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής), υπέρ συγκεκριμένου δανειολήπτη/αιτούντα και προς συγκεκριμένη τράπεζα από την οποία πρόκειται αυτός να χρηματοδοτηθεί, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου.

       Σημειώσεις Η απόφαση παροχής εγγύησης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην τράπεζα, με μέριμνα της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων και αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.