Υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης με σημαία τρίτης χώρας (έκδοση Δελτίου Κίνησης)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3b52f47a-5bae-49e9-bf19-c6cf9b63b071 102975

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τελωνεία, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης με σημαία τρίτης χώρας από φυσικά πρόσωπα που έχουν συνήθη κατοικία σε τρίτη χώρα για τη χρήση τους σε ενωσιακά χωρικά ύδατα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έκδοσης δελτίου κίνησης


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Είναι δεσμευτική η θετική ή αρνητική απάντηση

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση Δελτίου Κίνησης 18 μηνης ισχύος για σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης με σημαία τρίτης χώρας

      Επίσημος τίτλος

      Υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης με σημαία τρίτης χώρας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Το δικαιούχο πρόσωπο/ χρήστης θα πρέπει να έχει μόνιμη κατοικία σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιότητας Το ιδιωτικό σκάφος αναψυχής θα πρέπει να είναι ταξινομημένο εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης στο όνομα προσώπου εγκατεστημένου εκτός του εν λόγω εδάφους και να φέρει σημαία τρίτης χώρας.

       Όχι Όχι

      • 1 Οποιοδήποτε στοιχείο πχ λογαριασμοί κοινής ωφελείας/φορολογική δήλωση που αποδεικνύουν τον τόπο συνήθους κατοικίας του χρήστη. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Οποιοδήποτε στοιχείο πχ λογαριασμοί κοινής ωφελείας/φορολογική δήλωση που αποδεικνύουν τον τόπο συνήθους κατοικίας του χρήστη.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • 2 Εισιτήρια πλοίου /αεροπλάνου ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδυκνείει την ημερομηνία και τρόπο εισόδου του δικαιούχου προσώπου στη χώρα. Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Εισιτήρια πλοίου /αεροπλάνου ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδυκνείει την ημερομηνία και τρόπο εισόδου του δικαιούχου προσώπου στη χώρα.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Επιδειξη ταξιδιωτικού εγγράφου που να αποδυκνύει την ημερομηνία εισόδου στη χώρα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4746

      • 3 Το επίσημο έγγραφο ταξινόμησης του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής στην τρίτη χώρα. Έγγραφο

       Το επίσημο έγγραφο ταξινόμησης του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής στην τρίτη χώρα.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 210-225, 250-253 952 2013

       Περιγραφή Γενικές προϋποθέσεις και όροι του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0952-20161224&from=EN

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 161-183, 204-238 2446 2015

       Περιγραφή Ειδικότερες διατάξεις του κατ΄ εξουσιοδότηση Εκτελεστικού Κανονισμού της ΕΕ για το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2446-20160501&rid=1

      • Υπουργική Απόφαση 257 2000 378 Β

       Περιγραφή Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού Δελτίου Κίνησης ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία τρίτης χώρας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000200378

      • Εγκύκλιος 1537 2000

       Περιγραφή Κοινοποίηση της Δ.257/2000 ΑΥΟ περί καθορισμού Δελτίου Κίνησης των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία τρίτης χώρας.

       Νομικές παραπομπές https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/3135/egkyklios-257-2000

      • Υπουργική Απόφαση ΔΔΘΤΟΚΔ5019105 ΕΞ 2015 2015 2001 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της Δ.257/2000 ΑΥΟ ως προς το χρονικό διάστημα ισχύος του Δελτίου Κίνησης των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία τρίτης χώρας.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%97-7%CE%9B%CE%A0?inline=true

       ΑΔΑ 6ΟΛΑΗ-7ΛΠ

      • Εγκύκλιος ΔΔΘΤΟΚ Δ 5019707 ΕΞ2015 2015

       Περιγραφή Κοινοποίηση της Απόφασης τροποποίησης της Δ.257/2000 ΑΥΟ

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%A58%CE%97-%CE%95%CE%A8%CE%97?inline=true

       ΑΔΑ 62Υ8Η-ΕΨΗ

      • Εγκύκλιος ΔΔΘΤΟΚ Δ 5021934 ΕΞ205 2015

       Περιγραφή Διευκρινίσεις σχετικά με την έκδοση Δελτίου Κίνησης ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία τρίτης χώρας.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A6%CE%9D%CE%9D%CE%97-%CE%A4%CE%9B%CE%A7?inline=true

       ΑΔΑ 7ΦΝΝΗ-ΤΛΧ

      • 1 Υποβολή αίτησης έκδοσης Δελτίου Κίνησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον αιτούντα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΉ ΤΟΥΣ Η΄ ΟΧΙ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΑΙΤΩΝ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.