Υποστήριξη από σχολικό νοσηλευτή μαθητών/τριών δημόσιων σχολικών μονάδων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf4675bd4-1125-4d63-82b2-6655d035740b 467541

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη στήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή σε μαθητές που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της τυπικής δημόσιας εκπαίδευσης για τους οποίους έχει πιστοποιηθεί από δημόσιο νοσοκομείο ότι για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας τους, απαιτείται η παρουσία "σχολικού Νοσηλευτή" στη σχολική μονάδα φοίτησής τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Το αίτημα για στήριξη από «Σχολικό Νοσηλευτή» υποβάλλεται, εξετάζεται και εγκρίνεται κατ΄ έτος, κατόπιν ανάλογης γνωμάτευσης από Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για την αναγκαιότητα να υποστηρίζεται ο μαθητής/τρια από Σχολικό Νοσηλευτή.

Η προθεσμία υποβολής αιτημάτων και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την απαιτούμενη γνωμάτευση ρυθμίζονται με εγκύκλιο του /της Υπουργού Παιδείας που εκδίδεται κατ΄ έτος για το σκοπό αυτό και επισπεύδεται από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Αθλητισμού. Το έντυπο της αίτησης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εγκυκλίου που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες υποβολής του αιτήματος καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη διαδικασία για την υλοποίησή της. Η αίτηση υποβάλλεται από τον/τη Γονέα εφόσον ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η ή από τον ίδιο τον μαθητή/τρια εφόσον έχει προλάβει να ενηλικιωθεί πριν την ολοκλήρωση της Β/θμιας Εκπ/σης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν εγκρίνονται αιτήματα περισσότερων στηρίξεων της μίας που αφορούν στον/στην ίδιο/α μαθητή/τρια για το ίδιο σχολικό έτος. Έτσι, ο μαθητής/τρια θα υποστηριχτεί είτε από Εκπαιδευτικό Ειδ. Αγωγής και Εκπ/σης για «Παράλληλη στήριξη-Συνεκπαίδευση» είτε από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό είτε από Σχολικό Νοσηλευτή. Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της υπ’ αριθμ. 88348/Δ3/ 5-6-2018 Υ. Α. (Β΄ 2038), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 123276/Δ3/12-10-2021 Υ.Α (Β΄4706) και την 44841/Δ3/26-4-2022 Υ.Α (Β΄ 2055):

«α) Υποστηρίζει όλους τους/τις μαθητές/τριες σχολικής μονάδας τοποθέτησής του/της όπως και τις τυχόν συστεγαζόμενες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εισηγητικό μέρος του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Φ6/304/75662/Γ1/15-5-2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄296) και τηρώντας γι΄ αυτούς/ες όλες τις περιγραφόμενες διαδικασίες του παρόντος άρθρου ανεξαρτήτως υφιστάμενης ή μη εγκριτικής απόφασης υποστήριξης από σχολικό νοσηλευτή».

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) για "παράλληλη στήριξη" από σχολικό νοσηλευτή (Υπόδειγμα 1Γ)

Σημειώσεις

Το έντυπο της αίτησης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Εγκυκλίου που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες υποβολής του αιτήματος καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη διαδικασία για την υλοποίησή της και εκδίδεται κατ΄ έτος.

Η αίτηση για την παροχή "Σχολικού Νοσηλευτή" υποβάλλεται από τον/τη Γονέα εφόσον ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η ή από τον ίδιο τον μαθητή/τρια εφόσον έχει προλάβει να ενηλικιωθεί πριν την ολοκλήρωση της Β/θμιας Εκπ/σης.

Για τις περιπτώσεις μαθητών/τριών που τελούν υπό καθεστώς «αναδοχής», το αίτημα υποβάλλεται από τον/την αρμόδιο/α διοικητή της δομής που έχει την «γονική μέριμνα» ή από άτομο που ο/η ίδιος/α θα εξουσιοδοτήσει για τον σκοπό αυτό, κάνοντας ειδική αναφορά εντός της εξουσιοδότησης στην γνωμάτευση/εισήγηση του ΚΕΔΑΣΥ που εισηγείται την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση όπως επίσης και στον αριθμό της συγκεκριμένης εγκυκλίου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαδικασία /Προϋποθέσεις για Υποστήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή σε μαθητές που φοιτούν σε δημόσια σχολεία της τυπικής εκπαίδευσης.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Αφορά σε μαθητές/τριες που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες τυπικής Εκπ/σης που δεν έχουν ολοκληρώσει τη Β/θμια Εκπ/ση. Βεβαιώνεται από την Δ/νση της Σχολικής Μονάδας.

       Όχι Όχι

      • 2 Αιτιότητας Η γνωμάτευση που κατατίθεται οφείλει να περιγράφει τον σαφή λόγο της αναγκαιότητας, σε σχέση με την ειδική κατάσταση του μαθητή, να υπάρχει νοσηλευτής και όχι μόνον επιγραμματικά.

       Όχι Όχι

      • 1 Πρωτότυπη Γνωμάτευση/Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, που έχει εκδοθεί μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. στην οποία να περιγράφεται με σαφήνεια η αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, εκδοθείσα έως 6μήνες νωρίτερα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του/της γονέα στη σχολική μονάδα (εντός των προθεσμιών της παρούσας εγκυκλίου). Γνωμάτευση

       Πρωτότυπη Γνωμάτευση/Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, που έχει εκδοθεί μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. στην οποία να περιγράφεται με σαφήνεια η αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, εκδοθείσα έως 6μήνες νωρίτερα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του/της γονέα στη σχολική μονάδα (εντός των προθεσμιών της παρούσας εγκυκλίου).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η εν λόγω Γνωμάτευση/Βεβαίωση φέρει σφραγίδα από Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) όπως και ευδιάκριτη την σφραγίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (στρογγυλή) και προσκομίζεται απαραιτήτως μαζί με την αίτηση του/της γονέα. Οπωσδήποτε επίσης, περιγράφεται ο σκοπός για τον οποίο εκδόθηκε η εν λόγω Γνωμάτευση («για σχολ. νοσηλευτή» άρθ. 1 παρ. 3 σημ. «δ». και άρθ. 4 παρ.1 σημείο «v» της με αρ.4062/Β΄/2021 ΚΥΑ (Β΄3549)). Στη Γνωμάτευση /Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, που έχει εκδοθεί μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ο αριθμός πρωτοκόλλου ταυτίζεται με τον αριθμό του «ραβδωτού κώδικα» (Barcode) της εκδοθείσας βεβαίωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 2 Πρωτότυπη Γνωμάτευση/Bεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, στην οποία να περιγράφεται με σαφήνεια η αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, εκδοθείσα έως 6 μήνες νωρίτερα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του/της γονέα στη σχολική μονάδα (εντός των προθεσμιών της παρούσας εγκυκλίου). Η εν λόγω Γνωμάτευση/Βεβαίωση φέρει σφραγίδα από Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή Πανεπιστημιακής Κλινικής. Γνωμάτευση

       Πρωτότυπη Γνωμάτευση/Bεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, στην οποία να περιγράφεται με σαφήνεια η αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, εκδοθείσα έως 6 μήνες νωρίτερα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του/της γονέα στη σχολική μονάδα (εντός των προθεσμιών της παρούσας εγκυκλίου). Η εν λόγω Γνωμάτευση/Βεβαίωση φέρει σφραγίδα από Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή Πανεπιστημιακής Κλινικής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η γνωμάτευση/ βεβαίωση του Δημόσιου Νοσοκομείου υποχρεωτικά φέρει πρωτόκολλο, ημερομηνία όπως και ευδιάκριτη την σφραγίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (στρογγυλή) και προσκομίζεται απαραιτήτως μαζί με την αίτηση του/της γονέα. Οπωσδήποτε επίσης, περιγράφεται ο σκοπός για τον οποίο εκδόθηκε η εν λόγω Γνωμάτευση («για σχολ. νοσηλευτή»). Μετά το πέρας του σχολ. έτους 2023-2024, θα προσκομίζεται αποκλειστικά εφεξής Γνωμάτευση/Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου που έχει εκδοθεί μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8520

      • Νόμος 28 4186 2013 193 Α

       Περιγραφή Η ρύθμιση ορίζει ότι μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται φοιτούν ή σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ ή σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης ή σε ΤΕ με την ανάλογη στήριξη και την παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ανάλογα με το είδος της αναπηρίας τους και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από αυτή. Η εν λόγω δυνατότητα στήριξης μαθητών μπορεί να αφορά και σε σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100193

      • Υπουργική Απόφαση 1 44841/Δ3 2022 2055 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία 88348/Δ3/30-05-2018 υπουργικής απόφασης «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης» (Β’ 2038).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220202055

      • Υπουργική Απόφαση 1 88348/Δ3 2018 2038 Β

       Περιγραφή Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202038

      • Υπουργική Απόφαση 123276/Δ3 2021 4706 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία 88348/Δ3/30-05-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης (Β’ 2038)".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204706

      • Εγκύκλιος 48877/Δ3 2024

       Περιγραφή Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2024-2025.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%92%CE%A3%CE%9546%CE%9D%CE%9A%CE%A0%CE%94-1%CE%A6%CE%A4

      • 1 Εκδοση Εγκυκλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή 2 Εκδοση Εγκυκλίου Η Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών εκδίδεται κατ΄έτος και συμπεριλαμβάνει τα Έντυπα αιτήσεων που απαιτούνται κατά περίσταση.

       Σημειώσεις ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθώς τα έντυπα των αιτήσεων είναι δυνατό να τροποποιούνται κατ΄έτος , δεν χρησιμοποιούνται τα έντυπα προηγούμενης εγκυκλίου. Η Εγκύκλιος λαμβάνει Αριθμό Διαύγειας (ΑΔΑ) και κοινοποιείται στις δημόσιες σχολικές μονάδες της χώρας όπου και υποβάλλονται τα αιτήματα κατά τις καθορισμένες προθεσμίες εντός της . Ο συνήθης χρόνος έκδοσής της είναι αρχές Ιουνίου.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αίτημα υποβάλλεται στην σχολική μονάδα φοίτησης σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην Εγκύκλιο. Η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήματος για την Α΄φάση ταυτίζεται συνήθως με την λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, ανά βαθμίδα. Μετά την 01/09 του επερχόμενου σχολ. έτους οι προθεσμίες υποδοχής αιτημάτων, καθορίζονται από την Δ/νση Ειδικής Αγωγής και γνωστοποιούνται στις σχολικές μονάδες μέσω των Δ/νσεων Εκπ/σης. Οπωσδήποτε υλοποιείται επιπλέον φάση έως την 20/10 που είναι η τελική καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτημάτων για την Παράλληλη Στήριξη από εκπαιδευτικό και στη συνέχεια μετά από ενημέρωση της Δ/νσης Ειδ.Αγωγής.

       Ναι Όχι


      • 3 Ελεγχος δικ/ων και καταγραφή αιτημάτων σε πίνακες από τις Δ/νσεις Εκπ/σης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Δ/νσεις Εκπ/σης συλλέγουν τα αιτήματα, ελέγχουν τα δικ/α και τα καταχωρίζουν σε πίνακες. Στη συνέχεια οι πίνακες διαβιβάζονται στην αρμόδια Περιφ. Δ/νση Εκπ/σης (ΠΔΕ) οι οποίες ελέγχουν την διαδικασία και εξετάζουν τις προϋποθέσεις και την ορθότητα των δικ/κων. Ο χρόνος υλοποίησης της φάσης αυτής ορίζεται στο σώμα της Εγκυκλίου κατ΄έτος.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος και Επεξεργασία αιτημάτων και δικ/κων από Περιφ. Δ/νσεις Εκπ/σης (ΠΔΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Περιφ. Δ/νσεις Εκπ/σης (ΠΔΕ) ελέγχουν την διαδικασία και εξετάζουν τις προϋποθέσεις και την ορθότητα των δικ/κων. Ο χρόνος υλοποίησης της φάσης αυτής ορίζεται στο σώμα της Εγκυκλίου κατ΄έτος και στη συνέχεια διαβιβάζονται στην Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘΑ.

       Ναι Όχι


      • 5 Διαβίβαση πινάκων στην Δ/νση Ειδ.Αγωγής-Έλεγχος/Επεξεργασία-Απόφαση Εγκρίσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Απόφαση Έγκρισης εκδίδεται μετά από επεξεργασία και έλεγχο όλων των πινάκων από την επικράτεια. Ο χρόνος επεξεργασίας είναι πολυπαραγοντικός που στην συνήθη τους εκδοχή μπορούν να δώσουν αποτελέσματα σε διάστημα περίπου δύο (2) μηνών από την τελευταία καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτημάτων.

       Σημειώσεις Η Απόφασης Έγκρισης σπάει σε μικρότερα αποσπάσματα ανά ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ για λόγους διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών, οι οποίες (ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ) ενημερώνουν τις σχολικές μονάδες. Οι γονείς των μαθητών μπορούν να ενημερώνονται για την έγκριση αυτοπροσώπως είτε από την σχολική μονάδα είτε από την ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ.

       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.