Χαρακτηρισμός Θαλασσίων Περιοχών ως Προστατευμένες ή Ειδικά Προστατευμένες ή Εποχιακά Προστατευμένες

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2cde05ff-b5f6-4325-8605-3326f789497d 255643

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στο χαρακτηρισμό συγκεκριμένων θαλασσίων περιοχών πλου -(οι οποίες πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια) ως προστατευμένων ή ειδικά προστατευμένων ή εποχιακά προστατευμένων,- ούτως ώστε να επιτευχθεί η δυνατότητα καθορισμού ευμενέστερων κριτηρίων αναστολής απόπλου τους από αυτά που προβλέπονται στις γενικές ρυθμίσεις του εγχειριδίου Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας Αριθ.9 (ΕΑΝ-9) επί περιπτώσεων δυσμενών καιρικών συνθηκών και για τη χορήγηση εξαιρέσεων/απαλλαγών απαιτήσεις κανονισμών, όπως προβλέπεται στην εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία. Απευθύνεται σε δημόσιους υπαλλήλους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Για την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία απαιτείται πέραν των Υπηρεσιών του Θεσμικού φορέα, η σύγκληση Τεχνικής Επιτροπής Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), η οποία συγκαλείται από τον Κλάδο Επιθεώρησης Πλοίων κατ εντολή κ. ΥΝΑΝΠ.

Τελευταία ενημέρωση

13/12/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χαρακτηρισμός Θαλασσίων Περιοχών ως Προστατευμένες ή Ειδικά Προστατευμένες ή Εποχιακά Προστατευμένες


      Μητρώα που τηρούνται

      Πίνακας Προστατευμένων και Ειδικά Προστατευμένων περιοχών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Περιοχές πλου οι οποίες συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά και ανταποκρίνονται στα κριτήρια των παραγράφων 1,2 και 3 του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 177/2000 , μπορούν να χαρακτηριστούν , ανάλογα με την περίπτωση , προστατευμένες ή εποχιακά προστατευμένες ή ειδικά προστατευμένες

       Όχι Όχι

      • 1 Αίτηση για χαρακτηρισμό διαδρομής ως προστατευμένης ή ειδικά προστατευμένης Άδεια εργασίας

       Αίτηση για χαρακτηρισμό διαδρομής ως προστατευμένης ή ειδικά προστατευμένης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Κλάδου Επιθεώρησης πλοίων ή απευθείας στο Τμήμα Επιθεώρησης Κατασκευής και Ενδιαίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9197

      • 2 Αποσπάσματα Χαρτών όπου αποτυπώνεται η θαλάσσια περιοχή που είναι προς εξέταση. Γεωχωρικό διάγραμμα / χάρτης

       Αποσπάσματα Χαρτών όπου αποτυπώνεται η θαλάσσια περιοχή που είναι προς εξέταση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5476

      • 3 Χαρακτηρισμός περιοχής πλου με τα κριτήρια του πδ 177/2000 (Α΄164) Οικονομική μελέτη

       Χαρακτηρισμός περιοχής πλου με τα κριτήρια του πδ 177/2000 (Α΄164)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4868

      • Υπουργική Απόφαση 6 2070.0/43184/2020/28-07-2020 2020

       Περιγραφή Καθορισμός της κατανομής των αρμοδιοτήτων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων.

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8obvBd5I1pcL3U4LPcASlceJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMteDsRrNURj6S-u5finncN3FJdw-BnkHWqv0bbmwQ2Knt

      • Νομοθετικό Διάταγμα 10 4676 2020 67 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100067

      • Υπουργική Απόφαση 2331.18/7226/2018/02-02-2018 2018

       Περιγραφή Απόφαση κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Ορισμός μελών της Τεχνικής Επιτροπής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία τροποποιείται ανά 3ετία.

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8KAgm1VVW05ztIl9LGdkF5wBZiA0Bzo5H8knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTDZGLFoeA1R8JjraLOzRV5Dy-1HyfH2AtWEWe6jSMT7

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Οδηγίες εργασίας Τμήματος Κατασκευης και Ενδιαίτησης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 2015

       Περιγραφή Σύστημα Ποιότητας Κλάδου Ελέγχου Πλοίων.


      • Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 1 201 2007 227 Α

       Περιγραφή Συγκρότηση της Τεχνικής Επιτροπής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4504/2017.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100227

      • Προεδρικό Διάταγμα 17 4504 2017 184 Α

       Περιγραφή Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής …. συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις. το εν λόγω άρθρο τροποποίησε το άρθρο 1 του π.δ. 201/2007 (Α 227)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100184

      • Κανονιστική Διαταγή 10 177 2000 164 Α

       Περιγραφή Περιοχές πλου οι οποίες συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά και ανταποκρίνονται στα κριτήρια των παραγράφων 1,2 και 3 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 10 του πδ 177/2000 (Α΄164), μπορούν να χαρακτηριστούν, ανάλογα με την περίπτωση , προστατευμένες ή εποχιακά προστατευμένες ή ειδικά προστατευμένες περιοχές πλου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100164

      • Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 295 1975 85 Α

       Περιγραφή Περί συγκροτήσεως και συνθέσεως Τεχνικής Επιτροπής παρά τω Υπουργείω Εμπορικής Ναυτιλίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19750100085

      • Νομοθετικό Διάταγμα 187 1973 261 Α

       Περιγραφή Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100261

      • 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Ο νόμιμος εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας υποβάλλει την αίτηση για χαρακτηρισμό διαδρομής ως προστατευμένης ή ειδικά προστατευμένης στη Γραμματεία του Κλάδου Επιθεώρησης πλοίων ή απευθείας στο Τμήμα Επιθεώρησης Κατασκευής και Ενδιαίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εκάστοτε Λιμενική αρχή διαβιβάσει την αίτηση στο Τμήμα Επιθεώρησης Κατασκευής και Ενδιαίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Γραμματεία του Κλάδου πρωτοκολλεί την αίτηση και τη χρεώνει στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεωρήσεων Κατασκευής και Ενδιαίτησης της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων.

       Σημειώσεις Ο εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης αφορά στην διαδικασία πρωτοκόλλησης της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΨΕΩΝ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Το Τμήμα Επιθεώρησης Κατασκευής και Ενδιαίτησης χρεώνει την αίτηση στον εκάστοτε εισηγητή. Ο εισηγητής συντάσσει έγγραφο για την παροχή απόψεων και το αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους εμπλεκόμενους για παροχή απόψεων: α) Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Κλάδου Β’, β) Λιμενικές Αρχές, που δραστηριοποιείται το πλοίο, γ) Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού δ) Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και ε) Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν. για την παροχή απόψεων επί του θέματος. Ο εισηγητής συγκεντρώνει το σύνολο των απαντήσεων πέντε φορέων και επεξεργάζεται τα σχετικά στοιχεία.

       Σημειώσεις Ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης που αφορά στην σύνταξη και αποστολή εγγράφου από το αρμόδιο τμήμα δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (04) ημέρες. Το διάστημα κατά το οποίο θα απαντήσουν οι αποδέκτες του εγγράφου, ήτοι περί τις δέκα (10) ημέρες, είναι μια προσέγγιση του μέσου χρόνου ως αυτή έχει εκτιμηθεί.

       Όχι Όχι


      • 3 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ κ. ΥΝΑΝΠ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Ο εισηγητής συντάσσει ενημερωτικό σημείωμα που προορίζεται για τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αιτείται μέσω αυτού τη σύγκληση της Τεχνικής Επιτροπής ΥΝΑΝΠ για να γνωμοδοτήσει υπέρ του αιτήματος . Η Τεχνική Επιτροπή ΥΝΑΝΠ συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, εφόσον το Ενημερωτικό Σημείωμα που προωθήθηκε, τύχει της εγκρίσεως του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο γραμματέας της Τεχνικής Επιτροπής επικοινωνεί τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής με σκοπό να ορισθεί μέρα και ώρα της συνεδρίασης της. Ο γραμματέας της Τεχνικής Επιτροπής αποστέλλει πρόσκληση για τη συνεδρίασης της Τεχνικής Επιτροπής με αναφορά στο/στα θέμα/θέματα που είναι υπό εξέταση.

       Σημειώσεις Ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης που αφορά στην σύνταξη και προώθηση του ενημερωτικού σημειώματος από το αρμόδιο τμήμα δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (04) ημέρες.Το διάστημα κατά το οποίο θα ολοκληρωθεί η συλλογή υπογραφών από την στρατιωτική και πολιτική ιεραρχία του ΥΝΑΝΠ., ήτοι περί τις δέκα (10) ημέρες, είναι μια προσέγγιση του μέσου χρόνου ως αυτή έχει εκτιμηθεί.

       Όχι Όχι


      • 4 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης


       Περιγραφή Το Τμήμα Επιθεώρησης Κατασκευής και Ενδιαίτησης, αφού έχει συγκεντρώσει και επεξεργαστεί τα στοιχεία, συντάσσει σχέδιο εισήγησης περί δυνατότητας ή μη δυνατότητας χαρακτηρισμού μιας θαλάσσιας διαδρομής ως προστατευμένης, ειδικά προστατευμένης ή εποχιακά προστατευμένης και το παρουσιάζει στην Τεχνική Επιτροπή, τεκμηριώνοντας σχετικά ως προς τη πλήρωση ή μη των κριτηρίων. Ο γραμματέας της Τεχνικής Επιτροπής συντάσσει το Πρακτικό της συνεδρίασης, στο οποίο αποτυπώνονται και οι γνώμες των μελών της Επιτροπής και το προωθεί προς υπογραφή στα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής.

       Όχι Όχι


      • 5 ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Το Τμήμα Επιθεώρησης Κατασκευής και Ενδιαίτησης κοινοποιεί στους εμπλεκόμενους τη σχετική γνωμοδότηση της Τ.Ε. περί μη δυνατότητας χαρακτηρισμού και τους λόγους που το αίτημα δεν δύναται να ικανοποιηθεί

       Ναι Ναι


      • 6 ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ


       Περιγραφή Ο εισηγητής συντάσσει νέο Ενημερωτικό Σημείωμα και σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με επισυναπτόμενο το υπογεγραμμένο Πρακτικό της Τεχνικής Επιτροπής για την τελική έκβαση του υπό εξέταση ζητήματος και το προωθεί στον Υπουργό προκειμένου αυτός αποφανθεί σχετικά. Το Ενημερωτικό Σημείωμα υπογράφεται καθορισμένο κλιμάκιο που είναι υπό τον Υπουργό. Ο εισηγητής του Τμήματος ΕΚΕ το αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο με σκοπό να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Κατασκευής και Ενδιαίτησης κοινοποιεί στους εμπλεκόμενους τη σχετική απόφαση μετά την έκδοσή της από το Εθνικό Τυπογραφείο.

       Σημειώσεις Ο χρόνος της έκδοσης της Απόφασης είναι κατά προσέγγιση και δεν μπορεί να εκτιμηθεί επ΄ ακριβώς, διότι αυτή εκδίδεται με μέριμνα του Εθνικού Τυπογραφείου.

       Ναι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.