Χαρακτηρισμός Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3420fd3b-d998-4634-a923-6a0500b0b1fd 443934

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ29), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

13

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην περιγραφή ενός πλαισίου κατάρτισης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και ο καθορισμός διαδικασιών εκπόνησης, εξέτασης, χαρακτηρισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των ΣΒΑΚ με στόχο την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ29)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

10 έτη

Παρατηρήσεις

Με το άρθρο 11 του ν. 4784/2021 (ΦΕΚ 40 Α΄), προβλέπεται η δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Η.Π.Σ.Β.Α.Κ.) στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την παρακολούθηση της υλοποίησης των ΣΒΑΚ. Το ΣΒΑΚ αναθεωρείται με βάση τα πορίσματα των εκθέσεων προόδου ή κατόπιν νέων δεδομένων ή αναγκών οποτεδήποτε μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών, και πάντως οπωσδήποτε μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης χαρακτηρισμού του ΣΒΑΚ. Η αναθεώρηση του ΣΒΑΚ ακολουθεί τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 4784/2021.

Τελευταία ενημέρωση

20/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση του Φορέα Εκπόνησης για εξέταση του ΣΒΑΚ.

Σημειώσεις

Η αίτηση του Φορέα Εκπόνησης για την εξέταση του ΣΒΑΚ υποβάλλεται μέσω του ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και συνοδεύεται από την αναφορά κύκλου του ΣΒΑΚ (δικαιολογητικό Νο 2)

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα, ΣΒΑΚ

      Επίσημος τίτλος

      Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Εσωτερική, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Δημόσιοι Φορείς που υποχρεούνται στην έναρξη κατάρτισης ΣΒΑΚ είναι : oι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ βαθμού με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) κατοίκων, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη γενική απογραφή πληθυσμού, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού, ανεξαρτήτως πληθυσμού κατοίκων, εφόσον εμπίπτουν στις περιοχές αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) και το σύνολο των ΟΤΑ β΄ βαθμού.

       Όχι Όχι

      • 1 Αναφορά κύκλου ΣΒΑΚ. Έγγραφο

       Αναφορά κύκλου ΣΒΑΚ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Η αναφορά κύκλου ΣΒΑΚ εμπεριέχει συνημμένα αρχεία - Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Απόφαση Ορισμού Ομάδας Εργασίας, Πρόσκληση του Φορέα Εκπόνησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στην αρμόδια λιμενική αρχή και στον Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης του Λιμένα για συμμετοχή στην ομάδα εργασίας στους όμορους ΟΤΑ της περιοχής παρέμβασης και σε όσους έχουν χωρική αρμοδιότητα εντός αυτής και οι οποίοι δεν συμμετέχουν στον φορέα εκπόνησης για την κατάρτιση ενιαίου ΣΒΑΚ και στην Υπηρεσία Τροχαίας Αστυνόμευσης της οικείας αστυνομικής διεύθυνσης της Ελληνικής Αστυνομίας για τη συνδρομή της, κατά λόγο αρμοδιότητας, Χάρτη της Περιοχής Παρέμβασης, Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συμμετοχής, Εισήγηση της ομάδας εργασίας για τη συμπλήρωση των διαθέσιμων δεδομένων ή την πληρότητα αυτών αναφορικά με την περιοχή παρέμβασης, Προσκλήσεις για την πρώτη και τη δεύτερη διαβούλευση και συμμετοχής των πολιτών και εμπλεκόμενων μερών, Επιμέρους στόχοι με τα χαρακτηριστικά τους, Τελικό Σχέδιο Δράσης, Δήλωση του Φορέα Εκπόνησης για την ενσωμάτωση τεκμηριωμένων αντιρρήσεων στο Σχέδιο Δράσης. Τα επισυναπτόμενα αποτελούν τα δικαιολογητικά 3-14.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 2 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε περίπτωση που ως φορέας εκπόνησης έχει οριστεί κατά περίπτωση είτε ο διαδημοτικός ή ο διαβαθμιδικός υφιστάμενος ή νέος σύνδεσμος που συστήνεται κατά το άρθρο 245 του ν. 3463/2006 (Α΄114) και το άρθρο 105 του ν. 3852/2010 (Α΄87), είτε μέσω σύναψης σύμβασης διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010. Απόφαση

       Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε περίπτωση που ως φορέας εκπόνησης έχει οριστεί κατά περίπτωση είτε ο διαδημοτικός ή ο διαβαθμιδικός υφιστάμενος ή νέος σύνδεσμος που συστήνεται κατά το άρθρο 245 του ν. 3463/2006 (Α΄114) και το άρθρο 105 του ν. 3852/2010 (Α΄87), είτε μέσω σύναψης σύμβασης διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 3 Απόφαση του φορέα εκπόνησης για τη σύσταση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την κατάρτιση του ΣΒΑΚ. Απόφαση

       Απόφαση του φορέα εκπόνησης για τη σύσταση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την κατάρτιση του ΣΒΑΚ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 4 Πρόσκληση του Φορέα Εκπόνησης προς συναρμόδιες υπηρεσίες Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Πρόσκληση του Φορέα Εκπόνησης προς συναρμόδιες υπηρεσίες

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Πρόσκληση του Φορέα Εκπόνησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στην αρμόδια λιμενική αρχή και στον Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου Λιμένα για συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας, εφόσον η περιοχή παρέμβασης είναι νησιωτική περιοχή. Ειδικότερα, σε περιοχές παρέμβασης, οι οποίες περιλαμβάνουν ζώνες λιμένα ή γειτνιάζουν με αυτές, ο φορέας εκπόνησης απευθύνει πρόσκληση προς τη Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα για συμμετοχή στελεχών αυτών στην Ομάδα Εργασίας. Κατατίθενται - επισυνάπτονται αντίγραφα προσκλήσεων στην αναφορά κύκλου ΣΒΑΚ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 5 Χάρτης της περιοχής παρέμβασης της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4784 και ιδίως σε σχέση με τα διοικητικά όρια του ΟΤΑ και των όμορων ΟΤΑ. Επισημαίνονται τα όρια της περιοχής παρέμβασης. Γεωχωρικό διάγραμμα / χάρτης

       Χάρτης της περιοχής παρέμβασης της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4784 και ιδίως σε σχέση με τα διοικητικά όρια του ΟΤΑ και των όμορων ΟΤΑ. Επισημαίνονται τα όρια της περιοχής παρέμβασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5476

      • 6 Πρόσκληση του φορέα εκπόνησης για τη συμμετοχή εκπροσώπων στο δίκτυο φορέων κατ΄ ελάχιστον στους παρακάτω φορείς και υπηρεσίες: 1. στους όμορους ΟΤΑ της περιοχής παρέμβασης και σε όσους έχουν χωρική αρμοδιότητα εντός αυτής και οι οποίοι δεν συμμετέχουν στον φορέα εκπόνησης για την κατάρτιση ενιαίου ΣΒΑΚ, 2. στην Υπηρεσία Τροχαίας Αστυνόμευσης της οικείας αστυνομικής διεύθυνσης της Ελληνικής Αστυνομίας, για τη συνδρομή της, κατά λόγο αρμοδιότητας. Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Πρόσκληση του φορέα εκπόνησης για τη συμμετοχή εκπροσώπων στο δίκτυο φορέων κατ΄ ελάχιστον στους παρακάτω φορείς και υπηρεσίες: 1. στους όμορους ΟΤΑ της περιοχής παρέμβασης και σε όσους έχουν χωρική αρμοδιότητα εντός αυτής και οι οποίοι δεν συμμετέχουν στον φορέα εκπόνησης για την κατάρτιση ενιαίου ΣΒΑΚ, 2. στην Υπηρεσία Τροχαίας Αστυνόμευσης της οικείας αστυνομικής διεύθυνσης της Ελληνικής Αστυνομίας, για τη συνδρομή της, κατά λόγο αρμοδιότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 7 Σύμφωνο Συμμετοχής. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Σύμφωνο Συμμετοχής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Το σύμφωνο συμμετοχής καταρτίζεται με ευθύνη του φορέα εκπόνησης σε συνεργασία με το δίκτυο φορέων και συνυπογράφεται από τους εκπροσώπους όλων των μερών και αποτυπώνει τη συνεργασία τους για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 8 Εισήγηση της ομάδας εργασίας προς τον φορέα εκπόνησης για τη συμπλήρωση των διαθέσιμων δεδομένων ή την πληρότητα αυτών αναφορικά με την περιοχή παρέμβασης. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Εισήγηση της ομάδας εργασίας προς τον φορέα εκπόνησης για τη συμπλήρωση των διαθέσιμων δεδομένων ή την πληρότητα αυτών αναφορικά με την περιοχή παρέμβασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 9 Προσκλήσεις της πρώτης διαβούλευσης με τους πολίτες και τα εμπλεκόμενα μέρη. Επισυνάπτονται στην αναφορά κύκλου ΣΒΑΚ. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Προσκλήσεις της πρώτης διαβούλευσης με τους πολίτες και τα εμπλεκόμενα μέρη. Επισυνάπτονται στην αναφορά κύκλου ΣΒΑΚ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Εμπεριέχεται ως συνημμένο στην αναφορά κύκλου Σ.Β.Α.Κ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 10 Στόχοι του ΣΒΑΚ με τα χαρακτηριστικά τους. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Στόχοι του ΣΒΑΚ με τα χαρακτηριστικά τους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, υλοποιήσιμοι και με σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Οι στόχοι συνδέονται με τις προτεραιότητες και με τους σκοπούς του ΣΒΑΚ, δηλαδή της δημιουργίας βιώσιμων συστημάτων αστικών μεταφορών με αποτελεσματική αξιοποίηση του αστικού χώρου, των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών μεταφορών μέσω: - της ενίσχυσης των δημόσιων μέσων μεταφοράς, - της προώθησης των ήπιων τρόπων μετακίνησης και ιδιαίτερα των μη μηχανοκίνητων όπως πεζή, του ποδηλάτου και των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), -της εξασφάλισης της προσβασιμότητας, της ασφάλειας και προστασίας στο δίκτυο μεταφορών για τους χρήστες, με μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα, -της προαγωγής της οδικής ασφάλειας των χρηστών και ευάλωτων χρηστών της οδού, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων, - της μείωσης της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, κυρίως ιδιωτικής χρήσης, - της προώθησης της ηλεκτροκίνησης και των εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών, - της καλύτερης διαχείρισης της πρόσβασης των οχημάτων διανομής, - της οργάνωσης της στάθμευσης, - της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της χρήσης του οδικού δικτύου, την υποστήριξη της συνδυασμένης χρήσης των μέσων μεταφοράς και τον σχεδιασμό των αστικών μεταφορών. Επισυνάπτονται στην αναφορά κύκλου ΣΒΑΚ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 11 Προσκλήσεις για τη διαβούλευση των μέτρων του ΣΒΑΚ με τους πολίτες, κοινωνικούς φορείς και λοιπά εμπλεκόμενα μέρη. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Προσκλήσεις για τη διαβούλευση των μέτρων του ΣΒΑΚ με τους πολίτες, κοινωνικούς φορείς και λοιπά εμπλεκόμενα μέρη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 12 Τελικό σχέδιο δράσης του ΣΒΑΚ. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Τελικό σχέδιο δράσης του ΣΒΑΚ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει κατάλογο με τα επιλεγέντα μέτρα, τα σχέδια αποτύπωσης και τους χάρτες των επιλεγέντων μέτρων παρέμβασης του ΣΒΑΚ, όπου κρίνει η Ομάδα Εργασίας ότι απαιτούνται για την καλύτερη αποτύπωση αυτών, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης, τους φορείς υλοποίησης και έγκρισης, τη συσχέτιση των μέτρων με υφιστάμενα επιχειρησιακά ή στρατηγικά σχέδια, καθώς και τη μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων του ΣΒΑΚ, με δείκτες παρακολούθησης για κάθε μέτρο. Επισυνάπτεται στην αναφορά κύκλου ΣΒΑΚ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 13 Δήλωση του φορέα εκπόνησης με την οποία βεβαιώνεται ότι έχει ενσωματώσει στο σχέδιο δράσης τεκμηριωμένες αντιρρήσεις λοιπών φορέων. Δήλωση

       Δήλωση του φορέα εκπόνησης με την οποία βεβαιώνεται ότι έχει ενσωματώσει στο σχέδιο δράσης τεκμηριωμένες αντιρρήσεις λοιπών φορέων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Δήλωση του φορέα εκπόνησης με την οποία βεβαιώνεται ότι έχει ενσωματώσει στο σχέδιο δράσης τεκμηριωμένες αντιρρήσεις των παρακάτω φορέων: i. υπηρεσίες και φορείς που ορίζονται στα άρθρα 52 και 52Α του ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, Α’ 57), για τα μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας και για τα μέτρα που αφορούν σε χερσαίους χώρους λιμένων αντιστοίχως, ii. Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Κανόνων Οδικής Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την εξέταση της συνάφειας των μέτρων που προάγουν την οδική ασφάλεια με το Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας, iii. καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς, όπως αυτές προσδιορίζονται στο σχέδιο δράσης, οι οποίες θα κληθούν μεταγενέστερα είτε να εγκρίνουν είτε να υλοποιήσουν μέτρα που προτείνονται από το ΣΒΑΚ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • Νόμος 1-14 4784 2021 40 Α

       Περιγραφή Θεσπίζεται πλαίσιο κατάρτισης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) και καθορίζονται διαδικασίες εκπόνησης, εξέτασης, χαρακτηρισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των Σ.Β.Α.Κ. με στόχο την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται από τους φορείς εκπόνησης και από τις αρμόδιες υπηρεσίες εξέτασης και αναθεώρησης των σχεδίων. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) κατοίκων, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη γενική απογραφή πληθυσμού, οι ΟΤΑ α’ βαθμού, ανεξαρτήτως πληθυσμού κατοίκων εφόσον εμπίπτουν στις περιοχές αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) και το σύνολο των ΟΤΑ β’ βαθμού υποχρεούνται στην έναρξη κατάρτισης Σ.Β.Α.Κ. εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του ν.4784/2021. Η ως άνω προθεσμία παρατάθηκε έως τις 31/12/2024 με την τροποποίηση που επήλθε στο ν.4784/2021 με το άρθρο 93 του ν.5039/2023

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100040

      • Νόμος 93 5039 2023 83 Α

       Περιγραφή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Β.Α.Κ.) Άρθρο 93. Παράταση προθεσμιών για έναρξη κατάρτισης Σ.Β.Α.Κ. και εξουσιοδοτικής διάταξης -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 1 και παρ. 4 άρθρου 12 ν. 4784/2021 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4784/2021 (Α’ 40) τροποποιείται ως προς την προθεσμία της υποχρέωσης έναρξης της κατάρτισης Σ.Β.Α.Κ. και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) κατοίκων, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη γενική απογραφή πληθυσμού, οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, ανεξαρτήτως πληθυσμού κατοίκων εφόσον εμπίπτουν στις περιοχές αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) και του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Ε.Θ.) και το σύνολο των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού υποχρεούνται στην έναρξη κατάρτισης Σ.Β.Α.Κ. έως 31.12.2024. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 συνιστά την έναρξη της κατάρτισης Σ.Β.Α.Κ..»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100083

      • 1 Καθορισμός Περιοχής Παρέμβασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος


       Περιγραφή Περιοχή παρέμβασης είναι η περιοχή στην οποία θα εφαρμοσθούν τα μέτρα του ΣΒΑΚ εντός των ορίων της οποίας ο φορέας εκπόνησης ασκεί την κατά τόπο αρμοδιότητά του. Η περιοχή παρέμβασης προσδιορίζεται κατά την προετοιμασία του ΣΒΑΚ και μπορεί να εκτείνεται και πέραν των διοικητικών ορίων ενός ΟΤΑ α’ ή β΄ βαθμού, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο προς εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών κινητικότητας. Σε αυτή την περίπτωση καταρτίζεται ενιαίο ΣΒΑΚ από τους ΟΤΑ α’ βαθμού ή τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού με χωρική αρμοδιότητα στην περιοχή παρέμβασης.

       Σημειώσεις Αρμόδιος Διεκπεραίωσης είναι είτε ο Δήμαρχος είτε ο Περιφερειάρχης που ορίζεται ως Φορέας εκπόνησης δηλαδή ως ο αρμόδιος για την περιοχή παρέμβασης ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού. Για την κατάρτιση ενιαίου ΣΒΑΚ σε περιοχή παρέμβασης εντός των διοικητικών ορίων περισσότερων του ενός ΟΤΑ, ως φορέας εκπόνησης ορίζεται κατά περίπτωση είτε ο διαδημοτικός ή ο διαβαθμιδικός υφιστάμενος ή νέος σύνδεσμος που συστήνεται κατά το άρθρο 245 του ν. 3463/2006 (Α΄114) και το άρθρο 105 του ν. 3852/2010 (Α΄87), είτε μέσω σύναψης σύμβασης διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την κατάρτιση του ΣBAΚ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του φορέα εκπόνησης συστήνεται ομάδα εργασίας με αντικείμενο την κατάρτιση του ΣΒΑΚ. Η ομάδα εργασίας αποτελείται από υπηρεσιακά στελέχη τμημάτων και υπηρεσιών του φορέα εκπόνησης. Σε αυτήν δύναται να συμμετέχουν αιρετά στελέχη των ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού. Η ομάδα εργασίας δύναται να επικουρείται στο έργο της από στελέχη του δικτύου φορέων ή εξωτερικούς συνεργάτες, ιδίως συγκοινωνιολόγους μηχανικούς, εάν ο φορέας εκπόνησης με την απόφασή του διαπιστώνει ότι είναι αναγκαίο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο επικεφαλής της ομάδας εργασίας, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τον συντονισμό του έργου της. Σε περιοχές παρέμβασης νησιωτικών περιοχών, ο φορέας εκπόνησης απευθύνει πρόσκληση για συμμετοχή στελεχών στην ομάδα εργασίας, προς τη Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και την κατά τόπο αρμόδια λιμενική αρχή. Στις περιοχές παρέμβασης, οι οποίες περιλαμβάνουν ζώνες λιμένα ή γειτνιάζουν με αυτές, ο φορέας εκπόνησης απευθύνει πρόσκληση για συμμετοχή στελεχών στην ομάδα εργασίας προς τη Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα. Στις περιπτώσεις περιοχών παρέμβασης που αφορούν στις περιοχές αρμοδιότητας των ΟΑΣΑ Α.Ε., ΟΣΕΘ Α.Ε. και της «Αττικό Μετρό Α.Ε.», ο φορέας εκπόνησης απευθύνει προς τις διοικήσεις των φορέων πρόσκληση για συμμετοχή και ορισμό εκπροσώπων τους στην ομάδα εργασίας. Η συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων αυτών στην ομάδα εργασίας είναι υποχρεωτική. Οι υπηρεσίες και οι οργανισμοί στις οποίες ο φορέας εκπόνησης απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στην ομάδα εργασίας, ορίζουν την εκπροσώπησή τους εντός εύλογης προθεσμίας που προβλέπει ο φορέας εκπόνησης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η ομάδα εργασίας στελεχώνεται χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων. Στις περιοχές παρέμβασης που αφορούν στις περιοχές αρμοδιότητας των ΟΑΣΑ Α.Ε., ΟΣΕΘ Α.Ε. και της «Αττικό Μετρό Α.Ε.», στην ομάδα εργασίας υποχρεωτικά μετέχει υπηρεσιακό στέλεχος ή στέλεχος του δικτύου φορέων με εμπειρία σε συγκοινωνιακά θέματα και θέματα οδικής ασφάλειας. Έργο της ομάδας εργασίας είναι: α) η εισήγηση προς τον φορέα εκπόνησης για δημόσια πρόσκληση των υποψήφιων συμμετεχόντων στο δίκτυο φορέων και η διοργάνωση προπαρασκευαστικών συναντήσεων με αυτούς κατά τη φάση προετοιμασίας του ΣΒΑΚ και πριν την υπογραφή του συμφώνου συμμετοχής, β) η συλλογή των διαθέσιμων εγγράφων, μελετών και στοιχείων αναφορικά με την περιοχή παρέμβασης που απαιτούνται για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ και η εισήγηση για συμπλήρωσή τους, γ) η συνεργασία με τα συμβαλλόμενα μέρη στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ, δ) η συνεργασία με το δίκτυο φορέων στα στάδια κατάρτισης του ΣΒΑΚ, ε) η επεξεργασία των δεδομένων των ανοιχτών διαβουλεύσεων με τους πολίτες και τα εμπλεκόμενα μέρη, στ) η κατάρτιση του ΣBAK για την περιοχή παρέμβασης, με τις επιμέρους ενέργειες του κύκλου ΣΒΑΚ ζ) η σύνταξη της αναφοράς κύκλου ΣΒΑΚ και η υποβολή της στον φορέα εκπόνησης, η) η επικοινωνία με τους πολίτες και τα εμπλεκόμενα μέρη, ο συντονισμός των δράσεων και ενεργειών του συμμετοχικού σχεδιασμού και δράσεις δημοσιότητας σε κάθε φάση του ΣΒΑΚ.

       Σημειώσεις Αρμόδιος Διεκπεραίωσης είναι είτε ο Δήμαρχος είτε ο Περιφερειάρχης που ορίζεται ως Φορέας εκπόνησης δηλαδή ως ο αρμόδιος για την περιοχή παρέμβασης ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού. Για την κατάρτιση ενιαίου ΣBAK σε περιοχή παρέμβασης εντός των διοικητικών ορίων περισσότερων του ενός ΟΤΑ, ως φορέας εκπόνησης ορίζεται κατά περίπτωση είτε ο διαδημοτικός ή ο διαβαθμιδικός υφιστάμενος ή νέος σύνδεσμος που συστήνεται κατά το άρθρο 245 του ν. 3463/2006 (Α΄114) και το άρθρο 105 του ν. 3852/2010 (Α΄87), είτε μέσω σύναψης σύμβασης διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010.

       Όχι Όχι


      • 3 Δημιουργία Ιστοσελίδας ΣΒΑΚ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο φορέας εκπόνησης δημιουργεί και θέτει σε λειτουργία την ιστοσελίδα για την ανάρτηση του καταρτιζόμενου ΣΒΑΚ, των απόψεων των πολιτών και των εμπλεκόμενων μερών και απευθύνει δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο δίκτυο φορέων. Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τον ν. 4727/2020 (Α΄ 184).

       Σημειώσεις Αρμόδιος Διεκπεραίωσης είναι είτε ο Δήμαρχος είτε ο Περιφερειάρχης που ορίζεται ως Φορέας εκπόνησης δηλαδή ως ο αρμόδιος για την περιοχή παρέμβασης ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού. Για την κατάρτιση ενιαίου ΣΒΑΚ σε περιοχή παρέμβασης εντός των διοικητικών ορίων περισσότερων του ενός ΟΤΑ, ως φορέας εκπόνησης ορίζεται κατά περίπτωση είτε ο διαδημοτικός ή ο διαβαθμιδικός υφιστάμενος ή νέος σύνδεσμος που συστήνεται κατά το άρθρο 245 του ν. 3463/2006 (Α΄114) και το άρθρο 105 του ν. 3852/2010 (Α΄87), είτε μέσω σύναψης σύμβασης διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010.

       Όχι Όχι


      • 4 Πρόσκληση των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στο δίκτυο φορέων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Φορέας Εκπόνησης απευθύνει πρόσκληση μέσω της ιστοσελίδας του, των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στο δίκτυο φορέων. Ο φορέας εκπόνησης, πλέον της δημόσιας πρόσκλησης απευθύνει και έγγραφη πρόσκληση για τη συμμετοχή εκπροσώπων στο δίκτυο φορέων κατ΄ελάχιστον στους παρακάτω φορείς και υπηρεσίες: α) στους όμορους ΟΤΑ της περιοχής παρέμβασης και σε όσους έχουν χωρική αρμοδιότητα εντός αυτής και οι οποίοι δεν συμμετέχουν στον φορέα εκπόνησης για την κατάρτιση ενιαίου ΣΒΑΚ, β) στην Υπηρεσία Τροχαίας Αστυνόμευσης της οικείας αστυνομικής διεύθυνσης της Ελληνικής Αστυνομίας, για τη συνδρομή της, κατά λόγο αρμοδιότητας.

       Σημειώσεις Αρμόδιος Διεκπεραίωσης είναι είτε ο Δήμαρχος είτε ο Περιφερειάρχης που ορίζεται ως Φορέας εκπόνησης δηλαδή ως ο αρμόδιος για την περιοχή παρέμβασης ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού. Για την κατάρτιση ενιαίου ΣΒΑΚ σε περιοχή παρέμβασης εντός των διοικητικών ορίων περισσότερων του ενός ΟΤΑ, ως φορέας εκπόνησης ορίζεται κατά περίπτωση είτε ο διαδημοτικός ή ο διαβαθμιδικός υφιστάμενος ή νέος σύνδεσμος που συστήνεται κατά το άρθρο 245 του ν. 3463/2006 (Α΄114) και το άρθρο 105 του ν. 3852/2010 (Α΄87), είτε μέσω σύναψης σύμβασης διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνθεση Δικτύου Φορέων- Υπογραφή Συμφώνου Συμμετοχής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Σύμφωνο Συμμετοχής είναι το σύμφωνο που καταρτίζεται με ευθύνη του φορέα εκπόνησης και αποτυπώνει τη συνεργασία με το δίκτυο φορέων για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ. Το σύμφωνο συμμετοχής υπογράφεται από τα μέλη του δικτύου φορέων και τον φορέα εκπόνησης, εντός προθεσμίας που ορίζεται από τον φορέα εκπόνησης. Τροποποιήσεις ως προς τη σύνθεση του δικτύου φορέων λαμβάνουν χώρα έως το πέρας της ολοκλήρωσης του σταδίου 3 της φάσης Ανάπτυξης (Β) του υπό κατάρτιση ΣΒΑΚ. Στο σύμφωνο συμμετοχής προβλέπονται η δυνατότητα προσχώρησης νέων ή αποχώρησης εγγεγραμμένων εμπλεκόμενων μερών στο δίκτυο φορέων και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του. Ο φορέας εκπόνησης αναρτά το υπογεγραμμένο σύμφωνο συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ.

       Σημειώσεις Αρμόδιος Διεκπεραίωσης είναι είτε ο Δήμαρχος είτε ο Περιφερειάρχης που ορίζεται ως Φορέας εκπόνησης δηλαδή ως ο αρμόδιος για την περιοχή παρέμβασης ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού. Για την κατάρτιση ενιαίου ΣΒΑΚ σε περιοχή παρέμβασης εντός των διοικητικών ορίων περισσότερων του ενός ΟΤΑ, ως φορέας εκπόνησης ορίζεται κατά περίπτωση είτε ο διαδημοτικός ή ο διαβαθμιδικός υφιστάμενος ή νέος σύνδεσμος που συστήνεται κατά το άρθρο 245 του ν. 3463/2006 (Α΄114) και το άρθρο 105 του ν. 3852/2010 (Α΄87), είτε μέσω σύναψης σύμβασης διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010.

       Όχι Όχι


      • 6 Εισήγηση για τη συμπλήρωση στοιχείων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας


       Περιγραφή Η Ομάδα Εργασίας μετά τη συγκρότησή της, συλλέγει τα σχετικά με το ΣΒΑΚ κείμενα, στοιχεία, δεδομένα και μελέτες εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου που αφορούν ή επηρεάζουν την περιοχή παρέμβασης. Λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη τα ΣΒΑΚ των όμορων ΟΤΑ της περιοχής παρέμβασης και των ΟΤΑ με χωρική αρμοδιότητα εντός αυτής, τα οποία έχουν ήδη χαρακτηριστεί. Εξετάζει την πληρότητα των στοιχείων και δεδομένων αναφορικά με την περιοχή παρέμβασης και εισηγείται στον φορέα εκπόνησης τη συμπλήρωσή τους,

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι η ομάδα εργασίας του βήματος 2.

       Όχι Όχι


      • 7 Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του ΣΒΑΚ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Ομάδα Εργασίας καθορίζει: α. το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του ΣΒΑΚ και των επόμενων σταδίων και εργασιών του, και β. το σχέδιο συμμετοχής των πολιτών και των εμπλεκόμενων μερών με δράσεις για την ενημέρωση και την ενεργοποίησή τους στην ανάπτυξη των μέτρων του ΣΒΑΚ. Το χρονοδιάγραμμα και το σχέδιο συμμετοχής περιλαμβάνονται σε παραδοτέο που συντάσσεται από την ομάδα εργασίας, υποβάλλεται στον φορέα εκπόνησης και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ.

       Σημειώσεις Αρμόδιος Διεκπεραίωσης είναι η ομάδα εργασίας του βήματος 2.

       Όχι Όχι


      • 8 Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων- Διαβούλευση με τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας


       Περιγραφή Με τη συμμετοχή του δικτύου φορέων, πραγματοποιείται η πρώτη διαβούλευση με τους πολίτες και τα εμπλεκόμενα μέρη. Για την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού, η ομάδα εργασίας συντάσσει και υποβάλλει στον φορέα εκπόνησης παραδοτέο το οποίο περιλαμβάνει: α. τα πορίσματα της πρώτης διαβούλευσης, κατόπιν αξιολόγησης και επεξεργασίας από την ομάδα εργασίας, β. την έκθεση αποτύπωσης της κατάστασης κινητικότητας εξετάζοντας κατ’ ελάχιστον τα προβλήματα και τις ευκαιρίες και γ. τα σενάρια για την κατάσταση της περιοχής παρέμβασης σε ορίζοντα πέντε (5), δέκα (10) ή περισσότερων ετών. Το παραδοτέο του σταδίου αυτού αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ.

       Σημειώσεις Αρμόδιος Διεκπεραίωσης είναι η Ομάδα Εργασίας του βήματος 2.

       Όχι Όχι


      • 9 Ανάπτυξη και προσδιορισμός κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας


       Περιγραφή Το αρχικό κοινό όραμα και οι προτεραιότητες του ΣΒΑΚ αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα εκπόνησης προς διαβούλευση. Η ομάδα εργασίας με τη συνεργασία του δικτύου φορέων εξετάζει το σύνολο των σχολίων και απόψεων, περιλαμβανομένων και όσων έχουν υποβληθεί στο βήμα 8, συντάσσει και υποβάλλει στον φορέα εκπόνησης για το επικρατέστερο σενάριο, παραδοτέο στο οποίο: α. ορίζονται σαφώς το τελικό κοινό όραμα, οι προτεραιότητες του ΣΒΑΚ και τα προβλήματα τα οποία επιδιώκει να επιλύσει, σε διάστημα, τουλάχιστον, δεκαετίας, και β. προσδιορίζονται οι επιμέρους στόχοι, οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, υλοποιήσιμοι και με σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Το παραδοτέο αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ.

       Σημειώσεις Αρμόδιος Διεκπεραίωσης είναι η Ομάδα Εργασίας του βήματος 2.

       Όχι Όχι


      • 10 Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων.


       Περιγραφή Συγκεντρώνονται και προσδιορίζονται τεκμηριωμένα τα καταλληλότερα μέτρα που εξυπηρετούν τον σκοπό του ΣΒΑΚ. Με τη συμμετοχή του δικτύου φορέων πραγματοποιείται η διαβούλευση με τους πολίτες και τα εμπλεκόμενα μέρη, κατά την οποία παρουσιάζονται τα μέτρα που έχουν προσδιορισθεί, για την υποβολή των σχολίων τους. Το δίκτυο φορέων συνεργάζεται με την ομάδα εργασίας και υποβάλλει τις απόψεις του. Για την ολοκλήρωση του σταδίου, η ομάδα εργασίας εξετάζει το σύνολο των σχολίων και απόψεων για την επιλογή των πλέον πρόσφορων μέτρων. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω εξέτασης, συντάσσει και υποβάλλει στον φορέα εκπόνησης παραδοτέο κείμενο που περιλαμβάνει: α. τα πορίσματα της δεύτερης διαβούλευσης κατόπιν αξιολόγησης και επεξεργασίας των συλλεγέντων σχολίων και, β. τα επιλεγέντα μέτρα παρέμβασης, πακέτα μέτρων, τη σύνδεσή τους με το όραμα, τις προτεραιότητες και τους στόχους του ΣΒΑΚ, καθώς και τους σχετικούς δείκτες παρακολούθησης. Το παραδοτέο αυτού του σταδίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ.

       Σημειώσεις Αρμόδιος Διεκπεραίωσης είναι η Ομάδα Εργασίας του βήματος 2.

       Όχι Όχι


      • 11 Κατάρτιση σχεδίου δράσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας


       Περιγραφή Η Ομάδα εργασίας σε συνεργασία με το δίκτυο φορέων, καταρτίζει σχέδιο δράσης το οποίο περιλαμβάνει τα επιλεγέντα μέτρα. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει κατάλογο με τα επιλεγέντα μέτρα, τα σχέδια αποτύπωσης και όπου κρίνει η ομάδα εργασίας ότι απαιτούνται για την καλύτερη αποτύπωση τους χάρτες των επιλεγέντων μέτρων παρέμβασης του ΣΒΑΚ, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης, τους φορείς υλοποίησης και τους φορείς έγκρισης, τη συσχέτιση των μέτρων με υφιστάμενα επιχειρησιακά ή στρατηγικά σχέδια, καθώς και τη μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων του ΣΒΑΚ, με δείκτες παρακολούθησης για κάθε μέτρο.

       Σημειώσεις Το σχέδιο δράσης κοινοποιείται από τον φορέα εκπόνησης ανάλογα με τα προτεινόμενα μέτρα παρέμβασης κατά περίπτωση: i. στις υπηρεσίες και φορείς που ορίζονται στα άρθρα 52 και 52Α του ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, Α’ 57), για τα μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας και για τα μέτρα που αφορούν σε χερσαίους χώρους λιμένων αντιστοίχως, ii. στο Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Κανόνων Οδικής Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την εξέταση της συνάφειας των μέτρων που προάγουν την οδική ασφάλεια με το Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας, iii. στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς, όπως αυτές προσδιορίζονται στο σχέδιο δράσης, οι οποίες θα κληθούν μεταγενέστερα είτε να εγκρίνουν είτε να υλοποιήσουν μέτρα που προτείνονται από το ΣΒΑΚ Οι υπηρεσίες των στοιχείων i, ii και iii διατυπώνουν γνώμη επί των επιλεγέντων μέτρων του σχεδίου δράσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την παραλαβή αυτού. Αρμόδιος Διεκπεραίωσης είναι η Ομάδα Εργασίας του βήματος 2.

       Όχι Όχι


      • 12 Υποβολή σχεδίου δράσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος


       Περιγραφή Το σχέδιο δράσης κοινοποιείται από τον φορέα εκπόνησης ανάλογα με τα προτεινόμενα μέτρα παρέμβασης κατά περίπτωση: i. στις υπηρεσίες και φορείς που ορίζονται στα άρθρα 52 και 52Α του ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, Α’ 57), για τα μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας και για τα μέτρα που αφορούν σε χερσαίους χώρους λιμένων αντιστοίχως, ii. στο Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Κανόνων Οδικής Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την εξέταση της συνάφειας των μέτρων που προάγουν την οδική ασφάλεια με το Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας, iii. στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς, όπως αυτές προσδιορίζονται στο σχέδιο δράσης, οι οποίες θα κληθούν μεταγενέστερα είτε να εγκρίνουν είτε να υλοποιήσουν μέτρα που προτείνονται από το ΣΒΑΚ. Οι υπηρεσίες των στοιχείων i, ii και iii διατυπώνουν γνώμη επί των επιλεγέντων μέτρων του σχεδίου δράσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την παραλαβή αυτού.

       Σημειώσεις Αρμόδιος Διεκπεραίωσης είναι είτε ο Δήμαρχος είτε ο Περιφερειάρχης που ορίζεται ως Φορέας εκπόνησης δηλαδή ως ο αρμόδιος για την περιοχή παρέμβασης ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού. Για την κατάρτιση ενιαίου ΣΒΑΚ σε περιοχή παρέμβασης εντός των διοικητικών ορίων περισσότερων του ενός ΟΤΑ, ως φορέας εκπόνησης ορίζεται κατά περίπτωση είτε ο διαδημοτικός ή ο διαβαθμιδικός υφιστάμενος ή νέος σύνδεσμος που συστήνεται κατά το άρθρο 245 του ν. 3463/2006 (Α΄114) και το άρθρο 105 του ν. 3852/2010 (Α΄87), είτε μέσω σύναψης σύμβασης διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010.

       Όχι Όχι


      • 13 Διατύπωση γνώμης επί των επιλεγέντων μέτρων του σχεδίου δράσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι υπηρεσίες των στοιχείων i, ii και iii της περ. (εα) της παρ. ε της Φάσης Ανάπτυξης (Φάση Β) του άρθρου 7 του ν.4784/2021 (Α 40) διατυπώνουν γνώμη επί των επιλεγέντων μέτρων του σχεδίου δράσης.

       Σημειώσεις Ισχύει για τη διατύπωση γνώμης η αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την παραλαβή του σχεδίου δράσης.

       Όχι Όχι


      • 14 Επαναδιατύπωση και επανυποβολή σχεδίου δράσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αν κάποια από τις υπηρεσίες διατυπώσει τεκμηριωμένα αντιρρήσεις αναφορικά με την εφαρμογή προτεινόμενου μέτρου, τις αποστέλλει στον φορέα εκπόνησης και τις κοινοποιεί στις ως άνω εμπλεκόμενες συναρμόδιες υπηρεσίες. Ο φορέας εκπόνησης λαμβάνει υπόψη τις τεκμηριωμένες αντιρρήσεις. Η ομάδα εργασίας σε συνεργασία με το δίκτυο φορέων εξετάζει τις ως άνω αντιρρήσεις και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, τροποποιεί αναλόγως το σχέδιο δράσης. Το σχέδιο δράσης τροποποιείται υποχρεωτικά σε περίπτωση διατύπωσης τεκμηριωμένων αντιρρήσεων από τον ΟΑΣΑ Α.Ε., τον ΟΣΕΘ Α.Ε. ή την Αττικό Μετρό Α.Ε..Το τελικό σχέδιο δράσης κοινοποιείται εκ νέου από τον φορέα εκπόνησης στις ως άνω υπηρεσίες προς ενημέρωσή τους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ. Στην περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας των δύο (2) μηνών και η μη αποστολή γνώμης από τις υπηρεσίες και τους φορείς των στοιχείων i, ii και iii της παρ. 1 ισοδυναμεί με σιωπηρή αποδοχή των μέτρων του σχεδίου δράσης. Σε αυτήν την περίπτωση ο φορέας εκπόνησης αναρτά το ΣΒΑΚ στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ (βήμα 3) και υποβάλλει την αναφορά κύκλου του ΣΒΑΚ με αίτηση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να εξετασθεί.

       Σημειώσεις Το σχέδιο δράσης κοινοποιείται από τον φορέα εκπόνησης ανάλογα με τα προτεινόμενα μέτρα παρέμβασης κατά περίπτωση: i. στις υπηρεσίες και φορείς που ορίζονται στα άρθρα 52 και 52Α του ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, Α’ 57), για τα μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας και για τα μέτρα που αφορούν σε χερσαίους χώρους λιμένων αντιστοίχως, ii. στο Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Κανόνων Οδικής Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την εξέταση της συνάφειας των μέτρων που προάγουν την οδική ασφάλεια με το Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας, iii. στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς, όπως αυτές προσδιορίζονται στο σχέδιο δράσης, οι οποίες θα κληθούν μεταγενέστερα είτε να εγκρίνουν είτε να υλοποιήσουν μέτρα που προτείνονται από το ΣΒΑΚ. Οι υπηρεσίες των στοιχείων i, ii και iii διατυπώνουν γνώμη επί των επιλεγέντων μέτρων του σχεδίου δράσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την παραλαβή αυτού. Αρμόδιος Διεκπεραίωσης είναι η ομάδα εργασίας του βήματος 2.

       Όχι Όχι


      • 15 Υποβολή ΣΒΑΚ για εξέταση και χαρακτηρισμό.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η αναφορά κύκλου του ΣΒΑΚ μαζί με τα ηλεκτρονικά αρχεία του ΣΒΑΚ και συγκεκριμένα, την απόφαση συγκρότησης Ομάδας Εργασίας, το υπογεγραμμένο σύμφωνο συμμετοχής, τη διεύθυνση μέσω της οποίας είναι προσπελάσιμη η ιστοσελίδα που αφορά το ΣΒΑΚ και το σχέδιο δράσης του ΣΒΑΚ, υποβάλλεται με αίτηση του φορέα εκπόνησης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προκειμένου να εξετασθεί στο Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Σημειώσεις Αρμόδιος Διεκπεραίωσης είναι είτε ο Δήμαρχος είτε ο Περιφερειάρχης που ορίζεται ως Φορέας εκπόνησης δηλαδή ως ο αρμόδιος για την περιοχή παρέμβασης ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού. Για την κατάρτιση ενιαίου ΣΒΑΚ σε περιοχή παρέμβασης εντός των διοικητικών ορίων περισσότερων του ενός ΟΤΑ, ως φορέας εκπόνησης ορίζεται κατά περίπτωση είτε ο διαδημοτικός ή ο διαβαθμιδικός υφιστάμενος ή νέος σύνδεσμος που συστήνεται κατά το άρθρο 245 του ν. 3463/2006 (Α΄114) και το άρθρο 105 του ν. 3852/2010 (Α΄87), είτε μέσω σύναψης σύμβασης διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010.

       Όχι Όχι


      • 16 Εξέταση ΣΒΑΚ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών βεβαιώνει την περάτωση των επιμέρους ενεργειών της φάσης προετοιμασίας και των σταδίων της φάσης ανάπτυξης του κύκλου ΣΒΑΚ καθώς επίσης και τη μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων παρέμβασης του ΣΒΑΚ.

       Όχι Όχι


      • 17 Χαρακτηρισμός ΣΒΑΚ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το σχέδιο χαρακτηρίζεται ως ΣΒΑΚ με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μετά από εισήγηση του Τμήματος Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών περί πλήρωσης των προϋποθέσεων. Ισχύει προθεσμίαςδύο (2) μηνών για τον χαρακτηρισμό από το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

       Σημειώσεις Τα προτεινόμενα μέτρα του σχεδίου δράσης ενσωματώνονται στις επιμέρους τομεακές πολιτικές των ΟΤΑ και λαμβάνονται υπόψη σε τροποποιήσεις του υφιστάμενου χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Σε περίπτωση που για την υλοποίηση προτεινόμενων μέτρων παρέμβασης απαιτούνται αλλαγές θεσμοθετημένων χωρικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων, η υλοποίηση των μέτρων του ΣΒΑΚ, που είναι ανεξάρτητα από αυτές, δεν παρεμποδίζεται.

       Όχι Όχι


      • 18 Υλοποίηση των μέτρων και παρακολούθηση εφαρμογής του ΣΒΑΚ- Εκθέσεις προόδου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο φορέας εκπόνησης παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση του ΣΒΑΚ σύμφωνα με όσα έχουν ορισθεί στο τελικό σχέδιο δράσης. Προς τούτο ο φορέας εκπόνησης καταρτίζει ανά διετία εκθέσεις προόδου του υλοποιούμενου ΣΒΑΚ, οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου ΣΒΑΚ προς ενημέρωση των πολιτών και εμπλεκόμενων μερών και για την υποβολή των σχολίων τους. Ο φορέας εκπόνησης γνωστοποιεί εγγράφως την έκδοση και την ανάρτηση της έκθεσης προόδου και την ανάρτησή της στους φορείς του βήματος 12 και στο Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς ενημέρωσή τους.

       Σημειώσεις Αρμόδιος Διεκπεραίωσης είναι είτε ο Δήμαρχος είτε ο Περιφερειάρχης που ορίζεται ως Φορέας εκπόνησης δηλαδή ως ο αρμόδιος για την περιοχή παρέμβασης ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού. Για την κατάρτιση ενιαίου ΣΒΑΚ σε περιοχή παρέμβασης εντός των διοικητικών ορίων περισσότερων του ενός ΟΤΑ, ως φορέας εκπόνησης ορίζεται κατά περίπτωση είτε ο διαδημοτικός ή ο διαβαθμιδικός υφιστάμενος ή νέος σύνδεσμος που συστήνεται κατά το άρθρο 245 του ν. 3463/2006 (Α΄114) και το άρθρο 105 του ν. 3852/2010 (Α΄87), είτε μέσω σύναψης σύμβασης διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010.

       Όχι Όχι


      • 19 Υλοποίηση των μέτρων και παρακολούθηση εφαρμογής του ΣΒΑΚ- Επικαιροποίηση σχεδίου δράσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος


       Περιγραφή Το σχέδιο δράσης επικαιροποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.4784/2021, όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον φορέα εκπόνησης και όταν υπαγορεύεται από τα πορίσματα των εκθέσεων προόδου του βήματος 18. Για την επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης, ο φορέας εκπόνησης: α. αναρτά το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για τουλάχιστον ένα (1) μήνα στην ιστοσελίδα του βήματος 3 για την υποβολή των απόψεων των πολιτών και όλων των εμπλεκόμενων μερών, β. εφόσον τροποποιούνται τα επιλεγέντα μέτρα ή εισάγονται νέα, κοινοποιεί το σχέδιο δράσης ανάλογα με τα προτεινόμενα μέτρα παρέμβασης, κατά περίπτωση, στις υπηρεσίες του βήματος 12 για τη διατύπωση γνώμης και ακολουθεί το βήμα 13. Το σχέδιο δράσης τροποποιείται υποχρεωτικά σε περίπτωση διατύπωσης τεκμηριωμένων αντιρρήσεων από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., τον Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. ή την «Αττικό Μετρό Α.Ε.». Μετά την ολοκλήρωση των γνωμοδοτήσεων και της τυχόν αναδιατύπωσης, ο φορέας εκπόνησης κοινοποιεί το σχέδιο δράσης του βήματος 12 και στο Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς ενημέρωσή τους και το αναρτά στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ.

       Σημειώσεις Αρμόδιος Διεκπεραίωσης είναι είτε ο Δήμαρχος είτε ο Περιφερειάρχης που ορίζεται ως Φορέας εκπόνησης δηλαδή ως ο αρμόδιος για την περιοχή παρέμβασης ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού. Για την κατάρτιση ενιαίου ΣΒΑΚ σε περιοχή παρέμβασης εντός των διοικητικών ορίων περισσότερων του ενός ΟΤΑ, ως φορέας εκπόνησης ορίζεται κατά περίπτωση είτε ο διαδημοτικός ή ο διαβαθμιδικός υφιστάμενος ή νέος σύνδεσμος που συστήνεται κατά το άρθρο 245 του ν. 3463/2006 (Α΄114) και το άρθρο 105 του ν. 3852/2010 (Α΄87), είτε μέσω σύναψης σύμβασης διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010.

       Όχι Όχι


      • 20 Αναθεώρηση ΣBAK.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος


       Περιγραφή Το ΣΒΑΚ αναθεωρείται με βάση τα πορίσματα των εκθέσεων προόδου ή κατόπιν νέων δεδομένων ή αναγκών οποτεδήποτε μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών, και πάντως οπωσδήποτε μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης χαρακτηρισμού του ΣΒΑΚ. Η αναθεώρηση του ΣΒΑΚ ακολουθεί τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 4784/2021.

       Σημειώσεις Αρμόδιος Διεκπεραίωσης είναι είτε ο Δήμαρχος είτε ο Περιφερειάρχης που ορίζεται ως Φορέας εκπόνησης δηλαδή ως ο αρμόδιος για την περιοχή παρέμβασης ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού. Για την κατάρτιση ενιαίου ΣΒΑΚ σε περιοχή παρέμβασης εντός των διοικητικών ορίων περισσότερων του ενός ΟΤΑ, ως φορέας εκπόνησης ορίζεται κατά περίπτωση είτε ο διαδημοτικός ή ο διαβαθμιδικός υφιστάμενος ή νέος σύνδεσμος που συστήνεται κατά το άρθρο 245 του ν. 3463/2006 (Α΄114) και το άρθρο 105 του ν. 3852/2010 (Α΄87), είτε μέσω σύναψης σύμβασης διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.