Χαρακτηρισμός ή μη προϊόντος ως φυτοπροστατευτικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe5de35b8-1642-44d1-896a-f81967e88ea8 659817

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  15
  Ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 0 έως

  Περιγραφή

  Με τη διαδικασία αυτή εξετάζεται εάν ένα προϊόν που πρόκειται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 1107/2009, ο οποίος αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Εάν υπάγεται, για να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά θα πρέπει να λάβει έγκριση ως φυτοπροστατευτικό προϊόν, όπως ορίζει ο εν λόγω Κανονισμός. Εάν δεν υπάγεται, μπορεί να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά χωρίς να λάβει έγκριση ως φυτοπροστατευτικό προϊόν, δεν απαλλάσσεται όμως από υποχρεώσεις που απορρέουν από άλλες διατάξεις της νομοθεσίας (π.χ. δήλωση στο Γενικό Χημείο του Κράτους).

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Δηλώνεται το όνομα του προϊόντος, ο παρασκευαστής αυτού, η πλήρης σύνθεσή του, η χώρα από την οποία προέρχεται και λεπτομερώς οι αιτούμενες χρήσεις του τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.


  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη

     Η ιεραρχική ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2690/1999 ενώπιον της αμέσως ανώτερης αρχής από αυτή που εξέδωσε την πράξη, ήτοι ενώπιον της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αποχαρακτηρισμός προϊόντος

       Επίσημος τίτλος

       Έλεγχος υπαγωγής ενός σκευάσματος στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 1107/2009


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (επιστολή)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Material Safety Data Sheet, MSDS) Δελτίο

        Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Material Safety Data Sheet, MSDS)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2 1107 2009

        Περιγραφή Ως «φυτοπροστατευτικά» ορίζονται τα προϊόντα: α) που προστατεύουν τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα από κάθε είδους επιβλαβείς οργανισμούς ή που προλαμβάνουν τη δράση των οργανισμών αυτών, β) που επηρεάζουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, εκτός αν πρόκειται για θρεπτικά στοιχεία, γ) που διατηρούν τα φυτικά προϊόντα, εκτός εάν πρόκειται για ουσίες ή προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικές κοινοτικές διατάξεις σχετικά με τα συντηρητικά, δ) που καταστρέφουν ανεπιθύμητα φυτά ή μέρη φυτών, ε) που επιβραδύνουν ή προλαμβάνουν την ανεπιθύμητη ανάπτυξη φυτών.

        Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1107&from=EL

       • 1 Παραλαβή αίτησης και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Τμήμα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Λ. Συγγρού 150 17671-Καλλιθέα ppp.contact@minagric.gr

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος υπαγωγής του εξεταζόμενου προϊόντος στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 1107/2009.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ελέγχεται εάν από τη σύνθεση του σκευάσματος και την περιγραφόμενη χρήση του, προκύπτει σαφής απάντηση ως προς την υπαγωγή του στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού. Αν χρειαστεί, γίνεται αντιπαραβολή με τη τελευταία έκδοση του σχετικού κειμένου εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης της ΕΕ για την Υγεία και Προστασία των Καταναλωτών, το οποίο περιγράφει περιπτώσεις σκευασμάτων που από τη χρήση τους δεν προκύπτει σαφώς εάν υπάγονται στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και δίνει τις σχετικές απαντήσεις.

        Όχι Όχι


       • 3 Παραπομπή σε Επιτροπή της ΕΕ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Εάν από το βήμα 2 δεν κατέστη δυνατό να ληφθεί απόφαση, αποστέλλεται το αίτημα στην ΕΕ, ώστε να συμπεριληφθεί στην Ημερήσια Διάταξη των συσκέψεων της Ομάδας Εργασίας «Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα – Νομοθεσία» της Μόνιμης Επιτροπής για τα φυτά, τα ζώα, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές της Επιτροπής της ΕΕ. Μέχρι να αποφανθεί η εν λόγω Μόνιμη Επιτροπή εάν το εξεταζόμενο σκεύασμα υπάγεται στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, το αίτημα θα παραμένει σε εκκρεμότητα.

        Ναι Όχι


       • 4 Λήψη απόφασης από την Ομάδα Εργασίας «Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα – Νομοθεσία» της Μόνιμης Επιτροπής για τα φυτά, τα ζώα, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές της Επιτροπής της ΕΕ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ομάδα Εργασίας «Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα – Νομοθεσία» της Μόνιμης Επιτροπής για τα φυτά, τα ζώα, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές της Επιτροπής της ΕΕ

        Ναι Όχι


       • 5 ενημέρωση ενδιαφερόμενου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Τμήμα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Λ. Συγγρού 150 17671-Καλλιθέα ppp.contact@minagric.gr

        Ναι Όχι


       • 6 ενημέρωση ενδιαφερόμενου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Τμήμα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Λ. Συγγρού 150 17671-Καλλιθέα ppp.contact@minagric.gr

        Ναι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.