Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση των Περιοχών Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7f312dd0-0155-4b9d-a029-009e0ec58c73 731200

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

11

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 έως 4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση των Περιοχών Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α) με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και τυχόν συναρμόδιους Υπουργούς, ύστερα από έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και καθορίζει τις επιτρεπόμενες χρήσεις, τη μέγιστη ανά χρήση εκμετάλλευση, καθώς και τυχόν πρόσθετους περιορισμούς που αποσκοπούν στον έλεγχο της έντασης κάθε χρήσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ)


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι Περιοχές Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξη (Π.Ο.Τ.Α.) αποτελούν οργανωμένο υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες περιέχουν τουριστικές επενδύσεις που πρέπει να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του προγράμματος ανάπτυξης. Η επάρκεια των επενδύσεων αυτών κρίνεται κατά τη διαδικασία οριοθέτησης και χαρακτηρισμού των Π.Ο.Τ.Α., με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού και τυχόν συναρμόδιων Υπουργών, ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου και έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Τελευταία ενημέρωση

17/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος οριοθέτησης και χαρακτηρισμού Περιοχών Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.)

Σημειώσεις

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε τρία αντίτυπα και ισάριθμους δίσκους ψηφιακής αναπαραγωγής. Στα δικαιολογητικά περιλαμβάνεται και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), που εκπονείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 107017/28-8-2006.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Π.Δ. για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση των Περιοχών Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Ο Φορέας ίδρυσης και εκμετάλλευσης να είναι ιδιοκτήτης κατά 80% τουλάχιστον σε ένα ή περισσότερα τμήματα εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, όπου το μεγαλύτερο εξ αυτών να είναι έκτασης τουλάχιστον 800 στρεμμάτων.

       Όχι Όχι

      • 1 Πλήρης σειρά όλων των τίτλων ιδιοκτησίας ή άλλων εγγράφων και της μεταγραφής αυτών στο υποθηκοφυλάκειο, που αποδεικνύουν ότι έχει διασφαλιστεί η απόκτηση των εκτάσεων. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Πλήρης σειρά όλων των τίτλων ιδιοκτησίας ή άλλων εγγράφων και της μεταγραφής αυτών στο υποθηκοφυλάκειο, που αποδεικνύουν ότι έχει διασφαλιστεί η απόκτηση των εκτάσεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 2 Παρουσίαση του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης της Π.Ο.Τ.Α. (σύνθεση, πράξη ίδρυσης, εφ` όσον ο φορέας έχει ήδη ιδρυθεί, καταστατικοί σκοποί, όργανα διοίκησης, σύνθεση, στελέχωση κλπ.), με παράλληλη προσκόμιση πλήρους σειράς νομιμοποιητικών εγγράφων και υπόδειξη νομίμου εκπροσώπου και εκπροσώπου επικοινωνίας - αντικλήτου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Παρουσίαση του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης της Π.Ο.Τ.Α. (σύνθεση, πράξη ίδρυσης, εφ` όσον ο φορέας έχει ήδη ιδρυθεί, καταστατικοί σκοποί, όργανα διοίκησης, σύνθεση, στελέχωση κλπ.), με παράλληλη προσκόμιση πλήρους σειράς νομιμοποιητικών εγγράφων και υπόδειξη νομίμου εκπροσώπου και εκπροσώπου επικοινωνίας - αντικλήτου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 3 Γενικό Τοπογραφικό Διάγραμμα σε κλίμακα 1:25.000 με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ `87, όπως αυτό ισχύει, στο οποίο θα αποτυπώνονται τα χωρικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης έκτασης και της ευρύτερης περιοχής. Γεωχωρικό διάγραμμα / χάρτης

       Γενικό Τοπογραφικό Διάγραμμα σε κλίμακα 1:25.000 με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ `87, όπως αυτό ισχύει, στο οποίο θα αποτυπώνονται τα χωρικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης έκτασης και της ευρύτερης περιοχής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συγκεκριμένα, στο πιο πάνω διάγραμμα πρέπει να αποτυπώνονται η θέση και τα όρια των προτεινομένων εκτάσεων, ο συσχετισμός τους με κοινόχρηστους χώρους, δρόμους προσπέλασης και το πλάτος αυτών, καθώς και η ακτή, αν πρόκειται για παραθαλάσσιες εκτάσεις. Επίσης, πρέπει να απεικονίζονται οι υφιστάμενες χρήσεις γης σε κάθε προτεινόμενη προς χαρακτηρισμό και οριοθέτηση περιοχή, καθώς και οι υφιστάμενες χρήσεις γης σε ακτίνα 1.000 μέτρων από τα όρια αυτής, όπως δάση και δασικές εκτάσεις, γεωργικές αρδευόμενες εκτάσεις, γαίες υψηλής παραγωγικότητας, οικισμοί, βιομηχανικές περιοχές, επιχειρηματικά πάρκα, τουριστικά καταλύματα, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, περιοχές που εντάσσονται στο εθνικό σύστημα προστατευομένων περιοχών, στρατόπεδα, έργα και δραστηριότητες υψηλής όχλησης, καθώς και τυχόν ισχύοντες ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης. Επίσης, πρέπει να αποτυπώνονται τυχόν υφιστάμενες εξωτερικές υποδομές και δίκτυα και να αναγράφονται οι χιλιομετρικές αποστάσεις κάθε προτεινόμενης έκτασης από τους πλησιέστερους δήμους ή οικισμούς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5476

      • 4 Τοπογραφικό Διάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000 της έκτασης ή των εκτάσεων επί των οποίων προτείνεται η δημιουργία της Π.Ο.Τ.Α., με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ `87. Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό Διάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000 της έκτασης ή των εκτάσεων επί των οποίων προτείνεται η δημιουργία της Π.Ο.Τ.Α., με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ `87.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα θα αποτυπώνονται: - οι διαστάσεις, το εμβαδό και τα όρια των εκτάσεων, - οι δρόμοι προσπέλασης, το πλάτος και οι χαρακτηρισμοί αυτών, - υψομετρικές καμπύλες και τα υψόμετρα του δρόμου ή των δρόμων προσπέλασης, - οι οριογραμμές αιγιαλού και παραλίμνιου χώρου και η παρόχθια ζώνη προκειμένου για παραθαλάσσιες και παραλίμνιες εκτάσεις ή εκτάσεις που γειτνιάζουν με ποταμούς και ρέματα, - οι προτεινόμενες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, χρήσεις γης και η μέγιστη ανά χρήση εκμετάλλευση, - τυχόν υφιστάμενα εντός των εκτάσεων κτίσματα, τα οποία προτείνεται να διατηρηθούν και να συνυπολογισθούν στη μέγιστη ανά χρήση εκμετάλλευση, - τα οικοδομήσιμα τμήματα των εκτάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το τοπογραφικό διάγραμμα θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, σύμφωνα με τον ν. 651/1977, σχετικά με την οικοδομησιμότητα ή μη των διαφόρων τμημάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 5 Κτηματολογικό Διάγραμμα σε κλίμακα 1:1.000 ή 1:500 συνοδευόμενο από κτηματολογικούς πίνακες και έκθεση σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των διαφόρων τμημάτων και τον τρόπο απόκτησης των τμημάτων που δεν ανήκουν στον φορέα ή στην αιτούμενη την ίδρυση της ΠΟΤΑ ομάδα ιδιοκτητών. Πιστοποιητικό κτηματολογικό

       Κτηματολογικό Διάγραμμα σε κλίμακα 1:1.000 ή 1:500 συνοδευόμενο από κτηματολογικούς πίνακες και έκθεση σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των διαφόρων τμημάτων και τον τρόπο απόκτησης των τμημάτων που δεν ανήκουν στον φορέα ή στην αιτούμενη την ίδρυση της ΠΟΤΑ ομάδα ιδιοκτητών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2535

      • 6 Σχέδιο γενικής διάταξης σε κλίμακα 1:2.000 - 1:5.000 με αποτύπωση της θέσης των κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και των ακαλύπτων χώρων του προτεινόμενου προγράμματος δημιουργίας Π.Ο.Τ.Α., όπου πρέπει να αποτυπώνονται τα τμήματα της Π.Ο.Τ.Α. που τυχόν θα πολεοδομηθούν και η μέγιστη ανά χρήση εκμετάλλευση στα τμήματα της Π.Ο.Τ.Α. που δεν πολεοδομούνται, καθώς και τα διαγράμματα των βασικών δικτύων υποδομής. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Σχέδιο γενικής διάταξης σε κλίμακα 1:2.000 - 1:5.000 με αποτύπωση της θέσης των κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και των ακαλύπτων χώρων του προτεινόμενου προγράμματος δημιουργίας Π.Ο.Τ.Α., όπου πρέπει να αποτυπώνονται τα τμήματα της Π.Ο.Τ.Α. που τυχόν θα πολεοδομηθούν και η μέγιστη ανά χρήση εκμετάλλευση στα τμήματα της Π.Ο.Τ.Α. που δεν πολεοδομούνται, καθώς και τα διαγράμματα των βασικών δικτύων υποδομής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 7 Φωτογραφίες ολόκληρου του γηπέδου από διαφορετικά σημεία λήψης, στις οποίες πρέπει να φαίνεται ο δρόμος προσπέλασης και να έχει σημειωθεί ευδιάκριτα το περίγραμμα των εκτάσεων. Στην περίπτωση παραθαλάσσιων γηπέδων, πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχουν φωτογραφίες της παραλίας που εφάπτεται στις εκτάσεις. Οι φωτογραφίες πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα και υπογραφή του συντάκτη των τοπογραφικών, διπλωματούχου μηχανικού και την ημερομηνία φωτογράφησης. Φωτογραφία κτιρίου

       Φωτογραφίες ολόκληρου του γηπέδου από διαφορετικά σημεία λήψης, στις οποίες πρέπει να φαίνεται ο δρόμος προσπέλασης και να έχει σημειωθεί ευδιάκριτα το περίγραμμα των εκτάσεων. Στην περίπτωση παραθαλάσσιων γηπέδων, πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχουν φωτογραφίες της παραλίας που εφάπτεται στις εκτάσεις. Οι φωτογραφίες πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα και υπογραφή του συντάκτη των τοπογραφικών, διπλωματούχου μηχανικού και την ημερομηνία φωτογράφησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6237

      • 8 Έκθεση χωρικών χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής και της προτεινόμενης προς δημιουργία Π.Ο.Τ.Α. έκτασης. Έκθεση

       Έκθεση χωρικών χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής και της προτεινόμενης προς δημιουργία Π.Ο.Τ.Α. έκτασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην ανωτέρω έκθεση θα παρουσιάζονται: αα. Τα χωρικά (φυσικά, οικονομικά, κοινωνικά, χωροταξικά, κλπ.) χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής και ιδίως η γεωμορφολογία, τα κλιματικά και μετεωρολογικά δεδομένα, η υπάρχουσα συγκοινωνιακή υποδομή και οι λοιπές εξυπηρετήσεις, τα δημογραφικά και οικονομικά δεδομένα, τα στατιστικά δεδομένα απασχόλησης και ανεργίας, τα δεδομένα διάρθρωσης της τοπικής οικονομίας (αγροτικός, αστικός πληθυσμός κλπ.), καθώς και οι κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης για τη συγκεκριμένη περιοχή, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα Γενικό, Ειδικά και Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Περαιτέρω, θα παρουσιάζεται η θέση και κατάταξη της περιοχής στο Εθνικό Πλαίσιο Στρατηγικής Αναφοράς ή σε άλλα αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και η υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα του τουρισμού με αναφορά σε ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (μεγέθη τουριστικής ζήτησης και προσφοράς, κατάσταση γενικής και ειδικής τουριστικής υποδομής κλπ.). ββ. Τα χωρικά χαρακτηριστικά των προτεινόμενων προς δημιουργία Π.Ο.Τ.Α εκτάσεων, με αναφορά ιδίως στα στοιχεία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και στην υφιστάμενη τεχνική υποδομή, καθώς και στο είδος και την ένταση της υφιστάμενης δόμησης. Επίσης, θα παρουσιάζονται οι ισχύουσες για την έκταση ρυθμίσεις για τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης, όπως αυτές απορρέουν από τυχόν εγκεκριμένα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια κατωτέρου επιπέδου (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων, Σχέδια Χωρικής Οργάνωσης και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης, κλπ.), καθώς και η τυχόν συμπερίληψη εντός Π.Ο.Τ.Α. εκτάσεων που υπάγονται σε ειδικά νομικά καθεστώτα, όπως δάση και δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, περιοχές εντασσόμενες στο εθνικό σύστημα προστατευομένων περιοχών κλπ., και οι προκύπτουσες εξ αυτών δεσμεύσεις ή περιορισμοί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 9 Παρουσίαση και τεκμηρίωση του προτεινόμενου προγράμματος δημιουργίας Περιοχών Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) Πρόγραμμα

       Παρουσίαση και τεκμηρίωση του προτεινόμενου προγράμματος δημιουργίας Περιοχών Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Θα περιλαμβάνει: αα. Τις προτεινόμενες προς έγκριση εντός Π.Ο.Τ.Α. επιμέρους χρήσεις γης, μεγέθη και δυναμικότητες, τους προτεινόμενους όρους και περιορισμούς δόμησης, την προτεινόμενη μέγιστη ανά χρήση εκμετάλλευση και τα αναγκαία έργα τουριστικής υποδομής, καθώς και τα τυχόν προτεινόμενα προς πολεοδόμηση τμήματα της Π.Ο.Τ.Α. Επίσης, θα γίνεται αναφορά στις δυνατότητες και τις μεθόδους ηλεκτροδότησης και ύδρευσης και σε τυχόν αναγκαία έργα εσωτερικής υποδομής. ββ. Τεκμηρίωση της συμβατότητας του προτεινόμενου προγράμματος δημιουργίας ΠΟΤΑ προς τα δεδομένα του υφιστάμενου χωροταξικού σχεδιασμού, τις χρήσεις γης και λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής και τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους. Εφόσον στην προτεινόμενη Π.Ο.Τ.Α. περιλαμβάνονται και εκτάσεις που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα, όπως είναι ιδίως χώροι ιστορικού ενδιαφέροντος, δάση και δασικές εκτάσεις ή περιοχές υπαγόμενες στο εθνικό σύστημα προστατευομένων περιοχών του ν.3937/2011, η ένταξη των οποίων εντός των ορίων Π.Ο.Τ.Α. δεν αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει επιπροσθέτως να αξιολογούνται οι συνέπειες από τη δημιουργία και λειτουργία της Π.Ο.Τ.Α. στις εν λόγω περιοχές και οι επιπτώσεις στο τοπίο από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, καθώς και να τεκμηριώνεται η συμβατότητα του προτεινόμενου προγράμματος δημιουργίας Π.Ο.Τ.Α. με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τους στόχους διατήρησης, προστασίας και ανάδειξης των εν λόγω περιοχών. γγ. Μέτρα (έργα, ρυθμίσεις κλπ), που, κατά τον επενδυτή, κρίνεται σκόπιμο να αναλάβει ο δημόσιος τομέας για την ενίσχυση των υποδομών της ευρύτερης περιοχής, με αδρομερή εκτίμηση του κόστους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1716

      • 10 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της υπ΄ αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28-8-2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης«Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (ΦΕΚ Β` 1225/5.9.2006). Μελέτη

       Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της υπ΄ αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28-8-2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης«Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (ΦΕΚ Β` 1225/5.9.2006).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 11 Χρηματοοικονομική έκθεση που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά μελέτη κόστους οφέλους, συνολικό εκτιμώμενο κόστος επένδυσης για μελέτες, απόκτηση γης, απαλλοτριώσεις, έργα γενικής και ειδικής υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικούς λιμένες κτλ) και έργα ανωδομής (τουριστικά καταλύματα, κατοικίες κτλ). Επίσης θα παρουσιάζει τα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία (ίδια κεφάλαια, δανειακά κεφάλαια, επιδοτήσεις κλπ.) για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Π.Ο.Τ.Α. Έκθεση

       Χρηματοοικονομική έκθεση που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά μελέτη κόστους οφέλους, συνολικό εκτιμώμενο κόστος επένδυσης για μελέτες, απόκτηση γης, απαλλοτριώσεις, έργα γενικής και ειδικής υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικούς λιμένες κτλ) και έργα ανωδομής (τουριστικά καταλύματα, κατοικίες κτλ). Επίσης θα παρουσιάζει τα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία (ίδια κεφάλαια, δανειακά κεφάλαια, επιδοτήσεις κλπ.) για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Π.Ο.Τ.Α.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • Νόμος 11, 12 4002 2011 180 Α

       Περιγραφή Άρθρο 11 Ρυθμίσεις για τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α) Άρθρο 12 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 Ν.5039/2023 (ΦΕΚ Α 83).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100180

      • Νόμος 29 2545 1997 254 Α

       Περιγραφή Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης- Π.Ο.Τ.Α - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, άρθρο 223 ν. 5037/2023 (Α΄ 78), άρθρα 15 - 22 ν. 4688/2020 (Α΄ 101), άρθρο 69 ν.4582/2018 (Α΄ 208), άρθρο 4 ν.4179/2013 (Α΄ 175), άρθρο 11 ν. 4002/2011 (Α΄ 180), άρθρο 26 ν.3156/2003 (Α΄ 157), άρθρο 51 ν. 3105/2003 (Α΄ 29).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100254

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 339 2012 1209 Β

       Περιγραφή Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασιών και λοιπών λεπτομερειών για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120201209

      • Νόμος 35 5039 2023 83 Α

       Περιγραφή Το εν λόγω άρθρο αντικατέστησε το άρθρο 12 του ν. 4002/2011

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100083

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση του φακέλου χαρακτηρισμού και οριοθέτησης Π.Ο.Τ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αίτημα μαζί με τα δικαιολογητικά, σε τρία αντίτυπα και ισάριθμους δίσκους ψηφιακής αναπαραγωγής, παραλαμβάνεται από το Τμήμα Πρωτοκόλλου, πρωτοκολλείται και χρεώνεται στην αρμόδια Διεύθυνση.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος εξετάζει τα δικαιολογητικά του φακέλου ως προς την ορθότητα και την πληρότητά τους.

       Όχι Όχι


      • 3 Ο φάκελος δεν είναι πλήρης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ο αιτών ενημερώνεται μέσω τηλεφώνου, e-mail ή πρωτοκολλημένου εγγράφου για την ορθή συμπλήρωσή του και την υποβολή συμπληρωματικού φακέλου.

       Ναι Όχι


      • 4 Ο φάκελος είναι πλήρης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπιστώνεται ότι ο φάκελος είναι πλήρης.

       Ναι Όχι


      • 5 Παραλαβή & πρωτοκόλληση συμπληρωματικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται και πρωτοκολλείται ο συμπληρωματικός φάκελος και χρεώνεται στον αρμόδιο υπάλληλο.

       Ναι Όχι


      • 6 Διαβίβαση φακέλου στη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Συντάσσεται το έγγραφο και διαβιβάζεται ο φάκελος χαρακτηρισμού και οριοθέτησης Π.Ο.Τ.Α. στη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Όχι Όχι


      • 7 Διαβίβαση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΜΠΕ) στην αρμόδια αρχή (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων- ΕΥΠΑΤΕ (ως αρχή σχεδιασμού) υποβάλλει αίτηση στην Αρμόδια αρχή (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης), συνοδευόμενη από τον φάκελο Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΜΠΕ).

       Σημειώσεις Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ. 107017/28.8.2006 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1225).

       Όχι Όχι


      • 8 Ορισμός κοινής σύσκεψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή του πλήρους φακέλου εκ μέρους της Διεύθυνσης Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ορίζεται από κοινού με την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ), κοινή σύσκεψη.

       Όχι Όχι


      • 9 Κοινή σύσκεψη-έκδοση πρακτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατά την κοινή σύσκεψη: α. εξετάζεται η ουσιαστική πληρότητα του φακέλου β. ελέγχεται η συμβατότητα της αίτησης προς τα δεδομένα του ισχύοντος χωροταξικού σχεδιασμού Εκδίδεται κοινό πρακτικό για την κατ΄ αρχήν διαπίστωση συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων του άρθρου 29 του Ν. 2545/1997

       Σημειώσεις Το κοινό πρακτικό δεν υποκαθιστά τη διαδικασία έγκρισης χαρακτηρισμού και οριοθέτησης Π.Ο.Τ.Α. Με το πρακτικό μπορεί να γίνονται υποδείξεις στον ενδιαφερόμενο για συμπλήρωση ουσιαστικών στοιχείων του φακέλου, καθώς και να υποδεικνύονται ενδεικτικές τροποποιήσεις της πρότασης δημιουργίας Π.Ο.Τ.Α., προκειμένου να είναι συμβατή προς τον υφιστάμενο χωροταξικό σχεδιασμό.

       Όχι Όχι


      • 10 Φάκελος μη πλήρης ή μη συμβατός

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Φάκελος μη πλήρης ή μη συμβατός προς τον υφιστάμενο χωροταξικό σχεδιασμό. Η Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΝ και η ΕΥΠΑΤΕ συντάσσουν κοινό πρακτικό και γίνονται υποδείξεις στον ενδιαφερόμενο για συμπληρώσεις ή/και τροποποιήσεις ουσιαστικών στοιχείων του φακέλου ή της πρότασης δημιουργίας Π.Ο.Τ.Α. Με το ίδιο πρακτικό δίνεται προθεσμία έως δύο (2) μηνών για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση της πρότασης.

       Ναι Όχι


      • 11 Η προθεσμία παρέρχεται άπρακτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εάν η προθεσμία συμπλήρωσης ή τροποποίησης του φακέλου παρέλθει άπρακτη, η διαδικασία επιτρέπεται να επαναληφθεί εξαρχής μόνο εφόσον συμπληρωθούν ή τροποποιηθούν τα στοιχεία του φακέλου, ώστε να συμμορφωθούν προς τις υποδείξεις της διοίκησης.

       Ναι Ναι


      • 12 Εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Υποβάλλεται συμπληρωματικός φάκελος σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του κοινού πρακτικού.

       Ναι Όχι


      • 13 Φάκελος πλήρης-Διαβίβαση φακέλου στο Περιφερειακό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η πρόταση δημιουργίας Π.Ο.Τ.Α., συνοδευόμενη από μία πλήρη σειρά δικαιολογητικών διαβιβάζεται σε έντυπη ή και σε ηλεκτρονική μορφή στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να γνωμοδοτήσει.

       Σημειώσεις Η διαδικασία γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου μπορεί να ενσωματώνεται στη διαδικασία διαβούλευσης επί της οικείας ΣΜΠΕ. Στην περίπτωση αυτή, η γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου οφείλει να εκδοθεί και αποσταλεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος εντός 45 ημερών από την παραλαβεί του φακέλου.

       Ναι Όχι


      • 14 Γνωμοδότηση Περιφερειακού Συμβουλίου-Αποστολή στην αρμόδια αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδοτεί. Η διαδικασία γνωμοδότησης μπορεί να ενσωματώνεται στη διαδικασία διαβούλευσης επί της οικείας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΜΠΕ). Η γνωμοδότηση αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ).

       Όχι Όχι


      • 15 Σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η ΕΥΠΑΤΕ (αρχή σχεδιασμού) συντάσσει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και το υποβάλλει προς υπογραφή στους προτείνοντες συναρμόδιους Υπουργούς Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους καθ΄ ύλην αρμόδιους Υπουργούς, συνοδευόμενο από το κοινό πρακτικό της ΕΥΠΑΤΕ και της Διεύθυνσης Χωροταξίας του ΥΠΕΝ, την έγκριση ΣΜΠΕ και το πρακτικό ΚΕΣΥΧΩΘΑ.

       Όχι Όχι


      • 16 Υπογραφή σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος από συναρμόδιους Υπουργούς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το σχέδιο προεδρικού Διαγράμματος υπογράφεται από συναρμόδιους Υπουργούς και επιστρέφει στο Υπουργείο Τουρισμού (ΕΥΠΑΤΕ-αρχή σχεδιασμού).

       Όχι Όχι


      • 17 Αποστολή σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος στην Προεδρία της Κυβέρνησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος στην Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης προκειμένου να διαβιβαστεί από το Υπουργείο Τουρισμού (ΕΥΠΑΤΕ-αρχή σχεδιασμού) στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) προς επεξεργασία.

       Όχι Όχι


      • 18 Παραλαβή πρακτικού επεξεργασίας από το ΣτΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων-ΕΥΠΑΤΕ (αρχή σχεδιασμού) παραλαμβάνει το πρακτικό επεξεργασίας του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και ενσωματώνει τυχόν παρατηρήσεις της.

       Όχι Όχι


      • 19 Υπογραφή τελικού σχεδίου Προεδρικού Διαγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογραφή τελικού σχεδίου Προεδρικού Διαγράμματος από τους συναρμόδιους Υπουργούς και επιστροφή του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος στο Υπουργείο Τουρισμού (ΕΥΠΑΤΕ-αρχή σχεδιασμού).

       Όχι Όχι


      • 20 Αποστολή σχεδίου προεδρικού Διαγράμματος στη Προεδρία της Δημοκρατίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αποστολή του τελικού Προεδρικού Διαγράμματος στη Προεδρία της Δημοκρατίας (ΠτΔ) για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 21 Επιστροφή σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος από τη Προεδρία της Δημοκρατίας (ΠτΔ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επιστροφή σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος από την Προεδρία της Δημοκρατίας, ενσωμάτωση τυχόν παρατηρήσεων και πρωτοκόλληση. Αποστολή στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης για δημοσίευση.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.