Χορήγηση Αριθμού Καταχώρισης σε Αλιευτικό Σκάφος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd51d7bbe-7b49-4987-88e5-a1e0bbdfd341 517749

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταχώριση σε Μητρώο, των αλιευτικών σκαφών που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή και τηρούν τους κανόνες υγιεινής της ενωσιακής νομοθεσίας για τα αλιευτικά προϊόντα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Παρατηρήσεις

Μετά τη χορήγηση της καταχώρισης, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειών διατηρούν μητρώο των αλιευτικών σκαφών. Το εν λόγω μητρώο κοινοποιείται στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία το δημοσιεύει στην ιστοσελίδα http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/egkatastaseis/egkatastaseis

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για καταχώριση αλιευτικού σκάφους σε Μητρώο.

Σημειώσεις

Αίτηση του υπεύθυνου/ιδιοκτήτη του αλιευτικού σκάφους ο οποίος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα εξής στοιχεία:

− το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διεύθυνση κατοικίας ή έδρας του αιτούντος − το εμπορικό σήμα/τίτλος κ.τ.ό. του αλιευτικού σκάφους, εάν υπάρχει

− τον αριθμό νηολογίου του αλιευτικού σκάφους και τον αριθμό Μητρώου Αλιευτικού Σκάφους GRC.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά και μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καταχώριση των αλιευτικών σκαφών που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή σύμφωνα με τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση αριθμού καταχώρισης αλιευτικών σκαφών


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Επαγγελματικών Αλιευτικών Σκαφών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Τεχνικές Το αλιευτικό σκάφος θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τους χώρους για τη διενέργεια όλων των εργασιών που αφορούν στα ψάρια από αλίευση.

       Όχι Όχι

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 4 853 2004

       Περιγραφή Για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0853-20210101&qid=1627574651024

      • Νόμος 122 4472 2017 74 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του π.δ. 79/2007(Α΄ 95).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100074

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 79 2007 95 Α

       Περιγραφή Αναγκαία μέτρα εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την οδηγία αριθ. 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100095

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κάθε αλιευτικό σκάφος είναι υπόχρεο για την καταχώριση και προς τούτο υποβάλλει στην Κτηνιατρική Αρχή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται η έδρα του, αίτηση για τη χορήγηση αριθμού καταχώρισης.

       Σημειώσεις Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΔΑΟΚ, παραλαμβάνει τη σχετική αίτηση και την πρωτοκολλεί.

       Όχι Όχι


      • 2 Αξιολόγηση της αίτησης και του φακέλου των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΔΑΟΚ, αξιολογεί την αίτηση και τον φάκελο που έχουν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο ως προς την πληρότητά τους.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά την αξιολόγηση της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων, μπορεί να διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση καταχώρισης.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την απόρριψη της αίτησης και μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση.

       Ναι Ναι


      • 4 Χορήγηση απόφασης καταχώρισης αλιευτικού σκάφους χωρίς επιτόπιο έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφορά αιτήσεις για καταχώριση αλιευτικού σκάφους μήκους κάτω των 6 μέτρων ή μήκους από 6 έως 11,99 μέτρων στο οποίο επιτελούνται μόνο εργασίες πρωτογενούς παραγωγής (εκτροφή, αλίευση και συλλογή ζώντων αλιευτικών προϊόντων με σκοπό τη διάθεσή τους στην αγορά). Με απόφαση του Προϊσταμένου της Κτηνιατρικής Αρχής των Περιφερειακών Ενοτήτων, καταχωρίζεται το αλιευτικό σκάφος, λαμβάνει αριθμό καταχώρισης και προστίθεται στον κατάλογο καταχωρισμένων εγκαταστάσεων.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται επιτόπιος έλεγχος.

       Ναι Ναι


      • 5 Διενέργεια επιτοπίου ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για τα αλιευτικά σκάφη μήκους από 6 έως 11,99 μέτρων στα οποία επιτελούνται εργασίες πρωτογενούς παραγωγής και συναφείς εργασίες καθώς και σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω, απαιτείται επιτόπιος έλεγχος από επισήμους Κτηνιάτρους της Κτηνιατρικής Αρχής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

       Σημειώσεις Ως συναφείς εργασίες ορίζονται η αφαίμαξη, ο αποκεφαλισμός, ο εκσπλαχνισμός και η αφαίρεση δέρματος και πτερυγίων.

       Ναι Όχι


      • 6 Χορήγηση απόφασης καταχώρισης αλιευτικού σκάφους μετά από επιτόπιο έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση θετικής έκβασης του επιτοπίου ελέγχου, χορηγείται η σχετική απόφαση καταχώρισης. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Κτηνιατρικής Αρχής των Περιφερειακών Ενοτήτων, καταχωρίζεται το αλιευτικό σκάφος, λαμβάνει αριθμό καταχώρισης και προστίθεται στον κατάλογο καταχωρισμένων εγκαταστάσεων.

       Ναι Ναι


      • 7 Μη χορήγηση αριθμού καταχώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του αλιευτικού σκάφους με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, δεν χορηγείται αριθμός καταχώρισης

       Σημειώσεις Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.