Χορήγηση Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών (ΜΑΚ) σε κατασκευαστές και εισαγωγείς καπνικών προϊόντων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfceaf84e-3115-42ef-bd3e-3510f0f9ef79 172739

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.), ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Από 1 έως 120 €

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

3 ημέρες

Περιγραφή

Αφορά την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από τους κατασκευαστές και εισαγωγείς καπνικών προΙόντων αιτήματος για την έκδοση μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών (ΜΑΚ) υποχρεωτικά επιπέδου μονάδας συσκευασίας και προαιρετικά επιπέδου γενικής συσκευασίας

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Το σύστημα ιχνηλασιμότητας εφαρμόζεται για τα τσιγάρα και τον λεπτοκομμένο καπνό που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων από 20 Μαΐου 2019, ενώ για τα υπόλοιπα καπνικά προϊόντα (πούρα, άλλα καπνά για κάπνισμα) από 20 Μαΐου 2024. Επομένως τα πρόσωπα που κατασκευάζουν ή εισάγουν μόνο πούρα ή και άλλα καπνά για κάπνισμα αποκτούν τους μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς κατά το χρόνο που το σύστημα θα έχει τεθεί σε εφαρμογή, έως τις 20 Μαΐου 2024. Η προθεσμία υλοποίησης είναι 2 εργάσιμες ημέρες.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παραγγελία κωδικών επισήμανσης των μονάδων συσκευασίας και των γενικών συσκευασιών των καπνικών προϊόντων

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών (ΜΑΚ) σε κατασκευαστές και εισαγωγείς καπνικών προϊόντων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Ένταξης σε Μητρώο Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς πρέπει να έχουν εγγραφεί στο μητρώο ιχνηλασιμότητας και να έχουν αποκτήσει τους σχετικούς αναγνωριστικούς κωδικούς οικονομικού φορέα, μονάδας και μηχανήματος


       Όχι Όχι

      • 2 Άλλο Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς πρέπει να έχουν συνάψει σύμβαση με ανεξάρτητο τρίτο πάροχο, η οποία πληροί τις συμβατικές απαιτήσεις που ορίζονται στον κατεξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/573 της επιτροπής

       Όχι Όχι

      • 1 Τέλος έκδοσης ΜΑΚ Καπνικών Προϊόντων / ID Issuer Free for Tobacco Products ULs 1 € - 120 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2410

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://idissuer2.gsis.gr/

       Όχι

      • Νόμος 5 4410 2016

       Περιγραφή Το άρθρο αυτό αποτελεί ενσωμάτωση του άρθρου 15 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ και αναφέρεται στην υποχρέωση των κατασκευαστών και εισαγωγέων να επισημαίνουν τις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων καπνού και να καταγράφουν ηλεκτρονικά τις κινήσεις των προϊόντων αυτών μέσω ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp 31M9ESQXdtvSoClrL89ciLegIW2m55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuT3eoUv8rjQg4wfme2OWu07KmIUNO4Mu7Kgl8e EW1ag

      • Υπουργική Απόφαση Α.1202 2019 1830 Β

       Περιγραφή Εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας προΙόντων καπνού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201830

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 574 2018

       Περιγραφή Τεχνικά πρότυπα για τη δημιουργία και τη λειτουργία συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα προΙόντα καπνού

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0574&qid=1622538718659&from=EL

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 15 40 2014

       Περιγραφή Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η ανάπτυξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ενός διαλειτουργικού συστήματος παρακολούθησης του νόμιμου εμπορίου καπνικών προΙόντων και εντοπισμού των παράνομων προϊόντων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0040&qid=1622538597219&from=EL

      • 1 Ταυτοποίηση Χρήστη στην εφαρμογή Καπνικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://idissuer.gsis.gr

       Περιγραφή Ο χρήστης κάνει είσοδο (login) στην εφαρμογή Καπνικών με τους κωδικούς πρόσβασης που έχει επιλέξει κατά την εγγραφή του.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος οικονομικών εκκρεμμοτήτων ως προς την καταβολή των παραβόλων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Γίνεται έλεγχος αν υπάρχει απόφαση του Εκδότη αναστολής της χορήγησης κωδικών στον Οικονομικό Φορέα λόγω μη έγκαιρης εκπλήρωσης των οικονομικών του υποχρεώσεων προς τον Εκδότη.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Α.1202 (ΦΕΚ 1830 Β / 23-5-2019) απόφασης του Υπ. Οικονομικών "Ο εκδότης αναγνωριστικών κωδικών με απόφαση του μπορεί να αναστείλει την χορήγηση κωδικών σε οικονομικό φορέα που δεν έχει εκπληρώσει έγκαιρα τις οικονομικές του υποχρεώσεις".

       Όχι Όχι


      • 3 Ύπαρξη οικονομικών εκκρεμμοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Στην περίπτωση εντοπισμού εκκρεμών οφειλών λόγω μη έγκαιρης πληρωμής των παραβόλων προηγούμενων παραγελλιών για τη χορήγηση ΜΑΚ, η διαδικασία τερματίζεται.

       Ναι Ναι


      • 4 Καταχώρηση παραγγελίας ΜΑΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://idissuer.gsis.gr

       Περιγραφή Ο Οικονομικός Φορέας καταχωρεί τα στοιχεία της παραγγελίας του. Κατά τη διαδικασία αυτή καταχωρεί και τα στοιχεία των προϊόντων του.

       Σημειώσεις Ο Οικονομικός Φορέας μπορεί να επιλέξει εάν η παραγγελία του είναι επείγουσα οπότε και συναινεί στην άμεση επεξεργασία της πριν την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται για τη δυνατότητα ακύρωσής της από τον Οικονομικό Φορέα. Το μέγιστο πλήθος κωδικών ανά παραγγελία είναι 200.000 κωδικοί, λόγω τεχνικών περιορισμών του μεγέθους στην ανταλλαγή μηνυμάτων με το σύστημα αποθετηρίων.

       Ναι Όχι


      • 5 Ακύρωση παραγγελίας ΜΑΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Προαιρετικά, ο Οικονομικός Φορέας μπορεί να ακυρώσει μια καταχωρηθείσα παραγγελία εντός μίας εργάσιμης ημέρας, εάν αυτή έχει καταχωρηθεί με Κανονική (Normal) προτεραιότητα.

       Ναι Ναι


      • 6 Επεξεργασία Παραγελλίας και Παραγωγή ΜΑΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://idissuer.gsis.gr

       Περιγραφή Η παραγγελία επεξεργάζεται από τον Εκδότη και παράγονται οι αναγνωριστικοί κωδικοί που ζητούνται με την παραγγελία.

       Σημειώσεις Για παραγγελίες με κανονική προτεραιότητα, η επεξεργασία ξεκινά μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται για τη δυνατότητα ακύρωσής της από τον Οικονομικό Φορέα, ενώ για παραγγελίες με επείγουσα προτεραιότητα η επεξεργασία ξεκινά άμεσα. Σε κάθε περίπτωση, ο εκδότης αναγνωριστικών κωδικών, χορηγεί στον Οικονομικό Φορέα τους κωδικούς εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος και με την επιφύλαξη της έγκαιρης ενημέρωσης του συστήματος αποθετηρίων.

       Ναι Όχι


      • 7 Ενημέρωση αποθετηρίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://idissuer.gsis.gr

       Περιγραφή Μετά την παραγωγή των κωδικών και πριν τη χορήγησή τους στον Οικονομικό Φορέα, ο Εκδότης διαβιβάζει τους κωδικούς μαζί με τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω του δρομολογητή στο σύστημα αποθετηρίων το οποίο περιλαμβάνει το κύριο αποθετήριο του Οικονομικού Φορέα και το δευτερεύον αποθετήριο που τηρείται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

       Σημειώσεις Η θετική απάντηση του συστήματος αποθετηρίων για την επιτυχή ενημέρωση του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αποθετηρίου με τους παραγόμενους κωδικούς αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση των κωδικών στον Οικονομικό Φορέα. Ο Εκδότης δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που εισάγει η διαδικασία ενημέρωσης των αποθετηρίων, η διάρκεια των οποίων δεν προσμετράται στον συνολικό χρόνο (δύο εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του αιτήματος) για την χορήγηση των κωδικών στον Οικονομικό Φορέα.

       Όχι Όχι


      • 8 Χορήγηση ΜΑΚ στον Οικονομικό Φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Σύνδεσμος https://idissuer.gsis.gr

       Περιγραφή Ο Οικονομικός Φορέας μπορεί να παραλάβει τους κωδικούς είτε από την ιστοσελίδα του Εκδότη (download) είτε με τη χρήση αλληλεπίδρασης λογισμικών (APIs).

       Όχι Όχι


      • 9 Δημιουργία παραβόλου για τις ημερήσιες παραγελλίες και πληρωμή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://idissuer.gsis.gr

       Περιγραφή Στο πέρας της ημέρας συγκεντρώνονται οι παραγγελίες κάθε Οικονομικού Φορέα, ομαδοποιούνται ανά χώρα προορισμού (Ελλάδα, Κύπρος, Εξαγωγή) και εκδίδονται ισάριθμα παράβολα με το σύνολο της αμοιβής του Εκδότη ανά κατηγορία. Ο Οικονομικός Φορέας λαμβάνει τις πληροφορίες και τον κωδικό πληρωμής κάθε παραβόλου μέσω e-mail. Ο Οικονομικός Φορέας μπορεί να εξοφλήσει τα οφειλόμενα παράβολα σε τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής e-παράβολο (https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo). Όλες οι σχετικές πληροφορίες καθώς και η κατάσταση πληρωμής των παραβόλων εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Εκδότη.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Α.1202 (ΦΕΚ 1830 Β / 23-5-2019) απόφασης του Υπ. Οικονομικών "Η προθεσμία πληρωμής του εκδοθέντος ηλεκτρονικού παραβόλου ορίζεται σε 30 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής του. Ο εκδότης αναγνωριστικών κωδικών με απόφαση του μπορεί να αναστείλει την χορήγηση κωδικών σε οικονομικό φορέα που δεν έχει εκπληρώσει έγκαιρα τις οικονομικές του υποχρεώσεις." Ο Εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την πολιτική τιμολόγησης ενημερώνοντας τους Οικονομικούς Φορείς.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.